d 0 CDA op sport- visite Be Fair Heel bijzondere pianorecital in de raadzaal <3> Puntensysteem voor basisscholen verdwijnt Vrij dag grote carnavalsavond Ook in Waddinxveen kwamen er protesten tegen Hervormd Bourkina Faso Fotografie- cursussen in De Bonkelaar C.J.M.R. v.d. Bas Slechte vangst Isolatie wekt d I Elizabeth Andersen komt op Vrouwendag Waddinxveen: 32 mille voor Rijkspolitie verontrust over inbraken Vierde peuter speelzaal in wijk Zuidplas Maaltijden AF-centrum ’n probleem AVOND VAN HET CNV MET H. HOFSTEDE NOG DRIE PRIJSJES GEMEENTE Verkoop huis ingezet met f77.000,— PERSRAAD: MEER RUIMTE VOOR DE KABELKRANTEN TON VAN STEENBERGEN EXPOSEERT IN RIJSWIJK Schrijven met Amnesty in februari wat ongenoegen in St. Victorwijk I 1 Meer tijd 01828 - 12283 Teleurgesteld Christelijke scholen Toegift I I I da’s urn ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? WADDINXVEEN - In een werkelijk overvolle raadzaal van het ge meentehuis heeft de tien j aar geleden uit Rusland gevluchte Yoeri Egorov donderdag voor een week voor een gehoor van 230 mensen, een pianore cital gegeven,, zoals er maar weinig te beluisteren zijn. In beeldspraak uit gedrukt: ”Hij speelde de sterren van de hemel”. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 JANUARI 1986 belang, aldus de Sluitplaat I in de voorverkoop f. 10 7 Schootkast WADDINXVEEN - Een grote CDA-delegatie, bestaande uit raadsle den, kandidaat-raadsleden en bestuursleden, heeft zaterdag een sportvi- site afgelegd bij de afdeling voetbal van de christelijke sportvereniging Be Fair. De christen-democraten, met in hun midden lijstaanvoerder en wet houder Paul van Schie, spraken met bestuursleden van deze vereniging in de voetbalkantine in het Warnaarplantsoen, maar mengden zich in de loop van de middag ook onder de vele aanwezige leden en voetbalvrien- den. Dit is een deugdelijk nachtslot met een stevige sluitkom. 16.00 uur en op donderdagavond op af spraak van 18.00-21.00 uur. ciële problemen bij een gerichte en dus betaalde verspreiding komen kijken. Gerichte verspreiding houdt in dat er kastjes voor het decoderen van de uitge zonden signalen nodig zijn. Het is van eminent belang, aldus de Persraad, dat de pers zo ruim/nogelijk tijd wordt geboden om, met uiterst be perkte investeringen, de mogelijkheden voor kabelkranten te onderzoeken. Dat sluit ook aan bij de doelstelling van de overheid de pers meer mogelijkhe den in de richting van nieuwe media te bieden. Tussen die twee mogelijkheden moet u vaak kiezen. De ene mogelijkheid kost veel tijd en moeite, de andere kost veel geld. Laat u eens informeren over andere mogelijkheden. Vraag vrijblijvend informatie WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 29 januari) wordt in café- restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost het woonhuis met schuur, erf en tuin aan de Jan Willem Frisoweg 57 de finitief verkocht. Het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen heeft bekend ge maakt dat deze openbare verkoping van het onroerend goed een week geleden is ingezet op een som van 77.000,-. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Persraad heeft zich tot minister mr. drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur gewend met het verzoek om kabelkranten meer moge lijkheden te geven. t I Natuurlijk kunnen we ook de gehele verhuizing voor u uitvoeren! w A A VERVOER VERHUIZINGEN 'meegenomen. WADDINXVEEN - De gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven laat wetep dat er nog drie prijsjes, in de vorm van cadeaubonnen, betreffende de verloting van de kerstboomverbran ding zijn af te halen: een cadeau-bon t&r