Twee scholen in EM Zuidplas erbij Kees en Mieke tijsterman vooraan in woestijnrally Tarieven omhoog, maar de woon lasten van huurder dalen iets ACHT RAADSLEDEN Naakt badminton Huis weg voor 96.000,- Opening van dependance Groene Kruis Vrij rustige Oud en Nieuw Samen op weg met Kerstmis UW AUTO IN ONDERHOUD? GELUKKIG NIEUWJAAR Stokbrood' start 7 januari KEREN NIET TERUG Vrijdag in Zuid jeugd- filmdag KEES IS NU CEES Glijbaan trok wél bezoekers Het nieuwe jaar brengt Waddinxveen twee bruggenfeesten Vandaag oversteek van Frankrijk naar Algerije Onafhankelijk Nieuwsblad Provincie Overleden DE PATER RENAULT Zwembad Meubelshows Programma Vox Jubilans Begraven Subsidies DONDERDAG 2 JANUARI 1986 41e JAARGANG Nr. 1957 ALS WIJ HET I 4 Vlak voor de start vanuit Waddinxveen gingen Kees en Mieke Tijsterman uit Waddinxveen met hun terreinwagen t DEZE MAAND START: Vraag naar gratis leenauto Inl: 01720-22450 na 13.00 uur 01727 - 3268 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Bei Kemel ranse EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9. TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - De bouw van nog twee basisscholen, een rooms-kat- holieke en een protestants-christelijke. in de woonwijk Zuidplas is weer een stapje dichterbij. Aan de Sperwerhoek staan al de hervormde Reho- bothschool en de openbare Jan Ligthartschool. WADDINXVEEN - Het gaat goed met de monteur Kees Tijsterman (32) en zijn vrouw, de.telefoniste Mieke Tijsterman-van Nielen (30), die mee doen aan de achtste editie van de woestijnrally Parijs-Dakar. Het tweetal van de Tweede Bloksweg vertrok op Tweede Kerstdag uit Waddinxveen. liet hun Mitsubishi Pajero de volgende dag succesvol keuren in Brussel en reed in een Parijse voorstad een goede proloog. omhoog. f* WADDINXVEEN Waddinxveen is het nieuwe jaar begonnen met allerlei tariefverhogingen, maar - zo heeft het gemeentebestuur be rekend - toch zullen de woonlasten voor een huurder van een ge middelde woning enigszins dalen als gevolg van het gemeentelijk tarievenbeleid. De woonlasten van de eigenaar/verbruiker van een gemiddelde woning gaan daarentegen wel met een luttel bedrag DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 eekblad voor Waddinxveen Groenendijk-Bernard op de foto. In vergelijking met vier jaar geleden zijn er vier nieuwe lijsttrekkers. Voor de PvdA wethouder drs. M. Kraaijes- (VVD), J.B. Borger (VVD) en H.P. Barth (D’66) niet meer in de gemeente raad terug. de votre Vrai Boulanger' WADDINXVEEN - Het naakt bad mintonnen in de gymzaal aan de Starin- glaan zal op dinsdagavond 7 januari van half negen tot half tien van start gaan. Dit heeft de in Waddinxveen gevestigde naturistische vereniging Puur Natuur la ten weten. In de gemeenteraad verklaarden CDA en PCW zich een fel tegenstander van deze (besloten) activiteit in een ge meentelijk gebouw, maar B. en W. be slisten in meerderheid anders. GERT HUIZER te «Me bakker Zuxfkaoe 11 - Tel 01828-12354 Wmkeigalen| Groensvoordfe 8 Tel 01828-12382 Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Voor de bouw van de twee nieuwe bij zondere basisscholen hadden de Stich ting voor Katholiek Onderwijs Sint Vic tor en de Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs reeds vorig jaar een aanvraag ingediend. tein, voor de VVD K.W.Th. van Soest, voor de PCW G. van Ringelenstein en voor D’66 omdat fractievoorzitter H.P. Barth al bij de begrotingsdebatten in 1984 aankondigde een pünt te zullen zetten achter het raadslidmaatschap. Na op 15 september van de gemeente raad de gevraagde medewerking daar voor te hebben verkregen, heeft