Al twee titels voor Kwiek Overdekt bad minder druk in weekeinde I Waddinxveense sportspetters ■kxx®®™ Belangrijke winst Flyers Openluchtbad: Bijna helft minder bezoekers Kwaliteit FLORIDA t 4 t De Gouwe buigt het hoofd: 7-5 vogels op hoog peil Antilope bij Gouda-cross TOOS op jazz- dansfestival HEREN 1 STERKER DAN HEREN 2 VAN BE FAIR-VOLLEYBAL WSV1 gelijk tegen Reeuwijk Goede vangst TOOS-dames op 2e plaats WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Tarieven Dames Schoolzwemmen Verhuur i Dames Zwemonderwijs 01828 - 12283 Welpen Warandeloop Bezoekers Tarieven Vrij Bezoekers Eerdere wedstrijden Controle Onderlinge I ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? 1^^ oDneegeffOHien.. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 De controle van het zwemwater vónd - da's'tm De eerste vijf waren: 1. M. Reichard (7660 gr), 2. M van Leeuwen (7340 gr), 3. W. v.d. Wal (6110 gr), 4. H. Romeyn (5240 gr) en 5. R. Jenner (2100 gr). Zaterdag 7 december is de vierde wed strijd in deze competitie. Vertrek vanaf het N.S. station om 07.00 uur. maakt, bijna 2.000 meer dan het voor gaande jaar. Het zwemwater in het overdekte bad werd, net als in het open- luchtbad, driemaal per dag gecontro leerd door eigen personeel. Het Water- leidinglaboratorium ’Zuid” te Breda verrichtte bovendien een maandelijkse controle. Vrijdagavond 29 november om acht uur houdt de Stichting Wijkwerk ”De Zuid- plas” een kaartavond, waar men zowel kan klaverjassen als jokeren. De avond wordt gehouden in de zaal van ”Bar Pardon” aan de Sniepweg (zwembad/ tennishal). De inleg bedraagt f. 2,50 per persoon. Dames 1 had van Blitz (Voorschoten) niet veel te vrezen. Van begin tot eind signaal konden de dames van Flyers de wedstrijd domineren. Alleen tegen rust (ruststand 42-29) en in de laatste mi nuut, toen de 100-punts deur niet te openen was, stokten de scores even. Een minpunt van de 97-59 overwinning was de grote hoeveelheid p’s, 30 stuks, van Flyers. Scores: Carla Baan 30, Ber nice Posthumus en Mirjam Akkerhuis beiden 18 pnt. WADDINXVEEN - In de uitwedstrijd van het eerste team van de Waddinx veense Schaak Vereniging WSV tegen Reeuwijk 2 voor de competitie van de Rotterdamse Schaakbond zijn de Wad- dinxveners met een voorlopig 31/2-3 1/ 2 huiswaarts gekeerd. Van Deelen, invallend voor Philipse aan het eerste bord, behaalde remise en de drie winstpunten werden binnenge haald door Bloem, Claassen en v.d. Hoek. Daar stonden verloren partijen van Kardol, Asscheman en J. van Oort tegenover, zodat de einduitslag bepaald zal worden door W. v. Oort, Van Vuuren en Schroten, die hun partijen moesten afbreken. gen van de 2e en 3e klasen (en van een enkele school ook de le of de 4e klas) zwemonderricht gekregen. Voor het particuliere zwemonderwijs bleek in 1984 iets minder belangstelling te bestaan. Het aantal zwemmers in de ze categorie daalde van 24.430 naar 22.285 met bijna 9 Het verschil komt geheel voor rekening van de zwemmers van 16 jaar en ouder; de jeugd maakte in gelijke mate gebruik van deze voor ziening. Het aantal in dit verband behaalde di ploma’s nam af met 99. Viel bij de A-di- polma’s nog een stijging waar te ne- menm bij de B-diploma’s was dit niet het geval, terwijl er helemaal geen C-di- ploma’s konden worden uitgereikt (te gen 58 in 1983). In schoolverband wer den 246 diploms’s behaald, hetgeen een forse terugloop ten opzichte van 1983 - 430 - inhield, ondanks het feit dat er aanzienlijk méér kinderen voor het B- diploma-examen slaagden. Van zowel het lager als het voortgezet onderwijs waren er minder deelnemers