RAADSLIJSTEN MET 85 NAMEN Verbakelmode 1 ELKRANT GELUKKIG NIEUWJAAR HONDA Cursussen in K. N. Noordegraaf buurtcentra Carnavalsavond Bingo-avond garages DERTIEN BLOTE BADMINTONNERS KA WADDINXVEEN NKF Groep BV kleiner na Kees Wijdooge’s pr-bureau en Parijs-Dakar Afgewerkte olie naar UW AUTO IN ONDERHOUD? van The Style DONKER DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING Draka-verkoop Schokdemperproblemen in Parijs-Dakar Kees en Mieke klimmen in klassement omhoog Stokbrood/1 Bebouwing van de noordkant definitief van de baan Nieuwsblad Onafhankelijk DE PATER - RENAULT Kiosk ’’Koninginne-route” Gelukkig Cf PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING •l Nacht gelast Tegen Fatale hobbels Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET HONDA apijtservice z. I WADDINXVEEN - Bebouwing van de noordkant van de Petteplas is van de baan. Het enige dat zal worden toegestaan is de bouw van een restaurant bij de hoek Kerkweg-West- Puttelaan. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 01727 - 3268 ZOVEEL MOOLS.MOOI DKJETBU B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 OPRUIMING TAPIJTEN 10-30% KORTING ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS OPRUIMING BEHANG 20% KORTING Vraag naar gratis leenauto A_ Het Echte Franse kf* I A Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 2 JANUARI 1986 41e JAARGANG - Nr. 1958 Uitbeijerse "N I w*1 EXTRA Kees en Mieke Tijsterman nemen deel aan de zwaarste rally ter wereld. o Maar uiteindelijk staat het dagelijks be stuur van Waddinxveen op het stand punt dat het niet goed is als de gemeente de aard van een horecagebeuren te wil len gaan regelen, evenmin dat er vanuit B. en W. ook geen kanttekeningen meer worden geplaatst bij het realiseren van een woning bij of boven het restau rant aan de Petteplas. Tegen deze ’’dienstwoning” bestaat dan ook geen bezwaar.- WADDINXVEEN - Het nieuwe jaar is voor de Waddinxveense buurtcentra De Bonkelaar (Beukenhof) en De Boog (C. Huygenslaan) aanleiding voor het organiseren van diverse nieuwe cursus sen: het proeven van Franse wijnen, sierknippen, sieraden maken, glasgra veren De cursus Franse wijnen omvat vier avonden en kost 45.- (inclusief de wij nen). De cursus sierknippen omvar tien lessen en kost 70.-. verd. Formulieren voor deze kandidaat stelling zijn van 14 januari t/m 4 februari 1986 van 08.30 tot 12.30 uur kosteloos te verkrijgen ter gemeentesecretarie, bu reau Burgerzaken. WADDINXVEEN - Zonder officieel vertoon is de naturistische vereniging Puur Natuur dinsdagavond bloot gaan badmintonnen in de gymzaal aan de Staringlaan. Dertien leden - meest mannen, een paar vrouwen - maakten van deze nieuwe mogelijkheid gebruik. Voorzitter Robbert Broekstra verwelkomde iedereen. In een wat koude gymzaal bedreven zij ongekleed een sport, waarvoor lang niet alle leden zich warm blijken te lopen. Na afloop was er een kort samenzijn. Voor de start van het naakt volleyballen in Waddinxveen - een door CDA, PCW en GPV bekritiseerd meerderheidsbesluit van het college van Burge meester en Wethouders - toonde ook fotograaf Arie Hoogduyn belangstel ling. Van de bloot badmintonnende streekgenoten - Waddinxveense leden lieten zich niet zien - bleken er echter te weinig bereid op de foto te gaan. Daarop besloten Gouwenaar Robbert Broekstra en een in Boskoop wonend vrou welijk bestuurslid uit de kieren te gaan om in ieder geval een goed beeld te geven van deze naturistische tak van sport, die dank zij een besluit van B. en W. nu ook in het besneeuwde Waddinxveen gespeeld kan worden. