Earring-fans in de kou ELKE DINSDAGAVOND RAADHUIS OPEN Avond met kandidaat raadsleden Uitbreiding vestiging Westnederland grootser Rabobank C3 VOOR BURGERZAKEN J j J Van den Hondel BV Nieuwe busroute over de Kanaaldijk Veenhuizen BV Advisell BV Waddinxveense vrijwilligers gezocht voor gehandicapten Afscheid van Be Fair-trainer D. van Leeuwen Uitbreiding kost 88 mille Het Weekblad feliciteert DE GOUWE VERSPEELT VOORSPRONG PROJECT SUBSIDIE VOOR WRB? Tweede trekking Floreant-loterij Worden ouderen wel serieus genomen? Evangelist Gert v.d. Bosch in Het Anker Joy in koffiebar Het is tijd voor het nieuwe bromfietsplaatje Van den Berg BV Boskoop Hoogeveenseweg Nieuwbouw Nieuwe route Vragen Voetbaluitslagen s •^jarenplan l^fe^lgspur11en I Golden Earring. WADDINXVEEN - Vlak voor tijd verspeelde het eerste waterpoloteam ■van De Gouwe de voorsprong tegen KZC. In het overdekte zwembad ”de Sniep" speelden de nonchalante Wad- dinxveners gelijk. Nog geen drie minu ten voor tijd kwamen de bezoekers na melijk van 8-6 op 8-8. De Gouwe kwam al snel met 0-3 achter. Door doelpunten van Jaco van Tol (2) en Erik van Leeuwen werd de score bij het ingaan van de tweede periode recht getrokken. Daarna bouwde De Gouwe een 5-4 voorsprong op met doelpunten van Erik van Leeuwen en Marco Kraak. Niek de Leeuw zorgde voor 6-4 en nadat het in de vierde periode 6-6 was gewor den liet Niek de Leeuw 7-6 aantekenen. Bij 8-6 dacht De Gouwe de winst in de knip hebben, maar KZC kwam toch nog langszij Na de Alphense brug staat de Gouwe- brug in Boskoop wat betreft het aantal brugopeningen in Zuid-Holland op de tweede plaats. De brug ligt in een be langrijke doorgaande verkeersroute, waardoor ook de verkeersbelasting erg groot is. Het aanleggen van aparte bus- strookjes voor de kruisingen aan weers zijden van de brug en herinrichting van het kruispunt Zijde/Koninginneweg kunnen de vertragingen rond de brug beperken. Een voorstel hiertoe heeft Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. WADDINXVEEN - Aan de Rijksuni versiteit te Leiden slaagde voor het doc toraal examen andragologie (hoofdvak voorlichtingskunde, specialisatie ge zondheidsvoorlichting) de Waddinx veense B. van der Kolk. BOSKOOP - In de kantine van Flore- ant-voetbal in Boskoop is afgelopen za terdag de tweede trekking gehouden voor de grote loterij van Floreant. De voor deze ronde beschikbare 25 prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: 0046, 0055, 0126, 0142, 0160, 0162, 0191, 0270, 0276, 0350, 0371, 0415, 0513, 0539. 0598, 0691, 0702, 0742, 07510752, 0783, 0798, 0956, 0965. De derde trekking wordt gehouden op zaterdag 8 februari in de kantine van Floreant om 11.00 uur. De Rabobankadviseur WADDINXVEEN - De gemeente be kijkt of de Waddinxveense Reddings brigade in aanmerking kan komen voor een budgetsubsidie. In de nieuwe subsi dieverordening zou die mogelijkheid dan opgenomen moeten worden. Met een budgetsubsidie maakt het geen ver schil meer uit of de begroting al dan niet een kalenderjaar omvat. In de raadscommissie voor de financiën constateerde drs. G. Blom (CDA) dat begroting over 1985 (inclusief rekening 1983/1984 en de begroting 1984/1985) al een jaar geleden door de Waddinxveen se Reddingsbrigade was ingediend. Bo vendien was er sprake van een "gebro ken” boekjaar, terwijl een "kalender jaar” aan te bevelen is. worden dat een massa teleurgestelden de Beurshal belegerde. Wie dat wilde kon z’n geld voor een toe gangsbewijs terug krijgen.~De verkoch te kaarten blijven overigens geldig voor een ander concert van Golden Earring, op zaterdag 15 februari in de Beurshal van Boskoop. GOUDA - Volgende week woensdag avond houdt de gemeenschap Midden- Holland van het Humanistisch Verbond een discussie-avond over het onderwerp ’’Worden ouderen nog wel serieus ge nomen?”. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Zuidrandflat, De La Reylaan 101, Gou da, begint om 20.00 uur en is toeganke lijk voor leden van het HV en belang stellenden. Keetje Ruizeveld, energiek woordvoer ster van de aktiegroep Wijze Ouwe Wij ven, verzorgt een inleiding en stelt daar bij punten aan de orde als: Wat zijn de verschillen tussen jong en oud? Oude ren voelen zich no al eens uitgerangeerd door jongeren en hoe denken jongeren over de belangstelling voor hun wereld van ouderen? Na deze inleiding is er derhalve voldoende gesprekstof voor een pittige discussie. Te meer zal dit het geval zijn omdat de bejaarde, maar bepaald nog niet uitge rangeerde Keetje Ruizeveld, die regel matig in verscheidene plaatsen in het land mensen van alle leeftijden weet te boeien met haar beijvering voor de emancipatie van ouderen, nu dus ook in Gouda dze problematiek aan de orde komt stellen. november gehouden begrotingsbehan deling al werd overeengekomen een ex periment in die richting te zullen gaan doen. B. en W. wijzen er overigens nog een nadrukkelijk op dat de avondopenstel ling van het gemeentehuis op elke dins dagavond tussen zeven en acht uur al leen geldt voor het bureau Burgerza ken. Alle overige secretarie-afdelingen zijn en blijven 's avonds gesloten. Op het bureau Burgerzaken kan men op dinsdagavond terecht voor: bevolkings register (aanmelding adresmutaties, uittreksel bevolkingsregister, attesta ties de vita etc.), burgerlijke stand (al leen uittreksels, voor aangifte van geb- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een nieuwe busroute over de Kanaal dijk tussen Gouda en Waddinxveen (aan de westkant van dè Gouwe langs de St. Victorwijk) en een gefaseerde uitbreiding van de vestiging afin de Hoogeveenseweg, waarmee tot in 1989 3,1 miljoen gulden zal zijn ge moeid, zijn twee van de punten die voorkomen in het meerjarenplan 1986-1990 van NV Streekvervoer Westnederland. maar laat in de middag moest geconsta teerd worden dat het echt niet ging. In allerijl is het bericht nog doorgegeven via het radioprogramma van Frits Spits op radio 3, maar velen hebben dit ge mist. Het resultaat was dat veel fans een ver geefse tocht naar Boskoop maakten. De rijkspolitie verleende assistentie op de A.P. van Neslaan, waar de auto’s wer den opgevangen. Zo kon voorkomen WADDINXVEEN - Woensdagavond 5 februari om half negen spreekt de evangelist Gert v.d Bosch in De Open Cirkel, de geregelde ontmoetingsplaats voor zoekende mensen van de Centrale Hervormde Gemeente in Het Anker aan de Nesse. Het onderwerp waarover hij spreekt is Strijd en Rust. Het team van de Open Cirkel nodigt ie dereen, binnen en buiten de kerk, uit om hierover te komen praten en samen te zoeken naar de innerlijke rust die uit gaat van het geloof in Jezus Christus. WADDINXVEEN/GOUDA - Veen huizen Pensioen BV, Waddinxveen, heeft volgens een mededeling uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland de balans van het vorig jaar gedeponeerd. Na de nieuwbouw van het hoofdkant oor is het oude kantoorgebouw van Westnederland gerenoveerd, waarbij een nieuwe exploitatie- en chauffeurs- ruimte en een aantal secundaire ruim ten voor het werkplaatspersoneel gere aliseerd zijn. De gebouwen van deze vestiging zijn inmiddels ook 25 jaar oud. zodat deuren, gevels en verwarmingen aan vervanging toe zijn. hutMiMt, wjaWUARi iyoo WADDINXVEEN - In de raadscom missie voor de financiën heeft wethou der P.F.J. van Schie (CDA) voorgere kend dat het verlaten van het Interge meentelijk Automatiseringscentrum Midden-Holland (IAM) Waddinxveen f. 88.000,- gaat kosten. Voor het uitge ven van deze uittredingskosten moet de gemeenteraad nog het licht op groen zetten. Het IAM zal voortgezet gaan worden