Vier bestuurders onder invloed I Waddinxveen uit de beker C. J. V.D. WAL koetsier CDA komt met Groot belang informatica- onderwijs ‘4995 sH Vliegreizen naar Londen als dank St. Nicolaas bezoekt Albert Heijn Boskoop op woensdag 4 december OiO tussen 15.00 -15.30 uur KOOPJES VAN UW LEDERWARENSPECIALIST ”Brug-prijs” van 250 rf/L Excelsiors onderlinge 9 fgg Amnesty hoopt op meer ’’schrijvers” Trouwe bestuursleden van St. Joseph voor hun inzet beloond POLITIENIEUWS WADDINXVEEN 19.95 12.95 V X TELEFOON 2235 ƒ11.00 5.50 Tweede achttal Tevens prijsuitreiking kleurwedstrijd SINTERKLAAS NIEUWS VAN BOTERLETTER M BOTERSTAVEN GROTE SORTERING MARSEPEIN! 4 Burg. Colijnstraat 13 Boskoop SPECULAASPOPPEN, met of zonder amandelen in een feestelijke doos SPRITSLETTERS 500 gram en 250 gram Diefstal v A Ook uw bekende en vertrouwde adres voor: SCHAATSEN Bekeurd Aanrijdingen «sas Basisonderwijs ’’...En dankzij dat veel te korte lontje, Z® heb ik nu j wip eindelijk een V'\7 Vuurwerk. Hou t leuk. Jeugdronde V f SP j r J Tijden zijn vrouw. (Foto: Sjaak Note- St. Joseph-voorzitter A.L.M. Boer en zijn vrouw. (Foto: Sjaak Note- nu lijdelijk K I f WADDINXVEEN - Het zaterdagteam van Wdddinxveen-voetbal is uit de KNVB-bekerstrijd gewipt. Dat gebeurde door het Alphense ARC met Echt lederen manicure etuis met een goed schaartje zwart, bordo, ijsgrijs normaal 25,- Prachtige soft-lederen portemonnees in zwart, bruin, bordo, donkerblauw, rood. Zo’n kwaliteit voor zo’n extra lage Sintprijs vindt u nergens Op maandag 18 november werd aangif te van een inbraak in een bedrijf aan de Staringlaan gedaan. Door een ruit in te slaan, wist men binnen te komen. Ont vreemd werden een tuner, versterker en een pick up. Uit een kledingzaak aan de Passage werden de afgelopen week 2 winterjas sen ontvreemd. De waarde van beide jassen bedraagt totaal ca. f. 2.300,-. Op de avond van vrijdag 22 november werd ingebroken in een woning aan de Zwarteweg. Men is kennelijk gestoord, daar buiten een gesloten kistje met geld werd aangetroffen. Er wordt niets ver mist. Door via een achterdeur toegang te ver krijgen werd ingebroken in een huis aan de Lijsterbesstraat. Er werd veel door zocht. Ontvreemd werden 2 paspoor ten, 20 betaalkaarten en 1 giropas. De diefstal moet hebben plaats gevonden op vrijdag 22 november tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Jozefschool in de Victorwijk. Terzake het veroorzaken van overlast (o.a. door het herhaaldelijk afsteken van vuur werk) zijn respectievelijk 4 en 7 knapen daarvoor bekeurd. Op woensdag 20 november omstreeks 19.15 uur werd geen voorrang verleend op de kruising Kanaalstraat-Stations- straat. De twee voertuigen, welke hier bij waren betrokken, werden zwaar be schadigd. Eén van de auto’s moest wor den afgesleept. speciale Sintprijs va. T Een 16-jarige Waddinxveense brom fietser raakte licht gewond bij een aan- rij ding, welke op maandag 25 november om 17.00 uur plaats vond op de kruising Vondellaan-Brederodelaan. Een auto mobilist reed op de K. W. singel en sloeg linksaf de Vondellaan in. Op datzelfde moment werd de auto ingehaald door de bromfietser. De afgelopen week werden bij twee winkels 2 Waddinxvenertjes, 14 en 15 jaar, op heterdaad betrapt bij diefstal van goederen. Na verhoor door de poli tie werden zij heengezonden. Op dezelfde dag omstreeks 11.15 uur (’s ochtends) vond een lichte aanrijding plaats op de Jul. van Stolberglaan. Hier bij waren 2 personenauto’s betrokken. Eén van de bestuurders, een 46-jarige Waddinxvener, bleek alcohol te hebben genuttigd en daarom moest ook deze verkeersdeelnemer de bloedproef on dergaan. Enkele maanden geleden was deze zelfde Waddinxvener ook aange houden wegens het rij den onder invloed van alcohol. De laatste tijd hebben de Waddinx veense rijkspolitie weer vele klachten van overlast van jeugdigen bereikt. Het betrof vooral jongerengroepen nabij de flat aan de Groensvoorde en nabij de St. speciale Sintprijs Luxe juwelenrol met fluwelen voering voor al uw byouterieën op reis bordo en zwart normaal 17,95 Dezelfde dag om 19.00 uur een aanrij ding op de Henegouwerweg - hoek Van Speykstraat tussen 2 personenauto’s. Een linksafslaande bestuurder zag een uit de richting Gouda komende tegen ligger niet aankomen. Lichte materiële schade was het gevolg. 