nu ook de vaste commissie voor advies en bijs tand voor culturele zaken van de pro vincie Zuid-Holland zich positief over de aanvraag uitgesproken. Omdat dit vooraf is gegaan door een po sitief ambtelijk advies en een positief voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten, kan worden aangenomen dat het provinciebestuur op 15 januari de aanvraag zal goedkeuren. Beide schoolbesturen zullen begin deze maand met het gemeentebestuur in overleg treden om per 1 augustus 1986, WADDINXVEEN - Er moet op gere kend worden dat zo’n acht leden van de Waddinxveense gemeenteraad niet meer in die functie terugkeren. In de huidige periode (1982-1986) gingen al weg de raadsleden A. van Doorn (PCW), C. Dijkshoorn (CDA) en me- Deze proloog bracht het echtpaar Tijs terman afgelopen zondag op een 27e plaats. Op Nieuwjaarsdag werd de Franse hoofdstad verlaten voor het be gin van de echte rally. De 1000 km. lange rit naar het Zuidfranse Sète lever de geen problemen op. Gisteravond scheepte iedereen zich in voor de tocht over de Middellandse Zee naar Algiers. De woestijnrally Parijs-Dakar, ’s we reld grootste monsterrit door onher bergzaam Noord- en West-Afrika, is zo’n 15.000 kilometer lang. Alleen de allersterksten leggen die afstand op tijd De subsidies die in 1985 werden ge geven zullen ook in 1986 worden ge geven, al dragen ook gesubsidieerde instellingen en organisaties hun steentje aan de bezuinigingen bij. Nieuwe subsidies zijn: amateurmu- ziek (5 mille). Kunstuitleen Gouda (f. 1.800.-), vierde peuterspeelzaal in wijk Zuidplas '7 mille). Regionaal Orgaan Zwakzinnigenzorg (1,1 mille) en jaarlijkse bejaardenreis (5 mille). In 1986 bestaat de Waddinxveense hefbrug 50 jaar. wordt de ingebruik name van de Coenecoopbrug (oude rijkswegbrug) officieel gevierd, wordt het eerste bedrijf in Coenecoop ge bouwd, wordt de 150 jaar oude Re monstrantse Kerk gerestaureerd, wordt de 41e Sportweek Waddinx veen gehouden en zal een kunstmani festatie van een week worden gereali seerd. Bovendien kiezen de Waddinxveners op woensdag 19 maart een nieuwe gemeenteraad, die voor de helft uit nieuwe gezichten zal bestaan. Dit jaar zijn of worden de toegangs prijzen voor het zwembad, de markt kramen op de vrijdagse weekmarkt, de kosten van het begraven, de huren van de buitensportaccommodaties, de huren van de zaalsportruimten, de plaatselijke, onroerend goedbelasting (OGB) en de kabeltelevisie en -radio verhoogd. Deze verhogingen brengen de ge meente ongeveer f. 50.000,- extra in het laatje. Overigens gaan niet alle tarieven en belastingen in 1986 om hoog. Zo blijven de rioolrechten, di verse gemeentelijke leges (bouw, hin derwet, precario) en de hondenbe lasting gelijk met 1985. De afvalstof fenheffing en de huur van containers daalt met maar liefst acht procent. WADDINXVEEN - "Billy Turf” en ’’Stripes” zijn op vrijdag 3 januari de films die ’s morgens en 's middags zullen worden gedraaid op de filmdag voor de jeugd in het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat. Deze jeugdfilmdag is tra ditioneel geworden voor de kerstvakan tie in Waddinxveen-Zuid. De toegangs prijs voor beide voorstellingen bedraagt twee gulden. Het ochtendprogramma begint om tien uur en is bedoeld voor kinderen tot en met acht jaar. Vertoond wordt de film Billie Turf. Over de inhoud van de film dit: Omdat de rapporten van Billy en Kareltje uitblinken door rode cijfers be sluit de heer Kwel om de knapen bijles te geven. Tijdens één van deze lessen vertelt hij over een uitvinding om van water benzine te maken. Na lang praten nemen ze de proef op de som. Het