door drie gemeenten. Waddinxveen moest naast de kosten van uittreding ook nog eens de verplichting nakomen om gedurende vier jaar de salarisver werking aan het automatiseringscen trum te blijven uitbesteden. Dit laatste was de gemeente toch al van plan. Kosten zijn er voor de gemeente ook verbonden aan de op 1 juli 1986 op te heffen regeling Woonwagenschap Gouwsluis. Hier gaat het echter om een klein bedrag. oorten. huwelijk, overlijden etc. gelden de normale uren zijnde 8.30-12.30 uur), militaire zaken (dienstplicht admini stratie en mobilisatieaangelegenheden. uitstel en vrijstelling, inkomsten en kos twinnersvergoeding). vreemdelinge nadministratie (vreemdelingenpolitie), reisdocumenten (paspoorten en toeris tenkaarten). rijbewijzen en oefenver gunningen. pas 65 en cultureel jongeren paspoort, begraafplaatsadministratie, naturalisatie, arbeidskaarten, rijtijden wet. legalisaties, entadministratie en le- geskas. 1987: bouw was-, tank- en diagnose- straat, verplaatsen magazijn waardoor de loopafstanden voor het technisch personeel veel minder zullen worden, verplaatsen remtrommeldraaibank naar huidige magazijn met als doel een sterke verbetering in de werkomstan digheden van het technisch personeel, maken van pompkamers voor sprinkler en waswater recycling; 1988: uitbreiding van de stalling aan de achterzijde waarmee tevens de deuren aanpassing voorkomen wordt, overhe- addeuren aanbrengen in werkplaatsen; 1989: uitbreiding van de stalling aan de voorzijde, aanbrengen overheaddeuren stalling uitritten, renoveren langs gevel van de stalling. De kosten van deze ver bouwingen zijn f. 3.145.000,-. De verkeerssituatie bij het hoofdkant oor en de vestiging van Westnederland aan de Hoogeveenseweg laat te Wensen over. De aansluiting van de vestiging, de passeerstroken met halteplaatsen op de Hoogeveenseweg, de fiets-/ en voet- gangersoversteken van en naar de hal ten maken het verkeersbeeld onover zichtelijk. Mede door de hoge snelhe den waarmee over deze weg wordt gere den ontstaan vaak levensgevaarlijke si tuaties. In het kader van de voorgenomen vesti ging van één bedrijvenpark aan de> noordzijde van de Hoogeveenseweg, waardoor een extra aansluiting gemaakt moet worden, heeft Westnederland de provincie verzocht een verbetering van deze situatie te bewerkstelligen. Ant woord met betrekking tot de mogelijk heden wordt in 1986 verwacht. BOSKOOP - Honderden fans van de popgroep Golden Earring zijn zater dagavond tevergeefs naar de Beurshal in Boskoop gegaan, waar een concert zou plaatsvinden. Op het laatste mo ment moest het concert worden gesch rapt omdat zanger Barry Hay zijn stem kwijt was. De hele middag is gewerkt aan de op bouw van podium en geluidsinstallatie. Barry Hay wilde het toch proberen WADDINXVEEN/GOUDA - Advies en Bemiddelingsbureau Advisell BV, Waddinxveen, heet het nieuwe bedrijf dat zich heeft laten inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid-- den-Holland. Omschrijving bedrijf: het bemiddelen bij en coördineren van ad viesaanvragen en adviesverleningen, zomede het geven van adviezen, alles in de meest ruime zin. Maatschappelijk kapitaal: f. 175.000,- waarvan geplaatst/ gestort f. 35.000,-. Directeur: A.M. Granneman te Gouda. De bus tussen Gouda en Waddinxveen gaat een andere route volgen in dit na jaar. De route van lijn 177 voert nu nog over de provinciale weg langs deten zijn aangebracht, een lokale functie (eind 1986). Met de gemeente Waddinxveen zijn wij van mening, dat de oude brug moet dienen als route voor de streekbu slijn 177. Wij streven ernaar deze route met ingang van de dienstregeling van mei 1987 te realiseren. Hiermede wor den de woonwijken Zuidplas en de Vic torwijk ontsloten,” aldus Westneder land. Voorzieningen voor de bus in de ver