Er hebben 589 Waddinxveners reparatie. VVD in lezing Job Creation Pleidooi voor een school Notaris informeert 40.000 landbouwers Schade aan uw auto vereist deskundige duurt te lang geen werk Openheid is hét punt van J.A. Leeflang (45) verbond PvdA, VVD en D’66 Axis BV Dr. André de Bruin wil openbare school redden De Landbode interviewt J. in ’t Hol Prijsklaverjassen ”De Werkgever” ondervraagt Waddinxvener Voor mij telt dat jonge ondernemer na overname boterham kan verdienen Notaris St. Jozefschool Eminent Opleiding GAB Modern Extra bijlage Huwelijkse voorwaarden Weinig veranderd Eén op de drie I V Ifocwd FOCWA, i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 BEDRUFSOPVOUaNG EXTRN] IZZ Notaris J. in 't Hol GLASBEEK kenmerk voor vakwerk Dr. André A. de Bruin. Voorts is het de Waddinxvener een doom in het oog dat christelijke scholen zich ver buiten het eigen kerkelijke erf begeven en op tal van plaatsen - lijn recht tegen de bedoeling van de Neder landse Grondwet in - de openbare school hebben verdrongen. Daarom wordt het tijd voor een reveil: de Partij van de Arbeid, de VVD en D 66 moeten de handen ineen slaan en een ’’Democratisch Akkoord” sluiten. Een verbond, met als doel de vrijheid van Leeuwen aan de Noordkade. (Foto: De Landbode). Als voorbeeld noemt hij dat er tussen vier kinderen honderdduizend gulden is te verdelen. Alle vier hebben zij vroe ger meegewerkt op het ouderlijk be drijf, dat nu door één van hen wordt overgenomen. Drie kinderen kunnen dan ieder tienduizend gulden vooruit ontvangen, waarna zij met z’n vieren de overgebleven zeventigduizend gulden verdelen. ’’Daarmee hebben die drie Toen alleen in de gezinnen van buiten landse afkomst nog geboortepiekjes voorkwamen, zagen de confessionelen volgens André de Bruin daarin een nieuwe garantie voor het voortbestaan van hun scholen. De r.k. Sint Jozef school verloor plotseling (in de St. Vic- torwijk bijvoorbeeld) zijn predikaat ’’rooms katholiek” en alle Moslimkin- dertjes waren prompt van harte wel kom. sie aangaan, kan de openbare school nog verder in het gedrang komen. In de hedendagse politiek wordt al weer ge sproken over een ’’nieuwe” school strijd. Maar de besturen van alle zuilen WADDINXVEEN - Voor alle ouderen is er maandagavond 2 december om ze ven uur prijsklaverjassen in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad. De deelnamekosten bedragen f. 2.50 en er zijn prachtige prijzen te win nen. Alphen a/d Rijn. Daar wordt thans ge werkt aan de voorbereiding van een ver bouwing, alsmede aanbouw van een derde pand, dat één geheel gaat vormen met het tweede pand. Het vraaggesprek met notaris J. in ’t Hol met de Landbode. kinderen de erkenning dat hun inspan ning toch een waardering heeft geno ten, waar ook een bedrag tegenover staat”, aldus notaris In ’t Hol. Ir. Karei Warmenhoven stelde vast dat het gemeentelijke werkgelegenheidsbe leid vorm heeft gekregen in de een jaar oude nota van het gemeentebestuur. Hij stond er nog eens bij stil dat de VVD-fractie al vlak na het aantreden in 1982 werd geconfronteerd met finan ciële steun aan de toch ter ziele gegane fabriek van electronische orgels Emin ent BV aan de Staringlaan. ’’Sommigen onder u zullen zich mis schien herinneren hoe kort na de ver kiezingen van 1982 Eminent in moei lijkheden kwam en de gemeente Wad- dinxveen daarin bijsprong, daarin voor gegaan door CDA-wethouder Paul van Schie. De verkiezingskoorts was nog niet helemaal over zullen we maar zeg gen”, aldus de Waddinxveense liberaal. Zijn fractie steunde loyaal eenmaal ge nomen raadsbesluiten, als werd in een fundamenteel betoog wel gewaar schuwd tegen een dergelijke betrokken heid van de gemeentelijke overheid bij het bedrijfsleven. ’’Merkwaardig genoeg werd daartegen heftig gereageerd door de CDA-frac- tie”, weet ir. Karei Warmenhoven nog. Overigens zou de WD later wel ak koord gaan met financiële