aan de examens, waarvoor er overigens slechts 19 werden afgewezen. VERVOER VERHUIZINGEN Natuurlijk kunnen we ook de gehele verhuizing voor u uitvoeren! Kinderen kunnen tijdens deze uren, on der begeleiding van hun ouders/verzor- gers van het bad gebruik maken. In de vakanties waren hiervoor bovendien ex tra uren beschikbaar. Kinderen, die in het bezit waren van een geldige les- kaart, konden toen bovendien gratis van het bad gebruik maken. Ruim 11.100 ’’ouder- en kindzwemmers” be zochten in 1984 het bad, ruim 3.100 méér dan in 1983. Ook is het gedurende een aantal uren in de week gereserveerd voor volwasse nen. Uit het aantal bezoekers, 6.800 blijkt dat hiervoor grote belangstelling bestaat. Zowel de meisjes, als de jongens-wel- pen doen het leuk ook al verliezen ze beide soms, zoals afgelopen weekeinde, van een sterkere tegenstander. De meisjes moesten na een uitstekende 3e periode pas in de 4e periode de winst met 40-51 aan Leiderdorp laten. Scores: Roeline Biemond 14, Antoinette van Dam 10 pnt. De jongens welpen verlo ren van BVO 1 (Alphen) dat gewoon een betere ploeg is. Eindstand: 37-69. Topscorers Mattijs Visser 16, Jason Voogt 7 pnt. Tussen die twee mogelijkheden moet u vaak kiezen. De ene mogelijkheid kost veel tijd en moeite, de andere kost veel geld. Laat u eens informeren over andere mogelijkheden. Vraag vrijblijvend informatie. Zondag werd in Tilburg de bekende in ternationale Warande-loop gehouden. Hieraan werd door drie Antilopertjes meegedaan. Bij de pupillen had Jeroen Schildt kennelijk geen last van de sneeuw en de 7 graden vorst. Als enige afgevaardigde van Antilope, bij de 10-jarigen liet hij al z’n concur renten ruim achter zich met een formi dabele eindsprint en bracht de alom be kende cross op zijn naarrf. Mark en André Hilberts waren voor de D-junioren present en presteerden eveneens uitstekend door resp.een 5e en een 38e plaats van de in totaal 150 deelnemers in hun categorie. Het gasverbruik nam in 1984 toe met 11.685 m3 ofwel ruim 33%. Dit ver bruik houdt verband met de badverwar- mingsinstallatie. Deze installatie maak te dan ook aanzienlijk meer branduren. Deze stijging kon worden verklaard door de in vergelijking met het jaar daarvoor lagere temperatuur. Er was meer gas nodig om het water op de juis te temperatuur - circa 21°C - te houden. Mark nam van kop af aan de leiding en stond die niet meer af. Robert kon na de helft van de race de 2e plaats opeisen en stond die niet meer af. Van de 16 meis jes C deed Mariska Valk het niet gek door als 9e te eindigen, terwijl Mariska Boom als B-meisje 7e werd van de in to taal 20 liefhebsters. Het aantal bezoekers van het overdekte bad bedroeg in 1984 119.048. In 1983 waren dit er 121.972, zodat een absolute daling van het bezoek van 2,4 valt te constateren. Het gemiddeld aantal be zoekers per dag kwam op 480 tegenover 524 in 1983, zodat hier van een daling van 8,4 sprake is. In het weekend ligt dit gemiddelde lager dan op doordeweekse dagen: zaterdag 379 en zondag 156. Hierbij speelt mee dat het bad in het weekend minder uren geopend is, doordat er geen school- zwemlessen gegeven worden en op zon dag bovendien geen particuliere zwem lessen. in de eerste periode 35 1/4 en in de tweede 35 uur. Onder het vrij- en recreatiefzwemmen valt ook het ’’ouder- en kindzwem- men”. Hiervoor was in het bad op don derdag (van 17.00-18.00 uur), zaterdag (van 12.00-13.30 uur) en zondag (van 10.00-12.00 uur), dus in totaal 5 1/2 uur beschikbaar. Doordat minder water werd gebruikt, behoefde hieraan ook minder chemica liën te worden toegevoegd, hetgeen