KERSTBOMEN TE KOOP Waddinxveen ’n OF VERKOPEN? lUJlUJUJUiJI HUIS TE KOPEN P. KALKMAN W5 ’’KORAN VOOR CDA rivierdijkdorp Gaat Theo den Boon hefbrug verven Kaarsenactie Brug centrum voor Colombia GEEN LEIDRAAD” Raadsleden moeten uitgangspunten waarmaken WIJKSCHOOL WEKT BIJ ANDRE GEMEENTERAAD Failliet Op 20, 21, 23 en 24 december van dit jaar in De Doelen DE BRUIN NIEUWSGIERIGHEID Dependance Groene Kruis officieel open op 8 januari Informatiedag met voorbeeldnieuws op kabelkrant gbaUarantelIa; Vox Jubilans Onafhankelijk Nieuwsblad U overweegt een p ZE ZIJN ER WEER: APPELBOLLEN APPEL BEIGNETS OLIEBOLLEN GERTHUIZER Vraagt geheel vrijblijvend advies V ragen BOEZEMLAAN 23a - BOSKOOP ALS WIJ HET MOSjr. - IN DIVERSE SOORTEN VAN 0,30 T/M 3 METER DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN WOENSDAG 18 DECEMBER 1985, RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 UUR. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Bij aankoop van een KERSTBOOM een boompje voor de kinderen CADEAU (zolang de voorraad strekt) WOENSDAG 11 DECEMBER 1985 41e JAARGANG Nr. 1955 MB r P. F. J. VAN SCHIE N V PIANOSTEMMEN, -REPARATIE EN -VERKOOP I ST. VICTORPLEIN 2-4 2741 JN WADDINXVEEN TELEFOON 01828 - 1 79 70 WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad verzocht de schenking van eert video-recorder ten behoeve van het sociaal-cultureel werk in De Bonke- laar door het bedrijf Computer Service Holland CSH BV aan de Beukenhof on der dankzegging te aanvaarden. TELEFOON 01828-18625 ECHTE BAKKER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Rotter dam is het faillissement uitgesproken van Handel in Onroerend Goed De Waag BV te Waddinxveen. De rechter commissaris is mr. C.P. Briët en de cu rator mr. G.H. A. Warning te Gouda. Ltd NVM lljdNBM Weekblad voor Waddinxveen veen laat verschijnen, een kabelkrant samengesteld met voorbeelden van in teressant plaatselijk nieuws. Het ging om een demonstratie, zodat alle ge toonde berichten nog niet aan de werke- HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Over de 28-jarige HTS’er Mohamed (met één m zegt hijzelf, met twee m’s beweert het CDA) Barkat wierp het Weekblad voor Waddinxveen vorge week, naar aanleiding van de opvallen de negende plaats voor een moslim op een lijst van een christen-democratische partij, de vraag op hoe de in de woon wijk Zuidplas wonende Islamiet de be ginselen van het CDA kan onderschrij ven nu hij zijn moslimschap blijft aan hangen. In reactie op deze publicatie stelde de nieuwe lijstaanvoerder van het CDA. Paul van Schie, in een gesprek met de Goudsche Courant van maandag: "Mocht de heer Barkat in de raad ko men. dan zal hij wél de uitgangspunten van het CDA moeten waarmaken. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat hij in zo'n geval plotseling omdraait en de Ko ran als leidraad gaat nemen. Met negen zetels staan we direct voor het pro bleem," aldus de wethouder. Momen teel bezet het CDA vijf zetels in de Waddinxveense raad. Voorts zei hij nog: "Als één van de actiefste CDA-le- WADDINXVEEN - In het Brugcen- trum is de Kerstman al gesignaleerd. Met hem hebben de winkeliers aan de voet van de hefbrug de actie "Koop een kaars voor Colombia” op poten gezet. Deze campagne komt in de plaats van de gebruikelijke kerstbomenactie in de ze laatste maand van het jaar, zo heeft het bestuur van het winkelcentrum Brug laten weten. Secretaris