steun van de WADDINXVEEN - Het duurt wel erg lang voordat het gemeentebestuur met voorstellen komt om Job Creation BV werkloze Waddinxveners aan een nieuwe baan te laten helpen, een project dat de plaatselijke VVD-ge- meenteraadsfractie het voordeel van de twijfel heeft gegeven. Op een VVD-ondernemingsbijeenkomst in het Anne Frank-centrum, die vooraf ging aan de vorige week gehouden begrotingsdebatten, herinnerde raads lid ir. Karei Warmenhoven eraan dat het alweer bijna een jaar geleden is dat de gemeente en NKF-Kabel BV voor dit doel samen 60.7000,- op tafel legden. De liberaal gaf te kennen Job Creation op zich een goede zaak te vinden, maar vroeg zich af of er wel op deze wijze in Waddinxveen nieuwe arbeidsplaatsen geschapen kunnen worden. In ieder ge val betreurde hij het, ondanks steeds gedane positieve mededelingen over de voortgang van het project, dat dit alles zo lang moet duren. Notaris J. in 't Hol, die voor het Weekblad De Landbode gefotografeerd werd voor de boerderij van J WADDINXVEEN/GOUDA - Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gou da telde in oktober 589 ingeschreven werkloze Waddinxveners: 349 man nen en 240 vrouwen. Een maand eerder waren dat er nog 624: 370 mannen en 254 vrouwen. Gedurende de maamd oktober is de werkloosfeid in de Goudse streek met 436 afgenomen. In dezelfde periode van het vorig jaar was ook sprake van een daling, maar die. was kleiner (met 244). Het totaal aantal werklozen is daarmee weer onder de 7.000-grens gekomen, namelijk 6.985, waarvan 4.318 mannen en 2.667 vrouwen. In vergelijking met vorige maand 232 werkloze mannen en 204 werkloze vrouwen minder. De daling van het aan tal werklozen ten opzichte van eind sep tember is vooral terug te vinden in de categorie schoolverlaters, namelijk met 341. Overigens deed een vermindering van het aantal ingeschrevenen zich in vrijwel alle beroepsgroepen voor. Eind oktober waren er ruim 1.200 werk lozen minder dan in de overeenkomsti ge maand van 1984. Het sterkst is de vermindering van het aantal jongeren tot 25 jaar, namelijk met 23%. De leef tijdsgroep van 25 tot 50 jaar bleef een stuk achter (5% daling). Van de bijna 7.000 werklozen, die begin november bij het G.A.B. Gouda ston den ingeschreven heeft 78% alleen ba sisonderwijs of lager beroepsonderwijs genoten. De categorie met een lagere WADDINXVEEN - ’’Voor mij telt dat een jonge ondernemer, na de ber- dijfsovername, de mogelijkheid moet hebben z’n boterham te verdienen. Daar dienen niet alleen de fiscus, maar ook ouders en mogelijke broers en zusters van degene die het bedrijf voortzet, rekening mee te houden. Dat is voor de Waddinxveense notaris J in 't Hol van het aan de Prinses Beatrix- laan gevestigde notariskantoor J. in 't Hol en mr. P.L. van der Meulen een heel belangrijke maatstaf bij het afwe gen van soms tegengestelde belangen bij bedrijfsovername in familieverband. Hij doet die uitspraak in een uitgebreid vraaggesprek met Bartele A. Bokma, de in Waddinxveen wonende hoofdre dacteur van het weekblad De Landbo de, het door de Stichting Nederlandse Landbouwpers uitgegeven blad dat we kelijks zo’n 40.000 landbouwers, vee houders en tuinders bereikt. De Koninklijke Notariële Broeder schap wijst er in een voorlichtingsbro chure op dat de notaris zijn taak nimmer beperkt tot uitsluitend het opmaken van een akte. ’’Meestal leidt hij ook de be sprekingen, die aan de akte vooraf naar het stadhuis huwelijkse voorwaar den maken, zo heeft notaris In ’t Hol er varen. Zijn advies is om dit juist wel te doen. Zo kan voorkomen worden dat zakelijke schulden van de ondernemer verhaald worden op bezittingen van de echtgenote. Maar ook in geval van echtscheiding kunnen huwelijkse voorwaarden voor komen dat tegelijk met het huwelijk ook het bedrijf kapot gaat. ”De onder nemer moet zijn inkomen halen uit het ge“nvesteerde vermogen. Dan moet je ook zorgen dat