Auto brandde geheel uit De Bonkelaar was ’n echt wiener café Burgemeester noemt galerie heel fraai Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND Winkeltje Dorpstraat ook op zondag open Met "vernieuwd’’ centrum maakten 300 mensen kennis Nieuwe cursus Computeravond in De Bonkelaar Beverly Hills Cops draait in De Bonkelaar GELOOFSOPVOEDING CENTRAAL OP AVOND AGENDA BIOSCOPEN bedrijfsleven ook regiozaak” Verkooppunt bij monument Wilhelmina? ’’Aantrekken POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Weekblad voor Waddinxveen Onder invloed Maandelijks Weekenddienst dierenarts: Rozen Verlichting Inbraken Aanrijdingen Draai gevonden Veel mensen bezig Snelheidsovertreders Spontaan Bedrijfsleven DE KERKEN NODIGEN W WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 JANUARI 1986 Apotheek: F F. Burgemeester C.M. van der Linden en Hennie den Boon bij het door Theo den Boon gemaakte kunstwerk ”Ge- 1 Overleden: Steenbergen ev C. van Kooten, Agnes Catharina, oud 57 jaar; van der Maas, Abraham Anthony, oud 76 jaar; de Regt wv C. van Mullem, Hendrika, oud 98 jaar. Ondertrouwd: N. Chierandjoe en S. Vink; J.L. Braams en M.P. de Groot. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). rende publiek een glimlach op het ge laat te toveren. CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Woensdag: 08.45 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Secretariaat: M. C. Toebak, Chopinlaan 22, tel. 14509. Aanvraag deelname: mevr. J.S. Deters-Stapel, Schuberthof 17, tel. 17716 Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Twee- of drie ochtenden. Opgave: mevrouw I. Kraan, tel. 13422. GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek THALIA Do. en vr. 8 uur. za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: GOTCHA, a.l. Za. en zo. half twee, wo. half drie: SJORS EN SJIMMIE EN DE TO VERRING, a.l. Dinsdag 8 uur: DE DREAM, a.l. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. De afgelopen week werd een inbraak in een woning gepleegd en in vier gevallen werd getracht in te breken. In alle geval len werd aan de achterdeuren van de panden gerommeld. De sloten werden geforceerd. Inbraakpogingen vonden plaats aan de Da Costaweg, Jul. van Stolberglaan, Kleikade, W. de Zwijgerlaan. Aan de Groensvoorde werd een voltooide in braak gepleegd. Ontvreemd werd een antieke Friese Vrij slinger en enkele sie raden Op de vroege ochtend van vrijdag 24 ja nuari werd een etalageruit van de opti cien ingegooid met 3 straatklinkers. On vreemd werden hoeveelheden zonne brillen en barometers. Uit een afgesloten schuur aan de Nic. Beetslaan werd een portemonnee in houd ca. f 140,- weggenomen. De afgelopen week werden vanuit een aan de Kanaaldijk in aanbouw zijnde woning een kruiwagen, een waterpas en een boormachine weggenomen. Geza menlijke waarde van het ontvreemde bedraagt f. 375,-. Het afgelopen weekend werd ingebro ken in een woning aan de Philips Wil- lemstraat. Via de achterzijde kwam men binnen. Ontvreemd werd een vide orecorder. Op vrijdag 24 januari werden bij een kleine snelheidscontrole op de Noord- kade 24 automobilisten bekeurd, daar zij zich niet aan de maximum-snelheid hielden. De overtreden snelheden va rieerden van 68 tot 83 km per uur. WADDINXVEEN - Een gezamenlijke krachtenbundeling om het bedrijfsle ven meer geïnteresseerd te krijgen voor Midden-Holland ziet PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein wel zitten. Hij geeft daarover zijn mening in het blad Midden-Holland Expresse. ”Het zou een slechte zaak zijn als we el kaar als buren zouden beconcurreren. Waddinxveen is immers gebaat bij werkgelegenheid in Gouda en anders om”, zegt hij. Wethouder drs. R. Harms van Gouda verklaarde: ”De bereidheid om geza menlijk acquisitie en promotie te ple gen, is bij Gouda zeker aanwezig. In ie der geval zullen de individuele gemeen ten ook hun