GEMEENTE WADDINXVEEN Meer kansen ZOALS NU BH DE VULKAANCATASTROFE IN COLOMBIA. HELP ONS HELPEN. GEEF. 6* onderwijs volwassenen BIS- SCHOP HfWIJN DV°&.1 SPOR T EN RECREA TIE VERKIEZINGEN BOUWVERGUNNINGEN KUNSTEN CULTUUR GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE-SYSTEEMBEDRIJF VERORDENINGEN STANDEE AA TS- VERGUNNINGEN KRUIDERIJ de peperboom' SPREEKUREN WELZIJN Uitwerking VERGADERINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN I r 1 U\ MET KRUIDEN EH REC6PT W NU HEERL'JK VOORDELIG F/U x/AM 12 Kasim 1985 tarihinde Waddinxveen belediyesi yabancilar idari notaaim yayinlamrqtirBu notada yabancilara yönelik idari öneri ve kararlara yer verilmigtir.Iqerigindeki konular,eftitim, konutsorunu,!?sosyal faaliyetlersaglik sorunlari,ayrimcilikla mücadele ve Hol- landa toplumuna katilim olarak belirlen- miqtir. 2 Aralik 1985 tarihinde,saat 20.50 da beledi/e binasinda bu notayla ilgili herkese aqik,görü§ler,ele§tiri ve öneri- lerin bildirilecegi bir belediye mec- lisi toplantisi yapilacaktir. Nota belediye binasinda,sosyal faaliyet ler (Welzi jnzaken)dairesinde isteyenlerin görmelerine aqik bulunacaktir. Aym yer- de notanm özeti ve idari önerilerin Türkw qe ve Arapqasida,Türkler ve Marokanlar iqin bu yerde bulunacaktir. Zoo<R Pt WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 01820-16066 010-362244 navolgende frequentie-indeling. De openingstijden zijn m.i.v. 2-12-1985 als volgt: J—11 volw. 1,1—JI tit volw. BASIN BtLDlRlSl I GIRO 777 MM OVERAL EN ALTIJD AKTIEE Expositie in de raadzaal Van 23 november t/m 14 december a.s. wordt in de raadzaal van het PASSAGE 228 WADDINXVEEN telefoon 01828-17689 01820-15767 01727-4044 070-210001 Oud Hilversum 2 Hilversum 1 Hilversum 3 Hilversum 4 Hilversum 5 Zondag: 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-13.00 uur Op de zondagen 8 en 15 december 1985 is het bad om 12.00 uur ge sloten. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 27443 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Nieuw Radio 1 - frequentie 88.2 Mhz (Mono) Radio 2 - frequentie 87.5 Mhz (mono) Radio 3 - frequentie 89.4 Mhz (mono) Radio 4 - frequentie 90.5 Mhz Radio 5 - frequentie 95.0 Mhz (mono) extra verwarmd water extra verwarmd water 14433 14433 Overdekt zwembad In de uren voor het vrijzwemmen zijn, i.v.m. de sluiting van het zwembad in Boskoop, enkele wijzigingen aangebracht. tweede kans. De basiseducatie voor vol wassenen vormt een van de twee priori teiten die de regering heeft aangewezen binnen de VE. De andere beleidspriori teiten betreft de beroepsgerichte educa tie voor volwassenen. Nog dit jaar zal een beleidsplan beroepseducatie ver schijnen. Hierbij delen wij u mede, dat i.v.m. de wijziging per 1 december 1985 van de radioprogrammering u rekening dient te houden met de Brandbeveiligingsverordening Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat gedurende drie maanden op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie op werkdagen 's-ochtends tussen 09.00 en 12 30 uur voor een ieder ter inzage ligt de door de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 25 september 1985 vastgestelde tweede wijziging van de Brand beveiligingsverordening In zijn vergadering d.d. 5 november 1985 heeft het college van bur gemeester en wethouders van Waddinxveen besioten om, op grond van overwegingen betreffende de openbare orde en in het bijzonder betreffende de verkeersveiligheid, met ingang van 1 januari 1986 voor de vrijdagen géén standplaatsvergunningen meer te verlenen voor de wissel-vaste standplaats aan het Koningin Wilhelminaplein. WADDINXVEEN - In de gemeentelijke concept-onderwijsnota geven B. en W. aan, mede op basis van nieuwe wetgeving, te zullen trachten de volwasseneducatie in Waddinxveen zo goed mogelijk gestalte te geven. Dinsdag: 07.00-08.30 uur 1) 2) 12.00-13.30 uur 2) 20.15- 21.15 uur 21.15- 22.30 uur De in 1984 door de Tweede Kamer