het vermogen bij de on dernemer blijft. Echtscheiden zonder huwelijkse voorwaarden betekent voor een ondernemer dat de helft van het be drijf dan mede-eigendom is van zijn ex- echtgenote. Een onjuiste situatie, zeker wanneer de vrouw geen enkele inbreng in het bedrijf heeft gehad,” aldus de no taris. Het is namelijk de overtuiging van An dré de Bruin, leraar geschiedenis in Rotterdam, actief humanist en promin ent PvdA-lid, dat het openbaar onder wijs in Nederland veel sterker zou zijn als de niet-christelijke politieke partijen eens wat meer beginselvast waren ge weest. Ir. Karei Warmenhoven kondigde aan dat er voorstellen gedaan zullen worden om de plaatselijke vacaturebank een andere opzet te geven. De aanstelling van de gemeentelijke contactman voor het bedrijfsleven noemde hij een goede zaak. Dat er tussen het gemeentebe stuur en de georganiseerde midden stand een nuttig overleg gaande is over een centrumvoorziening verheugde hem. Hij hekelde de werkwijze inzake de vacaturevervulling van het Geweste lijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda en pleitte voor overleg daarover. Op weg naar bedrijfsovername krijgen de jonge ondernemer en zijn familie ze ker te maken met een notaris. De wet stelt namelijk voor bepaalde rechtshan delingen en overeenkomsten een nota riële akte verplicht. Dat is onder andere het geval bij het overdragen van onroe rend goed zoals gebouwen en grond. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Axis-Aandrijvingen BV, Waddinx veen, met als vestigingsplaats Moerka- pelle. Omschrijving bedrijf: Handel in- en fabricage van elektrische materialen en aandrijvingen, mechanische, elektri sche en hydraulisch, een en ander in de ruimste zin. Maatschappelijk kapitaal f. 200.000,-, waarvan geplaatst/gestort f. 40.000,-. Directie: Axis Holding BV. Voorts is opgericht Axis-Aandrijvingen BV, Moerkapelle. met nieuwe statuten en de nieuwe handelsnaam: Axis-Hol ding BV, die als statutaire zetel Wad dinxveen heeft. Het nieuwe doel is: op richten, verkrijgen, vervreemden van vennootschappen, beleggen onroeren de goederen e.d. Nieuw maatschappe lijk kapitaal f. 200.000,- waarvan ge plaatst/gestort f. 40.000,- WADDINXVEEN - De in Waddinxveen wonende directeur J.A. Leef lang (45) van assurantiebedrijf Vandien BV in Alphen aan den Rijn, heeft openheid hoog in het vaandel staan geschreven. Dat blijkt wel uit het in terview dat het blad De Werkgever van het Nederlands Christelijk Werk gever van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) met de Waddinxvener, die we hier kennen als plaatselijk bestuurslid van de VVD, had. "Openheid is ten eerste in het belang van de medewerkers. Zij hebben er recht op te weten wat er omgaat. Door hun arbeid draait het bedrijf en van de resultaten van hun gezamenlijke in spanning dienen zij op de hoogte te wor den gehouden en verder van alle ins en outs die hen raken. Het voorkomt on nodige geheimzinnigheid. Niemand leeft en werkt graag in onzekerheid. Je moet zoveel mogelijk informatie ver schaffen om dat te voorkomen. Dit is ook'fn her belang van het klimaat in het bedrijf zelf’, aldus de heer Leeflang. ”De continuïteit en kwaliteit van de sa menwerking tussen de medewerkers onderling en tussen directie en mede werkers is gebaat met zo helder mogelij ke patronen, met zo goed mogelijke verhoudingen, die niet ongunstig beïn vloed worden door perse onjuiste infor matie, behalve waarheden of geruch ten. Bij helder licht kun je het duide lijkst onderscheiden. Het komt de com municatie in alle opzichten ten goede. Het kweekt positieve betrokkenheid bij elkaar en bij het bedrijfsgebeuren.” ”Op het ogenblik speelt die openheid die ik voorsta met name ook ten aanzien van onze plannen tot automatisering. In een vroeg stadium al hebben de mensen er recht op te weten welke veranderin gen dit met zich kan brengen voor hun persoonlijke