keerslichteninstallatie op de Henegou- werweg hebben de vertragingen voor de bussen, vooral vanuit Gouda, flink ver minderd.ten zijn aangebracht, een lo kale functie (eind 1986). Met de ge meente Waddinxveen zijn wij van me ning, dat de oude brug moet dienen als route voor de streekbuslijn 177. Wij streven ernaar deze route met ingang van de dienstregeling van mei 1987 te realiseren. Hiermede worden de woon wijken Zuidplas en de Victorwijk ont sloten,” aldus Westnederland. Voorzieningen voor de bus in de ver keerslichteninstallatie op de Henegou- werweg hebben de vertragingen voor de bussen, vooral vanuit Gouda, flink ver minderd. De bus naar Gouda onder vindt echter nog veel oponthoud vanwe ge de grote files voor de brug. De ver wachting is dat na de openstelling van de brug over de Gouwe in de oude rijks weg 12 (1986) de verkeersdruk op de hefbrug afneemt. WADDINXVEEN - Het buurtcentrum De Boog horidt vrijdagavond 7 fe bruari in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen een verkie zingsavond. Op deze om acht uur beginnende avond staan de kandidaten voor de op woensdag 19 maart te houden gemeenteraadsverkiezingen cen traal. Dat betekent dat interviewer Bert Woudenberg naast de belangstellende bezoekers ook meer dan 80 kandidaat-raadsleden kan verwelkomen. Met erg veel van hen zal hij gesprekjes voeren. De muziek op deze gezellige en interessante verkiezingsavond, waaraan al le zes aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen (CDA, VVD, PvdA. PCW, D’66en PSP) hun medewerking verlenen, is in handen van het Swingtime Combo. Dit combo, dat onlangs de eerste langspeelplaat presenteerde, bestaat uit Philip Paar uit Waddinxveen, Nick Korf uit Hazerswoude en Marcel van Kersbergen uit Stolwijk. De drie hebben elkaar in de muziek gevonden en veroverden in de afgelopen acht jaar een vaste plaats in Midden-Holland. De grote vierjaarlijkse verkiezingsavond van het Weekblad voor Waddinx veen. waar de lijstaanvoerders van de aan de verkiezingen deelnemende po litieke partijen met elkaar en met de zaal discussiëren, is op maandagavond 10 maart in het Anne Frank-centrum. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse treedt vrijdagavond de groep Joy op. De groep verspreidt door middel van zang en dans het evangelie. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is de Goudse gastgezinnen- en oppascen- trale voor geestelijk gehandicapte kin deren (tel. 01820-26273) op zoek naar een vrijwilliger, die één zaterdagmid dag en zaterdagavond in de maand zou willen oppassen in een gezin met twee meisjes. Bovendien wordt er in dit Gou- wedorp uitgekeken naar een vrijwilliger die het leuk zou vinden om een geeste lijk gehandicapt meisje te leren fietsen. Het meerjarenplan is een interne plan ning waarin aan de hand van beleidsuit gangspunten concrete programmapun ten zijn geformuleerd voor de komende jaren. Essentieel in het plan is het cen traal stellen van de reiziger. Dit bete kent dat de voorzieningen en het kwali teitsniveau van het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk zijn, teneinde be staande openbaarvervoerreizigers vast te houden en potentiële reizigers te wer ven. Daartoe zal een actief markering en public relationbeleid worden ge voerd. Westnederland stelt zich ten doel het doelmatig verrichten van personenver voer, zowel openbaar als groeps-, toer en ongeregeld vervoer. Wat betreft het openbaar vervoer streeft Westneder land naar het maximaliseren van het aandeel in het totaal verplaatsingen van personen. Wie belangstelling heeft voor het werk van de thuishulpcentrale of er meer over wil weten moet contact opnemen met Elly van Tol, te bereiken via het RIDC (Regionaal Informatie- en Do- kumentatiecentrum voor verstandelijk gehandicapten), Hoge Gouwe 