mengsel wordt in de tank van de auto van de hoofdmeester gegoten. Als deze z’n auto start, schiet hij als een raket vooruit en beëindigt zijn rit tegen een boom. Op een afstand worden ze gade geslagen door twee boeven die er alles voor over hebben om de uitvinding te bemachtigen. Ze slagen hierin, maar na een woeste achtervolging lukt het Billie de uitvinding in handen te krijgen. Te rug op school wordt Billie gedwongen de papieren aan een Arabier te geven die er veel geld voor biedt en verdwijnt. Teleurgesteld blijven onze vrienden achter. Plotseling gaat de telefoon. Het laboratorium heeft de uitslag van de benzinetest en die is Het middagprogramma begint om half twee en is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. De film Stripes handelt over het volgende: Je auto wordt gestolen, je raakt je baan kwijt en alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, loopt bovendien je vrouw nog bij je weg. Het mag onge loofwaardig klinken, maar het over komt John Winger (Bill Murray). Hij hoopt weer uit de malaise te geraken door vrijwillig dienst te nemen in het le ger. Een goede vriend vergezelt hem op zijn avontuur. En reken er op dat ze er samen wel eens een flink zootje van zul len maken. Ze worden ingedeeld bij een losbandige compagnie waaraan een drilsergeant vergeefs poogt discipline bij te brengen. Van meet af aan staat vast dat de twee vrienden niet beschik ken over de ware soldatenmentaliteit. Toch weten ze zich opperbest te verma ken. Evenals degenen die deze sublie me komedie gaan bekijken. Want vast staat dat in de uitgebreide serie solda tenkluchten de film ’’Stripes” tot de al lerbeste kan worden gerekend. Zes leden van de Stichting Meubelstad Waddinxveen hielden op Tweede Kerstdag een meubelkerstshow. Een dag lang konden er meubels gekeken worden bij Janmaat Klokken (Zuidka- de), Slaapkamercentrum (Mercurius- weg), Appel (Zuidkade), Gebr. Bakker Zn. (Noordkade, Henegouwerweg), Hoogenboezem (Wilhelminakade) en de Eiken Meubelmakers Van Wijk (Wilhelminakade). Ook op de Waddinxveense basisscholen zijn kerstvieringen gehouden, zo blijkt ons uit een verslag van de protestants- christelijke Willem van Oranjeschool. Na een aantal weken van oefenen brachten de kinderen daar een musical ten gehore en ten tonele. De naam van de musical was: ’’Kerstbomen groeien overal”. In de musical vertelde de kerst bomenverkoper Pacini hoe kerstfeest wordt gevierd in een aantal landen op de wereld. Ieder land kent daarbij zijn eigen tradities en gewoonten. Het toneelspel van de kinderen werd af gewisseld met liedjes gezongen door de verschillende groepen, poppenkastspel en een schimmenspel. Het geheel was een zeer levendig schouw- en zangspel dat zeer enthousiast werd gebracht door de kinderen. De kinderen konden zich verheugen op een zeer grote opkomst van ouders en andere kennissen. Deze reageerden zeer enthousiast op het geheel. Na een slotwoord, waarin er nog eens op werd gewezen het licht na deze dagen niet uit te laten gaan, maar het licht ook na deze dagen te bewaren tot in eeuwigheid van dagen, ging iedereen naar huis. De kin deren kregen nog een kerstpresentje mee. af en doen mee in de strijd om de eervol le plaatsen. Kees en Mieke Tijsterman behaalden vorig jaar een sensationele twaalfde plaats in de eindrangschikking. Ze rij den nu mee in een Mitsubishi Pajero en- zullen blij zijn als ze hun presatie van vorig jaar kunnen herhalen. Het Waddinxveense paar doorkruist met hun wagen Frankrijk. Algerije, Ni ger, Mali, Guinee, Mauretanië en Sene gal. Op het strand van de Senegaalse hoofdstad Dakar is woensdag 