taakuitoefening en voor de gehele gang van zaken.” gemeente aan de Meubelindustrie Wad dinxveen BV aan de Staringlaan, al wer den daarbij wel kritische kanttekenin gen geplaatst. De doorslag gaf echter dat het nieuwe bedrijf niet in moeilijk heden verkeerde, er geen sprake was van een lening, maar van een bankga rantie, er haast mee gemoeid was en het ging om een starterssituatie. ’’Uitdrukkelijk is door de VVD-fractie gesteld dat na één jaar de ondernemer zoveel duidelijkheid bij de bankier zou moeten hebben geschapen dat verlen ging van een bankgarantie niet nodig zou zijn. Toen desondanks toch weer een verzoek/eis kwam en wel voor vijf jaar heeft de VVD-fractie na lang afwe gen besloten niet haar steun te geven. Met de steun van de PvdA en het CDA voor het steunvoorstel bestond er geen kans een andere beslissing te verkrij gen. Wat ons wel heeft verbaasd was de opstelling van de PCW-fractie, die voor steunverlening stemde, terwijl ze een jaar daarvoor tegen stemde”. Het interview met notaris J. in 't Hol maakt deel uit van een extra bijlage over het thema Bedrijfsopvolging. In het interview geeft de Waddinxvener aan hoe hij denkt over de positie van de bedrijfsopvolger ten opzichte van broers en zusters, hoe hoog of laag de overnameprijs dient te zijn, over de toe passing van de meerwaardeclausule en welke voorzieningen er getroffen moe ten worden om aan de fiscus niet meer te betalen dan hem wettelijk toekomt. Volgens de heer In ’t Hol worstelen veel ouderparen bij bedrijfsoverdracht aan één van de kinderen met het probleem om ieder kind te kunnen geven waar het recht op heeft. "Het is zonder meer waar, dat bij verkoop van het bedrijf aan derden er meestal meer geld te ver delen is, dan wanneer één van de kinde ren het bedrijf over neemt. Toch kun je stellen, dat andere kinderen geen on recht wordt aangedaan, wanneer zoon of dochter die het bedrijf overneemt, minder betaalt dan het bedrag dat een vreemde ervoor over heeft. Denk maar eens wat het niet kost wanneer een van de kinderen een universitaire studie volgt. Dat is een flinke aanslag op het ouderlijk vermogen. Maar niemand die daar een probleem van maakt. In de wet staat dat alle kosten voor de opleiding die ouders voor een kind heb ben moeten maken, niet als een schen king zijn aan te merken. Het is een in vestering in de opvoeding. "Datzelfde argument gebruik ik ook wanneer het gaat om bedrijfsoverdracht in familie verband tegen een lagere prijs dan de zogenaamde vrije waarde, dus bij ver koop aan derden. Waar het mij om gaat is, dat de jonge boer of boerin met de rente en aflossing die hij moet betalen een normaal bestaan kan opbouwen. Het bedrijf is de bron van bestaan.” Volgens notaris In ’t Hol moet wel reke ning gehouden worden met een situatie waarbij in het verleden de andere kin deren op het ouderlijk bedrijf hebben meegeholpen, zonder dat zij daarvoor een redelijke beloning hebben ontvan gen. ”In die situatie zou je deze kinde ren na het overlijden van de langst le vende ouder een bedrag vooruit kunnen geven. Je kunt je eveneens een situatie indenken dat naast de bedrijfsopvolger, er een kind is dat heeft gestudeerd en dat twee andere kinderen lang op het bedrijf hebben meegeholpen. Dan kun je ook degene die gestudeerd heeft een geringer bedrag doen toekomen. Maar het is heel moeilijk dit nauwkeurig te berekenen. Het gaat ook meer om het principe,” zegt In ’t Hol. gaan. Tijdens die besprekingen zal hij de belangen van alle betrokkenen afwe gen en - zoekend naar een evenwicht - optreden als adviseur van beide of alle partijen. Een notaris is immers een ju rist. Juist de functie van juridisch advi seur oefent hij het meest veelvuldig uit,” aldus een citaat uit deze brochure. In het algemeen is het in de agrarische wereld nog geen gebruik dat de aan staande echtgenoten vóór hun gang Voor jongeren beneden de 25 jaar is het vaak