eigen inspanningen moeten blijven verrichten om bedrijven naar hun terreinen te halen”. Bij drie gemeenten bestaat al een zeke re vorm van samenwerking. Burge meester A.W. Lips van Moerkapelle: ’’Bedrijven uit Moerkapelle, die bij ons aankloppen verwijzen wij nu al door naar Waddinxveen. Wij hebben geen plaats, terwijl Waddinxveen een groot bedrijventerrein heeft, dat nog leeg staat: Coenecoop. Ook Boskoop ver wijst bedrijven naar Waddinxveen. Dat is een afspraak tussen deze drie ge meenten”. WADDINXVEEN - CDA-wethouder P.F.J. van Schie is er een voorstander van dat de situatie bij het monument van Koningin Wilhelmina aan het Ko ningin Wilhelminaplein moet worden gewijzigd. De stoep zou ter plaatse moeten worden verbreed, zodat hier een verkooppunt kan worden gemaakt. Hij zei dat in de raadscommissie voor de financiën, waar de commissieleden in stemden met de uitgave van ruim 43 mil le om de hoge beplantingen bij kruisin gen dit en volgend jaar te kunnen ver vangen door lagere. Dit uit een oogpunt van verkeersveiligheid. Met deze her- beplanting had niemand moeite. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft zaterdag middag Galerie Den Boon aan de Dorpstraat 58 heropend. Het atelier en de permanente expositieruimte in het oudste deel van Waddinxveen noemde hij een heel fraaie en een bijzondere bijdrage aan het groeiende kunstklimaat in deze plaats. WADDINXVEEN - In de Ontmoetingskerk aan de Prinses Beatrixlaan wordt donderdagavond 6 februari oom acht uur een bijeenkomst gehou den over geloofsopvoeding met als thema ’’Tussen traditie en situatie”. Voor deze avond zijn ouders en belangstellenden uitgenodigd. WADDINXVEEN - Het buurtcentrum De Bonkelaar, waar zaterdag en zondag tijdens het open huis 300 mensen een kijkje kwamen nemen bij de presentatie van de activiteiten en kennis maakten met de nieuwe koers van het centrum aan de Beukenhof, was zaterdagavond de plek voor een vrolijke Weense avond met de Goudse operette. De gratis toegankelijke avond werd door ruim 100 mensen bezocht. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond 31 januari om acht uur draait in het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof tijdens de maandelijkse filmavond Beverly Hills Cop. De film is voor 12-jarigen en ouder en is te zien voor f. 3,50. In Beverly Hills Cop is actie, humor en spanning ontzettend goed samenge voegd tot een goed geheel wat de toe schouwer blijft boeien. Eddie Murphy zet in deze film onnavolgbare types neer, die weinig mensen kunnen evena ren. WADDINXVEEN - In het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat wordt maandag 17 februari gestart met een nieuwe cursus bloemschikken, er wordt in het buurtcentrum ook begonnen met een creativiteitscursus. WADDINXVEEN - Een informatie avond over computers en automatise ring wordt maandagavond 3 februari om acht uur in het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof gehou den. Een team van deskundigen onder leiding van Frank Roelofs zal iedereen met raad en daad bijstaan. De toegangs prijs beraagt vijf gulden. Er is gelegen heid om ook zelf met computers te wer ken. Het programma vermeldt de onderwer pen: Wat is automatisering?. Hoe kan geautomatiseerd worden?. Is automati sering kostbaar?. Kan er bespaard wor den door automatisering?. Belangrijke faktoren bij aanschaf computersysteem en hoe kan het klein- en middenbedrijf automatiseren in de praktijk. De computers rukken op. Jaren geleden waren dit alleen nog grote en rijke be drijven die zich de grote en dure compu ters konden veroorloven. Dankzij de snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van de electronica en de produktie ervan konden de computers sneller en ook goedkoper geleverd wor den. Hierdoor werd de computer voor een veel groter publiek bereikbaar. En het begint erop te lijken dat wij ook in het dagelijks leven