Sint Nicolaasactie nu al een succes OF VERKOPEN? ’S AVONDS GESLOTEN HUIS TE KOPEN van Ringelenstein lijsttrekker van PCW Veel vraag naar loten de pater s: makelaardij b.v. Bruidspaar in raadzaal GPV maakt weer deel uit van combinatie Nog vier trekkingen en 16 prijzen van f 250,- I Weer loten getrokken voor geld prijzen van 250,- CDA-Kamerlid gaf startsein kerkrestauratie HOORZITTING OVER MINDERHEDENBELEID NVM a Dodelijk ongeval bij aquaduct Uw huis verkopen doet u niet iedere dag. Vandaar de NVM-makelaar. Nieuwsblad Onafhankelijk LET OP: EXTRA KOOPAVONDEN U overweegt een 23384 87407 107613 172641 22967 55599 34200 28580 58624 113111 73655 14984 1 LK Vraagt geheel vrijblijvend advies VERLOOP Maandag 2 december, gemeentehuis, 20.30 uur. x. Uw televisiedokter S. ATTEMA Onderbreking ABN BANK AMRO BANK NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK RABOBANK VERENIGDE SPAARBANK Trekkingen Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. OP DONDERDAG 5 DECEMBER A.S. ZIJN HET POSTKANTOOR EN DE ONDERSTAANDE BANKEN WADDÏNXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 BOTERSTAVEN BOTERLETTERS DIKKE SPECULAAS GEVULDE SPECULAAS NIET DE DUURSTE WEL DE LEKKERSTE MAKELAARSKANTOOR? dH l 4 AQUARIUM MOTORFILTER EHEIM nr 2011 f 89,50 WADDINXVEEN - Supermarkteigenaar Gerrit van Ringe lenstein (53) is de nieuwe lijsttrekker van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW), die in de volgende ge- meenteraadsperiode - zoals het er nu naar uit ziet - wordt ge vormd door de Hervormde Kiesvereniging (HKV), de SGP, de RPF en het GPV. Van de PCW maakt het GPV nu nog geen deel uit. E Trekkingen Koud buffet schielandweg 7postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828-13822 KEURSLAGER s ir Weekblad voor Waddïnxveen WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 Tijdens de begrotingsdebatten schreed een pas getrouwd paar de Waddinxveense raadzaal binnen en kreeg van bur- 4 bh Deze onderbreking van de gemeente- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Er zullen nog vier trekkingen wor den gehouden. Dus is er nog kans op 16 prijzen van 250,-. De trek- kingsdata zijn 29 november, 2 de cember, 4 december en 6 decem ber. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDÏNXVEEN TELEFOON: 01828-18625 MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN ECHTE BAKKER GERTHUIZER Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Uitslag vierde trekking van maan dag 25 november: WADDINXVEEN - De KNOV- afdeling Waddinxveen gaat in af wachting van de verjaardag van Sint Nicolaas gewoon door met het om de dag aanwijzen (door het no tariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen) van lotnummers die in aanmerking komen voor een geldbedrag van 250,-. Dit ge beurt in het kader van de Sint Nico laasactie 1985 ”4 x 250 is 1000 piek per dag”, die 36 prijzen van 250,- omvat. Uitslag derde trekking van vrijdag 22 november: Uitslag vijfde trekking van woens- dag 27 november: üdNVM 41e JAARGANG Nr. 1953 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Vorige week meldden wij al de trekkingen van maandag 18 en woensdag 20 november. Het ging toen om de lotnummers: 33615: mevrouw E.B. Hoogen- doom, Moordrecht; 43501: Karin Vermeij. Wingerd 336; 22505: me vrouw Van Leuven, Bonenakker 4; 13792: mej. I.C. Verkuil, Brugweg 129; 93422; 03177: mevrouw Meu- leman, Sweelinckhof 61; 16087 en 25530. Een nieuwe Sint Nicolaasactie 1985 dus. Eenvoudig, doeltreffend en met mooie geldprijzen. Eenvoudig omdat bij elke bestede tien gulden een lot gegeven wordt, doeltreffend omdat DeKeurslageP\M Verstand van lekker vlees ding. Schildersbedrijf Kloet BV uit Waddinxveen was met f. 90.000,- de i laagste inschrijver voor het schilders- 1 werk. De werkzaamheden zullen moeten zijn 4 beëindigd voor 31 december 1986. Met de start van de werkzaamheden is te- i vens een einde gekomen aan het jaren- lang ijveren om de nodige gelden te ver- f Bij inruil oude motorfilter f 79,50 - Siervishandel Noördeinde 351, Boskoop, tel. 01727-5569 