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se dansschool The Style houdt zaterdag avond 25 januari in de TOOS-soos aan de J.W. Frisoweg een carnavalsavond. Deze begint om 20.11 uur. De avond houdt de dansschool in sa menwerking met de eigen carnavalsver eniging Quick Pasjes en met medewer king van de Waddinxveense parodist Cees Ancima. De toegangsprijs aan de zaal bedraagt 10,- maar in de voorver koop 7.50 (tel. 16490) Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Iedere donderdagavond koopavond. AUTOMOBIELBEDRIJF GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalenj Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: ziet hij als passend bij de functie van de Petteplas, mits de architectuur dit ook zou kunnen uitstralen. PCW-fractievoorzitter maakte in één zin duidelijk dat zijn frac tie tegen elke bebouwing van de Pette plas is. Na het uitspreken van deze zin gaf hij aan wat dit betreft het advies van de fractie te hebben overgenomen, me de om de in april aantredende nieuwe fractie niet voor de voeten te lopen van een eventueel ander standpunt. Dat is gebleken uit de dinsdagmiddag gehouden vergadering van de raads commissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw onder voorzitter schap van burgemeester C.M. van der Linden. Bij de bespreking van het ont- werp-bestemmingsplan Bomenwij k ’86 bleek dat B. en W. eieren voor hun geld hadden gekozen en - mede gelet op de opvattingen daarover onder de bevol king - hadden afgezien van eventuele bebouwingsmogelijkheden langs de Kerkweg-West. Overigens is nog lang niet iedereen het eens over het wél toestaan van een res taurant in de zuid-oosthoek, waarvoor de Waddinxveense horecaman T. Ver vers intussen het groene licht heeft ge kregen om een schetsontwerp te maken van het door hem gewenste horecapand met woonhuis. Mevrouw Vermeij (PvdA) wees er tel kens weer op dat de Petteplas een recre atiegebied voor de hele bevolking is en moet blijven. Zij zag niet in dat een res taurant - waarvan zij vermoedde dat de kopjes koffie er nogal prijzig zouden worden - die functie zou kunnen ver sterken. De socialiste betwijfelde dat in hoge mate en koos dan ook voor een in de "piste”, een rotsachtig gebied in het hartje van Algerije met slecht on derhouden wegen, die voor het normale verkeer verboden zijn. Vandaag (woensdag) zijn Kees en Mieke Tijster man in Niger aangekomen voor een route die zelfs voor de volgvliegtuigjes problemen kan opleveren. Twee jaar geleden raakte een aantal coureurs hier dusdanig hét spoor bijster dat er intensieve speuracties op touw moesten' aans onverbiddelijke Sabine bond toen in en liet de deelnemers veiligheidshal ve in konvooi rijden. En toch vallen die verschrikkingen nog in het niet bij wat de coureurs de volgende dag te wachten staat. WADDINXVEEN - De Protestantse Combinatie Waddinxveen (SGP/ HKV/RPF/GPV) gaat met de meeste kandidaatraadsleden (25) deelne men aan de op woensdag 19 maart te houden gemeenteraadsverkiezin gen. Op de kandidatenlijsten van het CDA staan 23 namen, op die van de PvdA 16, op die van de VVD 11 en op die van de PSP 5. Van D’66 is nog geen kandidatenlijst bekend. Jong en oüd kwamen burgemeester C. M. van der Linden en zijn echtgeno te een voorspoedig 1986 toewensen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De speeltuinver eniging De Paddestoel houdt Üi het wijkgebouw aan de Lijsterbesstraat vrijdagavond 10 januari een bingo- avond voor leden en donateurs. Er wordt begonnen om acht uur. De hardste klappen vallen donderdag 9 januari. Dan wordt in het hartje van Ni ger, één van de meest desolate plekken van de wereld, de "Koninginne-etap- pe” van de rally gereden - 'n romantisch klinkende naam voor 1 deel van de route. Gevaarlijk