22 januari de finish. Zondag 26 januari arriveert he.t tweetal weer op Schiphol. Het programma van Kees en Mieke Tijsterman voor de komende week luidt: Donderdag 2 januari: oversteek .Sète (Zuid Frankrijk)- Algiers (Alger ije); Vrijdag 3 januari: Algiers-Ghar- daia (660 kilometer); Zaterdag 4 janu ari: Ghardaia-El Golea (580 kilome ter); Zondag 5 januari: El Golea-In Sa lah (580 kilometer); Maandag6 januari: In Salah-Tamanrasset (400 kilometer); Dinsdag 7 januari: Tamanrasset-Ta- manrasset (400 kilometer); Woensdag 8 januari: Tamanrasset-Agadez (750 kilo meter). Op deze achtste dag arriveert het Waddinxveense echtpaar in Niger. WADDINXVEEN - De jaarwisseling is in Waddinxveen betrekkelijk rustig ver lopen. Het vuurwerk leek wat minder te zijn, maar aan overlast zou het toch niet ontbreken. De rijkspolitie werd bedreigd met mo- lotof-coctails, waarvan er één bij het po litiebureau aan de Mozartlaan tot ont ploffing kwam, zonder overigens scha de aan te richten. Op het kruispunt Kerkweg-Oost/Juli- ana van Stolberglaan/Kanaalstraat werd rond één uur ’s nachts een auto wrak in brand gestoken. Politie en bran dweer lieten deze vuurhaard onge moeid. Het verkeer kon er gewoon langs. WADDINXVEEN - Volgende week heeft de nieuwe woonwijk Zuidplas op het adres Eksterdreef 125 - in de Eksterflat - een consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. De officiële opening van deze tweede dependance van Het Groene Kruis, dat aan de Stationsstraat een wijkge bouw heeft en in Waddinxveen- Noord een dependance aan de Win gerd, gebeurt woensdagmiddag 8 januari om drie uur door burgemees ter C.M. van der Linden. Aan het einde van het jaar kwamen er wel meldingen dat twee onderweg zijn de mensen in Waddinxveen onwel wa ren geworden, en vervolgens waren overleden. De Waddinxvener G. Both (69) overleed achter het stuur van zijn wachtende auto in de Zeeheldenbuurt en Gouwenaar H. Verbeek (54) wan delde op de Peter Zuidlaan toen hij niet goed werd. In het Bleulandziekenhuis trad de dood in. WADDINXVEEN - Met de achter ons liggende Kerstdagen hebben met name de Gereformeerde Kerk en de Her vormde Immanuëlkerk laten zien als kerkgenootschappen echt samen op. weg te zijn naar één protestants-christe lijke kerk. Op Kerstavond werden im mers weer gezamenlijke diensten ge houden, waarin beider predikanten voorgingen. Het jaar 1985 is overigens voor zowel de Gereformeerde Kerk en de hervormde Immanuëlkerk als voor de Centrale Hervormde Gemeente een bijzonder jaar geworden met diverse bijeenkom sten in het kader van ’’Samen op weg”. Zo kwamen de leden van de kerkeraden van de Immanuëlkerkgemeente en de Gereformeerde Kerk opnieuw in de Ontmoetingskerk bijeen. Deze avond hield ds. B. Aalders (secretaris van de raad van deputaten ’’Samen op weg”, van de beide generale synodes) een ver helderende uiteenzetting over de ach tergronden en de geschiedenis van ’’Sa men op weg”, alsmede over de tot nu toe genomen besluiten. Daarna vond er een andere belangrijke en historische bijeenkomst plaats. Af gevaardigden van de Centrale Her vormde kerkeraad, de kerkeraden van de hervormde Immanuëlkerkgemeente en de Gereformeerde Kerk ontmoetten elkaar in de Ontmoetingskerk. De pre dikanten ds. J. Maasland, ds. Th.H.G. Hulst en ds. J.C. de Moor spraken, ie der vanuit hun opvatting over de inten tieverklaring ’’Samen op weg” van de generale synodes. Hierna werd in groepen gesproken over de vraag: "Gaat onze verbondenheid in Christus boven onze verschillen uit en kunnen wij God danken - met alles wat dat inhoudt - voor de beweging van toe nadering waarin wij