aan genomen Kaderwet volwasseneducatie (inwerkingtreding 1986) geeft de vol gende definitie van volwasseneducatie VE): VE is ”het geheel van activiteiten en voorzieningen gericht op de vorming en/of de opleiding van volwassenen”. Nadere toelichting op enkele belangrij ke termen uit deze definitie: Vorming en opleiding: deze ’’zijn gericht op de bevordering van de persoonlijke ont plooiing en van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, hou dingen en van sociale, culturele, techni sche en huishoudelijke vaardigheden op een wijze die aansluit bij de onderschei den behoeften, mogelijkheden en erva ringen van volwassenen”. Volwassenen: ’’diegenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt”. Het beleid inzake volwasseneducatie is onder meer bedoeld voor mensen die, om welke re den dan ook, in een achterstandsituatie zijn geraakt en voor wie specifieke edu catie zinvol kan zijn om zich een betere plaats in de maatschappij te verwerven; hier is tevens een ’’link” aanwezig met het minderhedenbeleid. Volwassene ducatie krijgt - mede in dit licht - ook steeds meer het karakter van een stelsel van tweede-kansonderwijs: personen die in hun jeugd verkeerde of onvol doende scholing hebben genoten krij gen via de VE (bijv, de moedermavo, avond-havo, open universiteit) een Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. in de eigen taal voor Turkse en Marok kaanse vrouwen die thans reeds worden gegeven in ”De Bonkelaar”. Volgens de Rijksregeling besiseducatie stelt de gemeenteraad jaarlijks een pro gramma voor basiseducatie vast. Daar-' na wordt het programma ingediend bij de rijksoverheid, die dan onder bepaal de voorwaarden aan de gemeente een bijdrage verleent. Voordat de gemeenteraad het program ma vaststelt, wordt het in ontwerp voor bereid door een ’’educatief beraad” sa men met het college van Burgemeester en Wethouders. In het educatief beraad zullen de betrokken uitvoerende instel lingen vertegenwoordigd zijn. Een ge zamenlijke voorbereiding dus, door ge meentelijke en particulier initiatief. In de toelichting op de Rijksregeling wordt gesteld dat de voorkeur uitgaat naar regiovorming. Regionale samen werking tussen gemeenten zal nodig zijn om het draagvlak te vergroten. De provincie heeft op het gebied van de volwasseneducatie een taak ten aanzien van de ondersteuning van educatieve activiteiten en de planning van voorzie ningen. De plannende taak van de provinciale overheid is gericht op een zo goed mo gelijke spreiding van voorzieningen op provinciaal niveau. De ondersteuning op provinciaal niveau vindt plaats van uit een ’’provinciaal educatief steun punt”. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben onlangs de ’’Provinci ale nota volwasseneducatie Beleid in opbouw” gepubliceerd. Deze nota moet nog door Provinciale Staten wor den besproken. Volwasseneducatie krijgt - zoals gezegd - ook steeds meer het karakter van een stelsel van tweede-kansonderwijs: per sonen die in hun jeugd verkeerde of on voldoende scholing hebben genoten krijgen, via de volwasseneducatie een tweede kans. In Waddinxveen wordt deze mogelijk heid geboden aan de Scholengemeen schap voor onderwijs aan volwassenen van het Gouwe Collége. Deze (dag school kent de studiemogelijkheden mavo (eventueel voorafgegaan door een eveneens aan de school verbonden schakelklas basisschool-mavo) en havo. Nota Minderhedenbeleid Op 12 november jl. is de Nota Minderhedenbeleid Waddinxveen ge publiceerd. In dat stuk wordt het beleid beschreven dat met betrek king tot minderheden zal worden gevoerd. Aan de orde komen on derwijs, huisvesting, werkgelegenheid, welzijn, gezondheidszorg, bestrijding van discriminatie, participatie. Op 2 december a.s. wordt om 20.30 uur in het gemeentehuis een hoorzitting belegd, waar een ieder zijn of haar mening over het stuk kenbaar kan maken. De nota is voor een ieder ter visie gelegd