te vens verband houdt met de lagere bezo- kersaantallen als gevolg van het slechte weer, dat ook een geringere verdam ping van het water tot gevolg had. In 1984 hebben in totaal 22.139 kinde ren in het overdekte bad in schoolver band gezwommen. Voor het eerst sinds 1980 is, door één school voor voortgezet onderwijs (Samenwerkingsschool voor HAVO,-Atheneum) weer schoolge- zwommen. Dit betrof 418 leerlingen. Het aantal schoolzwemmers van het la ger onderwijs nam met ruim 1.900 toe, een stijging van circa 9,5 De stijging viel grotendeels in het tweede gedeelte waar te nemen (ruim 1.500 meer leerlin gen). Dit betekent een gemiddelde stij ging van ruim 90 leerlingen per school. In deze periode was een 1/2 uur méér beschikbaar voor het schoolzwemmen dan daarvoor. De daling van het aantal schoolzwem mers, waarvan de laatste jaren steeds sprake is geweest, is hiermee een halt toegeroepen. In 1984 hebben de leerlin- In 1984 bezochten 57.350 mensen het openluchtbad, hetgeen een daling ten opzichte van het vorige jaar betekent van 42 3/4 Toen bedroeg het aantal bezoekers ruim 100.000. In de twee ja ren daarvoor waren deze aantallen 78.761 respectievelijk 99.925. De daling van het aantal bezoekers was waar te nemen in bijna alle categoriën bezoekers. Er konden 33.702 minder vrijzwemmers worden geteld, ofwel 43 8.854 minder schoolzwemmers, 48 en proef- en diplomazwemmers en deelnemers aan de schoolzwemwed- strijden, maar 138 méér deelnemers dan de zwemvierdaagse, 4,5 De zwemvierdaagse is overigens dit jaar begin juli gehouden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen deze eind au gustus plaatsvond. De verwachte stimu lerende werking die hiervan uit zou gaan is uitgebleven. Het gemiddelde aantal bezoekers per dag bedroeg ruim 573 hetgeen een daling ten opzichte van 1983 betekent van 36 Dit gemiddelde is het laagste sinds de opening in 1969. Hiervoor was 1980 het WADDINXVEEN - Het eerste water- polozevental van De Gouwe heeft met 7-5 van SZC verloren. De Waddinx veense ploeg staat nu in de tweede klas se B van de KNZB op de derde plaats van onderen met 6 punten uit 9 wedstrij den. De- ruim een week geleden gespeelde waterpolowedstrijden werden weer met wisselend succes afgewerkt. Het eerste damesteam bleef in de winning-mood en stuurde AZL met een 13-5 nederlaag richting Leidschendam, het tweede he renteam leverde een goede prestatie door AZC een gelijkspel af te dwingen (3-3), terwijl heren 1 het hoofd moest buigen voor Breda uit de gelijknamige stad. Er zijn in het jonge eerste team van de Gouwe nog vele zaken te regelen. Con stante kwaliteit in het spel kan nog niet verwacht worden. Incasseringsvermo gen zal nog moeten worden aangeleerd, terwijl men dient te accepteren dat de heren scheidsrechters er niet voor niets staan. Uit deze contfole’s bleek dat zowel de bacteriologische kwaliteit als de gemid delde chloprconcentratie nagenoeg aan de gestelde eisen voldeden. In het ge bruik van gas, water, elektriciteit en chemicaliën deden zich slechts betrek kelijk kleine wijzigingen voor. Van gas, water, chloorbleekloog en zoutzuur werd iets meer gebruikt (van 4 tot 14 terwijl 4 minder water en diathomé- aarde nodig bleek te zijn. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat het bad 15 dagen (6,5 langer ge opend is geweest. In het overdekte bad deed zich een aan tal technische problemen van verschil lende aard voor. Met name de verwarmingsinstallatie van de gehele inrichting (zwemzaal en nevenruimten) liet vrijwel permanent te wensen over. Onderzoek en diverse re paraties hebben de problemen nog niet kunnem oplossen. Voorts waren er mankementen aan de thermostaat, de elektrische installatie, de chloorpomp en de doseringsinstallatie en kwamen er enige lekkages voor. Een en ander heeft overigens niet tot - tijdelijke - sluiting van het bad geleid. WADDINXVEEN - Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar derde wedstrijd in de winter competitie. Er werd gevist in de Zaan streek. De vangst was plaatselijk goed. WADDINXVEEN - Het Waddinx veense TOOS-gymnastiek nam zater dag in de Schoonhovense sporthal De Meent deel aan een jazz-dansfestival van de KNGV-turnkring Gouda. Aan dit evenement deden vijf andere vereni ging mee. Op het kring-dans-festival verzorgde TOOS vijf nummers. Het geheel werd een spetterende show met veel kijk- en luisterplezier. Voorts werd ruim de helft minder goe deren in bewaring gegeven. Het aantal deelnemers aan de zwemvierdaagse liep met 1/5 terug van 980 tot 773. Tenslotte gaf ook het aantal schoolzwemmers een terugloop te zien, zowel bij het lager- (5.321) als bij het voortgezet onderwijs (3.533). WADDINXVEEN - De in Het Tref punt gehouden driedaagse tentoonstel ling van de Waddinxveense vogelver eniging De Vogelvrienden is een groot succes geworden. De publieke belang stelling was bijzonder groot, er meldden zich nieuwe leden aan en de kwaliteit van de geëxposeerde vogels stond op een hoog peil, zo zeiden de keurmees ters. WADDINXVEEN - De volleybaltopper in de eerste klasse tussen het eerste en het tweede herenteam van Be Fair is in de sportzaal Groens- waard duidelijk in het voordeel van het eerste herenteam beslist (3-0)De Be Fair-dameS behaalden een moeizame overwinning op hekkesluiter Rabo-Krimpen. Het eerste herenteam van coach Dick van Diermen kon volledig aantreden en begon gemotiveerd aan de krachtsme- ting. De eerste set werd door het tweede knap tegenstand geboden. Onder lei ding van Arjan van de Vloed werden heel wat punten gescoord met de tacti sche aanval en het blok. Tot 9-9 ging de stand gelijk op. Daarna werden korte metten gemaakt 15-10. De tweede set bleek dat Be Fair 2 niet opgewassen was tegen het aanvalsge- weld van de tegenstander en zelf te wei nig aanvallende daden kon stellen. Be Fair 1 behaalde een regelmatige set overwinning 15-3. In de derde set werd door Be Fair 1 te ruggeschakeld naar een spelsysteem met twee spelverdelers. Een aanvaller moest wijken voor spelverdeler Mark van Yperen, die zijn team met prachtige set-ups naar de overwinning leidde: 15- 10. Door deze 3-0 overwinning deed Be Fair-heren 1 weer een stap op weg naar de koppositie van de le klasse. Deze plaats wordt nu nog ingenomen door te genstander van aanstaande zaterdag: IJsselvogels 1 uit Moordrecht. Om 13.00 uur staan Be Fair 1 en koploper IJsselvogels tegenover elkaar in sport zaal Groenswaard. In 1984 konden in het overdekte bad 43.914 vrij- en recreatiefzwemmers worden geteld, 25.060 in het le en 18.854 in het 2e gedeelte. Dit waren er 4.515 ofwel ruim 9 minder dan in het jaar ervoor. Het aantal uren dat voor het vrij- en recreatiefzwemmen be schikbaar was, nam iets af. In 1983 was dit in beide perioden 35 3/4 uur, in 1984 WADDINXVEEN - De eerste turn- ploeg van TOOS was zaterdag in Lek- kerkerk waar de tumcompetitie voor dames van start ging. De Waddinxveen se ploeg kwam met 161.25 op de tweede plaats terecht. Eerste werd KDO (Lek- kerkerk) en derde Bato (Woerden). In de eerste ronde moest TOOS bij de lange mat aantreden. Dit favoriete toe stel van de meisjes werd goed uitge- voerd, doch door de jury ondergewaar deerd. Vervolgens werd aan de brug ge turnd. Vooral