Zetelstrijd zes partijen Kees en Mieke QUE VIVE LE PARIS* halen Dakar Arie Slinger jr is PvdA-lid af Op het verkiezingsfront is het nog opvallend rustig PCW-leden: Geen subsidie EO-radio in hervormde Bethelkerk HONDA PRGLUDG DONKER KA WADDINXVEEN Graanschip voor Goudse molen door de Gouwe UW AUTO IN ONDERHOUD? Stokbrood/ J.M.J. Bos ELKRANT WOON NIEUWS de pater voor moskee Vredesonderwijs op tien scholen P. van Blitterswijk BV Nieuwsblad Onafhankelijk College DE PATER - RENAULT Tevreden Opiniepeilingen Eenmanspost Meerderheid Communist Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 j Vraag naar gratis leenauto Uw televisiedokter S. ATTEMA Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof De nieuwste modellen keukens. KOMEENSLANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 NIEUWBOUW DORPSTRAAT 1 vrijstaande en 2 halfvrijstaan- de royale woonhuizen met GA- RAGE/BERGING, te bouwen als PREMIE B-WONINGEN. Koopsom v.a. 175.750- v.o.n. VRAAG NU INLICHTINGEN: 01828-13822. Het Echte Franse w WOENSDAG 29 JANUARI 1986 41e JAARGANG - Nr. 1961 M. Kraaijestein (PvdA) Over zeven weken kiest 4 sa 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 O AUTOMOBIELBEDRIJF Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. P. F. J. VAN SCHIE (CDA) K. W. Th. VAN SOEST -VVD - bracht? Hoeveel Waddinxveners gaan er ditmaal naar de stembus? Kloppen de landelijke opiniepeilingen, die een sta biel CDA, een verliezende VVD en een winnende PvdA voorspellen? Na de verkiezingen beginnen de bespre kingen over een nieuw college van Bur gemeester en Wethouders. Daarin zijn nu het CDA, de VVD en de PvdA ver- Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828-12374 01727 - 3268 i a •aa aat -a lSI SM de votreVrai Boulanger’ WADDINXVEEN - De gemeenteraad van Boskoop heeft de heer J.M.J. Bos benoemd tot plaatsvervangend lid van de recreatieraad van het Recreatie schap Boskoop, welk schap het Gouwe- bos tussen Waddinxveen en Boskoop ontwikkelt en beheert. B. en W. van Waddinxveen hebben de gemeenteraad geïnformeerd over deze benoeming. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Weekblad voor Waddinxveen DAKAR/WADDINXVEEN - Kees en Mieke Tijsterman zijn sinds za terdag weer in Waddinxveen. Hun tweede Parijs-Dakar-avontuur is voor bij Kees is al weer aan het werk gegaan als automonteur en lasser en Mie ke als telefoniste-receptioniste. Beiden genieten van hun prima plaatsen tijdens de 8e woestijnrally, die als ’s werelds langste en zwaarste kan wor den gekenschetst. Met hun Pajero 2,3 Turbodiesel van het Mitsubishi Dealerteam Holland waren ze de beste mixed-equipe in de 14.000 kilometer lange monsterrally, werden ze 3e in de dieselklasse, legden ze beslag op de 5e plaats in de marathonklasse (staandaardwagens), behaalden ze de 38e plaats in het autoklassement en ver overden ze een welverdiende 42e plaats in het gecombineerde eindklassement van auto’s en vrachtwagens. P. VAN GESSEL PSP Na drie weken door de moeilijkst beg aanbare delen van Noord- en West- Afrika gereden te hebben, toonden Kees en Mieke Tijsterman zich zaterdag bij aankomst op Schiphol uiterst tevre den. "De rally was dit jaar zwaarder en vooral harder dan voorgaande jaren. Na onze aanvankelijke problemen op de eerste klassementsproef, hebben we er hard voor moeten knokken om weer aansluiting te vinden met de midden moot.” Inderdaad, het zat het sympathieke