zijn bij voorbeeld de duinformaties die het uiterste vergen van navigatie en stuur manskunst. Maar even gevaarlijk is het als de duinen plotseling eindigen: rijd je te langzaam dan kom je vast te zitten, ga WADDINXVEEN - Ook in het nieuwe jaar bestaat de mogelijkheid voor de Waddinxveners om bij elf garage- en servicebedrijven afgewerkte olie in te leveren. Die olie kan ook gedaan wor den in 'de gemeentelijke "oliebol” op het terrein van de dienst Openbare Werken en -Bedrijven aan de Noordka- de. De deelnemende 11 garagebedrijven zijn: garage Van Beynum (Brederodel- aan 1), garage Kool (Dorpstraat 72), ga rage Van Leeuwen (Piasweg 16), garage Van Nielen (Dorpstraat 47), garage Noordegraaf (Staringlaan 4), garage De Kouwe Hoek (Zuidelijke Dwarsweg lb), Fa. Herkoni (2e Bloksweg44), ser vice-station Mobil (Chopinlaan 2b), service-station Shell- A. Gouw' (Hene- gouwerweg 26), servicestation Shell- Boonstoppel (Oranjelaan 21), service station Texaco (Sniepweg). AFGEPRIJSD! WADDINXVEEN - Een voorspoedig en gezond 1986. Dat is in deze dagen de meest gehoorde wens. Dat was ook het geval op de vorige week vrijdagavond gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van het Waddinxveense gemeentebestuur. (Foto: Sjaak Nooteboom). leegblijvende Petteplas, al gaf ze wel aan dat er in haar fractie wel stemmen zijn om bijvoorbeeld wel een kiosk toe te staan. ”De mensen zitten liever met hun kont in het gras”, betoogde ze nog toen het ging over de recreatiewaarde van een restaurant op die plek. De plannen voor een bebouwing van de Petteplas aan de noordkant zijn dus van de baan. Er zijn dus geen plannen meer voor woningen, kleine winkels en der gelijke. Een aantal ondernemers had dat gewild, ook het stedebouwkundig bureau van de gemeente zag dat wel zit ten, maar B. en W.durfden de confron tatie met de bevolking niet aan. Boven dien telden ze de koppen in de gemeen teraad. Over het ontwerp-bestemmingsplan Bomenwij k ’86 krijgt iedereen nog in spraak. Zowel de Bomenwijkers als de rest van de bevolking, omdat de Pette plas nu eenmaal een bovenwijks gebeu ren is. Eensgezindheid bestond er over het plan om de Esdoornlaan ter hoogte van de Petteplas van beide zijden te voor zien van een fietspad. Burgemeester Van der Linden gaf in de raadscommissie aan dat de verdeeld heid over de aard van het te bouwen ho recabedrijf ook binnen de gelederen van B. en W. aanwezig was. Om het scherp te schetsen gaf hij aan dat PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein eerder een bruin café aan de Petteplas wil heb ben, terwijl de overige B. en W. leden denken aan een goed restaurant, dat ar chitectonisch gezien wel ”een plaatje” moet zijn. WADDINXVEEN/GOUDA - Bosko per K.N. Noordegraaf is benoemd tot directeur van M. Noordegraaf Holding Waddinxveen BV, Waddinxveen, met als vestigingsplaats Gouda. In verband met deze benoeming is hij uitgetreden als adjunct-directeur van Noordegraaf s Automobielbedrijf Waddinxveen BV. Waddinxveen en Auto Noordegraaf Waddinxveen bv, Waddinxveen. Dit al les meldt het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Dat betekent dat er nu reeds tenminste 80 Waddinxveners bereid zijn deel uit te maken van de gemeenteraad indien zij zouden worden gekozen. Degene die zich maar .moeilijk voor het raadlid- maatschap kunnen vrijmaken hebben zich allemaal op onverkiesbare plaatsen laten zetten. Met D’66 erbij zullen uit zo’n 85 Waddinxveners 19 nieuwe ge meenteraadsleden gekozen kunnen worden. Op dinsdag 4 februari zal in het gemeen tehuis plaatshebben de kandidaatstel ling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Op die dag kunnen, van negen uur tot