waarde van 7,50 gevallen op nr. 102 blauw, een cadeau-bon ter waarde van f 7,50 gevallen op nr. 18 rose en een ca deau-bon ter waarde van 15,- geval len op nr. 600 groen. De prijzen kunnen worden afgehaald tot uiterlijk vrijdag 28 februari op het kantoor van Openbare Werken, raad huis 2e etag. De hoofdprijs, een cadeau bon ter waarde van 25,-, werd gewon nen door Martijn van der Maale. Met een prachtig uitzicht op het onlangs aangelegde en het ook deze dag, on danks sneeuw en hagel, drukbespeelde gebakoveld, spraken de Waddinxveen- se sportbestuurders en politici over de wijze van exploitatie, de omvangrijk ge noemde energiekosten, de problema tiek van de onroerend goedbelasting, het prijskaartje dat de gemeente hangt aan het gebruikmaken van de velden, het subsidiebeleid en de mogelijke start van een Turks voetbalelftal in Waddinx veen. Het CDA verduidelijkte dat het beleid wat deze partij betreft gericht moet blij ven op steun aan deze vorm van particu lier initiatief. ”In elk geval geen georga niseerde overheidssport”, zo betoogde CDA-lijsttrekker en wethouder Paul van Schie. Hij vond het opvallend en verheugend te horen hoeveel vrije tijd door bestuur sleden en vrijwilligers beschikbaar wordt gesteld om ”het bedrijfje Be Fair” te laten draaien. Terzake de OGB-heffing werd gewezen op de vrij strakke wetgeving, die nauwelijks ruim te biedt om gebouwen als sportkantines vrij te stellen. Het bestuur van Be Fair toonde zich bij monde van voorzitter R. v.d. Brink te leurgesteld dat destijds de Waddinx- veense Sportraad ter ziele is gegaan. In dat verband zou de beleidssuggestie ge noemd in het CDA-program voor de volgende raadsperiode- namelijk het opstarten van een bestuurscommissie voor sport en sportieve recreatiezaken- zeker overweging verdienen. Zo’n com missie kan in de visie van het CDA de verantwoordelijkheid voor het beheer van gemeentelijke accommodaties krij gen op basis van een taakstellend bud get. Het CDA uitte alvorens uiteen te gaan veel waardering voor de inzet en activi- WADDINXVEEN - Zaterdag voor een week hield de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar zesde wed strijd in de wintercompetitie. Er werd gevist in de Leidse Vaart. De vangst was matig: 17 vissers vingen 16.400 gr. vis. De eerste vijf waren: J. Verhoef en M.C. Kers met 1960 gr. 2. T. Verbree 1520 gr. 3. D. Heeren 1400gr. 4. H. Ro meyn 1300 gr. en 5. R. Aalbers 1240 gr. De volgende wedstrijd in deze competi tie is op zaterdag 1 februari. Deze wed strijd is er een die door de wedstrijd- commissie wordt vastgesteld. Vertrek voor deze wedstrijd is om 7.00 uur vanaf het N.S. station in Waddinxveen. WADDINXVEEN - De Waddinxve- ner C.J.M.R. van der Bas is directeur van Data Holding BV, Doorn, die zich nieuw heeft laten inschrijven in het han- delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol- land. De vestigingsplaats van deze nieuwe BV is Moordrecht. Omschrijving be-, drijf: beheer en service onderneming. Maatschappelijk kapitaal 192.000,-, waarvan geplaatst/gestort f 38.400,-. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zullen de Rooie Vrouwen in de PvdA ervoor zorgen dat de Internationale Vrouwendag op 8 maart niet ongemerkt voorbij zal gaan. In het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan wordt die tweede zater dag van de maand maart verenigingen, politieke partijen en organisaties de ge legenheid gegeven zich te presenteren met hun activiteiten voor vrouwen. Op deze dag zal de actrice Elizabeth Andersen een inleiding houden en zal Coby Schrijer het geheel muzikaal om lijsten. Het thema van de Waddinx- veense vrouwendag 1986 is ’’Vrouwen en