Henk de Bas: "Wij zullen in deze tijd natuurlijk met allerlei winkel- aanbiedingen in kerstsfeer aan de weg timmeren. Maar op vrijdag 20, zaterdag strantse Kerk aan de Zuidkade staat in het kunstreisboek Zuid-Holland aangeduid als een rechthoekig zaal kerkje uit 1935-1936. Het Godshuis gaat verscholen achter een rij leilin- den. Het interieur is uitgevoerd met eenvoudig strucgewelf op pilasters. Het geheel wordt ontschreven als em- pire-stijl. Het kunstreisboek biedt een bondig overzicht en een beknopte inventaris van een zeer ruime keuze uit het to taal aan grote en kleine bouwwerken in Nederland, waaronder alle catego rieën vertegenwoordigd zijn: het ar tistiek meesterwerk en anonieme uti liteitsbouw, heel oud en tamelijk re cent werk, moois en merkwaardigs, kunst en industrie, ambacht en ma chine. Het toont bovendien waar no dig de relaties met de algemeen-histo- rische, sociaal-economisehe, histo- risch-geografische en stedebouwkun- dige ontwikkelingen. De eerste druk van het kunstreisboek verscheen in de jaren ;40 en begin ’50 in vier delen. De uitgave voorzag dui delijk in een leemte, zoals gebleken is uit de vele herdrukken. In 1960, bij het verschijnen van de vierde aange vulde en bijgewerkte druk, werden de vier delen in één band verenigd. Ver volgens verschenen een bijgewerkte druk in 1965, een ongewijzigde zesde druk in 1969 en een wederom herzie ne zevende druk in 1977. De Kerstman is al gesignaleerd in het Brugcentrum. (Foto: De Rooy). MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 WADDINXVEEN - De 40 jaar oude Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans treedt Tweede Kerstdag (donderdag 26 december) op in de grote zaal van De Doelen in Rotterdam. Naast de ruim 200 leden van zowel ge mengd als jeugdkoor, werken mee: so praan Riet den Hertog, het Arpeggio trio, trompettist Frans Vreugdenhil en de Kampense organist Klaas Jan Mul der. De algehele leiding is in handen van Pieter Stolk. Het concert begint ’s morgens om half elf. Nu ziet A. de Bruin de christelijke scho len wel op een zeer ruimhartige manier omspringen met overheidsgeld: "Ze proberen meer leerlingen te trekken dan hun krachtens de eigen doelstellin gen - het geven van levensbeschouwe lijk onderwijs - toekomen.” Inmiddels zijn de bijzondere schoolbe sturen (en zeker de katholieke) weer wat strenger in de leer geworden. "Dat blijkt uit allerlei bijeenkomsten met als thema: ”hoe christelijk is ons onder wijs”. Dat blijkt uit het personeelsbe leid. er wordt weer gevraagd om kerke lijk belijdende leerkrachten. Het blijkt uit de visie op de samenleving, die via de lessen wordt uitgedragen.” Kortom, zo concludeert dr. De Bruin vervolgens: het bijzonder onderwijs, dat al tweederde van het scholenbe stand beheert, is bezig met een nieuwe kerstening op rijkskosten. Warnaarplantsoen? Wordt ar inder daad van de Petteplas een pretpark ge maakt? Komt er een schouwburg annex bioscoop aan de Sniepweg? Die vragen zijn vandaag (woensdag) in Partyhome aan de Passage te horen tij- lijkheid waren ontleend, dens de informatiedag over de Kabel- krant Waddinxveen. Bij wijze van dem onstratie heeft uitgeverij Veta BV, die wekelijks het Weekblad voor Waddinx- WADDINXVEEN - Na een uitvoerige en gedegen toelichting en bespre king van de motieven, die door het bestuur van het CDA in Waddinxveen naar voren werden gebracht, heeft de CDA-ledenvergadering