betrokken zijn?” Gezien de gegeven antwoorden heeft in alle groepen een open en levendige dis cussie plaatsgevonden. Kerstmis 1985 in Waddinxveen bete kende verder zangdiensten, zondags- schoolbijeenkomsten en veel huiselijke gezelligheid. De Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans hield twee concerten: op Kerstavond in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost en op Tweede Kerstdag in De Doelen in Rot terdam. In de Brugkerk hield ds. L. Roetman de meditatie. Aan het concert verleenden verder medewerking organist Herman van Vliet, sopraan Riet den Hertog en een begeleidingstrio met Peter Burger (orgel), Daniëlle van Laar (dwarsfluit) en Chris Stellaars (piano). In De Doelen werkte Vox Jubilans sa men met het Arpeggio-trio, sopraan Riet den Hertog, organist Klaas-Jan Mulder en trompettist Frans Vreugden- hil. Dit optreden van het 40-jarige Vox Jubilans werd gekenschetst als één zon der verrassingen en zonder vuur. Over tuigingskracht en bezieling zouden heb ben ontbroken bij het niet tijdig inzet tende koor dat voornamelijk overbe kende kerstliederen ten gehore bracht. WADDINXVEEN - De roep naam van de W'addinxvener Cor nells) Tijsterman (32) van de Tweede Bloksweg is sinds jaar en dag Kees. Tijdens de rally Parijs- Dakar heet hij echter Cees. ”Ja, dat heb ik ook gezien. Ik Iaat dat in deze weken maar zo”, zei ons Kees Tijsterman. Zijn nieuwe voornaam Cees siert niet alleen beide portierdeuren van de Mitsubishi Pajero waarmee hij met zijn vrouw Mieke van Nielen de achtste editie van de roemruchte woestijnrally meemaakt, maar ook de kleurenposter van het tweetal, oefenend bij Stroe op de Veluwe. Met ingang van het nieuwe seizoen (1 augustus) moet er ook meer betaald worden voor de huur van binnen- sportaccommodaties. Het gaat hier om een stijging tot 3 procent, die f. 6.000.-- extra in het laatje brengt. Van f. 0.50 tot f. 2,-- gaan de tarie ven omhoog. Een kleine gymzaal kost per uur f. 15,-, een grote gym zaal f. 17,-, een sportzaal f. 42,- en sporthal f. 67,—. Per 1 april al gaan alle tarieven voor de tennishal met f. 0.50 per baan per uur omhoog. De huur van een tennisbaan, een groen veld, een trainingsveld en van de atletiekbaan gaat eveneens per 1 augustus met gemiddeld 5 procent omhoog. Dit levert de gemeente f. 9.700,- meer op. Dat betekent dat de jaarhuur van een voetbal- en hockeyveld f. 3.400,— kost, een zand- trainingsveld (WSE) f. 1.700,--'. een halfverhard veld (Waddinxveen) f. 4.500,--, een Gebakotrainingsveld (Be Fair) f. 5.800,-, de atletiekbaan (An tilope) f. 2.200,- en een tennisveld f. 9.450.-. De begraafrechten zijn nu.met onge veer 3 procent gestegen. Hiermee wordt f. 2.000,-- extra verdiend. Dat betekent overigens niet dat met de begraafrechten de kosten van de be graafplaats gedekt kunnen worden. Integendeel, dit is voor 1986 maar voor 32,5 procent het geval. In 1984 bedroeg het dekkingspercentage 27,2. Een politiek compromis heeft er voor gezorgd dat de onroerendgoedbelas- ting (OGB) in 1986 slechts met één procent omhoog is gegaan. Dit be treft zowel voor de categorie gebrui kers als voor de categorie eigenaren. Deze verhoging betekent een extra opbrengst van zo’n f. 40.000,--. Aan vankelijk hadden B. en W. de OGB met twee procent omhoog willen la ten gaan, zodat de opbrengst f. 77.000.