Heel even 30-km Kleurplaat van Sint Nicolaas Lezers schrijven Verbazing bij volkstuinders borden Heggewinde contactman Nicolaaserf Waddinxveen benoemt Kleuters zetten schoenen in Jamin-winkel Weer weggehaald na bezwaren Ouderavond van De Sav. Lohman Wedstrijd van KNOV-Waddinxveen voor kinderen tot en met 12 jaar F. M. van Tol in Zuidplas Jeugdfilms in wijkgebouw De Paddestoel De Vlaam beloont slagzinnen Per saldo 1 bedrijf minder INFORMATIESTANDAARD IN HET POSTKANTOOR w Kleurwedstrijd met mooie prijzen Belofte iil. 3 Naam: Adres: Postcode en woonplaats: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 Hier de informatiestandaard van PPT Post, waaruit TROS-presentator C.H. DE VRIES, t - - Ivo Niehe folders haalt. Infocentrum kunt aantreffen, maakt de PTT bekend door middei van adverten ties in de dagbladen. Naast de gebruikelijke handelingen aan het loket, biedt het postkantoor nu dus ook een breed informatiepakket over onderwerpen van de meest uiteenlo pende aard. Alles overzichtelijk op één plaats verzameld. Het publiek kan zelf zijn keuze bepalen en de informatie thuis, op een rustig moment tot zich ne men. WADDINXVEEN - Voor kleuters heeft Sinterklaas dit jaar een bij zondere verrassing in petto, want hij heeft met de winkel van Jamin in de Passage, de volgende af spraak gemaakt: Op zaterdag 30 november kunnen alle kleuters (tot 6 jaar) hun schoen zetten in de Waddinxveense Jamin-winkel. Op maandag 2 december, vanaf 13.00 uur, kunnen ze hun schoen, die de Goedheiligman intussen met een leuke Sinterklaasattentie heeft gevuld, weer ophalen. Jamin heeft overigens haar toch al ruime assortiment van Sinterklaas artikelen dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe produkten. Om er een paar te noemen: witte choco ladeletters, versierde chocoladelet ters, nieuwe witte- en bruine Sin terklaas- en Zwarte Piet figuren en tal van marsepein heerlijkheden. oprichter en ere-voorzitter van de volk- stuindersvereniging Ons Genoegen, Tesselschadelaan 20. Vorige maand kwamen er in Wad dinxveen weliswaar 6 bedrijven bij (5 nieuwe inschrijvingen en 1 vesti ging van buiten de Goudse streek), maar door opheffingen verdwenen er weer 7. WADD1NXVEEN/GOUDA - In ver band met zijn overlijden is de naam van wijlen F.M. van Tol geschrapt als com missaris bij Uniefris BV. Waddinxveen. met als vestigingsplaats Woerden en bij Kaasunie F.M. van Tol BV, Waddinx veen. met als vestigingsplaats Woerden. Deze laatste BV oefent onder de naam Vatloex ook een expediteursbedrijf uit. WADDINXVEEN - In de gemeente raadsvergadering van vorige week is be sloten het aantal historische namen in de nieuwe woonwijk Zuidplas met één naam uit te breiden: Nicolaaserf. De ge kozen naam houdt verband met het ont staan van dit Gouwedorp ruim 750 jaar geleden. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in geheel Midden- Holland is, volgens mutaties in het handelsregister (in- en uitschrijvin gen) in oktober met circa 29 toege nomen. Het aantal ingeschreven ondernemingen groeide per saldo met 27, wat voornamelijk is toe te schrijven aan de toename van het aantal eenmanszaken. De groei van bedrijven van 5 tot 10 werkne mers met per saldo 7 compenseerde volledig de afname in de andere grootteklassen. De toename van het aantal bedrij ven vond vooral plaats in de zake lijke dienstverlening (+14) en in de groothandel 10). Opmerkelijk is voorts de afname van het aantal winkels met 9. Dit betekent dat het publiek niet langer schriftelijk informatie hoeft aan te vra gen. Het folderaanbod dat in de stan daard is opgenomen, wordt iedere vier weken gewijzigd. Welke folders u in het Na 10 jaar intens vechten is er op 31 mei 1980 een mooi volkstuinderscomplex verrezen, waar nog dagelijks ruim 100 mensen zich uitleven. Alleen - en dat is jammer - de gemeente vindt het niet mooi. Het ligt er heerlijk rustig. Na pei ling van de leden zijn de meesten ook niet van plan om daar weg te gaan om tussen rails, weg, auto’s en school te gan zitten. In de raadsvergadering van 26 septem ber 1984 is de aangegeven dat de aan te leggen wegen in een deel van de wijk Zuidplas aangeduid dienen