maandag avond in Het Trefpunt de 23 namen tellende kandidaten-lijst voor de op 19 maart van het volgend jaar te houden gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. In vergelijking met de advieslijst verwisselden alleen ir. Hans Paar (nu 7e plaats) en Dorenda Gerts (nu 8e plaats) van plaats. Officieel werd CDA-wethouder Paul van Schie (52) voor de derde maal als lijst trekker angewezen. In een persbericht meldt het CDA: “’“In grote eensgezindheid wewrd de loco-burgemeester en wethouder Paul van Schie unaniem tot lijsttrekker van de CDA-lijst gekozen. Volstrekte una nimiteit en ondersteuning bestaat bin nen het CDA Waddinxveen ook voor de kandidering op een vooraanstaande plaats van de Moslim Mohamed Barkat. Hij is gekandideerd op plaats 9.” WADDINXVEEN - De Stichting voor Katholiek Onderwijs in Waddinx veen heeft de nieuwsgierigheid opgewekt van de aan de Bilderdijklaan wonende dr. André de Bruin. De pas gepromoveerde Waddinxvener wekte met allerlei uitspraken naar aanleiding van zijn proefschrift de aan dacht van het schoolbestuur, te meer omdat in één van de artikelen gerept werd over de rooms-katholieke St. Jozefschool. Het Weekblad voor Waddinxveen dacht dat hiermee de wijkschool St. Jozef werd bedoeld, maar dit bleek niet het geval te zijn, zo heeft dr. De Bruin ons geschreven. De door het Weekblad voor Waddinx veen weergegeven passage over de St. Jozefschool is dus niet van toepassing op de Waddinxveense school met die naam. "Overigens hebt u wel mijn nieuwsgierigheid gewekt en daar u mij de indruk maakt iemand te zijn die niets te verbergen heeft, zou ik u, met per missie, enkele vragen willen stellen,” aldus dr. De Bruin in een brief aan de Stichting voor Katholiek Onderwijs, het schoolteam, de medezeggenschaps raad en de oudercommissie. den is hij door het bestuur terecht op de lijst geplaatst, vind ik. Overigens was het volgens mij groter nieuws, toen de heer Barkat CDA-lid werd. Dus door het bestuur op democratische wijze werd geaccepteerd." Over de nu va'stge- stelde CDA-kandidatenlijst stelt het CDA dat het opvallend is hoeveel aan dacht is besteed aan de herkenbaarheid voor minderheden, vrouwelijke kandi daten. alsook de spreiding van de gees- telijk-culturele achtergrond van de kan didaten. Het is ook niet verwonderlijk dat de CDA-kandidatenlijst opnieuw wordt aangevoerd door wethouder en loco- burgemeester Paul van Schie. Op de volgende plaatsen op de lijst staan de thans zittende raadsleden Jan Hielama. Gerrit van den Berg en Herman Heller genoteerd. Hielema zit sinds medio 1981 in de raad, terwijl Van den Berg en Heller eerder dit jaar in de raad kwamen na het tus sentijds aftreden van mevrouw Jos Groenendijk-Bernard en Kees Dijks hoorn. Beide laatstgenoemde CDA-ers stelden hun raadszetel na een reeks van jaren ter beschikking terwille van het gezicht en de politieke profilering van het CDA ook na 1986. Nu fractievoorzitter Gijsbert Blom na de verkiezingen niet meer terugkeert, is voor het CDA ook belangrijk geweest welke personen werden gekandideerd op plaats 5 en 6. De uitkomst is dat Dirk WeSterduin, aangesloten bij de N.H. kerk en actief in het sociaal-cultureel le- Zijn vragen hebben te maken met de statuten, documentatie over het levens beschouwelijk onderwijs zoals dat op de wijkschool wordt gegeven, de getalsma tige verhoudingen tussen r.k. en niet r.k. participanten in