Vrijdagavond koopavond Dat is uit de stemmingen en vergaderin gen van deze week gebleken. De huidi ge PCW-fractievoorzitter Dick Uitbe-1 ijerse (67) heeft zich teruggetrokken om plaats te maken voor de nieuwe man, af komstig uit de Hervormde Kiesvereni ging- ra MAKELAAR ONROCRÉHO Goto rest heerste er grote eenstemmigheid en tevredenheid over het gevoerde en te voeren beleid. Op de details van het be sprokene komen we nog terug. WADDINXVEEN - De Sint Nicolaasactie 1985 van het Koninklijk Ne derlands Ondernemers Verbond (KNOV) afdeling Waddinxveen - de plaatselijke middenstandsvereniging - is nu al een succes. Alle winkeliers melden dat er grote vraag is naar de loten, die bij elke bestede tien gulden gratis worden uitgedeeld en die kans bieden op in totaal 36 prijzen van 250,-. De actie ”4 x 250 is 1000 piek per dag” duurt en met donderdag 5 december. De opzet van de actie komt overeen met die van eerdere acties, zij het dat het te winnen duizendje per keer viermaal f. 250,- is geworden. Op die manier hebben veel meer mensen kans toch een leuk bedrag te winnen. De Waddinxveense middenstands vereniging sluit daarbij aan op de wensen van het publiek. Tenslotte is het ook de bedoeling de koopkracht in Waddinxveen te houden. Met deze •tot en met donderdag 5 december durende actie zal dat ook wel lukken, want er zijn 36 kansen op heel leuke geldprijzen, die men vrij kan beste den. Er kan dus altijd iets naar eigen keuze voor worden gekocht. Voor de Sint Nicolaasactie 1985 zijn nog vier trekkingen. Die zijn op 29 no vember en op 2, 4 en 6 decem ber. De trekkingen geschieden door het notariskantoor J. in ‘t Hol/mr. P. L. van der Meulen. De loten waarop geldprijzen zijn gevallen worden na tuurlijk wekelijks in het Weekblad voor Waddinxveen bekend gemaakt, maar ook door middel van raambil jetten in de verschillende winkel centra. kopers rond in uw huis. Infor meert ze over plaatselijke om standigheden. En bege- 5 leidt u naar een verant woorde verkoop. Want de NVM-makelaar staat aan uw kant. De waarde volle hulp van de NVM- makelaar is niet duur. U verdient hem dubbel en dwars terug. Let op zijn NVM-vignet, als u uw huis wilt gaan verkopen. men en met mooie geldprijzen. In derdaad: 36 geldprijzen van f. 250,-- en wel vier per keer. De middenstanders Jan Heemskerk, Teun Ververs, Jan Mulder, Wim Rip en Daan Sonneveld hebben dit jaar deze activiteiten in de laatste rrfaan den van dit jaar opgezet. Zij hebben er met inventiviteit en creativiteit voor gezorgd dat de actie zal slagen. er geen rompslomp voor nodig is om voor een prijs in aanmerking te ko- ties zoals voorzitter van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente, bestuurslid van de Rabobank en voor zitter van de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Nederlands Onderne- mings Verbond (KNOV), de plaatselij ke middenstandsvereniging. Op uitnodiging van het college van B. en W. werd er bij Baan’s Meubelen an de Zuidkade na afloop een koud buffet geserveerd voor de raadsleden, B. en W. ambtenaren en hun aanhang. Men was voor dit doel naar het bedrijfspand uitgeweken omdat een geschikte lokatie donderdag niet beschikbaar bleek. Voor dit drankje en hapje was de pers niet uitgenodigd. Vandaar dat burge meester C.M. van der Linden het drie daagse debat alleen met een aarzelend ”tot ziens” afsloot, maar in feite ”tot straks” bedoelde. De onderlinge ont moeting duurde van zeven uur tot laat in de avond. Veehouder Dick Uitbeijerse van de He- negouwerweg had eerder dit jaar al eens door laten schemeren niet meer her kiesbaar te willen zijn. Hij zit met een onderbreking van vier jaar sinds 1962 in de gemeenteraad. Over de nieuwe raad speriode heeft Dick Uitbeijerse een persoonlijk gesprek gevoerd met zijn opvolger Gerrit van Ringelenstein. Op de kandidatenlijst van de PCW is Gerrit van Ringelenstein de eerste man van de Hervormde Kiesvereniging. Jan Havenaar is de eerste man van de SGP. Kees Senneker wordt waarschijnlijk de eerste man van de RPF. Co Knol is de eerste