nog wel mogelijk om aan de slag te komenvooral wanneer een middelbare of hogere (beroeps)-opleiding succesvol is afgesloten. Hoewel het aandeel van de langdurige werkloosheid onder jon geren zorgen baart (17% is langer dan twee jaar zonder werk), moet die onder de leeftijdsgroepen daarboven zonder meer als zorgwekkend worden be schouwd. Van de mannen boven de 25 jaar is al 40% langer dan twee jaar werkloos. Van de vrouwen in die leef tijdsgroep 26%. Een kleine 1.100 ingeschreven werklo zen (16%) heeft al een werkloosheids duur van meer dan drie jaar. Het betreft 200 jongeren beneden de 25 jaar (8% van alle jongeren) en 900 kliënten, bo ven de 25 (22% van de mannen en 14% van de vrouwen in die leeftijdscatego rie). opleiding heeft ook de grootste kans op langdurige werkloosheid: 33% staat al langer dan twee jaar ingeschreven. Van de werklozen met een middelbare of ho gere opleiding is ’’maar” 16% langer dan twee jaar werkloos. Van de mannen heeft 80% en van de vrouwen 72% al leen een basisopleiding of een (al dan niet voltooide) lagere beroepsoplei ding. ”De Werkgever" schetst de Waddinx veense ondernemer als een moderne ondernemer, wars van patriarchale allu res, maar toch ook één die zich van zijn eigen verantwoordelijkheid als direc teur bewust is. In het gesprek met hem wordt duidelijk, dat hij openheid als één van de voornaamste punten be schouwt om tot een goed overleg met el kaar in de onderneming te komen. Jacques Leeflang was voor hij bij assu rantiebedrijf Vandien BV, waar nu 45 mensen werken, kwam werkzaam bij verschillende maatschappijen. Hij heeft daar met alle facetten van het assuran- tiegebeuren kennis gemaakt, heeft als inspecteur gewerkt, en beheerst het vak in alle onderdelen. Tegenwoordig voelt hij zich meer manager dan verzekeringsman. Hij legt zich de laatste jaren toe op het houden van lezingen over het verzekeringswe zen. Het bedrijf werd rond 1900 opgericht door David van Dien. Deze is in de oor log om het leven gekomenIn 1946 werd het bedrijf door de erfgenamen overge dragen aan de bewindvoerder uit de oorlogsjaren, de Bodegraver B. J. Su- ringa. Versterking van de directie in 1972 met de heer J.A. Leeflang maakte het mo gelijk de bestaande relaties een totaal pakket aan te bieden voor alle soorten van verzekeringen. In 1976 trok F. C. van Vliet zich terug en werd de heer Leeflang alleen directeur. De groei in de periode vanaf 1972 is zeer spectaculair te noemen. Het kantoor groeide uit tot een assurantiebedrijf, dat werkzaam is in geheel Nederland. De juiste vakmensen werden aange trokken, waardoor Vandien zich ook In de Grondwet staat dat het openbaar onderwijs ”met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging bij de wet (is) geregeld. ”Het bijzonder on derwijs wordt ”uit de openbare kas” be taald. Nu ziet André de Bruin de christelijke scholen wel op een zeer ruimhartige ma nier omspringen met overheidsgeld: ”Ze proberen meer leerlingen te trek ken dan hun krachtens de eigen doel stellingen - het geven van levensbe schouwelijk onderwijs - toekomen”. Inmiddels zijn de bijzondere schoolbe sturen (en zeker de katholieke) weer wat strenger in de leer geworden. "Dat blijkt uit allerlei bijeenkomsten met als thema: ”hoe christelijk is ons onder wijs”. Dat blijkt uit het personeelsbe leid. Er wordt weer gevraagd om kerke lijk belijdende leerkrachten. Het blijkt uit de visie op de samenleving, die via de lessen wordt uitgedragen”. Kortom, zo concludeert de Waddinxve ner dr. André de Bruin vervolgens: het bijzonder onderwijs, dat al tweederde van het scholenbestand beheertis bezig met een nieuwe kerstening op rijkskos ten. Volgens de Bruin is er sinds 1848 bar weinig veranderd. Daarom moeten de niet-christelijke politici worden opge pord. In het Haagse Hotel ’Des Indes' praten Kamerleden en partijbestuur ders van PvdA en VVD al jaren over de zaken die sociaal-democraten