Marike Koele draaide uitstekend. Ze werd hier derde met 8.65 pnt. Na 2 onderdelen was de tussen stand: TOOS le (80.60), 2e KDO (79,05) en 3e Bato (70.05). TOOS moest daarna naar het altijd weer moeilijke toestel: de balk. Dit kwam ook nu weer uit. Ondanks de goe de afwerking werd de slechts 10 cm. bre de balk 9 keer te vroeg verlaten. Dank zij twee goede oefeningen (Paola 8.65 en Ingrid 8.25) eindigde de ploeg bij dit onderdeel als eerste. Het laatste toestel was het paardspringen. Ook hier werd de eerste plaats behaald. De einduitslag was: 1. KDO 162.60, 2. TOOS 161.25,3. Bato 150.35. De persoonlijke uitslag was: 2. Paola van Bergen 34.05, 4. Ingrid Hogend oorn 33.30, 6. Marike Koele 32.25, 11. Mascha Smeels 30.55, 12. Wami v.d. Goot, 14. Miriam v.’t Wout 29.45. 1 I - - - 'P. - Tot de prijswinnaars van de vogelten- toonstelling behoorden J.A. Geers (al gemeen kampioen kanaries met een zil- verbruine kleurkanarie), M.J. den Boer (algemeen kampioen grote- en graspar kieten met een grasparkiet lichtgroen cinamon), P. Dullaard (beste vogel van de hele tentoonstelling: een Chinese dwergkwartel, algemeen kampioen tro pen), mej. J. Vis (jeugdkampioene met een zebravink) en M.J. Versluis (kam pioen zangkanaries met een harzerka- narie). Vande 15 man vingen 8 vissers 30350 gr. Verloting Tijdens de vogeltentoonstelling hield De Vogelvrienden ook een verloting. De uitslag hiervan is: 2265, 2802, 2965, 2805,2599,3649,0159,4240,3347,2994 1198 en 4051De prijzen zijn af te halen bij H. Groen, Beethovenlaan 20. WADDINXVEEN - Het overdekte bad is in 1984 gedurende de perioden ja nuari - half mei en half september - eind december in totaal 248 dagen geopend geweest. In de jaren daarvoor was het bad respectievelijk 233 222 en 232 da gen open. Het bad was derhalve 15 da gen langer open, waar echter een korte re openingsperiode, van 12 dagen, van het openluchtbad tegenover stond. In verband met de slechte weersomstan digheden is tijdens het eerste gedeelte besloten het overdekte bad enige tijd langer open te houden. WADDINXVEEN - Nadat een week eerder het 13e team van de Wad dinxveense tafeltennisvereniging Kwiek met Tineke Hiemstra, Tine Troost en Hessel v.d. Zee met grote overmacht (10-0 tegen Eldos 9) het kampioenschap in klasse 5D binnenhaalde, zorgde deze week Kwiek 10 met Rob v. Cuilenborg, Jos Sterke en Jan de Vries in de 4e klasse C voor een 2e kampioen.Ook zij hadden een grote voorsprong op hun concurren ten. Kwiek 1 heeft definitief zijn le klasse- schap veilig gesteld, door in eigen huis de beide Goudse teams Vriendenschaar 4 en 5 met resp. 6-4 en 7-3 nederlagen Voor het overdekte bad gelden dezelfde tarieven als de in het openluchtbad ge hanteerde. De kaartverkoop liep in z’n geheel iets terug. Slechts van 10- en 20- badenkaarten 16 jaar en ouder werden er meer (22 resp. 2 verkocht. Terwijl er ook meer schoolzwemmers werden geteld. De meerbadenkaarten tot 16 jaar vonden daarentegen beduidend minder aftrek (ruim 40 De verkoop van zwemleskaarten daalde met 16 1/2 die van enkelbadkaartjes met bijna 11 Er gingen 4 mensen minder over tot de aanschaf van een jaarabonnement en het aantal kopers van een 4-maandelijks abonnement liep met 6 terug. WADDINXVEEN - Na een aantal slechte wedstrijden en dito nederla gen hadden de basketballers van Flyers een overwinning nodig en vrijdag wisten ze die dan te behalen van het Deltse Achilles. Deze wedstrijd, waarvoor de bal werd aangeboden door automobielbedrijf A. Boonstop- pel jr eindigde met 82-74 in het voordeel van de Waddinxveners. De Flyers-heren hadden een moeilijke