GEMEENTE WADDINXVEEN PvdA wil aandacht bijzondere groepen Ds. J. Maasland gaat toch weg Gemeente Kerkweg-West gaat dicht KWF meldt W’veense actie WADDINXVEEN - In de januari- nieuwsbrief van het Koningin Wilhelmi na Fonds voor de kankerbestrijding is aandacht besteed aan de ledenwerfactie van de KWF-afdeling Waddinxveen die onder voorzitterschap van dokter B. Glaser 1.365 nieuwe leden heeft kunnen inschrijven. Men had er 900. Beroep Capelle aangenomen Dido Havenaar te gast bij WSE-voetbal overlegt met gehandicapten OPENBARE WERKEN Minderheden Ds. L. Roetman WET VERONTREINIGING OPPER VLAKTEWA TEREN Ouderen SPREEKUREN Spelregelwedstrijd VERGADERINGEN A VONDOPENSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN VERKIEZINGEN Gehandicapten MILIEUZAKEN Jongeren GEHANDICAPTENBELEID TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 12222 01820-24255 13000 13000 - 1 f 4 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 JANUARI 1986 01820-16066 010-362244 per brief te 7 WADDINXVEEN - Emancipatie, ouderen, etnische minderheden, jon geren en gehandicapten zijn de onderwerpen en groepen die de Partij van de Arbeid, naast de groep economische zwakkeren, in de komende jaren extra aandacht wil geven. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van deze partij Commissie voor Welzijnszaken Dinsdag 4 februari 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Nota minderhedenbeleid. Programma Welzijn Minderheden 1986. Stand van zaken Flankerend Ouderenbeleid. Aanschaf materialen zwembaden. Volgens de socialisten dient iedereen, ongeacht sexe of burgerlijke staat, de mogelijkheid te hebben tot een zelfstan dig bestaan en vrouwen zowel als man nen dienen gelijke kansen, rechten en vrijheden te hebben. De nu bestaande achterstand in dit opzicht van vrouwen dient te worden weggewerkt. Emancipatie-beleid is daarom meer dan gebruik maken van de rijksbijdrage emancipatie-activiteiten. Emancipatie beleid is facetbeleid en moet binnen de gemeente op alle terreinen ingevoerd worden. Er moet zo spoedig mogelijk een emancipatie-nota komen, waarin aandacht wordt geschonken aan eman cipatie in diverse sektoren. Emancipa tie behoort een zelfstandig onderdeel te zijn van een wethouderschap. Er moet voldoende ambtelijke ondersteuning komen. De ’’vergrijzing” van de bevolking is nu al goed merkbaar en zal in de toekomst aanzienlijk zijn. Op langer termijn zal Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat door de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap De Nederlandse samehleving is een multi-etnische samenleving geworden. Ook in Waddinxveen werken en wonen Het is ongebruikelijk dat een predikant binnen een korte tijd twee beroepen uit dezelfde kerkelijke gemeente krijgt. ’’Precies na één jaar ontving ik voor de tweede keer een beroep naar Capelle aan den IJsselIk bedankte vorig jaar al moeilijk. Toen hoopte ik dat deze ge meente spoedig een predikant zou ont vangen. Dat is niet bewaarheid en nu ze al 1 1/2 jaar vacant zijn intussen, hebben ze mij gevraagd of ik een nieuw beroep wilde ontvangen. Dat is niet gebruike lijk. Het heeft me daarom erg veel strijd gegeven hoe op dit verzoek te moeten reageren”, zo verklaarde ds. Maasland in het Hervormd Kerkblad. ”U weet intussen wat het antwoord is geworden. Als er verder niets tussen komt, zullen we binnen afzienbare tijd van elkaar los gemaakt worden. Sommi gen hebben er erg veel moeite mee dat het zo is gegaan. Ik heb daar begrip voor. Ik dank anderen voor hun bemoe digende reactie en meeleven. Laten we elkaar vasthouden in Hem die ons red dend vast grijpt en nooit meer loslaat. 01820-15767 01727-4044 070-210001 Binnen afzienbare tijd gaat niét alleen ds. Maasland de Centrale Hervormde Gemeente verlaten. Ook voor ds. L. Roetman komt er in de loop van dit eer ste half jaar een einde aan zijn werk zaamheden. Deze aan de Sniepweg wo nende dominee stopt er mee in verband met zijn gezondheid. Wegafsluiting Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten zal in verband met het uitvoeren van herstraatwerkzaamheden het gedeelte van de Kerkweg-West alhier gelegen tussen Puttelaan en Esdoornlaan, ge durende de periode van maandag 3 februari 1986 tot en met vrijdag 28 februari 1986 of zoveel korter of langer als de uitvoering van het werk dit noodzakelijk maakt, voor alle motorische verkeer zijn ge sloten. De omleiding zal d.m.v. borden worden aangegeven. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Waddinxveen, 29 januari 1986. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. 14433 14433 Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 9.00-11.00 uur. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. van gehandicap- belangstellenden dit overleg deel Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. We mogen deze weg in het geloot erva ren als een weg die God ons wees. Het is geen zaak van Capelle of van mijmaar van Hem in Wiens hand onze tijden zijn”. De 44-jarige ds. Maasland is sinds de cember 1980 predikant in Waddinx veen. Hij was in Capelle aan den IJssel beroepen in de vacature van ds. A. de Reuver, die in 1984 naar Delft vertrok. Zijn komst naar Waddinxveen was ruim vijf jaar geleden ook al heel bijzonder. Eerst bedankte hij voor het Waddinx- veense beroep om daar vervolgens weer op terug te komen. WADDINXVEEN Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten zal in verband met het uitvoeren van her straatwerkzaamheden het gedeelte van de Kerkweg-West alhier gelegen tussen Puttelaan en Esdoornlaan, ge durende de periode van maandag 3 februari 1986 tot en met vrijdag 28 februari of zoveel korter of langer als de uitvoering van het werk dit nood zakelijk maakt, voor alle motorische verkeer zijn gesloten. De omleiding zal middels borden worden aangege ven. Met twee teams is de voetbalvereni ging WSE doorgedrongen in de finale van de spelregelcompetitie. Zaterdag 1 februari zal deze in Gouda worden afgewerkt. Titelverdediger WSE ont moet daar twee teams van CVC uit Reeuwijk, een team van Lekkerkerk en een van Nieuwkoop. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Commissie voor Sociale Zaken, t Volksgezondheid en Woonruimtebeleid Donderdag 30 januari 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Richtlijnen Vervoerskosten deelname maatschappelijk verkeer. Beleidsvoornemens baarmoederhalskankeronderzoek. Evaluatieverslag Gezondheidscentrum Zuidplas. Kwijtscheldingsbeleid Afvalstoffenheffing. Commissie voor de ruimtelijke ordening en woningbouw Dinsdag 4 februari 1986, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Ruiling grond G. Huizer, Zuidkade. Verkoop grond P. Baan, Zuidkade. Voorbereidingsbesluit t.b.v. ged. bestemmingsplannen Stations straat en Waddinxveen, herziening 1953. Commissie Openbare Werken en Bedrijven Woensdag 5 februari 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van het spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik maken. Voor de berichtgeving in de nieuwsbrief werd gebruik gemaakt van de artikelen die in het Weekblad voor Waddinxveen zijn verschenen over de ledenwerfactie. In het eerste artikel legde dokter Glaser uit waar het om gaat, wat er gaat gebeu ren, waarom leden voor het KWF van belang zijn, wat het KWF doet met het geld. Het tweede artikel ging over de leden werfactie zoals die op dat moment werd gehouden en het derde artikel meldde het resultaat. ’Uitgekiende informatie’, zoals het in het laatste bericht wordt ge noemd. Publiciteit is voor een leden werfactie al even belangrijk als voor een collecte. Dat geldt natuurlijk ook voor de twee andere ingrediënten: organisa tie en motivatie. De organisatie omvatte onder andere de verspreiding van ledenwerffolders en ervoor zorgen dat bij elk huis werd aan gebeld met het verzoek om lid te wor den van het KWF. Voor de verspreiding werd het Weekblad voor Waddinxveen ingeschakeld en 170 personen zijn daar na de huizen langs gegaan. De afdeling heeft de medewerking ge kregen van de vrijwillige brandweer, de Waddinxveense Reddingsbrigade, de tennisvereniging De Gouwe Smash en de Service clubs: Ronde Tafel, Rotary en Lions. De vertrekkende predikant ds. J. Maasland. (Foto: Archief). Commissie voor de Onderwijszaken Woensdag 5 februari 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Behandeling Onderwijsnota. Behandeling onderwijsaangelegenheden in ’’Nota Minderhedenbe leid”. het een verschuiving ten gevolge heb ben van het aantal en de soort voorzie ningen, die de gemeente voor haar inge zetenen dient te kreeëren en in stand te houden. Er moet een bejaardennota worden op gesteld met de volgende punten: Bevor deren dat ouderen maatschappelijk ak- tief (kunnen) blijven en deel kunnen ne men aan sociale, culturele en bestuurlij ke activiteiten. Ouderen moeten zo lang mogelijk in staat gesteld worden zelf standig te blijven wonen. Er moet voor gezorgd worden, dat er een optimaal pakket aan voorzieningen voor zorg- en dienstverlening is. Het partikuliere ini tiatief van de Humanistische Stichting voor Huisvesting Bejaarden (HSHB) in Waddinxveen ter realisering van een wooncentrum voor ouderen dient te worden bevorderd. Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. WADDINXVEEN - De hervormde predikant ds. J. Maasland gaat Wad dinxveen verlaten. Hij heeft het beroep dat de hervormde kerk van Ca pelle aan den IJssel op hem heeft uitgebracht aangenomen. Binnen de Centrale Hervormde Gemeente is hier van opgekeken, omdat de aan de Stationsstraat wonende dominee vorig jaar nog had bedankt voor het be roep uit die gemeente. van Rijnland een vergunning krachtens de Wet Verontreiniging Op pervlaktewateren aan de gemeente Waddinxveen is verleend voor het door middel van een overstort van de gemeentelijke riolering, zich bevindende ter hoogte van de De Ruyterstraat, lozen van afval water afkomstig uit die riolering, gelegen aan de Kromme Esse, in oppervlaktewater van de polder Bloemendaal. Deze vergunning en alle daarbijbehorende stukken liggen tot en met 15 februari 1986 voor een ieder ter inzage op de afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien kan desgewenst een af spraak maken de stukken op maandagavond gedurende maximaal drie uren in te zien. Tot en met de bovengenoemde datum kan beroep tegen de beschik king worden aangetekend door: - adviseurs; - degenen die reeds bij de terinzagelegging van de aanvraag c.q. de ontwerpbeschikking bezwaren hebben ingediend; - een ieder die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is ge weest bezwaar in te brengen tijdens terinzagelegging van de aan vraag en van de ontwerp-beschikking. De beschikking wordt van kracht na afloop van deze termijn, tenzij voordien een beroep wordt ingesteld tegen deze beschikking. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch binnen de voornoemde termijn te worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Wet op de Ruimtelijke Ordening Partiële herziening 7 bestemmingsplannen De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat bij besluit van 3 december 1985, nr. B 25246, Gedeputeerde Staten goedkeu ring hebben verleend aan het raadsbesluit van 19 juni 1985 tot vast stelling van een partiële herziening van de bestemmingsplannen ’’Dorpstraat”, ’’Landelijk Gebied West”, ’’Stationsstraat”,’’Recre atiegebied ’t Weegje”, ’’Zuidkade I”, ’’Zuidkade-Wilhelminaka- de” en ’’Noordkade 1967”. Deze partiële herziening heeft betrekking op de uitsluiting van zgn. A-inrichtingen ingevolge de Wet Geluidhinder. Het besluit van Gedeputeerde Staten en de partiële herziening van de bestemmingsplannen liggen met ingang van donderdag 30 janu ari 1986 gedurende een maand tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Daar er geen bezwaren bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend en dit college de partiële herziening geheel heeft goedgekeurd is alleen de inspecteur van de ruimtelijke ordening bevoegd beroep bij de Kroon in te stellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Bij de op 21 mei 1986 te houden stemming ter verkiezing van de le den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kan aan bepaalde categorieën kiezers worden toegestaan per brief te stemmen, te we ten: a. de kiezer, die op de dag der kandidaatstelling (8 april 1986) zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, met uitzondering van degene die zijn werkelijke woonplaats in de Nederlandse Antillen heeft en die niet gedurende tenminste tien jaar zijn werkelijke woonplaats in Nederland heeft gehad. Uiterlijk 25 maart 1986 dient hij een schriftelijk verzoek tot op neming in het register van buiten Nederland gevestigde kiezers in bij het hoofd van de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters. Gelijktijdig dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te stemmen in; b. de kiezer, die op de dag der stemming wegens zijn beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamheden van een lid van het gezin waarvan hij deel uitmaakt buiten Nederland zal verblijven. Uiterlijk 23 april 1986 dient hij een schriftelijk verzoek om per brief te mogen stemmen in bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor de verzoekschriften moet gebruik gemaakt worden van formu lieren die ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn. De kiezer aan wie is toegestaan per brief te stemmen kan uitsluitend op die wijze aan de stemming deelnemen. Nadere informatie kan men verkrijgen ter gemeentesecretarie, bu reau BURGERZAKEN, tel. 14433, tst. 242. De gemeentelijke nota gehandicapten blijft uitgangspunt voor het beleid. Peri odieke bijstelling ervan is geweest. Het tweejaarlijks overleg met gehandicap- ten-organisaties wordt voortgezet. Re gionale initiatieven voor voorzieningen voor geestelijk gehandicapten worden gestimuleerd. Aanvullend, plaatselijk beleid is gewenst, o.m. ten aanzien van voorlichting en huisvesting. Ontwerp-beschikking Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende de peri ode 30 januari tot 13 februari 1986 ter inzage ligt de ontwerp-be schikking op de aanvaag van L.P. Bouwman, Rijsbes 3 te Rotter dam, voor het oprichten en in werking hebben van een poeliersbe- drijf aan de Passage 17 alhier. Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 23 voorschrif ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder van ernstige aard buiten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stuk ken liggen gedurende de genoemde periode op de afdeling Algeme ne Zaken en Ruimtelijke Ordening ter inzage op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die tijdens kantooruren geen gelegen heid heeft de stukken in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond gedurende maximaal drie uren in te zien. De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 13 februari 1986 gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanlei ding van deze ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college. WADDINXVEEN - Komende zater dagmiddag om half vijf is doelman Dido Havenaar te gast bij de voet balvereniging WSE. In het jeugd honk van de kantine op het sport complex in de Oranjewijk zal hij een praatje houden voor de jeugd van die vereniging. Centraal hierin zullen staan de ervaringen die Have naar opdeed in de professionele voet ballerij in Nederland en het Verre Oosten. Dido Havenaar begon zijn carrière bij voetbalvereniging Waddinxveen, stond enige tijd bij FC Den Haag on der de lat en is momenteel onder contract bij het Japanse Mazda. Hier wordt hij getraind door de Neder lander Hans Ooft. In Japan ligt de competitie op het ogenblik stil. Het nationale elftal be reidt zich voor op de deelname aan de WK in Mexico. Havenaar geniet momenteel gastvrijheid bij Feye- noord. Eerder dit seizoen, om precies te zijn op 18 november, had de club uit de Oranjewijk ook Feyenoord-coach Ab Fafié al in haar midden. Fafié, ooit trainer van WSE-1, verzorgde toen onder zeer grote publieke belangstel ling een zelfde soort programma. Ook nu hoopt men op een goede op komst. Belangstellenden van buiten de vereniging zijn eveneens welkom. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. buitenlanders. De positie van deze plaatsgenoten moet niet verschillen met die van de autochtonen. Met name wat betreft huisvesting, on derwijs en arbeidsvoorzieningen is de toegankelijkheid en evenredige verde ling nog ver te zoeken. De nota minder heden moet worden uitgevoerd en waar nodig aangepast. Jongeren vormen een van de groepen die het ernstigst getroffen worden door de huidige werkloosheid en van wie de verworven zelfstandigheid wordt be dreigd. De bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn treffen hen hard, omdat zij vooral tiet slechts zijn voorbereid op de gevolgen van de economische crisis. Het gevolg is dat veel jongeren de huidi ge maatschappij de rug dreigen toe te keren, omdat zij gebaseerd is op harde concurrentie in plaats van solidariteit. De gemeente dient een actief beleid te gaan voeren ten aanzien van jongeren op het gebied van onder andere huisves ting, sociaal-culturele voorzieningen en werkgelegenheidsvoorzieningen In Waddinxveen zijn voor jongeren vanaf ongeveer 16 jaar weinig uitgaan smogelijkheden. Particuliere initiatie ven op dit punt zullen worden onder steund. Op donderdagavond 6 februari 1986 om 19.30 uur zal in het gemeen tehuis een overleg gehouden worden over het gehandicaptenbeleid in Waddinxveen. Inwoners van Waddinxveen, vertegenwoordigers tenorganisaties en andere belanghebbenden en worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en aan te nemen. De agenda voor dit overleg luidt als volgt: 1. evaluatie rateltikker bij zebra Chopinlaan; 2. bouw aangepaste woningen in de wijk Zuidplas; 3. voorzieningen die verder nog worden/zijn getroffen; 4. film ’’samen op weg” inzake gehandicapten in het verkeer. Opgemerkt wordt dat het gemeentehuis toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. WADDINXVEEN - Donderdag avond 6 februari om half acht zal in het gemeentehuis door het college van Burgemeester en Wethouders weer een overleg gehouden worden over het gehandicaptenbeleid in Wad dinxveen. Inwoners van Waddinxveen, vertegen woordigers van gehandicaptenorgani saties en andere belanghebbenden en belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en aan dit overleg deel te nemen. De agenda voor dit overleg luidt als volgt: evaluatie rateltikker bij zebra Chopinlaan, bouw aangepaste wonin gen in de wijk Zuidplas; voorzienin gen die verder nog worden/zijn ge troffen en vertoning film “samen op weg” inzake gehandicapten in het verkeer. Can links naar rechts het bestuur van de afdeling Waddinxveen van het Koningin Wilhelmina Fonds voorde kan kerbestrijding: CC. Blonk (secretaris/penningmeester), B. Glaser (voorzitter), P.W. Trouwborst-Hey, H. Klei- weg-de Waal; T. de Jong-Borg en L. Rehorst-van Vliet. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3