kunst”. WADDINXVEEN - In galerie Arti/ Shoch in het Zuidhollandse Rijswijk ex poseert de Waddinxvener Ton van Steenbergen. De tentoonstelling is za terdagmiddag officieel geopend. Het werk van Ton van Steenbergen is te zien van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 11.00- De expositie bestaat uit realistisch ge schilderde aquarellen en olieverfschil derijen. Het thema van de expositie is ’’koppen” van mens en dier. De foto is gemaakt van een aquarel van 50x70 cm. Een aquarel van de Waddinxvener Ton van Steenbergen, dat te zien is in galerie Arti/Shock in Rijswijk. (Foto: Ton van Steenbergen). WADDINXVEEN - De Waddinxveense carnavalsvereniging De Gou- weslobbers zorgt ervoor dat deze feestelijke periode ook dit Gouwedorp niet voorbij zal gaan. Georganiseerd worden dan ook een grote carnavals avond (31 januari), een carnavalsmiddag voor ouderen (1 februari), een carnavalsmiddag voor kinderen (8 februari), een afzakkersbal (10 febru ari) en een lentebal (22 maart). De kindermiddag voor kinderen wordt zaterdagmiddag 8 februari om twee uur in De Bonkelaar aan de Beukenhof ge houden. Hier zórgt het duo Corraso voor het amusement. Voor de jeugd is er deze middag, waarvan de toegangs prijs f. 5,- bedraagt, goochelen en een poppenkast. Als het weer meerwerkt gaat aan deze middag nog een carna valsoptocht vooraf. Hieraan zullen ook de Waddinxveense speeltuinverenigin gen meedoen. De muziek is in handen van de showband Con Bravura. Het afzakkersbal wordt maandagavond 10 februari gehouden in de kantine van de Goudse veiling aan de Bredeweg. De muziek wordt verzorgd door The Black Panther. Toegangsprijs f. 6,-. Op zater dagavond 22 maart om acht uur wordt in de Toos-soos aan de J.W. Frisoweg een lentebal gehouden. Dit belooft een ge zellige en leuke dansavond te worden met muziek van de Delta Boys. De kaarten aan de zaal kosten f. 12,50 maar WADDINXVEEN - Het ook in Waddinxveen omstreden puntensysteem naar aanleiding waarvan basisscholen extra leerkrachten toegewezen kunnen krijgen, gaat verdwijnen. Staatssecretaris drs. G. van Leyenhorst (Onderwijs) heeft een onderzoek aangekondigd om tot een betere metho de te komen. Het gezaghebbend orgaan van de Ne derlandse media dringt er bij de minis ter met name op aan om de proefperi ode van twee jaar waarin de kabelkrant gratis bij elke CAI-abonnee op de tv te zien mag zijn, te verlengen. Zonder een dergelijke verruiming heb ben de kabelkranten volgens de Pers raad geen echt grote kans van slagen, omdat nu nog vele technische en finan- Het puntensysteem houdt in dat ouders hun persoonlijke gegevens zoals oplei ding en gezinssituatie moeten opgeven aan de school van hun kind. Hoe lager de opleiding en hoe moeilijker de ge zinssituatie des te meer leerkrachten de school mag hebben. Veel ouders van leerlingen vonden dit systeem discrimi nerend. Het is het ministerie van Onderwijs niet bekend hoeveel scholen de vragenlijs ten uiteindelijk hebben gebruikt. Het is ook niet bekend hoeveel leerkrachten via dit systeem aan de scholen zijn toe- eewezen. wijze stigmatiserend omdat alleen het totaal van de gewichten nodig is om te bepalen op hoeveel personeelsleden de school recht heeft. Met betrekking tot de weging van leer lingen kan het college mededelen dat deze weging voor de openbare basis scholen plm. 4 extra formatieplaatsen heeft opgeleverd boven de ’’normale formatie”. ”Wij zullen voor de toekomst streven naar een volledige medewerking van de ouders waardoor mogelijk de ’’extra formatie” verder kan worden opge voerd,” melden B. en W. nog in hun WADDINXVEEN - In de maand fe bruari zijn er weer vijf momenten dat er op