Mitsubishi-duo niet mee in het begin van de rally. Na een goede tijd op de spekgladde proloog in Cergy-Pontoise, begon de eerste Afrikaanse snelheidsrit met schokdemperproblemen. Na een nacht hard doorwerken was de Mitsu bishi Pajero echter weer in topconditie en vanuit een uitzichtloze 193e positie begonnen Kees en Mieke aan een ware opmars door het veld. ”Een fantastische prestatie”, vindt ie dereen, want slechts 17 procent van de op Nieuwjaarsdag vanuit het Franse Versailles gestarte deelnemers verge zelden het Waddinxveense paar, dat vo rige week woensdag in de Senegalese hoofdstad Dakar het drie weken duren de dramatische avontuur, dat voor de tweede maal werd beleefd, afsloot. Het Weekblad voor Waddinxveen maakte de finish mee. GERTHUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. Ö1828-12354 Wmkelgatenj Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115- Gouda Tel. 01820-15132 makelaardij b.v. t.m-''».1 schielandweg 7postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Voor de op woensdag 19 maart te houden gemeente raadsverkiezingen hebben zich zes politieke partijen aangemeld. Die zes zijn de Partij van de Arbeid, de PSP en onafhankelijken, het Chrislen-De- mocratisch Appel, de Volkspartij voor Vrijheid.cn Democratie, de Protes tantse Combinatie Waddinxveen (HKV, SGP, RPF en GPV) en Democra- ten’66. Van deze zes politieke partijen maakt alleen de PSP nog geen deel trit van de gemeenteraad. Dat was wel het geval in 1974-1978 toen de pacifisten-so- cialisten mei de huidige Boskoper Wim van Breemen deel uitmaakten van de combinatie Progressieven (PvdA/D'66/PPR/PSP) De Waddinxveense gemeenteraad bestaat uit 19 zetels. Die worden thans in beslag genomen door het CDA (5), de VVD (5), de PvdA (4), de PCW (4) en D'66 (I). CDA. VVD en PvdA vormen gedrieën het college van Burge meester en Wethouders. tegenwoordige!. Tot in 1978 maakte de PCW ook deel uit van B. en W Die rol was van de VVD overgenomen. Niet uitgesloten moet worden geacht dat de PCW met een man als lijsttrekker Ger rit van Ringelenstein weer meer dan ooit een kans maakt op het wethouder schap. Het CDA moet dan hele sterke argumenten hebben om een geloofsge noot van een belangrijke politieke en maatschappelijke stroming buiten de deur te houden. Zolang de Waddinxveners niet hebben gestemd valt natuurlijk niet te zeggen in welke samenstelling de nieuwe gemeen teraad op dinsdagavond 29 april zal worden geïnstalleerd. Feit is dat de landelijke ontwikkelingen, zoals die uit geregelde opiniepeilingen blijken, zich ook in Waddinxveen zullen manifeste ren. Dat betekent winst voor de PvdA, verlies voor de VVD en een gelijk blij vend CDA. Maar niet ontkend kan worden dat er ook plaatselijke invloeden zijn. Zal Gerrit van Ringelenstein, belangrijke functies bekledend binnen de Centrale Hervormde Gemeente, de Rabobank Waddinxveen en de middenstandsver- eniging, inderdaad voor de PCW - nu ook met het GPV - die stemmentrekker blijken te zijn zoals velen verwachten? Aan hem zou het CDA een grotere dob ber kunnen hebben dan nu nog wordt gedacht. Het CDA heeft op een onverkiesbare negende plaats de moslim M. Barkat ge zet. Levert die daad voldoende stem men op om de christen-democraten het zelfde aantal raadszetels te laten behou den? Dat is nog maar de vraag, want CDA-stemmers geven te kennen dat een moslim, die het richtsnoer van hun politieke partij