start. Het over veel lengte beschikken de Achilles kon tot aan de 12e minuut leiden. Toen trok Flyers het spel meer naar zich toe. Door sterk rebounden en verdedigen konden de Waddinxveners de achterstand in een voorsprong om zetten. Rust:41-34. Na rust was het verschil enige tijd erg klein. Opvallend was dat in die periode Flyers’ scores vrijwel alleen van Dirk Rijnsburger kwamen. Hij was, met na me door zijn niet-missende schoten, de centrale pijler waarop Flyers winst werd gebouwd. Flyers kon even tot 14 punten verschil uitlopen en al kwam Achilles tegen het eind wat terug, Flyers 5e overwinning was met 82-74 een feit. Scores: Dirk Rijnsburger 31, Klaas Bruins Slot 15 en Hugo Sijlaar 14 pnt. WADDINXVEEN - Tien pupillen en zes junioren van de Waddinxveense sportclub Antilope hebben meegedaan aan de Gouda-cross. Onder hen één meisje: Joyce Pommerel. Zij wist in haar categorie beslag te leggen op een uitstekende tweede plaats. Bij de jongens pupillen kon alleen Je roen Schildt met het eremetaal naar huis gaan. Met ruime voorsprong op de overigen legde hij met gemak beslag op de eerste plaats. Opvallend was nog bij de A-pupillen dat Goke Bonsel een bij zonder sterke wedstrijd liep. Dit werd gehonoreerd met een vierde plaats. Martin Groot, die anders meestal wel in de prijzen valt, had z’n dag niet. Ook de andere pupillen van Antilope, de mid denvelders, draaiden goed. Bas Hoots- man, Raymond v.d. Bas, Dirk van Amerongen en Mare Janssen liepen uit stekend. Bij de B-pupillen was nieuwkomer Ri cardo van Krimpen goed voor een zesde plaats. Echter de verrassing van de dag was wel de 7-jarige Rudi Ververs, die met de 8-jarige jongens meeliep. Hij wist zich binnen deze groep jongens een vierde plaats te veroveren. Bij de meisjes D liep Mariska Smaal een vertrouwde race door als 7e van de in to taal 20 deelnemertjes te eindigen. Mark Hilberts is weer helemaal terug van weggeweest en behaalde een schitteren de overwinning bij de jongens D, waar. Robert Smaal een 2e plaats en André Hilberts een 7e plaats wisten te bewerk stelligen. naar huis te sturen. Ronald Verboon en Wim v. Wageningen excelleerden in beide wedstrijden door in de enkelspe len geen van hun tegenstanders een kans te geven. Vrijdagavond worden er in de Kwiek-speelzaal 3 belangrijke wedstrijden gespeeld: Kwiek 2 vecht voor het behoud van z’n 2e klasseschap tegen Smash 3 uit Schoonhoven. Kwiek 4 bindt de strijd aan met Smash 4 om het kampioenschap in klasse 3 C, een wed strijd die Kwiek 4 met minstens 7-3 moet winnen om de vlag uit te kunnen steken en Kwiek 7 kan eveneens kampi oen worden door Moerkapelle 2 te ver slaan. Kwiek 5 liet nog eens blijken hoe sterk dit team is door koploper TTVN 6 voor de 2e maal te verslaan, maar door een paar ongelukkige nederlagen heeft Kwiek in klasse 3 E zijn kansen ver speeld. Tenslotte moet Kwiek 15 in z’n laatste wedstrijd tegen Boskoop 5 uit maken, wie zich kampioen in klasse 5 C mag noemen. Een week eerder verrich te Kwiek 1 goed werk door Vriendenschaar 4 met een 6-4 nederlaag naar huis te sturen, waarbij zowel Ro nald Verboon als Wim v. Wageningen hun goede vorm demonstreerden door beiden hun 3 enkelspelen te winnen. De voor de geblesseerde Jacques Brand in gevallen Henk Bloks moest ervaren dat het spelpeil in de le klasse toch ”een tik- kie” hoger ligt dan de 2e klasse waarin hij normaliter uitkomt en moest slechts nederlagen slikken. Dezelfde Henk Bloks bleek echter in Kwiek 2 volko men op z’n plaats te zijn, getuige z’n winst in 3 enkelspelen bij de strijd tegen .TTVN die een 9-1 overwinning oplever