137, 2801 LE Gouda. Openingstijden: dins dag, woensdag en donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur en donderdag avond van 19.00-21.00 uur, telefoon 01820-26273. In Boskoop of omgeving is men op zoek naar een gastgezin voor een jongetje van 8 jaar. Men denkt dat - gezien de handicaps van dit jongetje - het gastge zin wel ervaring zal moeten hebben met geestelijk gehandicapte kinderen. Ook voor een gezin in Boskoop zoekt men een vrijwilliger, die bereid is om een middag in de week te helpen in een ge zin met een geestelijk gehandicapt kind om de moeder wat te ontlasten. WADDINXVEEN Elke dinsdagavond van zeven tot acht is het bureau Burgerzaken van de gemeentesecretarie in het Waddinxveense gemeen tehuis voor het publiek geopend. Op zeer sterke aandrang van de Wad dinxveense gemeenteraad hebben B. en W. tot deze avondopenstelling beslo ten, in navolging van de banken (die op koopavond open zijn) en het postkant oor (dat zaterdagmorgen geopend is). Het experiment met de avondopenstel ling heeft bijna een jaar op zich laten wachten, omdat tijdens de vorig jaar in Verder zullen aanpassingen in het kader van de huidige wettelijke eisen en voorschriften noodzakelijk zijn. Een to tale kostenraming hiervoor zou f. 1.600.000,- bedragen. Echter de routing in het gebouw en op het terrein zijn niet ideaal en er zouden nog altijd circa 20 bussen buiten gestald zijn, terwijl de ex tra rangeerbewegingen blijven. Van daar dat er een nieuw verbouwingsplan is gemaakt. De bezwaren als routing, extra rangeer bewegingen en buitenstalling zijn hier mee gelijktijdig ondervangen en de ves tiging wordt meteen op het peil van de andere vestigingen gebracht. Het ligt in de bedoeling deze verbouwing gefa seerd uit te voeren: WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal heeft afscheid genomen van C-selectie- trainer D. van Leeuwen. In een gloéd- vol betoog bedankte voorzitter R. v.d. Brink zaterdagmiddag de Gouwenaar voor zijn manier van werken in de afge lopen 6 jaar dat hij bij Be Fair werk zaam is geweest. Hij drukte de dank van de vereniging uit met een geschenk on der couvert en bloemen aan mevrouw Van Leeuwen die haar man bij zijn af scheid vergezeld had. Ook de voorzitter van de supportersvereniging, W. Slag boom, bedankte de scheidende trainer voor alles wat hij gedaan heeft en de sympathie die hij altijd toonde voor het werk van de supportersvereniging. Met bloemen onderstreepte hij zijn woor den. Nadat de heer Van Leeuwen in zij n dan kwoord toezegde dat men altijd een be roep op hem kon blijven doen om te scheidsrechteren en dat men hem nog regelmatig in en op het Be Fair-complex zou tegenkomen, was er een uitgebreid leger van voetballers die via een hand druk Van Leeuwen bedankte voor alles wat hij voor Be Fair heeft betekend. Daar de groene velden voor de zoveel ste keer onbruikbaar waren, werd er weer volop gevoetbald op het gebako- veld. Onder toeziend oog van enkele op bezoek zijnde CDA-leden verloor Be Fair 1 met 1-3 van Rohda en eindigde Be Fair 2 - Moerkapelle 1 in 1-3. Daarvoor had Be Fair 9 tegen Be Fair 10 gespeeld, uitslag 2-2. Deze wedstrijd werd geleid door de scheidende trainer Van Leeuwen die een kwartier voor tijd vervangen werd door K. Senneker die met bloemen namens de spelers Van Leeuwen bedankte voor zijn trainers- werk. Om drie uur organiseerde de suppor tersvereniging - die ook een televisie had opgesteld voor de schaatsliefheb bers - haar wekelijkse klaverjaswed- strijd. Deze klaverjaswedstrijden die voor iedereen toegankelijk zijn worden wekelijks georganiseerd als het compe- titievoetbal in zijn geheel is afgekeurd. Westnederland voorgelegd aan de ge meente. "Ons voorstel zou zeker in 1987 gereali seerd kunnen zijn. Wij hebben echter nog geen