2-4. De Waddinxveners slaagden er niet in te scoren, hoewel daartoe wel een aantal mogelijkheden bestonden. Maar Cees Bonefaas, Wim den Be sten en Cees de Zwart schoten steeds naast. Met een druk op de knop stelde CDA-wethouder P. F.J. van Seine de expo- sitieverlichting in de raadzaal van het gemeentehuis in werking. (Foto: Hans Daeter). Op donderdag 21 november omstreeks 15.45 uur raakten een bromfietser en een 13-jarige passagiere van deze brom fietser (beiden Waddinxveners) ge wond bij een aanrijding welke plaats vond op de Esdoornlaan. De bromfiet ser kwam vanuit de richting leplaan en reed tegen de linker achterzijde van de op de Esdoornlaan stilstaande politie auto. De duopassagiere liep een been breuk op en moest naar het Bleuland- ziekenhuis te Gouda worden overge bracht. In de laatste minuten van de aantrekke lijke voetbalwedstrijd, die werd gade geslagen door veel publiek redden Wim den Besten en Gerard Molley de eer van de Goudse eersteklasser Waddinxveen door nog te scoren. In de Goudsche Courant verklaarde Waddinxveen-trainer Dick Schuur: ”De jongens hebben ARC goed partij gegeven en er hard voor gewerkt. Daar voor heb ik ze ook een compliment ge- Sieraden en kristal werd buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de W. de Zwijgerlaan. Via een keukenraam pje wist men binnen te komen. Deze diefstal vond plaats tussen zaterdag 16' en maandag 18 november. geven. Dat wij zouden verliezen, stond in de tweede helft nog niet vast, omdat wij toen verschillende kansen kregen om weer in de wedstrijd te komen. Nor maal gaan die ballen er in en nu niet. Voor de spanning zou dat een stuk beter geweest zijn. Maar de eerlijkheid ge biedt te zeggen, dat onze tegenstander technisch en tactisch beter was. Voor ons dus geen schande om met 4-2 te ver liezen”. Op maandag 18 november werd een sporttas met sportkleding weggenomen uit de sporthal aan de Sniepweg. De sporttas was onbeheerd in de entreo achtergelaten. Twee personenauto’s raakten licht be schadigd bij een kop-staart-aanrijding op de Staringlaan te Waddinxveen. Dit ongeval vond plaats op maandag 25 no vember om 13.00 uur. Tijden en plaatsen om te schrijven: maandagmiddag 2 december vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff, Peuleyen 174, tel. 15376; woensdagavond 4 de cember van 18.30 - 20.30 uur in de bibli otheek aan de Jul. van Stolberglaan; maandagavond 9 december vanaf 20.00 uur bij Bep Tetteroo, Klaverveld 9, tel. 16691dinsdagmiddag 10 december van af 13.45 uur bij mevr. v.d. Berg, Molen- ring 63, tel. 16229; dinsdagmiddag 17 december vanaf 13.30 uur bij mevr. v.d. Brink, Gerstakker 122, tel. 10514 (wijk Zuidplas). Voorbeeldbrieven om over te schrijven en postpapier zijn aanwe zig. De Waddinxveense Amnesty-leden: ”Wij hopen dat er deze maand meer mensen dan anders een brief voor een gewetens gevangene willen schrijven. Door het schrijven zijn er in het verle den een aantal gevangenen vrij geko men. Voor andere betekende het een morele ondersteuning om te weten dat zij niet vergeten worden”. WADDINXVEEN - Vorige week don derdag vielen verrassende uitslagen te noteren in Excelsiors onderlinge dam- competitie. Enkele koplopers leden puntenverlies. Zo was daar het