niet meer om de computer heen kunnen. Twee automobilisten, een 21-jarige Waddinxvener en een 40-jarige uit Rot terdam afkomstige man, werden het af gelopen weekend onder invloed van al cohol achter het stuur van hun auto aan getroffen. Men onderging de bloed proef. Eén van de bestuurders was betrokken bij een éénzijdig ongeval op de IJser- manweg. Zijn auto moest worden afge- sleept. De auto van de tweede bestuur der werd eveneens afgevoerd, doch in dat geval was dat voor nader technisch onderzoek. Hennie en Theo den Boon ontmoetten een eerste burger, die weliswaar met plezier ingegaan was op de uitnodiging om de galerie te heropenen, maar toch enige aarzeling moest overwinnen. Ten slotte werkt de gemeente aan vernieu wingsplannen in het Dorpstraatgebied, welke het echtpaar Den Boon al jaren in onzekerheid houden. Door de (financiële en ruimtelijke) nood gedwongen koos men aan het Raadhuisplein echter voor een klein schaliger aanpak van het Dorpstraatge- beuren, zodat de belangstelling om het pandje van Hennie en Theo den Boon te slopen geheel is verdwenen. Burge meester Van der Linden wilde dan ook met zijn komst iets goed maken en een periode van aarzeling, onrust en vertra ging afsluiten. Op zondagavond 26 januari werd een uit Rotterdam afkomstige bestuurder onder invloed van alcohol in zijn auto aangetroffen. Hij onderging de bloed proef en kreeg een rijverbod opgelegd. Het blijkt nog steeds niet al te best ge steld te zijn voor wat betreft het ver keersgedrag ten aanzien van het voeren van verlichting en nabij de kruising bij de hefbrug. Bij enkele kleinere contro les werden 16 bestuurders bekeurd ter zake ondeugdelijke verlichting. Liefst 11 automobilisten reden in zeer korte tijd door het voor hen geldend rood ver keerslicht bij de kruising bij de hefbrug. spontaan gebracht wordt als in De Bon kelaar, gaat Iedereen net als nu, tevre den en blij naar huis. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bej aardenoordendonderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. sprek tussen twee stammen”. De Waddinxveense kunstenaar gaat het daarbij om landschappelijke structuren, waarin duidelijk herkenbare elementen zitten, zoals boomstammetjes, buizen, kabels en draden. Hij probeert een soort poëzie van het landschapsbeleven op te maken en door middel van getekende en geschilderde composities het thema ondergeschikt te maken aan een autonome expressie. (Foto: Sjaak Noteboom). Henk de Bruin was de charmante zan ger die de dames graag een roos aan bood met het lied ’’Dunkelrote Rosen”. Het waren waarschijnlijk de laatste ro zen want enigszins weemoedig zong hij ook nog ”Auf der Heide blühn die letzte Rosen”. Met het ”Sag beim abschied leise Servus” nam het gezelschap fi guurlijk en letterlijk afscheid van het publiek. Het vrolijke gezelschap werd dank ge bracht en de pianist Frank Gatser, geas sisteerd door Monique de Wit, kreeg een bloemenhulde voor zijn voortreffe lijk werk. Ruim anderhalf uur heeft de ze alle liederen begeleid op voorbeeldi ge wijze. Elke speler kreeg tenslotte nog een rode roos. Zij zullen zeker in de toekomst nog eens een optreden verzor gen in De Bonkelaar, maar eerst zet de volledige vereniging op 14, 18 en 21 maart de operette ”Dei lustige Witwe” van Frans Lehar op de planken van de Goudse Schouwburg. Als alles net zo Ongetwijfeld ook anngestoken door het succes van de Weense avond wil De Bonkelaar maandelijks een ontspan ningsavond voor volwassenen geven en dat is op zichzelf zeer prijzenswaardig. Een vast omlijnd programma voor de komende maanden is er echter nog niet. Men zoekt nog wat vrijwilligers om in de werkgroep plaats te nemen. Zang, theater en cabaret van semi-beroeps wil men vooral steeds op de planken bren gen om de bevolking van Waddinxveen en omstreken ontspanning te brengen. Tot op heden was men hiervoor aange wezen op de