- zou zijn geweest, maar CDA, VVD en PvdA beslisten anders gelet op een aantal meevallers voor de gemeentekas. Op 1 juli gaan de abonnementstarie ven voor de Centrale Antenne-Inrich* ting (CAI) met 5 procent omhoog. De kabel-tv kost dan per maand f. 13,05 in plaats van f. 12,45. De ge meente is 'aan het bekijken hoe het zenderaanbod kan worden uitge breid met satellietzenders. Engelse programma’s (BBC, ITV) en een lo kale (radio)zender. Begin dit jaar kan opdracht worden gegeven tot de eer ste renovatie van het bestaande net. Voor 1986 zijn bouwplannen in voorbereiding voor 300 huizen, waar van 170 woningen in Zuidplas. In deze woonwijk staan nu meer dan 1.000 huizen: 475 koopwoningen en 550 huurwoningen. In Zuidplas zijn nu meer dan 400 woningen in aan bouw. Waddinxveen telt nu tegen de 7.900 woningen. Dat worden dit jaar 8.150 huizen. Het inwonertal groeit van 23.000 naar 23.300. WADDINXVEEN - Degedwongen openbare verkoop van het woonhuis met erf, schuurtje en garage met stalling aan de Jan Dorrekenskade-Oost 63 heeft 86.000,- opgebracht. Dat bleek tijdens de verkoop van de wo ning in café-restaurant-hotel De Unie. Het onroerend goed van 2.35 are was een week eerder ingezet op 81.000,-. De verkoping gebeurde door het Wad dinxveense notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen. WADDINXVEEN - De bouw van een reuzewaterglijbaan in het openluchtzwembad “de Sniep” heeft wél een gunstig effect gehad op het aantal be zoekers, zo heeft PvdA-wet- houder drs. Martin Kraaijestein de leden van de raadscommissie voor welzijnszaken laten we ten. De commissie behandelde laatst het jaarverslag 1984 van de gemeentelijke zwembaden. Het glijbaan-effect kan nog niet uit deze cijfers blijken, omdat deze attractie pas in het voor jaar van het vorige jaar offici eel in gebruik is genomen, Wat wel blijkt is dat het aantal be zoekers van het overdekte zwembad gelijk blijft en dat het openluchtzwembad nog heel veel zwemmers kan ge bruiken. “Niettemin boezemen mij de bezoekcijfers van het zwem- badcomplex angst in”, aldus Gerrit van den Berg (CDA). Binnenkort komt er een on derzoek op tafel dat aangeeft welke richting het op moet gaan met dit geldverslindende complex. Inmiddels wordt er ook door Boskopers en Boskoopse vere nigingen gebruik van gemaakt, omdat het ballonzwembad in de buurgemeente is bezweken. Waddinxveen bezint zich op een actie om meer Boskoopse vrijzwemmers in “de Sniep” te krijgen. zij het in een tijdelijke huisvesting, van start te gaan. Het ministerie van Onder wijs en W’etenschappen zal in de loop van volgend jaar een uitspraak doen hoe de definitieve huisvesting voor de nieuwe basisscholen er uit zal kunnen zien. De kaartjes voor het zwembad zijn op Nieuwjaarsdag met gemiddeld 4 tot 5 procent omhoog gegaan. Sinds 1984 is de gemeente bezig deze tarie ven op landelijk niveau te brengen. Dat mag ook wel want het tekort op het zwembadcomplex bedraagt drie kwart miljoen gulden. De verhoging brengt per jaar f. 15.400,- extra op. Een enkel bad kost nu f. 2,10 (t/m 18 jaar en be jaarden) en f. 3,65 (overigen). Een 10-badenkaart kost respectievelijk f. 16,50 en f. 33,-. Voor een 20-baden- kaart zijn de bedragen f. 31,- en f. 62,-. De marktkooplieden betalen dit jaar ongeveer 5 procent meer marktgeld. Deze verhoging brengt f. 2.500,- ex tra op. Overigens kost de vrijdagse weekmarkt in de Willem de Zwijger- laan de gemeenschap altijd nog meer geld dan dat er voor het huren van de marktkramen binnenkomt. De ge meente heeft becijferd dat het dek kingspercentage 84,2 bedraagt. Het ligt in de bedoeling hier uiteindelijk 100 procent van te maken. vrouw H.J. (CDA). Zoals het er nu naar uit ziet keren ook drs. G. Blom (CDA), M. Boere (PvdA), D. Lont (PvdA), D. Uitbeijer- se (PCW), ir. T. Drost (PCW), wethou der L.M. Oosterbroek-Waagmeester

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1