initiatief van Amnesty International in Waddinxveen geschreven kan wor den voor de vrijlating van politieke ge vangenen. Dat is op 3 februari (Peuleyen 174, 13.30 uur), 5 februari (bibliotheek Juli ana van Stolberglaan, 18.30 uur), 10 fe bruari (Klaverveld 9, 20.00 uur), 11 fe bruari (Molenring 63, 13.45 uur) en 18 februari (Gerstakker 122,13.30 uur). De Waddinxveense Amnesty-leden melden dat schrijven voor politieke ge vangenen geen vergeefse moeite is. In dit verband noemen ze de naam van Maria Margarita Britez uit Paraguay. Zij werd in februari 1982 gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een verboden politieke partij. Zij werd gemarteld en in mei 1984 veroordeeld tot vier jaar en acht maanden gevange nisstraf. Na verschillende acties van Amnesty International werd zij op 13 april 1985 vrijgelaten. In februari kan er geschreven worden voor de volgende gevangenen: Radomir Veljkovic zit al sinds 25 juli 1973 opge sloten in de psychiatrische afdeling van het gevangenisziekenhuis van Belgrado in Joegoslavië. Vijf onafhankelijke spe cialisten hebben hem indertijd gezond verklaard, maar toch wordt hij gedwon gen behandeld met verdovende midde len. In Libië zijn 9 gevangenen sinds 1973 voor de derde keer veroordeeld, waar van 3 tot de doodstraf. Eén gevangene, die gelijkunet hem werd veroordeeld, is reeds in ’t openbaar opgehangenOp de Filippijnen zijn vier personen in mei 1982 gearresteerd en zodanig geïntimi- teerd dat ze bekenden betrokken te zijn bij oproer. Al deze mensen zitten ge vangen omdat ze het niet eens zijn met hun regering, maar ze hebben geen ge weld gebruikt. WADDINXVEEN - Het door de Cen trale Hervormde Gemeente van Wad dinxveen gesteunde waterbronnenpro ject van de Stichting Woord en Daad in Bourkina Faso (voormalig Opper-Vol- ta) heeft ruim 32 mille opgebracht. ’’Deze directe hulp onder controle en toezicht van de Stichting Woord en Daad met World Relief is door de gehp- le hervormde gemeente bijeengebracht buiten alle, andere diakonale verplich tingen en zal een geweldige stimulans betekeneh voor de bevolking van Bour kina Faso. Het geld, dat in hoofdzaak zal worden gebruikt voor het graven van putten in combinatie met het aanleggen van dammen, is ontzettend nodig”, al dus de Centrale Hervormde Gemeente, die als streefbedrag 30 mille had ge steld. Het is dus 32.057,13 geworden. teiten van de vereniging, ook voor dat gene wat zij op sociaal-cultureel gebied ter hand neemt. Van Be Fair-zijde werd dank uitgesproken aan de CDA-ers, die de moeite namen om zo uitgebreid ken nis te nemen van het wel en wee van een zeer florerende Waddinxveense (sport vereniging. WADDINXVEEN - In de laatste ver gadering van de opgeheven gemeente lijke commissie wijkwerk Waddinx- veen-Zuid is ongenoegen uitgesproken over uitgevoerde isolatiewerkzaamhe- den aan het wijkgebouw aan de St. Vic- torstraat. Hierover is vooraf geen over leg gevoerd. De commissieleden stelden dat niet vol gens afspraak is gehandeld. De heer C.B. Boer vroeg zich af of er wel een muurtje zal worden gemetseld onder de aan te brengen dubbele beglazing. Af gesproken is dat naar het college van B. en W. een brief gaat waarin de gang van zaken wordt betreurd. Het wijkwerk in de St. Victorwijk, dat bekijkt in hoeverre daar ook theater- en toneelvoorstellingen kunnen worden gegeven, kan enkele zaken aanschaffen als gevolg van enige financiële ruimte die is ontstaat in de begroting van het sociaal-cultureel werk in 1985. In Zuid denkt men aan de aanschaf van verduis- teringsmateriaal. Op maandag 17 februari wordt in het wijkgebouw Zuid weer met een bloem- schikcursus begonnen. Voor de