gelijk spel van voorzitter Piet Swart tegen Cor Stolker. Een goede om niet te zeggen knappe prestatie van Cor Stolker, die ook nog een schijf achter stond. Kees Kramp wist eerst jeugdspeelster Janneke Terpstra te verslaan, doch in zijn tweede wedstrijd moest hij Fred Zaadhof een puntendeling toestaan. Ruud van Dijk moest beide punten aan Bertus van Eyk laten, waardoor Ruud voorlopig wat uit de kop van de ranglijst is teruggevallen. Piet van Gils wist Ger rit van der Zijden een punt af te snoe pen en dat mag een uitstekend resultaat van eerstgenoemde worden genoemd. de vraag opkomen naar de grens tus sen fotografie en schilderen. Hij legt in zijn foto’s indringend vast waar wij vaak langsheen gekeken hebben. Kortom: déze wederom geslaagde ex positie laat weer heel andere facetten van de kunst zien. Tot slot wilde de heer Van Schie nog iets zeggen in zijn hoedanigheid van lid van de CDA-fraktie in de gemeen teraad. Hij las dat Bert Houweling zijn inspiratie vindt in het raakvlak van land, lucht en water. Spreker ver wachtte dan ook veel werk met brug gen, omdat dat zijn eerste associatie bij dit thema is. Daar dat niet het geval was, lanceerde hij het idee om in het komende “bruggenjaar” (hefbrug 50 jaar, openstelling Coenecoopbrug) profes sionele en amateurkunstenaars uit te nodigen zich door middel van verf, foto, gedicht, cartoon, of welke an dere expressie dan ook door het thema brug te laten inspireren. De CDA-fraktie stelt daartoe als eerste een prijs van f. 250,- beschikbaar. Met de inwerkingstelling van een au tomatische tijdlichtknop ontstak hij de verlichting en opende daarmee de expositie. Op dinsdag 19 november om 17.55 uur vond op de splitsing Sniepweg-Es- doornlaan-Dreef een aanrijding plaats omdat de ene autombilist de andere geen voorrang verleende. Persoonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. WADDINXVEEN - De computer in het voortgezet onderwijs is een on derwerp waaraan de gemeentelijke concept-onderwijsnota niet voorbij gaat. Om de achterstand die Nederland op het gebied van de ’’informatica” schijnt te hebben weg te werken werd in 1984 door de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken een ’’informatica-stimulerings- plan” gepresenteerd. In de stimuleringsperiode 1984-1988 zal 1,3 miljard gulden beschikbaar worden gesteld om de informatica in Nederland te stimuleren; hiervan is 267,5 miljoen gulden bestemd voor het onderwijs. Op korte termijn dient in het A.V.O, het V.W.O. en het beroepsonderwijs een informatica-onderwijs-systeem te wor den opgezet. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan ’’burgerinformatica” in de eerste fase van het voortgezet onder wijs. In de periode 1983-1985 werd een hon derdtal scholen in de gelegenheid ge steld als proefschool deel te nemen aan het project "burgerinformatica". Het ging daarbij om de ontwikkeling van ters met toebehoren alsmede appara tuur voor een ’’lerarenwerkplan” moge lijk te maken. Met de twaalf nu op de schooi aanwezi ge computers met randapparatuur plus de apparatuur voor de ’’lerarenwerk plek” worden met ingang van het schooljaar 1985/1986 binnen het norma le lesrooster door de school "burgerin- formatica”-lessen gegeven aan de leer lingen van de tweede klas van de school. Met dit beleid is duidelijk tot uitdruk king gebracht dat het geven van ’’burge rinformatica” in de eerste fase van het voortgezet onderwijs van groot belang is. Terzijde merken B. en W. op dat ook bij de overige scholen voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen aandacht wordt besteed aan ’’burgerinformati ca", onder meer gezien het feit dat ook door deze scholen computers zijn aan geschaft. De ontwikkelingen op dit on derwijsgebied zullen nauwlettend die nen te worden