reactie ontvangen,” aldus Westnederland. Aan een verdergaande oplossing, de aanleg van een nieuwe brug over de Gouwe om daarmee het doorgaande verkeer buiten de dorps kern te leiden, wordt nog niet gedacht. Wij vinden het verder noodzakelijk dat in het kader van de aanleg van rijksweg 11 wordt bezien in hoeverre de aanslui ting voor Boskoop-West tot ontlasting van de verkeerdruk kan leiden.” De thuishulpcentrale in Gouda werkt voor gezinnen die een geestelijk gehan dicapt kind thuis verzorgen. Ouders kunnen hier terecht met hun vragen om oppas/een gastgezin/praktische thuis hulp of pedagogische thuishulp. Het afgelopen jaar, waarin de thuis hulpcentrale is gestart, hebben 25 gezin nen een beroep gedaan op deze nieuwe hulpvorm. Ouders die hun gehandicapt kind thuis willen opvoeden komen vaak voor vragen te staan die een gevolg zijn van deze situatie. Zij kunnen bijv, niet zo gemakkelijk oppas krijgen. Ook brengt een gehandicapt kind vaak extra zorg met zich mee en via de thuis hulpcentrale worden vrijwilligers inge zet die deze gezinnen een middagje in de week een handje gaan helpen. Het gaat hier dan om praktische hulp, zoals spelen met het gehandicapte kind, wan delen enz. Juist dat stukje dat ouders aangeven nodig te hebben. Naast deze praktische thuishulp kunnen ouders ook terecht met vragen die be trekking hebben op de omgang met hun kind. Er werken bij de thuishulpcentra le twee pedagogisch medewerksters die ingaan op deze specifieke vragen. Het gaat ook bij de pedagogische thuis hulp om hulp die praktisch wordt gege ven in de gezinnen. Een samen doen met de ouders waarbij wordt ingegaan op de vragen en/of problemen van de ouders die betrekking hebben op de omgang met hun kind. Daarnaast leeft bij de ouders soms ook de vraag naar een gastgezin, een gezin dat een weekend in de maand de zorg voor hun gehandicapte kind op zich wil nemen, zodat de ouders dat weekend de handen even vrij hebben. Voor de op- pas-, gastgezin- en praktische thuishulp centrale worden vrijwilligers gezocht. Ervaring in het omgaan met geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinde ren is niet noodzakelijk, belangrijk is dat u enthousiast bent en bereid dit werk voor een wat langere periode te doen. De komende weken zullen de 625.000 Nederlandse bromfietsbezitters het verzekeringsplaatje van hun vervoermiddel schroeven om het door een nieuw - dit keer een blauw - schildje te vervangen. Vanaf 1 maart moet het blauwe plaatje op het achterspatbord van de brom mer zijn bevestigd om aan te geven dat aan de wettelijke verplichting tot het i afsluiten van een WA-verzekering is voldaan. Overigens dient de bromfietser ook altijd het verzekeringsbewijs bij zich te hebben om bij een eventuele controle te kunnen aantonen dat er sprake is van een geldige verzekering. Voor reizen naar het buitenland is een ’groene kaart’ vereist; dit papier wordt meestal niet automatisch verstrekt, maar kan wel gratis worden aangevraagd. De eigenaar van een brommer zonder versnelling, de zogenaamde ’auto maat’, betaalt de komende twaalf maanden dezelfde premie om zijn wette lijke aansprakelijkheid te verzekeren als in 1985. Hij zal zo rond de f 90,- kwijt zijn. Voor bromfietsen met versnelling wordt de premie verhoogd tot circa 185 gulden. Zoals bekend vergoedt een WA-verzekering alleen het financiële nadeel dat aan anderen wordt toegebracht. Schade aan (bijvoorbeeld door een slippartij) of diefstal van de eigen brommer leidt niet tot een verzekerings- uitkering. Vergoeding van de eigen schade is wel mogelijk als een zoge naamde cascoverzekering wordt afgesloten. In de praktijk echter schrikken de meeste bromfietsers terug voor de hoge premie (veroorzaakt door de ge ringe belangstelling) en het forse eigen risico. Direct