oudercommissie, medezeggenschapsraad en stichtingsbe stuur, het feit waarom niet gestreefd is naar een samenwerkingsschool volgens het model van de samenwerkingsschool voor Havo en Atheneum, de vraag of in de advertenties voor leerlingenwerving dezelfde uitgebreide titel wijkschool wordt opgenomen, de getalsmatige sterkte van de wijkschool heeft meege wogen bij de wijkschool een speciaal personeelsbeleid kent. Het intervieuw waarover de discussie met dr. André de Bruin en het schoolbestuur ontstond werd afgedrukt in Het Vrije Volk. On der het kopje ruimhartig maakten de Waddinxvener en de journalist Henk Schaaf de volgende opmerkingen: Toen alleen in de gezinnen van buitenlandse afkomst nog geboorteplekjes voorkwa men, zagen de confessionelen volgens De Bruin daarin een nieuwe garantie voor het voortbestaan van hun scholen. De r.k. Sint Jozefschool verloor plotse ling zijn predikaat "rooms-katholiek” en alle Moslimkindertjes waren prompt van harte welkom. In de grondwet staat dat het openbaar onderwijs ”met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging bij de wet (is) "geregeld”. Het bijzonder on derwijs wordt "uit de openbare kas” be taald. 21maandag 23 en dinsdag 24 december loopt er in het Brugcentrum een Kerst man rond, die dan in de winkels bijvoor beeld kaarsen zal verkopen. De op brengst van deze kaarsverkoop wilden wij aan het Rode Kruis geven voor de WADDINXVEEN - Een rivierdijk dorp met een kleine kern bij de hef brug over de Gouwe. Zo staat Wad dinxveen omschreven in de achtste, geheel herziene en uitgebreide druk van het door P.N. van Kampen Zn. uitgegeven Kunstreisboek Zuid-Hol land. In dit Kunstreisboek, dat tot stand komt onder supervisie van de Rijks- commissie voor de Monumenten beschrijving en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en dat 39.50 kost worden de hefbrug, de hervorm de Brugkerk en de Remonstrantse Kerk beschreven. De hefbrug over de Gouwe wordt beschreven als een hoge stalen brug uit 1933-1936, die bestaat uit twee to rens. Het boek meldt dat de Bos- koopse hefbrug even oud is als de Waddinxveense, maar dat de hefbrug over de Gouwe in Alphen aan den Rijn twee jaar jonger is. De hervormde Brugkerk aan de Ker- kweg-Oost is een neoclassicistische kerk op T-vormige plattegrond, wel ke in 1937-1938 is gebouwd naar ont werp van A. Blaauw. Zijn activiteiten stonden onder supervisie van een wa terstaatsingenieur. De kerk heeft een zuilenportiek met vierkante klokke- toren en is inwendig voorzien van een houten kookplafond. Het Lodewijk XVl-orgel stamt uit 1807. De nu in restauratie zijnde Remon- EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 ven van Waddinxveen, op plaats 5 staat en mevrouw Wil Waterreus-de Vries op plaats 6. De ledenvergadering besloot over de advieslijst van het bestuur een wijziging aan te brengen. Hans Paar van de Beet hovenlaan wisselde van plaats met Do renda Gerts, die woont aan de Zuidka de. De definitieve kandidatenlijst van het CDA in Waddinxveen ziet er als volgt uit: 1. P.F.J. van Schie, 2. J.A. Hielema, 3. G. van den Berg, 4. H. Hel ler, 5. D. Westerduin. 6. W.S.J. Water reus-de Vries, 7. H.G. Paar, 8. T.M.B. Gerts. 9. M. Barkat, 10. J.P. van Ber- kel, 11. R. Kempkes, 12. S. Zuidam. 13. D. Lekx. 14, R. Hielema, 15. W. Huy- zers, 16. E.J. van Beek, 17. J.G. Rib- bens-Admiraal. 18. H. Doude van Troostwijk, 19. B.M.W. Koeckhoven. 