en libera len scheiden dan wel verenigen. De Waddinxvener vindt het hoog tijd wor den, dat aan de agenda een onderwerp wordt toegevoegd dat snel geregeld kan worden. Waarvoor geen ingewikkelde wetswijziging nodig is. Een correcte uitleg van het onderwijsar tikel in de Grondwet is nodig. Het le vensbeschouwelijk onderwijs beroept zich terecht op het Evangelie. Maar daarmee dreigt het wel eens de Bijbel boven de wet te stellen. Wie dit ook hardop durft te zeggen in de Tweede Kamer krijgt prompt heel behoudend, christelijk Nederland over zich heen. PvdA-leider Den Uyl kan daarover meepraten. Niettemin is André de Bruin "gematigd optimistisch" over de haalbaarheid van het door hem gewenste Democratisch Akkoord. Bovendien rekent hij op de eerlijkheid van confessionele schoolbe stuurders: ”Ze moeten op de gevel zet ten wie ze zijn, zodat ze de democratie recht in de ogen kunnen kijken”. gaan specialiseren op ieder terrein van de assurantiemarkt. Deze vakbekwame aanpak van het assurantiegebeuren gaf een aantal assurantiemaatschappijen aanleiding om het bedrijf Vandien vol machten van hun bedrijf te verlenen. Het werken als gevolmachtigde voor een aantal gerenommeerde Nederland se assurantiemaatschappijen bood de mogelijkheid te gaan werken met ande re assurantiekantoren, die gebruik kun nen maken van de know-how van Van dien. Dat dit een succesformule is ge worden blijkt wel uit het feit, dat on danks zorgvuldige selectie, het aantal onafhankelijke assurantiekantoren dat met Vandien werkt is gestegen tot ruim 80. De groei van het bedrijf maakte het noodzakelijk in 1976 een groter kant oorpand te betrekken. In 1980 gevolgd door de aankoop van een tweede kant oorpand in dezelfde Stationsstraat in Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 De Waddinxvener J.A. Leeflang (45), hier bestuurslid van de WD en in Alphen aan den Rijn directeur van het assurantiebedrijf Vandien BV, waar 45 mensen werken. WADDINXVEEN - De Waddinxvener dr. André de Bruin (54) laatst ge promoveerd tot doctor in de letteren op een proefschrift over de school strijd in de vorige eeuw, vindt dat er landelijk een politiek akkoord moet komen om de openbare school te redden en om de macht van de confessi onelen te breken. Hij ontvouwt dit idee zaterdag in een vraaggesprek met Henk Schaaf van Het Vrij? Volk, één van de diverse interviews van de kersverse doctor van de Bilderdijklaan. onderwijs in ons land in haar meest zui vere vorm te handhaven. ”De wet van 1848, waarin deze met de handtekening van koning Willem de Tweede is bekrachtigd, moet weer let terlijk worden genomen. Hetzelfde geldt voor de Pacificatie van 1917, die een einde maakte aan bijna een eeuw Schoolstrijd. In beide gevallen is de plaats van de confessionele scholen dui delijk aangegeven. Maar er is altijd mee gesjoemeld,” meent André de Bruin. In Nederland is maar één op de drie ba- sischolen een openbare. In het voortge zet onderwijs draagt slechts één op de vijf dat stempel. Nu talrijke middelbare scholen door het teruglopende aantal leerlingen moeten verdwijnen of een fu- roepen om het hardst dat zij daaraan zelf beslist niet meedoen, en tot het op- laaien daarvan ook helemaal geen aan leiding geven. ’’Maar je komt ze wel overal tegen, die bestuurders met wel tien petten op. In het ziekenhuis, het bejaardencentrum, de welzijnssector, het jeugdwerk, de kerk en in de school”, aldus De,Bruin. ”Het is een netwerk van confessionelen dat het ei gen bolwerk blijft Verdedigen.” En wat staat daar tegenover? ”De karakter loosheid van socialisten en liberalen! Zelfs het regeerakkoord van het huidige CDA/VVD-kabinet spreekt over hand having van de identiteit van de organisa ties”, stelt hij geërgerd vast, ’’ondanks het feit dat de gebruikers van die voor zieningen er soms totaal vreemd tegen over staan.” van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 15