na de aanschaf van een nieuwe brommer is het afsluiten van een cas coverzekering wellicht het overwegen waard. Na een jaar echter is de dag waarde van de tweewieler al zo ver gedaald dat een eventuele verzekerings- uitkering nauwelijks nog opweegt tegen de optelsom van premie en eigen ri sico. Verstandiger lijkt het dan ook om regelmatig een bedrag op een spaar rekening te zetten om bij onverhoopte schade aan de brommer een ’appel tje voor de dorst’ te hebben. Spaargeld en rente vormen in ieder geval een mooie ’aanbetaling’ als na een aantal jaren tot de aanschaf van een nieuw vervoermiddel wordt besloten. Men moet er wel rekening mee houden dat een cascoverzekering ook uit keert als de schade kort na aankoop van de brommer ontstaat, terwijl het saldo op de spaarrekening dan waarschijnlijk nog ontoereikend is om de on verwachte kosten te betalen. Wellicht kan in zo’n situatie - voor bromfietsen van 18 jaar en ouder - een persoonlijke lening uitkomst bieden. Een bromfietser doet er verstandig aan om naast het verplichte verzeke ringsbewijs ook altijd een exemplaar van het Europese schadeformulier (verkrijgbaar bij de verzekeringsadviseur) bij zich te dragen. Op dit formu lier kunnen bij een ongeval de noodzakelijke gegevens worden genoteerd, die men anders misschien - door de spanning van het moment - aan de tegen partij zou vergeten te vragen. Het is plezierig dat we ons tegen schaderisico’s kunnen verzekeren, maar het is nog beter als we door een veilig verkeersgedrag de kans op een onge val zo mogelijk verkleinen. Daarom tot slot enkele hoofdregels voor ’veilig brommen’. Het spreekt voor zich dat de bromfiets steeds in een prima technische condi tie hoort te zijn. Dat kan alleen als de gemotoriseerde tweewieler regelma tig bij een erkende zaak wordt nagekeken. Het opvoeren van de motor is strafbaar en gevaarlijk, omdat de constructie van de brommer niet is berekend op te hoge snelheden. Zowel in het donker als bij slecht weer is een goed functionerende verlich ting onmisbaar om de rijweg te kunnen overzien. Onder dat soort omstan digheden is het echter minstens even belangrijk dat de brommer door ande re verkeersdeelnemers wordt opgemerkt. Verlichting, een - schoon - ach terspatbord en de gele plaat kunnen er samen met reflecterende banden en pedalen toe bijdragen dat men beter gezien wordt. Een goedgekeurde valhelm, te dragen met gesloten kinband, is van levens belang (na een ongeval moet de helm altijd worden vervangen, ook als er geen uiterlijke schade waarneembaar is). Meer veiligheidstips zijn te vinden in een folder van Veilig Verkeer Nederland, waaraan ook deze gegevens zijn ontleend. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland is nieuw ingeschreven Trappenfabriek Van den Hondel Wad dinxveen BV, Waddinxveen. Omschrij ving bedrijf: het verwerken en bewer ken van hout en houtvervangende ma terialen en het ontwerpen en vervaardi gen van timmerwerken en verwante constructies enz. Maatschappelijk kapi taal 250.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort 50.000,-. Directeuren zijn W. van den Hondel te Gouda en C. van den Hondel te Reeuwijk. De BV Trappenfabriek Van den Hon del, Gouda, met als vestigingsplaats Waddinxveen, is omgezet in Van den Hondel Beheer BV. Deze BV heeft als doel de verkrijging, vervreemding en exploitatie van vermogenswaarden, het verwerken en bewerken van hout enz. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland is nieuw ingeschreven J. v.d. Berg Zn. Beheer BV, Waddinx veen. Omschrijving bedrijf: verkrij ging, vervreemding en exploitatie van vermogenswaardenMaatschappelij k kapitaal f. 250.000,- waarvan geplaatst/ gestort f. 50.000,-. Directeur A.P. van Eek te Stolwijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 13