man van het GPV. De PCW heeft in de gemeenteraad vier zetels. Dezze week vinden er nog be sprekingen plaats over de preciese vol gorde op de volledige kandidatenlijst, die dus wordt aangevoerd door Gerrit van Ringelenstein met Jan Havenaar op de tweede plaats. G. van Ringelenstein geniet in protestants-christelijk Wad dinxveen groot aanzien. Bovendien be kleedt hij een aantal belangrijke func- WADDINXVEEN - Vorige week don derdagmiddag omstreeks drie uur vond op rijksweg 12, rijbaan richting Den Haag bij het Gouwe-aquaduct een aan rijding plaats waarbij de 71-jarige G.H.J. Duits uit Duiven om het leven kwam. Zijn evenoude echtgenote werd zwaar gewond in het ziekenhuis opge nomen, doch zij is buiten levensgevaar. Op de rijstrook richting Den Haag was een aanrijding gebeurd tussen 2 pers onenauto’s. Om hulp te verlenen stopte de bestuurder van een trekker met op- legger-combinatie. De 71-jarige uit Duiven afkomstige bestuurder heeft de ze combinatie kennelijk niet of te laat opgemerkt. Hij reed tegen een stil staande oplegger. r e WADDINXVEEN - Het gebeurde vo rige week donderdagmiddag. De ge meenteraad was in de raadzaal van het gemeentehuis voor de derde dag in ver gadering bijeen voor de algemene be schouwingen en de behandeling van de gemeentebegroting voor 1986 toen plot seling vanuit de trouwzaal een pas ge trouwd paar rechtstreeks naar de tafel van het college van B. en W. liep. Daar verraste burgemeester C.M. van der Linden chauffeur Matthijs Kaptein (25) en inpakster Carla Verhoef (20) het jonge paar met een stel kaarsen. Hij be toogde dit een mooie gelegenheid te vinden om de burger meer bij de be stuurder te betrekken, zoals ook tijdens de begrotingsdebatten een aantal maal was beweerd. krijgen van het rijk. Thans vinden nog acties plaats om het resterende gedeelte van het benodigde eigen geld te verkrijgen. Ook kan een bijdrage worden gestort op het speciaal geopende aktienummer bij de plaatse lijke Rabobank, te weten nr. 3668.10.710. gemeester C.M. van der Linden een stel kaarsen. (Foto: Sjaak Noteboom). raadsvergadering had weinig voeten in de aarde. Er werd door de voorzitter niet geschorst, het gebeuren was van te voren zelfs doorgesproken met de amb tenaar van de burgelijke stand en oud- CDA-raadslid C. Dijkshoorn. Vorig jaar waren er meer problemen toen Zuid-Afrika-activisten geen gele genheid kregen zich in de raadsvergade ring te laten horen. Voor de ’’indringers” van nu waren er geschenken, maar daarvoor vormden ze dan ook een bruidspaar dat overigens wel wat onwennig door de raadzaal liep. De bruid en bruidegom en hun familie vonden het overigens best aardig om op die wijze voor een moment temidden van Waddinxveens hoogste bestuur sorgaan te verblijven. De begrotingsdebatten werden vorige week in goede sfeer afgesloten. Een aantal wijzigingen werden in het huis houdboekje aangebracht, maar voor de WADDINXVEEN - Het 35-jarige CDA-Tweede-Kamerlid Ria Oomen- Ruijten heeft dinsdagmorgen half twaalf op symbolische wijze de eerste restauratiehandeling verricht aan de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. Deze week nog een huwelijk en zondagmorgen nog een dienst en dan gaat het Godshuis defini tief dicht. De restauratiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Aannemersbe drijf Woudenberg BV uit Ameide, die met f. 432.000,- de laagste inschrijver was tijdens de laatstgehouden aanbeste- De NVM-makelaar helpt u deskundig bij het zoeken van een koper. Samen met u overlegt hij de redelijk- r heid van de vraagprijs. Hij brengt uw huis in de centrale computer van de NVM. Zodat alle NVM- makelaars in de regio we- i ten dat uw huis te koop staat. Zonodig plaatst hij advertenties. Zo komen vraag en aanbod bij el- v kaar. Hij leidt potentiële SINTERKLAASAVOND LET OP!! Maakt u een surprise. De Keurslager helpt een handje. Bestel die overheerlijke SAUCIJZENLETTER (Verpakt in een mooie surprise- doos) Per stuk 13,- KOOT GROENSVOORDE6 TEL. 01828-12937 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1