vijf uur. bij het hoofd stembureau ter gemeentesecretarie, de lijsten van kandidaten worden iiïgele- WADDINXVEEN/RUSWIJK - NKF- Kabel BV aan de Noordkade, waar on der leiding van ir. J.M.H. Kerstens tele- communicatiekabels worden gemaakt, maakt deel uit van een kleiner gewor den Philips-dochter NKF Groep BV. Van deze groep maakt namelijk Draka Kabel BV, met vestigingen in Amster dam en Emmen, geen deel meer uit. Het zware kabels makende bedrijf (800 mensen, 240 miljoen omzet) is ver kocht. Draka Kabel, sinds 1958 onderdeel van Philips-dochter NKF, is definitief zelf standig geworden. Belangrijkste aan deelhouders zijn nu de participatie maatschappijen Parcom en Flint Be heer (ieder voor ongeveer 27 procent), het personeel (via een stichting voor 5 procent), en de directie (voor 2 pro cent). NKF houdt een belang van 20 procent. Tot de activiteiten van NKF Groep BV in Nederland behoort nu dus nog NKF Kabel BV met de sector Energiekabel te Delft en de sector Telecommunicatie systeem te Waddinxveen en Delfzijl. Bij NKF in Nederland zijn ca. 1600 per sonen werkzaam. De aandelen van Draka Kabel BV zijn overgedragen aan de participatiemaat schappijen Parcom CV en Flint Beheer BV.cs. In de verzelfstandiging worden meegenomen de kabelfabriek en com merciële organisatie te Singapore en de Draka-verkoopkantoren te Brussel en Londen. De verrichtingen van de 32-jarige mon teur en de 30-jarige telefoniste van de Tweede Bloksweg zijn voor de familie, kennissen en vrienden van het tweetal goed te volgen. De landelijke pers be steedt geregeld aandacht aan het onder nemende echtpaar, dat inmiddels ook tweemaal op de televisie is verschenen. Vrijdagavond zagen we ze met hun helm op in Avro’s Sportpanorama en maandagmiddag werd Kees Tijsterman aan het begin van de woestijnetappe in Ghardaia geïnterviewd. Ze hadden toen de vermoeiende tocht in de veer boot over de Middellandse Zee en de tijdrovende passage van de Algerijnse douane erop zitten. Terwijl de ene equipe het in de Alge rijnse woestijn bij liet zitten na de ande re en er zelfs een dag lang gezocht moest worden naar de verdwenen motorrijder Arjan Brouwer werden Kees en Mieke Tijsterman met grote pech geconfron teerd. Zij moesten zaterdag na aan komst in El Golea alle schokbrekers afschrijven, waardoor ze de nacht las send moesten doorbrengen en boven dien twee en een half uur later aankwa men dan de winnaar van die dag. Parijs-Dakar - 15.000 kilometer in 22 dagen door zes Afrikaanse landen - blijkt nu zeker de langste en zwaarste rally uit de geschiedenis van de auto sport te worden. Organisator Thierry Sabine had dat trouwens tevoren ook gezegd. Want er moet gereden worden door woestijnen, over bergen, door zand- en sneeuwstormen, waarbij zin derende hitte en barre koude elkaar zul len afwisselen. Deze woestijnrally is een martelende slijtageslag voor mens en materieel. De eerste rallydagen viel alles nog mee. Maar na de 660 kilometer naar Ghar daia zou het dit weekeinde menens wor den. Op zondag kwam de karavaan aan PCW-fractievoorzitter D. Uitbeijerse liet er geen duidelijkheid over bestaan dat zijn 4-mansfractie tegen elke bebou wing van de Petteplas is. Ook de PvdA- fractie stelde zich bij monde van fractie voorzitter mevrouw A. Vermeij op dit harde standpunt, zij het dat zij zich een eenvoudige kiosk, Waar hengelaars wat zouden kunnen drinken en een broodje eten, nog wel kon voorstellen. PCW en PvdA hebben in de raad acht van de ne gentien zetels. CDA, VVD en D’66 konden zich vin den in het creëren van de mogelijkheid om langs de Petteplas een restaurant te realiseren, omdat zij vinden dat deze horecagelegenheid met name het