onmogelijk kunnen on derschrijven, niet op de kandidatenlijst kan staan. Bovendien zijn niet alle christen-democraten er gelukkig mee dat belangrijke functies als het wethou derschap en het partijvoorzitterschap in handen zijn van rooms-katholieken. WADDINXVEEN - Arie Slinger jr. (26) heeft met onmiddellijke ingangzijn activiteiten in de jeugdgemeenteraad gestopt. De aan de Tollenslaan wonen de Waddinxvener fungeerde als voorzit ter van deze in april 1984 gestarte raad, omdat zijn leeftijd het niet meer toe stond daar lid van te zijn. De beslissing van Arie Slinger houdt verband met het beëindigen van het PvdA-Hdmaatschap. Hiertoe besloot de zoon van Arie Slinger sr.nadat zijn va der tijdens de ledenvergadering op een (onverkiesbare) zesde plaats op de kan didatenlijst was terecht gekomen. Het PvdA-bestuur had Slinger sr. voor de komende gemeenteraadsverkiezingen •op een derde plaats gekandideerd. Slinger jr. heeft het PvdA-bestuur schriftelijk van zijn besluit op de hoogte gesteld. ”Het zijn vooral zakelijke en partijbelangen, die in mijn beslissing een rol hebben gespeeld. Daarnaast is er natuurlijk sprake van emoties, omdat het nu eenmaal je vader betreft. De in tegriteit van bestuur en diverse fractie leden is in het geding. Er is geprobeerd een persoonlijke hetze tegen m’n vader te voeren. Als je het nuchter bekijkt had m’n vader een derde of zeker een vijfde plaats verdiend. Zeker gezien de werkzaamheden, die hij in de afgelopen tien jaar voor de partij heeft verricht. Maar niet iedereen is opgewassen ge bleken tegen de zakelijke spanningen. Hier is meer sprake van wraak”, aldus Slinger tot de Goudsche Courant. Door het vertrek bij de PvdA komt ook de ne gende plaats op de kandidatenlijst vrij. WADDINXVEEN - Morgen (donder dag 30 januari) vaart van Woerden naar Gouda door de Gouwe langs Boskoop en Waddinxveen een oud zeilschip met graan. De lading is bestemd voor de Goudse korenmolen ”De Rode Leeuw” die vrijdag 31 januari feestelijk in gebruik genomen wordt. Het koren zal daar gemalen worden. Het schip ”De Nieuwe Zorg” vaart over de Oude Rijn naar het Gouwekanaal. Vrijdag 31 januari meert het omstreeks 15.00 uur af aan de Turfsingel. Vervol gens zullen de zakkendragers het graan naar de molen brengen waar het tot meel vermalen wordt. Zaterdag 1 febru ari is dat meel tijdens een open dag in de molenwinkel te koop. Die open dag (10.00-16.00 uur) bete kent de formele aflsuiting van de restau ratie van ”De Roode Leeuw”. De mo len wordt door het gemeentebestuur overgedragen aan molenaar Marcel Koop. Op 1 februari krijgen bezoekers de kans alle zeven zolders van de stel- lingmolen te bezichtigen. Daarnaast wordt om 11.00 en 14.00 uur nogmaals graan gelost uit het schip ”De Nieuwe Zorg”. WADDINXVEEN - Verwacht mag worden dat leden van de PCW-fractie in de gemeenteraad tegen het voorstel zul len stemmen om de Stichting Islamiti sche Moskee Alhijra te subsidiëren. Dat blijkt uit de stellingname die ir. T. Drost in de raadscommissie voor de fi nanciën heeft ingenomen. Aan de orde in de raad komt tevens de subsidiëring van een Turks voetbalte am. De raadsleden hadden al besloten hieraan subsidie te verlenen zodra de rijksmiddelen werden toegekend. In de raadscommissie voor de financiën be toogde drs. G. Blom over het integratie- aspect hiervan nog wel eens te willen fi losoferen. De Waddinxveense gemeenteraad telt 19 