de. Deze punten heeft Kwiek 2 hard no dig, omdat in de 2e klasse niet alleen nr. 6 degradeert maar ook de nr. 5, en in de laatste 2 wedstrijden zal Kwiek 2 nog al les uit de kast moeten halen om die 5e plaats te ontlopen. In de 3e klasse C spitst de strijd zich he lemaal toe op de confrontatie tussen Kwiek 4 en Smash 4 uit Schoonhoven, waarbij Kwiek beslist moet winnen om zich kampioen te mogen noemen, daar zij 1 pnt. achter liggen op Smash. Kwiek 5, de andere 3e klasser, is volkomen van slag en leed z’n 3e achtereenvolgende nederlaag. zin de 4e klasse heeft Kwiek 7 uitste kende vooruitzichten op het kampioen schap, doordat zij in de laatste wedstrij den slechts met staartteams te maken krijgen en zij bij de confrontatie’s met medekoploper Vriendenschaar 16 aan het langste eind hebben getrokken. Nog beter in deze klase staat Kwiek 10 er voor, omdat zij uit 2 wedstrijden nog slechts 1 punt nodig hebben om zich kampioen te mogen noemen. Bij de jeugd liet Kwiek 5 z’n 6e overwin ning noteren en is daardoor een eind op weg naar het kampioenschap. Het overdekte bad werd in 1984 uitslui tend aan Waddinxveense verenigingen verhuurd. In totaal werd het bad gedu rende 659 1/2 uur door de huurders ge bruikt. Dit betekent een toename van 44 uur ten opzichte van 1983. Zwem- en poloclub ”De Gouwe”(+ 62 1/2 uur) en de Stichting Zwemrevalidatie en -recre atie Waddinxveen (4- 12 uur) maakten méér gebruik van het bad, terwijl de Waddinxveense Reddingsbrigade (-29 1/2 uur) minder wenste te huren. In to taal werd door 29.066 mensen ten tijde van de verhuur van het bad gebruik ge- slechtst bezocht met gemiddeld 715 zwemlustigen per dag. De daling ten op zichte van het vorig jaar kan gedeelte lijk worden verklaard door de minder gunstige weersomstandigheden. In 1983 was sprake van een fraaie zomer, met name in de maanden juli en augustus. De temperatuur lag toen doorgaans ho ger, het aantal zonnige, onbewolkte da gen eveneens, terwijl het minder regen de. De topdag in 1984 was 20 juni met 3.419 bezoekers. In totaal konden 21 dagen met meer dan 1.000 bezoekers worden geteld, waar 24 dagen met minder dan 100 zwemmers tegenover stonden, met als dieptepunt 15 juli met 16 bezoekers. De best bezochte periode was van 20 t/ m 24 augustus toen 10.345 personen de kassa passeerden. drie maal per dag plaats, door eigen personeel. Daarnaast vond enige keren op willekeurige tijdstippen een water- onderzoek plaats door het waterleidin- glaboratorium ’’Zuid” te Breda. Uit deze rapporten blijkt dat zowel de bacteriologische kwaliteit als de gemid delde chloorcontrole voldeden aan de eisen. Van de rapporten zijn afschriften gezonden aan de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu in de provincie Zuid-Hol- land. Krimpen kon tot tweemaal toe een serie directe punten uit de service scoren: 10- 15. De derde set werd het tempo door Be Fair opgeschroefd en met Gina van Lin gen als aanvalster in het veld gekomen voor spelverdeelster Dory van de Meent werd een 15-6 winst behaald. De vierde set waren het de snelheid van Be Fair en de moeilijke service van Krimpen die de stand lange tijd gelijk op deden gaan. Door wat meer agressie in het spel te leggen konden de Be Fair- dames het talrijke publiek op een aantal mooie volleybalralleys tracteren die werden afgesloten met een 15-12 winst. Met deze 3-1 overwinning verstevigde Be Fair haar positie in de kopgroep van de derde divisie. Aanstaande zaterdag staat er geen competitiewedstrijd op het programma waarna op 7 december de moeilijke thuiswedstrijd tegen AV’40 volgt. De tarieven stegen in 