recre atieve karakter van de Petteplas kan on dersteunen. En passant deed D'66-frac- tievoorzitter H.P. Barth het voorstel om geen parkeermogelijkheden langs de Kerkweg-West te realiseren (want dit zou ten koste zijn gegaan van be planting), maar langs de Putteïaan. Met de haven in zicht ontmoeten de laatste volhouders nog een paar hobbels die in vorige edities van Parijs-Dakar menige deelnemer fataal zijn gewor den. Velen bleven toen steken in de pis te van Boutilimit naar Rosso in Maure- tanië (20e etappe) of in de binnenlan den van Senegal waar de 21ste wed- het gevaarlijkste strijddag heen zal voeren. Woensdag 22 januari 1986 is de finale: de laatsten der rally-Mohikanen berei ken Dakar, maar zelfs dan is alle leed nog niet geleden. De finishvlag valt pas na een slot-beproevingsrit op het strand. je te hard dan kan je meters omlaag val len. Het laatste deel wordt bovendien nog in de diepste duisternis afgelegd. Verder gaat het met een afschrikwek kende route door de Sahara op de 10e, een verademend stukje asfalt op de 1 le maar dan - op zondag 12 januari - een rit door de steppen van de Sahel: ’’Menig een blijft in die struiken hangen”, ver meldt het draaiboek van de rally drei gend. Eén dag rust is de overblijvende rally-rijders gegund - en daarna gaat het opnieuw de woestijn in, twee barre da gen aaneen. Pas op de 16e, als de kara vaan het waterrijke Guinee bereikt, is een stukje "groen Afrika” bereikt. Te veel water kan echter een handicap vor men. Door hevige regenval kunnen de worden gezet/Zelfs de doorg- wegen van de 17e etappe, door het mas- j j j.sief van Fouta Djalon, geheel zijn weg gevaagd. Bovendien, zo waarschuwt de rally-organisatie attent, liggen hier leeuwen (en apen) op de loer. De heer Barth (D’66) zei gelukkig te zijn met het weghalen van de wijzigings- bevoegdheid van het bestemmingsplan aan de noordkant van de Petteplas. Hij schetste de functie van deze plas als een algemeen, gemeenschappelijk bezit, dat dienstbaar aan de bevolking moet blijven. Een restaurant benadrukt vol gens hem het publiekskarakter van dit water. Ook de CDA-fractie is geen voorstan der van het volbouwen van de Pette plas, zo betoogde raadslid G. van den Berg. Hij wilde dit recreatiegebied zo veel mogelijk in tact laten en vroeg aan dacht voor de belangen van de georga niseerde hengelaars. Een horecabedrijf WADDINXVEEN - In de woestijnrally Parijs-Dakar. die nu dik een week aan de gang is, zijn de Waddinxveense deelnemers Kees en Mieke Tijsterman de problemen niet bespaard gebleven. Trammelant met de schokdempers van hun Mitsubishi Pajero zorgde ervoor dat de 25e plaats in het algemeen klassement verruild moest worden met de 193e. Maar het gaat nu weer een stuk beter. De laatste berichten zijn dat het tweetal is op gerukt naar de 86e plaats. de votre Vrai Boulanger* WADDINXVEEN - De aan de Prins Bernhardlaan wonende Wad- dinxvener Kees Wijdooge is nauw betrokken bij het wel en wee van het Waddinxveense echtpaar Kees en Mieke Tijsterman, dat meedoet aan ’s werelds zw aarste rally Parijs- Dakar. Met zijn compagnon Mare Droes uit Utrecht runt hij namelijk het in Amsterdam gevestigde pr-advies- bureau Kees Wijdooge, dat na mens importeur Nibbrig Greeve BV in Sassenheim de Nederlandse pers van gegevens voorziet over de prestaties van de Mitsubishi-deel- nemers. Om de rallyinformatie te coördine ren is in Novotel in Amsterdam een Info Center over de 8e rally Parijs- Dakar gecreëerd. De finish van de ze rally is op woensdag 22 januari op het strand van de Senegalese hoofdstad Dakar. Aan de Petteplas komt alleen een restaurant A A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1