zetels. Het CDA en de VVD hebben er even veel: 5. De Partij van de Arbeid bezet 4 zetels, evenals de PCW. D’66 beschikt over een eenmanspost. Vier jaar geleden kwam het CDA in aanmer king voor de eerste restzetel, de VVD voor de tweede en de PCW voor de der de. De laatste politieke groepering van HKV/SGP/RPF haalde die net weg voor de PvdA. Het verschil tussen CDA en VVD bedroeg in 1982 maar 49 stem men. WADDINXVEEN - Voor het vredes onderwijs, dat het Vredesplatform Waddinxveen wil gaan geven, hebben zich tien Waddinxveense basischolen aangemeld. Dat zei mevrouw J.B. Laar man van het platform in de raadscom missie voor de onderwijszaken. In de door wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) voorgezeten commissie werd een toe lichting gegeven op het vredesonder wijs. De scholen maken gebruik van op zich verschillende projecten (voor on derbouw en bovenbouw). Het vredesplatform Waddinxveen zal na afloop van de projecten trachten in overleg met de schoolteams te komen tot een evaluatie om te bezien hoe ver der te handelen. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister .van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland heeft P. van Blitterswijk BV, Gouderak, zich laten inschrijven als een schilders- en behangersbedrijf, kleinhandel in verfwaren en schilders- benodigdheden en behangselpapier, al les in de meest ruime zin. De BV heeft een maatschappelijk kapi taal van 200.000,-, waarvan geplaatst/ gestort 40.000,-. Het bedrijf, dat wordt geleid door de Gouderakker P. van Blitterswijk BV te Waddinxveen. Aan de Nesse 22 is een schilders- en be hangersbedrijf, kleinhandel in verfwa ren en schildersbenodigdheden en be- hangelselpapier. De Waddinxveense gemeenteraad wordt voor het eerst sinds 1982 niet meer gekenmerkt door een confessi onele meerderheid. PvdA, VVD en D’66 hebben samen 10 zetels en het CDA en de PCW 9. Er bestaat het ge voel dat de confessionelen weer de meerderheid zouden kunnen gaan vor men Met een stabiel CDA en een win nende PCW lukt dat ook. Weliswaar staat de PvdA ook op winst, maar het verlie van de VVD zal te groot zijn om de niet confessionele meerder heid te kunnen handhaven. Als het CDA de 5 zetels niet weet te behouden (in 1982 verloren ze er 1), de VVD er een verliest (van 5 naar 4, terwijl men er in de vorige periode 3 had), de PCW een zetel groeit (van 4 naar 5) en de PvdA ook zetelwinst weet te boeken (van 4 naar 5), dan grijpen D’66 en de PSP er naast. Uit alles blijkt dat stemmen meer dan ooit zullen gaan tellen in Waddinxveen. Waar komen de restzetels terecht? Blij ken er werkelijk plaatselijke omstan digheden te zijn, die in de zetelverde ling tot uitdrukking kunnen worden ge- WADDINXVEEN - Over nog maar zeven weken gaan de Waddinxve ners een nieuwe gemeenteraad kiezen, die nog voor Koninginnedag 1986 zal aantreden. Op het verkieziengsfront is het in dit Gouwedorp nog op vallend rustig. Publiciteit gaven tot nu toe alleen de samenstelling van de kandidatenlijsten en de definitieve verkiezingsprogramma's voor de op woensdag 19 maart te houden gemeenteraadsverkiezingen. Nog geen twee maanden voor deze vier jaarlijkse lokale stembusstrijd beschik ken alleen het CDA, de PvdA en de VVD over een door de leden vastge steld programma. De PCW, de PSP en onafhankelijken en D’66 hebben hun wensen en verlangens nog niet bekend gemaakt. Van D’66 is nog steeds niet