peuter- club (20-22 kinderen) worden vrijwilli- gers/sters gezocht. Een nieuwe creativi- teitscursus begint op woensdag 19 fe bruari. Bekend is dat de Vereniging voor Pro testants Christelijk Onderwijs in Wad dinxveen beslist niet was ingenomen met het vanwege de nieuwe basisschool ontworpen puntensysteem. Deze schoolvereniging voerde dit systeem dan ook niet uit. Het bestuur meende dat het geen goede zaak is om via zeer persoonlijke vragen tot wellicht enige verhoging van het aantal leerkrachten te komen. In de concept-onderwijsnota van het college van Burgemeester en Wethou ders komen de leerlinggewichtfen even eens ter sprake. Otn te weten uit welke bevolkingsgroep de leerlingen afkom stig zijn - onder meer dus het opleidings niveau en het beroep van de ouders - hebben B. en W. wel gemeend op aan wijzingen van het ministerie van Onder wijs, bij de ouders middels vragenlijsten de nodige informatie ingewonnen. ’’Hoewel wij onze bedenkingen hebben omtrent deze methode van leerlingwe- ging zagen (ook) wij geen andere oplos sing. Overigens zijn wij van mening dat door de manier waarop de gegevens over de achtergronden van de ouders worden verzameld, de privacy van die ouders niet wordt aangetast; de ouders kunnen verzekerd zijn van een vertrou welijke behandeling. Wij zijn dan ook voornemens om, voor wat betreft het verkrijgen van de leerling-/oudergege- vens op de ingeslagen weg voort te gaan. In dit verband merken wij op dat tot op heden slechts door enkele ouders niet aan de enquete is meegewerkt,” al dus B. en W. Wellicht ten overvloede merken zij op dat het feit dat een leerling in een be paalde groep zit waaraan een zeker ge wicht is toegekend, nog helemaal niets zegt over die ’’individuele leerling”. De school moet altijd nog bekijken wat de mogelijkheden van die individuele leer ling zijn, in welke ontwikkelingsfase hij of zij zit, waar de leerling problemen mee heeft en wat daaraan gedaan kan worden. Met andere woorden, het ge wicht van de leerling is op geen enkele Komende-vrijdagavond om half negen is in de kantine van de Goudse veiling aan de Bredeweg de grote carnavals avond van De Gouweslobbers. Men mag gecostumeerd komen. De dansmu ziek is in handen van The Jingles. De kaarten aan de zaal kosten f. 12.50, doch in de voorverkoop tien gulden (tel. 16100 en 16432). Zaterdagmiddag 1 februari is er om twee uur een 50-plus-carnavalsmiddag in café-restaurant De Unie aan de Ker- kweg-Oost. De Gouweslobbers houden deze middag in samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen. De or ganist ”Ome Joop” zorgt voor levende muziek, er is veel eigen inbreng en er kan natuurlijk ook worden gedanst. De toegangsprijs bedraagt een rijksdaalder (inclusief koffie). Wie gehaald en weer thuisgebracht wil worden moet de num mers 16100 of 16432 draaien. Egorov is een fenomenaal pianovirtu oos, die ogenschijnlijk geen technische problemen kent, maar vooral een diep gang in interpretatie heeft bereikt die tegelijk grote bewondering en ontroe ring wekt. Hij doorgrondt de werken die hij speelt, zet de struktuur ervan in grote lijnen stevig neer maar verliest de tails en melodische ontwikkelingen geen moment uit het oog. Opvallend is de grote genuanceerdheid en afwerking van zijn spel. Hij legt accenten in melo dieën en laat vooral in pianissimo ak koorden net die tonen horen die in de grote struktuur van de harmonie aanwe zig zijn. Dit alles kwam volledig tot zijn recht in het hoofdwerk voor de pauze: de Fanta sie in C groot van Robert Schumann. Schumann schreef dit werk in een peri ode van hevige verliefdheid op Clara Wieck, daarin tegengewerkt door haar vader en in vertwijfeling vaak aan zelf- concept-nota. Binnen het leerlingenbestand wordt on derscheid gemaakt naar sociaal-econ- omische of sociaal-culturele factoren. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sommige leerlingen slechtere onder wijskansen hebben dan anderen. Terwijl ze dezelfde leercapaciteiten hebben bereiken zij toch niet hetzelfde niveau in het onderwijs. Ook is uit we tenschappelijk onderzoek bekend dat die leerlingen afkomstig zijn uit bepaal de bevolkingsgroepen. Naarmate een school een hoger percentage leerlingen heeft uit deze groepen wordt de aan- spraak op personeel verhoogd. Dit ge beurt door het toekennen van verschil lende gewichten aan verschillende groe pen leerlingen. Hierdoor wordt een on derdeel van de formatie - namelijk de basisformatie - verhoogd. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se fotograaf Hans Deater gaat volgende maand in De Bonkelaar drie fotografie- cursussen geven. Op de in het afgelopen weekeinde gehouden open dag heeft hij de bezoekers geïnformeerd over de cur sus fotografie, de cursus donkere ka- mertechniek en de cursus donkere ka mer gevorderden. De cursus fotografie is vijf weken lang op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Inhoud cursus: alg. informatie be treffende apparatuur, lichtval, verlich ting en contrastverhoudingen. Prak tisch: portretfoto’s maken, fotograve- ren van voorwerpen, dichtbij fotografie en flitsen. Cursusprijs: f 37.50. De cursus donkere kamertechniek is eveneens vijf weken lang op dinsdag avond 20.00 tot 22.00 uur. Inhoud cur sus: alg. informatie betreffende chemi caliën en het proces. Praktisch: film ont wikkelen, contactafdrukken maken, vergroten, doordrukken en tegen hou den. Prijs f 52,50 (incl. materiaal). De cursus donkere kamer gevorderden wordt eveneens vijf weken lang gehou den op een tijdstip in overleg met de cursisten. Inhoud cursus: optimaal be nutten van de filmgevoeligheid, aange past filmontwikkeling, de fijne kneepjes van het vergroten, grafische effecten, retouche en fotopresentatie. Prijs cursus f 52.50 (incl. materiaal). moord denkend. De sporen van deze hevig emotionele gemoedstoestand zijn duidelijk in het werk terug te vinden: weerbarstig agressief, maar ook ontroe rend weemoedig. Het snelle midden deel kreeg een imponerende vertolking, hetgeen overigens niet minder gold voor het schitterende langzame laatste deel. Egorov speelt Schumann zoals die muziek klinken moet: niet geromanti seerd en nergens sentimenteel; wel krachtig en ontroerend. Aan de Fantasie ging het impressiestuk Papillons vooraf. Ook hier helderheid in struktuur en speelse interpretatie. Na de pauze werd ingezet met Six Pictu res van de Russische komponist Arno Babadganian. Dit in de jaren zestig in de twaalftoonstechniek geschreven werk was een kolfje naar de hand van de pianist. Met name in de Toccata en de Dance from Susan verrichtte Egorov ti- tanenwerk. Het is werkelijk onvoorstel baar met welk een kracht deze muziek tot klinken werd gebracht. Van deze overigens schitterende hedendaagse muziek naar de verstilde sfeer van de Estampes van Claude Debussy was een hele overgang, maar Egorov kan alles. Schitterend van toon en stemming werd de kern van Debussy’s impressionisti sche muziek bloot gelegd. Een toegift kon het enthousiaste pu bliek natuurlijk niet onthouden wor den. Het werd een Nocturne van Cho pin: een hemel op aarde. Dit absolute hoogtepunt in de kamermuziektraditie van Waddinxveen zal de toehoorders nog lang heugen. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) houdt vrijdag avond 7 maart om half acht een propa- ganda-avond in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnenpad. De nieuwe CNV-voorzitter H. Hofstede zal hier het woord voeren. Tijdens het tweede deel van de avond voert de Reeuwijkse toneelvereniging VIOS het blijspel ”Met hartelijke groe ten” op. De CNV-avond is voor ieder een gratis toegankelijk. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se rijkspolitie is er verontrust over dat het inbrekersgilde op dit moment in Waddinxveen veelvuldig en op vrij een voudige wijze hun slag slaat bij wonin ginbraken in de avonduren. Het blijkt dat het hang- en sluitwerk aan de achterzijde van de woning vaak niet goed tegen inbraak beveligd is. Geadvi seerd wordt de achterdeur van wonin gen te voorzien van een deugdelijk nachtslot met daarbij een stevige sluit kom. Verder moeten de bovenlichten en de klapramen beter tegen inbraak worden beveiligd.. Voor bruchures en advies over en ter voorkoming van inbraak kan men zich wenden tot het groepsbureau van de rijkspolitie te Waddinxveen aan de Mo- zartlaan 46. WADDINXVEEN - Maandag gaat in de woonwijk Zuidplas de vierde peuterspeelzaal van start van de Stichting Behartiging Belan gen Waddinxveense Peuterspeel zalen. De peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen vier dagen in de week te recht in de kantine van de voetbal vereniging Waddinxveen, waar vo rig jaar nog de kleuterschool van de openbare Jan Ligthartschool tijde lijk was gevestigd. De kleintjes kunnen op dinsdag-en donderdagochtend naar de peuter speelzaal, de groteren op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen. In de wijk zelf heeft men nog geen ruimte kunnen vinden; er is geen wijk- of buurtcentrum en op de scholen is geen ruimte beschikbaar. De voetbalvereniging Waddinx veen heeft echter weer een deel van de kantine aan de stichting ver huurd. 's Morgens, als de peuterspeelzaal open gaat, zal het hek langs het wandelpad tussen Zuidplas en de Sniepweg worden geopend, zodat de speelzaal vanuit die wijk gemak kelijk te bereiken is. De peuterspeelzaal kan worden ge opend doordat de gemeente extra subsidie van f 7.000,- beschikbaar zal stellen. Hoewel voor het laten draaien van een peuterspeelzaal belangrijk meer geld nodig is, dan het door de gemeente in het voor uitzicht gestelde bedrag, gaat men toch van start. De stichting ver wacht met de gemeente tot over eenstemming te komen. Op de peuterspeelzaal zullen drie leidsters gaan werken. Twee van hen hebben op andere speelzalen van de stichting gewerkt. Er is één nieuwe leidster aangetrokken. Bij mevr. I. Kraan (tel. 13422) kunnen peuters voor deze of voor één van de andere drie peuterspeelzalen worden aangemeld. WADDINXVEEN - De maaltijdenver strekking vanuit het Anne Frank-cen- trum aan oudere en gehandicapte Wad- dinxveners blijft een bron van financiële zorg, zo werd in de raadscommissie voor de financiën duidelijk. Wethouder P.F.J. van Schie (CDA) zei in een antwoord op vragen dat ten aan zien van de maaltijdenproblematiek een onderzoek op zijn plaats zou zijn. CDA-fractie-voorzitter drs. G. Blom gaf te kennen van mening te zijn dat de gehele bedrijfsvoering element van stu die zou moeten zijn. In de raadscommissie zei D. Lont (PvdA) het kwalijk te vinden dat de be groting 1985 van de Stichting Dienstver- leningscentrum Waddinxveen pas een jaar na datum van indiening wordt be handeld. Hij vindt het juist dat de ge meente een brief aan het bestuur heeft geschreven, waarin de noodzaak van het zichtbaar maken van de kosten van de maaltijden wordt aangegeven. B. en W. hebben met het bestuur overigens al gesproken over de maaltijdenproble matiek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 17