20. G.Th.B. Mulleman, 21. W. Water reus. 22. C. Dijkshoorn, 23. H.J. Groe nendijk-Bernard. Tijdens de ledenvergadering werd ook het CD A-programma voor de komende raadsperiode met enkele wijzigingen definitief vastgesteld. wordt toegesneden op de actualiteit, het nieuws van het moment. Naast de alge mene lokale nieuwsfeiten zal er veel aandacht worden gegeven aan bericht geving vanuit Waddinxveen, aan sport en vaste gegevens inzake allerlei vor men van dienstverlening. De dagelijkse agenda zal de belangstelling voor spor tieve en/of culturele evenementen^eker kunnen stimuleren. WADDINXVEEN - Het Groene Kruis haalt het niet om nog deze maand - zoals steeds in de bedoeling heeft gelegen - de dependance van het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters in de Ek- sterflat in de woonwijk Zuidplas in ge bruik te nemen. De officiële opening, die voor de zuidplasbewoners een fees telijk gebeuren gaat worden, staat nu gepland op woensdag 8 januari. Als het alleen aan het Groene Kruis had gelegen was de dependance aan de Ek- sterdreef 125 deze maand inderdaad van start gegaan. Bestuur en personeel waren voortvarend genoeg, maar helaas bleek de tijd die nodig was voor het ver strekken van de benodigde vergunnin gen, veel langer dan was verwacht. De verbouwing - want daar draaide het in eerste instantie om - is momenteel in volle gang. Dë oorspronkelijke indeling als gewone woonruimte moet iets wor den aangepast aan de eisen voor de bu reaus. Daarna komt nog de inrichting, stoffering en plaatsing van meubilair en wat er verder allemaal nodig is voor een goed consultatiebureau. Het consultatiebureau zal, indien dit op vroegere datum al mogelijk is, wel eer der de deuren openen. Dit wordt dan een stilzwijgende ingebruikneming, die geen afbreuk zal doen aan de officiële en feestelijke opening. Uiteraard zullen de meest betrokkenen tijdig op de hoogte worden gesteld van het tijdstip waarop zij al op het bureau in "De Ek ster” terecht kunnen. Vele bewoners van de wijk ’’Zuidplaspolder” zien er zonder twijfel reikhalzend naar uit. den van een plaatselijke kabelkrant er vele zijn. Het ligt nog altijd in de bedoe ling op donderdag 19 december met de Kabelkrant Waddinxveen van start te gaan. Er is sprake van een bijzon dere televisiekrant, die mid dels het tv-kanaal van België II de kij kers razendsnel bericht over hetgeen er zich in hun directe woonomgeving af speelt. De Waddinxveense Kabelkrant De informatiedag voor de midden stand, het bedrijfsleven en het vereni gingsleven maakte duidelijk - tussen vier en negen uur - dat de mogelijkhe- WADDINXVEEN - Gaat kunstenaar Theo den Boon echt de Waddinxveense hefbrug, die volgend jaar 50 jaar oud is, in pastelkleuren verven? Is de Streek- muziekschool Waddinxveen er werke lijk in geslaagd de bekende dwarsfluitis- te Berdien Stenberg voor een docent schap te strikken? Speelt het Neder lands voetbalelftal echt een oefenwed strijd tegen Be Fair in het Burgemeester slachtoffers van de ramp in Colombia.” De kosten van deze actie worden door het Brugcentrum betaald om zodoende de gehele opbrengst van de kaarsver koop ten goede te laten komen aan het goede doel. S Zuidkade 3-Waddinxveen J 26 DECEMBER -2e KERSTDAG 3 5 VANAF 16.00 UUR GEOPEND 9 1 JANUARI - NIEUWJAARSDAG M VANAF 16.30 UUR GEOPEND Bel voor reserveringen: 01828-10295 '"F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1