bij de Afdeling Welzijnsza ken waar ook een vertaling in het Arabisch en het Marokkaans van een samenvatting van de nota en de beleidsaanbevelingen aanwezig is. De basiseducatie voor volwassenen is inmiddels uitgewerkt in de ’’Rijksrege ling Basiseducatie volwassenen”, die in 1986 in werking treedt. Deze regeling komt in de plaats van een verscheiden heid aan regelingen die thans worden gebruikt voor activiteiten in de sfeer van basiseducatie. Blijkens deze regeling gaat het in de ba siseducatie om activiteiten die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden die strikt noodzakelijk zijn om zich in het dagelijks leven te kunnen redden, zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid en sociale vaardig heid. De activiteiten die vallen onder basise ducatie zijn bestemd voor personen die in achterstandsituaties verkeren, terwijl tevens wordt aangesloten bij het eman cipatiebeleid. Waddinxveens voorbeel den van basiseducatie zijn de taallessen Nederlands voor buitenlandse mannen en vrouwen en de lessen alfabetisering Zaterdag: 12.00-13.30 uur ouder en kind 13.30-15.30 uur Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Commissie voor de financiën Donderdag 28 november 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Krediet aanschaffing wapenkast rijkspolitie. Krediet opstellen indelingsplan aanleg volkstuinencomplex Kanaal- dijk. Verkoop grond Zuidkade. Verkoop grond bestemmingsplan Wijk Zuidplas aan Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Krediet onderzoek Agro-industrieel complex. k Wijziging liggingstabel onroerend-goedbelastingen (toevoeging nieuwe straten). Wijziging verordening onroerend-goedbelastingen. Toetreding tot culturele raad Zuid-Holland. Krediet t.b.v. project "mensen zonder werk". Aansluiting bij Vereniging van exploitanten en machtiging houders Centrale Antenne-inrichting te Dordrecht. Krediet verbouw v.m. kleuterschool ”de Duiventil" Krediet aanschaffing collectebussen. Commissie Werkgelegenheid, Bedrijfsleven en Middenstand en de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Woningbouw Dinsdag 3 december 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Bijstelling nota Kernenbeleid/Centrumbeleid. Onderzoek opdracht C.I.M.K. t.b.v. plaatselijk distributie planolo gisch onderzoek. Vaste standplaats Mevr. T. de Wit Resumé gesprek gemeente - G.A.B. d.d 19-9-1985. Beleidsplan 1985 G.A.B. Gouda. Gegevens Handelsregister juli, augustus, september 1985. Overzicht werkloosheidscijfers per gemeente. Project mensen zonder werk. Statistiek van vestigingen en werkzame personen in Zuid-Holland Uitvoering haalbaarheidsonderzoek bureau Terp t.b.v. agro-indu- strieel complex Waddinxveen. Ontwerp-Energieverordening Zuid-Holland Brief Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij de op 21 mei 1986 te houden stemming ter verkiezing van de le den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kan aan bepaalde categorieën kiezers worden toegestaan per brief te stemmen, te we ten: A. de kiezer, die op de dag der kandidaatstelling (8 april 1986) zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, met uitzonde ring van degene die zijn werkelijke woonplaats in de Nederland se Antillen heeft en die niet gedurende tenminste tien jaar zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft gehad Uiterlijk 25 maart 1986 dient hij een schriftelijk verzoek tot op neming in het register van buiten Nederland gevestigde kiezers in bij het hoofd van de Rijksinspectie van de bevolkingsregis ters. Gelijktijdig dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te stemmen in: B. de kiezer, die op de dag der stemming wegens zijn beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamheden van een lid van het gezin waarvan hij deel uitmaakt buiten Ne derland zal verblijven Uiterlijk 23 april 1986 dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te mogen stemmen in bij de burgemeester van de gemeente w aar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor de verzoekschriften moet gebruik gemaakt worden van formu lieren die ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn. De kiezer aan wie is toegestaan per brief te stemmen kan uitsluitend op die wijze aan de stemming deelnemen. Nadere informatie kan men verkrijgen ter gemeentesecretarie, bu reau BURGERZAKEN, tel. 14433, tst. 242. - aan Frans Maas Special Transport B.V., Bredeweg 23, voor ver groting bedrijfspand. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter secretarie. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Gemeenteraad In verband met de op 19 maart 1986 te houden stemming ter verkie zing van de leden van de gemeenteraad kan een politieke groepering verzoeken voor deze verkiezing haar naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven in het register, dat door het centraal stembu reau voor deze verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau in het tijdvak van 9 december 1985 tot en met 23 december 1985. Wanneer inschrijving wordt verzocht van een naam of een aandui ding, welke bij de Kiesraad is geregistreerd, moet bij het verzoek een verklaring (model G2-1) van de rechthebbende groepering wor den overgelegd, waaruit blijkt, dat deze machtiging heeft verleend de inschrijving aan te vragen. Op het verzoek wordt slechts afwijzend beschikt indien: a. daartoe redenen, verband houdende met de openbare orde of goede zeden aanwezig zijn; b. de aanduiding meer dan 35 letters bevat; c. de naam der politieke groepering dan wel de aanduiding daarvan geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een andere po litieke groepering, w’aarvan naam of aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd of met die. waarvoor reeds een verzoek is inge diend en daardoor verwarring te duchten is; d. de hiervoor genoemde verklaring, model G2-1ontbreekt. Nadere informatie kan men verkrijgen ter gemeentesecretarie, bu reau BURGERZAKEN, tel. 14433, tst 242 -> 2 Woensdag: 07.00-09.00 uur 1) 2) 10.00-11.30 uur 2) volw. 13.00-15.30 uur 21.00-22.30 uur Maandag: 07.00-08.30 uur 1) 2) 10.00-11.00 uur 2) volw. 12.00-13.15 uur 2) 17.30-18.30 uur 12222 01820-24255 13000 13000 Verleende bouw vergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer H. Oosterom. Henegouwerweg 102c, voor gedeelte- lijke verandering en vernieuwing warenhuis; - aan de heer G.J Wijsman. De Genestetlaan 55. voor plaatsing dakkapel voorgeveldakvlak; aan de heer J M M Moons. Zuidkade 163 voor oprichting ber ging; aan de heer J. Groeneveld, de Akker 38, voor plaatsing dakven ster achtergeveldakvlak de Akker 36 en 38; aan de heet A. van der Spek. Zuidelijke Dwarsweg 8, voor op richting ruwvoedersilo en oprichting veldschuur Zuidelijke Dwarsweg 8; aan de heer C.J Bakker. Graanakker 83. voor oprichting erf- scheiding; - aan de heer J.C. Schippers, de Akker 51voor plaatsing dakkapel voorgeveldakvlak gemeentehuis van Waddinxveen een expositie van werk van beelden de kunstenaars gehouden. Het betreft werk van Bert Houweling, kleurenfoto’s en Albert in ’t Veld, neonobjecten. Op donderdagavond, 5 december, is de expositie gesloten. Openingstijden: maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren; donderdag van 19.00-21.00 uur; zaterdag van 13.00-16.00 uur. AcL^'JI ^1 JUJI 1 2 J 7 I (Jj-1 Inli.-kJ I J3J lift I I l Aft )-> -1. I I I Aft .Aft—j aU I jJI :Ad=^JI I Aft Aj W.11 A->—«J I A UjJ I Ac ln>- 7 I jjjJ—iJ I Vrijdag: 07.00-08.30 uur 1) 2) 12.00-13.30 uur 2) 17.30-19.00 uur Donderdag: 07.00-08.30 uur 1) 2) 09.30-10.30 uur ouder en kind 12.00-13.30 uur 2) 17.00-18.30 uur Avondopenstelling Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van dë gemeen tesecretarie'gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ‘s-avonds gesloten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3