gevolgd en waar nodig kennis en vaardigheden die elke burger zal er op dienen te worden ingèhaakt. nodig heeft om de informatiesystemen waarmee deze in het dagelijks leven te maken krijgt, te kunnen hanteren. De deelnemende scholen kregen de beno digde apparatuur van het rijk in brui kleen. Eén van de voor dit project aan gemelde scholen was de Waddinxveen- xe Prof. Kohnstammschool voor open baar Mavo. Deze aanmelding - alsmede die voor het in 1985 startende vervolg project - werd echter niet gehonoreerd. Omdat de school toch graag een begin wilde maken met het informatica-on- derwijs werd in april 1984 door het col lege toestemming verleend voor de aan schaf van 5 computers met randappara tuur. Dank zij deze aanschaffing en de ent housiaste inzet van enkele leerkrachten van de school - het werk moest veelal in "eigen” tijd worden gedaan - kon met ingang van het cursusjaar 1984/1985 ’’burgerinformatica” als facultatief vak worden aangeboden aan de leerlingen van het tweede en derde leerjaar. De belangstelling bleek groot: 120 van de 151 leerlingen meldden zich aan! Gelet op het aantal deelnemers en op het feit dat per apparaat slechts twee leerlingen tegelijk kunnen werken, bleek uitbreiding van het aantal compu ters dringend noodzakelijk. Op voorstel van het college werd daarom door de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 juni 1985 een krediet beschikbaar ge steld om de aanschaf van zeven compu- I W Soft lederen polstas met afneembare schouder riem en lus voor aan de broekriem, zwart, bruin, bordo Hoewel computers ook het basisonder wijs stormenderhand veroveren is het de bedoeling van het ministerie van on derwijs tot 1990 het volgende beleid te voeren: géén grootschalige invoering van computers in het basis- en speciaal onderwijs op de korte termijn, maar een zorgvuldige dieptestrategie via een geleidelijke uitbouw van het aantal pro jecten in het onderwijs; als computer ondersteunend onderwijs voldoende positief resultaat oplevert, zal het meer algemeen worden ingezet ter verbete ring en verdere ontwikkeling van indivi dualisering, differentiatie en efficiënte aanpak van het onderwijs. Geheel in de lijn van dit beleid is ons college van mening dat het eerst terdege dient te’worden onderzocht wat de ge- bruiks(on)mogelijkheden van de com puter in het basisonderwijs zijn, alvo rens tot aanschaffing over te gaan. Daartoe is een werkgroep gevormd, die bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen van de Waddinxveense open bare basisscholen. Steun bij dit onderzoek zal ongetwijfeld kunnen worden gevonden bij de Schoolbegeleidingsdienst Midden-Hol- land en Rijnstreek, die door het minis terie van onderwijs en wetenschappen is aangewezen als één van de schoolbege leidingsdiensten die in de komende tijd - een ondersteunende functie gaan ver vullen inzake ”de computer in het basis onderwijs”. B. en W. merken nog op dat zij de ont wikkelingen in het gebruik van compu ters ook in het basisonderwijs nauwlet tend (blijven) volgen, bij voormelde werkgroep op spoedige advisering aan dringen en zodra mogelijk en gewenst terzake beslissingen nemen en/of be leidsvoorstellen doen aan de raad. Op zaterdag 23 november vond op rijks weg 12 nabij het Gouweaquaduct een aanrijding plaats tussen 2 auto’s. Een onoplettende bestuurder zag te laat, dat hij een voor hem rijdende automobilist te dicht was genaderd en moest daarbij uitwijken, kwam tegen de vangrail en weerkaatste als het ware tegen de auto. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op de ‘s avonds gehouden receptie voor leden en overige belangstellen den kregen de twee trouwe be stuursleden en hun echtgenotes een 5-daagse vliegreis naar Londen aan geboden. Spec' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 WADDINXVEEN - De "Dag vann de rechten van de Mens” (dinsdag 10 de cember) zal dank zij de activiteiten van de werkgroep Waddinxveen van Am nesty International in dit Gouwedorp niet onopgemerkt blijven. WADDINXVEEN - De afgelopen week werden door de Waddinxveense rijkspolitie vier automobilisten onder invloed van alcohol achter het stuur aangetroffen. Twee van hen waren bij aanrijdingen betrokken. Alle be stuurders hebben de bloedproef ondergaan en hen werden rijverboden opgelegd. Op donderdag 21 november omstreeks 05.00 uur reed een inwoner van Does burg tegen een pomp bij het benzinesta tion langs rijksweg 12. Hij moest, zijn auto laten staan, daar hij niet verder mocht rijden. boom). WADDINXVEEN - Vorige week vrijdag werd in De Unie het 25- jarig bestaan gevierd van de rooms katholieke woningbouwverqpiging St. Grote luxe beautycase van fraai glad kunstleder zwart, d.blauw, bordo. crème normaal 59,95 St. Joseph-bestuurslid Th. J. Janmaat en boom). Luxe byouteriedoos met "lift”, van fraai kunstleder en fluwelen voering zwart, bordo. crème tnchenkprijs 29.95 Het tweede achttal van het Waddinx veense Excelsior bereikte in de thuis wedstrijd tegen het eerste team van DID Bergambacht een aanvaardbaar resultaat, te weten een 8-8 gelijkspel. De basis van deze "onbesliste” uitslag werd gelegd door Henk den Outer, Dik Heeren 1 en Dik Heeren 2, die de volle winst wisten aan te tekenen. De gelijke spelen van Jan de Heer en Piet van Es waren juist voldoende om de Bergam bachtenaren deze puntendeling af te snoepen. De Waddinxveense damvereniging heeft zich de laatste tijd mogen verheu gen in een hoog aantal jeugdleden (pu pillen en aspiranten). Mede dankzij de jaarlijks in samenwerking met de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs te houden schooldamdagen (altijd 3 zater dagen in januari) is vaak een toename van jeugdige dammers bij de plaatselij ke damvereniging waar te nemen. Onder toezicht van Piet Swart en Gert Dankers worden de enthousiaste dam- mertjes bezig gehouden met spelregel- kennis, daminstructie (opleiding voor diverse damdiploma’s) en uiteraard en kele onderlinge competities. WADDINXVEEN - Tijdens een drukbezochte en geanimeerde bij eenkomst heeft CDzVwethouder P.F. J. van Schie ^fgelojwm»,zaterdag de foto- en neon-cxpositre in de raad zaal van het gemeentehuis geopend. Na een woord van welkom memo reerde hij hoe de gemeente, ondanks bezuinigingen op andere terreinen, meer middelen heeft vrijgemaakt voor het voeren van een kunst- en cultuurbeleid. Hij wees op de uitbrei ding van de bibliotheek, de aanstaan de start van de restauratie van de Re monstrantse Kerk, de beschildering van de Noordtunnel. de plaatsing van twee beeldhouwwerken in het afge lopen jaar, de instelling van een Fonds Beeldende Kunsten, de on langs vernieuwde verlichting in de expositieruimte, etc. Toch blijft er nog veel te wensen over. De Nota Kunst en Cultuur is in dat verband de leidraad voor het verder te voeren beleid. Vervolgens ging hij in op persoon en werk van de beide exposanten. Bij Albert in ‘t Veld viel hem op dat slechts een deel neonobjekten - van zijn veelzijdig oeuvre werd getoond. Het werk van Bert Houweling deed Joseph. Tegelijkertijd werd stil ge staan bij de gedurende een kwart eeuw gegeven inzet van de bestuurs leden A.L.M. Boer en Th.J. Janmaat. Op hun jubileum en dat van St. Joseph, dat deze week de besluiten rond maakt om te fuseren met de christelij ke woningbouwvereniging Ons Begin, komen we nog terug. Diplomatentas met 3 of 2 vakken I en voorrits, inschuifhandvatten van luxueus kunstleder zwart en donkerbruin Swilprit» Git X :.A- G bijbehorend soft-lederen sleuteletui

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 5