te worden met de, in relatie tot het ontstaan van Waddinxveen, historische namen Flori- serf, Herbarenerf, Machtelderf en Woubrechteri. Thans blijkt dat het stratenpatroon zich daar zodanig ontwikkelt dat met voor melde namen niet alle straten zullen kunnen worden benoemd. Derhalve is het noodzakelijk naast de reeds ge noemde nog een naam aan te wijzen die voor de benoeming van de straten in dat deel gebruikt kan worden. Deze naam dient dan in relatie te staan met de bovengenoemde straatnamen en zal derhalve enig verband moeten leg gen met het ontstaan van Waddinxveen Mitsdien stelden B. en W. de raad voor de straten aan te duiden met ’’Nicolaas erf'. Nicolaas van Gnepwijk was in het jaar 1233 één der kopers van het Wad dinxveense veenland. WADDINXVEEN - Maar heel even hebben op de opnieuw bestrate Heggewinde de 30 km-zoneborden gestaan. Daarna zijn ze door de ge meentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven weer vliegensvlug weggehaald, omdat de bewoners de gemeente er op attent maakte dat er tot het einde van deze maand nog een beroepsprocedure loopt. De 30 km-affaire kwam naar buiten tij dens de vorige week gehouden behan- Het klinkt mij wat vreemd in de oren, dat de gemeente Waddinxveen naast het bestaande volkstuinderscomplex aan de Tweede Bloksweg een nieuwe aan de Kanaaldij k wil aanleggenEn zo als men zegt: voor 80 cent de vierkante meter. In juli 1969 ben ik begonnen te praten om te komen tot de oprichting van een volkstuinderscomplex waar mensen zich in alle rust tq kunnen uitleven. Het plan was toen: Neem de oude vuilnis stortplaats aari de Middelburgseweg, laat tekeningen maken. De grond moest toen ƒ1,- per m2 op brengen, maar we zouden gaan tuinen tussen de ratten en het vergif. De Bond van Volkstuindersvereniging erbij ge haald doch die zei: Niet doen, want de prijs is te hoog. De bond zou er wel voor zorgen dat het uiterlijk 50 cent per m2 zou worden. U begrijpt, dit is nooit ge lukt. Met de Bond van Volkstuinders- verenigingen zijn we in Waddinxveen zeer bedrogen uitgekomen. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 29 november van zeven tot negen uur zal in het wijkgebouw De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat een filmvoorstelling voor de jeugd worden gehouden. De volgende films staan op het pro gramma: Speedy Gonzales (proefdie ren), Bugs Bunny (op patrouille), Tom en Jerry (de vondeling), Pepe (ge schenk van de hemel)„De schapendoes (let op de schapen), Tom en Jerry (de droom van Tom) en The Pirate met Burt Lancester. entree bedraagt f. 1,50. Het is alweer ruim twee en een halfjaar geleden dat de maximum-snelheid van 30 kilometer per uur wettelijk mogelijk werd gemaakt voor wegen binnen de bebouwde kom. Die regeling is er niet zonder slag of stoot gekomen. Het zijn de gemeenten geweest, maar ook en vooral een aantal particuliere organisa ties, die een belangrijke bijdrage heb ben geleverd aan de invoering van een 30 km-limiet. Een enquete leert dat 44 van de gemeenten serieus met de 30 km-regeling aan de slag is. 15 heeft de regeling al toegepast. Dat zijn dus ruim 100 gemeenten. Per 1 oktober zijn er dus 100 gemeenten die één of meer besluiten hebben genomen om de 30 km-limiet in te voeren. Voor de rijksoverheid is de indeling van de openbare ruimte in verblijfsgebieden en verkeersruimten en de herinrichting daarvan een belangrijk onderdeel van de bevordering van de verkeersveilig heid en de verkeersleefbaarheid. Het besluit dat uit een oogpunt van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid van de weg de Heggewinde een 30 km- regeling zou krijgen (evenals een deel van de Oostpolderwijk en de wijk Zuid plas) maakten B. en W. bekend op woensdag 30 oktober. Belanghebben den werd er toen op gewezen 30 dagen de tijd te hebben daartegen een be roepschrift in te dienen bij de Koningin. (Naschrift redactie: De brief van de heer C. H. de Vries, die hij overigens op per soonlijke titel heeft geschreven, bewijst dat de volkstuinders in het gemeentehuis geregeld onderwerp van discussie zijn. In de raadscommissie voor de ruimtelij ke ordening en de woningbouw was