1984 gemiddeld met 6 Twee tarieven bleven gelijk, namelijk die voor deelname aan de zwemvierdaagse en het diplomazwem- men. Voor abonnementen, enkel- en meerbadenkaarten 16 jaar en ouder moest rond 10 méér worden betaald. In 1983 stegen de tarieven met gemid deld 4 De kaartverkoop gaf over de gehele linie een daling te zien. Het aantal verkochte abonnementen daalde van 247 tot 198 met 49-20 Het niet al te beste weer in mei, wanneer men tot aanschaf van abonnementen overgaat, speelt hierbij zeker een rol. De verkoop van enkel- en meerbaden kaarten liep aanzienlijk terug. Van en kel- badkaartjes werd er ruim 40 min der verkocht, terwijl de verkoop van 10- en 20-badenkaarten met gemiddeld 63 terugliep. WADDINXVEEN - Het openluchtbad werd in 1984 op 26 mei geopend en werd gesloten op 2 september. In deze peri ode is het bad precies 100 dagen ge opend geweest, hetgeen 12 dagen min der is dan in het jaar ervoor. In 1982 is het bad 121 dagen geopend geweest. De kortere openstelling is een gevolg van het langer openblijven van het overdek te bad. De 3-1 overwinning van Be Fair-dames op Rabo-Krimpen kwam moeizaam tot stand in een wedstrijd die slechts bij vla gen mooi volleybal te zien gaf. Toch kan niet anders gezegd worden dan dat Be Fair tot de beste ploegen uit de derde di visie G behoort. De eerste set ging de strijd van het begin af gelijk op. Be Fair had het beste van het spel maar Krimpen kon goed volgen en nam zelfs een 15-14 voorsprong. Zo als al vaker dit seizoen vocht Be Fair te rug en boog de hachelijke achterstand om in een 17-15 overwinning. De tweede set kenmerkte zich door de moeilijke service van Krimpen. Al had Be Fair weer het beste van het spel, De sensatie van de 12e ronde van de on derlinge schaakcompetitie van WSV was de overwinning van De Bock met zwart op Van Deelen, die in het eind spel in een listig opgezette val liep. Na zijn overwinningen in de vorige twee ronden op Besemer en v.d. Hoek, is dit opnieuw een bewijs, dat De Bock dit seizoen bijzonder goed in vorm is. Met zijn laatste partij heeft hij zich in, de toptien geplaatst. Belangrijk voor de stand aan de top was verder de winst van de nog steeds ongeslagen Wolfs op Kar dol en de remise van Ellers tegen V.d. Hoek. Opmerkelijk was verder de winst van Prins op Ket, van D. van Offeren op Ponsioen en van Retel Helmrich op v.d. Eijck. Verder bleken Besemer, Ver sluis, Littooy en Ritter te sterk voor resp. Van Sandijk, Alblas, P. v. Offeren en Bos. De partijen Goor-J.P.Kleiweg en Torenbeek-Muit eindigden in deling van het punt. Stand aan de kop na de 12e ronde: 1. Van Vuuren 928, 2. Wolfs 914,3. Bloem 869,4. Asscheman 815,5. Van Deelen 809. WADDINXVEEN - Florida-badmint- on meldt goede resultaten. Tegen Ro- bad 1 uit Roosendaal werd een 5-3 over winning geboekt in een uitwedstrijd. Opmerkelijk hierbij was het verlies van de beide dames Herma Schwiebbe en Conny v.d. Hijden in zowel hun enkel spel als de damesdubbel. De heren zorgden in eerste instantie voor een 2-0 voorsprong, waarbij Erik de Frankrijker een prima prestatie neerzette door met 15-12, 4-15 en 15-8 zijn tegenstander de baas te blijven. Na 2-2 en 3-3 tussenstanden brachten de mix-dubbels de beslissing: twee over winningen! Het tweede team volgde dit voorbeeld via een 6-2 zege. Dick van Teylingen be haalde een gedegen overwinning met 15-9, 14-17 en 15-10. De ervaren dames Ilona Groeneveld en Liesbeth van Bergeijk, twee oudgedien den, bleven hun tegenstandsters vrij eenvoudig voor: 11-8, 11-6 respectieve lijk 11-0,11-1.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 29