bekend of de partij al een nieuwe lijst- strekker heeft kunnen vinden als opvol ger van de vertrekkende Hans Barth. Zeker is wel wie van de overige vijf par tijen het lijsttrekkerschap op zich heb ben genomen: Paul van Schie (CDA), Karei van Soest (VVD)., Martin Kraai jestein (PvdA), Gerrit van Ringelen stein (PCW) en Paul van Gessel (PSP). Alleen Paul van Schie en Paul van Ges sel hebben eerder hun partij als aan voerder gediend. De andere drie doen dit werk voor het eerst. G. VAN RINGELENSTEIN (P.C.W.) Waddinxveen nieuwe raad De PvdA denkt aan winst, gelet op de landelijke opiniepeilingen. Maar het opnieuw meedoen van de PSP en onaf hankelijken zal de socialisten wellicht van een zetel meer kunnen afhouden. Daarbij komt dat de leden nogal huis hebben gehouden op de gepresenteerde ontwerp-kandidatenlijst, daarmee ui ting gevend aan het gevoel dat je tegen de verschillende PvdA-kandidaten met een bepaald oog kunt kijken. En dan hebben we nog de PSP en onaf hankelijken, die op de kandidatenlijst ook een CPN-lid hebben staan. De vraag is natuurlijk in hoeverre pacifis- tisch-socialistisch Waddinxveen een communist op één en dezelfde lijst op prijs stellen. In dit Gouwedorp blijkt de PSP ondanks alles over een betrekkelijk vaste aanhang te beschikken, die overi gens tot nu toe steeds te gering is ge weest voor een raadszetel. Groei van de PSP geeft ongetwijfeld alleen de onge noegens weer die er leven bij leden en sympathisanten van andere progressie ve partijen. Het meedoen van D’66 en de aan te wij zen lijsttrekker betekent ook een factor die de stembusuitslag kan bepalen. Vier jaar geleden behaalden de democraten een dikbetaalde ene zetel in de gemeen teraad. De opleving van deze 20 j aar ou de partij zou kunnen betekenen dat D’66 haar raadszetel weet te behouden, maar dat is nog maar zeer de vraag, om dat Hans Barth nogal eens veel per soonlijke stemmen wist te vergaren en hij verdwijnt nu juist van het politieke toneel. Ds. L. Roetman van de Centrale Hervormde Gemeente. WADDINXVEEN - De EO-radio komt donderdagavond 20 februari in de hervormde Bethelkerk aan de Bilderdijklaan radio-opnamen maken voor het wekelijkse zaterdagavond- programma “Laat ons de rustdag wijden” op Radio 5. De uitzending van de Evangelische Omroep staat gepland voor zaterdag avond 1 maart om half negen en duurt drie kwartier. Tot de medewer kenden behoren de Hervormd Ge mengde Zangvereniging Vox Jubi- lans en ds. L. Roetman. l 'S - Een belangrijke vraag is ditmaal ook hoeveel Waddinxveners bereid zullen zijn hun stem te gaan uitbrengen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging 4 van de 10 Waddinxveners niet stem men. Bijna de helft vond het dus niet de moeite waard aan te geven wie hen vier jaar lang moest vertegenwoordigen. Dat is een opmerkelijk hoog aantal, omdat het gemeentebestuur toch het dichtst bij de bevolking staat en Wad dinxveen een overzichtelijke gemeente is. Een gegeven is dat in dit Gouwedorp, met een jonge bevolking en in de nabij heid van grote steden, waar veelal ook nog wordt gewerkt, in het algemeen wordt gestemd, zoals dat landelijk ook gebeurt. Wint de VVD in het land, dan wint de VVD ook hier (zie in 1982 van 3 naar 5 zetels) en verliest het CDA in het land, dan redden de christen-democra ten het ook in Waddinxveen niet (in 1982 van 6 naar 5 zetels).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1