dit in april van dit jaar en afgelopen dins dagmiddag het geval. Het college van Burgemeester en Wet houders werkt namelijk aan plannen om aan de Kanaaldijk nabij het HAVO! Atheneum/MAVO LBO-scholencom- plex een volkstuincomplex te realiseren. Dat betekent dat het illegale complex van Ons Genoegen aan de Tweede Bloksweg de toekomst zal worden ont nomen, zo dit gebeuren daar natuurlijk al een toekomst zou hebben, want het complex hoort er eigenlijk niet te zijn. Bij de officiële opening in 1981 ontbrak een vertegenwoordiger van het college van Burgemeester en Wethouders, al kwam toen wel oud-wethouders H. Hui- zer een kijkje nemen. Intussen zijn B. en W. opnieuw aan het heroverwegen hoe het nu verder moet met het volkstuingebeuren in Waddinx veen. Daarbij gaat het om het eventueel legaliseren plus bieden van bebouwings- mogelijkheden van het complex aan de Tweede Bloksweg en de eventuele aanleg van een nieuw complex aan de Kanaal dijk. Voorts ligt het in de bedoeling volk stuinen in de loop der jaren in de uitbrei ding van het Gouwebos te realiseren). Vorig jaar werd door burgemeester C. M. van der Linden in een vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw gezegd dat de gemeente Waddinxveen aan het bekijken is hoe het verder moet met het klandestie- ne volkstuinderscomplex van "Ons Ge noegen" aan de Tweede Bloksweg. Hij zei dit in antwoord op een vraag van PvdA-raadslid M. Boere. Het socialistisch commissielid wees er maar eens op dat een perceel grond aan de Tweede Bloksweg reeds lange tijd illi- gaal in gebruik is bij een aantal volk stuinders. Hij vroeg de burgemeester de bestemming van het bedoelde stuk grond ten gunste van die volkstuinders te her overwegen dan wel de clandestiene situ atie niet langer meer te laten voortduren. Hoe is het mogelijk dat na vijf jaar de gemeente en de raadsleden liever ton nen weggeven, dan voor een klein be drag het bestaande complex subsidie te geven. Daarom mijn vraag: Zijn de raadsleden en het gemeentebestuur er voor ons belang of moeten we de rollen omdraaien? Zeker in tijden van bezuinigingen zou den we anders verwacht hebben. Da mes en heren: Volgend jaar op 31 mei 1986 is het eerste lustrum van de volk stuindersvereniging ”Ons Genoegen”, maakt er iets moois van. WADDINXVEEN - Dinsdagavond voor een week hield de protestants- christelijke De Savornin Lohman- school (Lindengaarde) de jaarlijkse ouderavond. Naast de gebruikelijke huishoude lijke zaken stond centraal de school begeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek, terwijl er tot slot dia’s werden vertoond van diverse school activiteiten, zoals de playbackshow, schoolkamp, opening basisschool en de hobbybeurs. Een aan de schoolbegeleidingsdienst verbonden orthopedagoge gaf uitleg hoe de leerlingenbegeleiding in sa menwerking met het schoolteam ge schiedt. Zij geeft samen met het team inhoud aan die zorgverbreding. Een systeembegeleider van de SBD vertel de wat zijn taak omvat: het begelei- deling van de gemeentebegroting voor 1986. Daar merkte D’66-gemeente- raadslid H.P. Barth op dat hij de instel ling van zo’n regeling een goede zaak vond, doch meende dat dit verkeersbe- sluit wel erg snel was uitgevoerd. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) gaf hem hierin gelijk en deelde mee dat de nieuwe verkeersborden direct weer wa ren weggehaald. Dit omdat er bezwaren tegen waren gekomen. ’’Overigens niet van ons”, haastte de christen-democra- tische wethouder in de raad te verkla ren. ”Ter plaatsing van de voorgeschreven borden en aanpassing van de inrichting zal pas worden overgegaan na het ver strijken van de beroepstermijn en er geen beroep is ingesteld”, beloofden B. en W. eind vorige maand. Het college is deze belofte alsnog nagekomen. den en adviseren van het team over de methodes en materialen die de school gaat of kan gebruiken. Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na de opening door de voorzitter van de medezeggenschapsraad werd het huishoudelijk gedeelte afgehan deld. Van de dames Benschop en Smaal werd, onder dankzegging, af scheid genomen als lid van de mede zeggenschapsraad. De heer Westerink werd met algemene stemmen tot ou- derlid benoemd van deze raad. WADDINXVEEN - Het landelijk Pa tisserie College, waarbij in Waddinx veen en Boskoop banketbakkerij D.A. de Vlaam is aangesloten, heeft bekend gemaakt wie in de prijzen is gevallen bij het meedoen aan een slagzinwedstrijd van dit college van topbanketbakkers. De vier prijswinnaars, die hun prijzen al bezorgd hebben gekregen, waren: 1. mevr. Van der Eyk-Breyen, De Genes- tetlaan 6, Waddinxveen; 2. mevr. L. van Velden-Vezelenburg, Zijde 46, Boskoop; 3. mevr. T.A. v.d. Spek- Meyer, Mendelweg 8, Boskoop; 4. mevr. C.Z. de Bruin. Julianastraat 8, Waddinxveen. De respectievelijke slagzinnen waren: 1. De Vlaam: voorde kenner, de ware smaakverwenner; 2. De Vlaam is zo ge selecteerd, dat de universiteit voor hem een ''leerstoel" heeft gereserveerd 3. De Vlaam: onbetwist de lekkerbekken- specialist 4. De Vlaam: gewoon het EINDE WADDINXVEEN/GOUDA - Per saldo is het aantal Waddinx veense bedrijven in de maand okto ber met één afgenomen, zo blijkt uit cijfers van Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- Holland. WADDINXVEEN - B.'en W. hebben meegedeeld dat zij, als uitvloeisel van de gemeentelijke Nota Werkgelegen heidsbeleid met ingang van 15 novem ber de heer E.S. ten Cate, werkzaam op de afdeling Algemene Zaken en Ruim telijke Ordening ter secretarie hebben aangewezen als contactman gemeente- bedrijfsleven. De taak van de contactman is: het ver wijzen van bedrijven naar de juiste per soon of instantie in de gemeente-organi- satie of daarbuiten; het desgevraagd verstrekken van informatie aan bedrij ven; het op ambtelijk niveau in-ont- vangst-nemen van klachten van bedrij ven omtrent de voortgang en/of afdoe ning van een aangelegenheid en het ne men van actie daarop in overeenstem ming met zijn instructie en het zich op de hoogte houden van de ontwikkelin gen in het lokale bedrijfsleven. Afgesproken is dat verantwoorden, wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) van economische zaken en werkgele genheid en C.A.P.M. Loose, chef van de afdeling AZRO, te allen tijde over alles en nog wat geinformeerd zullen worden. De contactman stelt elk jaar een verslag op van zijn bevindingen, geeft aan hoeveel klachten er zijn bin nengekomen en wat daar aan gedaan is. De nieuwe taak van Ekko ten Cate is het verwijzen van bedrijven naar de juiste persoon of instantie in de ge meente of daarbuiten; het desgevraagd verstrekken van informatie aan bedrij ven voor zover daaraan niet kan worden voldaan door te verwijzen; het op amb telijk niveau in ontvangst nemen van klachten van bedrijven omtrent de voortgang en/of afdoening van een aan gelegenheid en het nemen van actie daarop en het zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het lokale be drijfsleven. WADDINXVEEN - Ook in het Wad dinxveense postkantoor aan de Ker- kweg-Oost is een nieuwe informatiezuil in gebruik genomen. PTT Post wil hier mee ook de Waddinxveners, die dage- lij ks het postkantoor bezoekenmet een uitgebreidere dienstverlening van dienst zijn. In Waddinxveen en in meer dan 1.300 andere postkantoren zijn de nieuwe, fraai vormgegeven informatie- standaards op een centraal punt in de hal geplaatst. Het PTT Post Infocentrum bevat gratis informatie in de vorm van folders en brochures. Deze zijn afkomstig van de rijkoverheid, Postbus 51. het bedrijfsle ven, PTT Post. Rijkspostspaarbank als mede de Postgiro. L X I 1 0 0 0 0 D D o' 0 i VjJ 'X WADDINXVEEN - Voor kinderen tot en met 12 jaar heeft Sint Nicolaas deze tekening laten uitdelen tij dens zijn intocht. Op veler verzoek drukken wij deze tekening alsnog in het Weekblad voor Waddinxveen af, zodat alle kinderen haar kunnen kleuren. De gekleurde tekeningen kunnen tot en met maandag 2 december worden ingeleverd bij D. Sonneveld (Koningin Wilhelminaplein 6), J. Wielaard (Dorpsstraat 26) en J. Mulder (Passage 55). De organiserende KNOV-afdeling Waddinxveen heeft voor elke leeftijd mooie prijzen beschikbaar ge steld, zoals bouwpakketten, puzzels, rekenmachines, boeken en dergelijke.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 19