grotere plaatsen Gouda, Rotterdam of Den Haag. Op de kruising Sniepweg-Esdoornlaan vond op woensdag 22 januari omstreeks 16.00 uur een aanrijding plaats, waarbij twee personenauto’s waren betrokken. Niet verlenen van voorrang was de oor zaak van dit ongeval. Op donderdag 23 januari om 15.40 uur ontstond een ongeval op de hoek Jul. van Stolberglaan-Van Meck. Schwerin- laan. Een fietser reed op de Jul. van Stolberglaan op het moment dat een bromfietser naderde. Lichte materiele schade was het gevolg. Er werd nie mand gewond. Op zaterdag 25 januari omstreeks 12.00 uur raakte een 24-jarige automobilist uit ’s-Heerenberg door de gladheid na een hagelbui in de slip en botste tegen de vangrail. De auto raakte zodanig be schadigd, dat deze moest worden afge sleept. Op maandag 20 januari omstreeks 19.00 uur raakten twee personenauto’s be schadigd bij een lichte aanrijding op de Noordkade. Een bestuurder stond voorgesorteerd om een inrit in te rijden. Deze bestuurder reed iets naar rechts en kwam toen in aanraking met een juist aan de rechterzijde langsrijdende be stuurder. Op zondagavond werd een ongewenste bezoeker overlopen bij een inbraak in een woning aan de Kanaalstraat. Met een nadat de bewoners waren thuisge komen verdween de ongenode gast via het door hem geforceerde raam. Er werd niets ontvreemd. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ’’Maar uiteraard vind ik het nog plezie riger dat Hennie en Theo weer hun draai hebben gevonden in dit pand en de toekomst hier weer zien zitten,” al dus Waddinxveens eerste burger, die was vergezeld van zijn vrouw. Hij zei onder de indruk gekomen te zijn van de veranderingen in het atelier, dat nu bo ven is en de expositie op de begane grond. Bij Theo den Boon, die nu een kleine 70 werken van hem zelf exposeert, ontdek te hij een artistiek reveille, want de bruine periode is overgegaan in een wit te. De burgemeester repte van een artis tieke zekerheid, waarover de Waddinx veense kunstenaar nu zou kunnen be schikken. ’’Jullie galerie is een welkome aanvul ling op wat er in Waddinxveen al ge beurt. In de raadzaal is al vier keer per jaar een expositie, we omarmen nieuwe culturele initiatieven en zijn ingenomen met de activiteiten van de gemeentelij ke commissie voor kunst en cultuur”. De bijeenkomst is een initiatief van de werkgroep Kind-School-Kerk en jeug- douderlingen uit de Gereformeerde Kerk en de hervormde Immanuëlkerk, samen met de sprekers van deze avond drs. T.M. Gilhuis, lid van de Taakgroep Kerk en Onderwijs, die vooral zal spre ken over de jongere kinderen, en Co rinth van Schaik, medewerkster van het Chr. Pedagogisch Studiecentrum (afd. voortgezet onderwijs), die zal spreken over de oudere jeugd. ’’Uitgangspunt bij ons denken en spre ken over geloofsopvoeding zal zijn, dat kinderen gebaat zijn bij overeenstem ming tussen de verschillende opvoeders en begeleiders. Godsdienstige opvoe- ding/vorming is uiteraard eerst en voor al de verantwoordelijkheid van ouders, voortvloeiend uit de doopbelofte. Maar ouders hoeven dat niet alleen te doen. Al snel-delegeren zij een deel aan de school. Daar komt vaak de kinderne- vendienst bij, de jeugdkerk, het club werk en de catechisatie. Zo zijn er veel mensen die zich - naast de ouders - bezig houden met de gods dienstige vorming van onze kinderen”, aldus de organisatoren. De vraag is: op welke manier gebeurt dat? Naast elkaar, of zou het ook mèt el kaar kunnen? Kunnen wij van elkaar le ren? Het zal ouders een zorg moeten zijn wat er gebeurt tijdens de gods dienstlessen op school, en hoe kerkelij ke medewerkers spreken en handelen binnen het jeugdwerk. En, andersom, moeten mensen in het onderwijs en het jeugdwerk zich bij hun werk, zeker waar het de godsdienstige vorming be treft, gesteund en gedragen weten door de ouders. Het zou daarom goed zijn als er een vorm van overleg kwam tussen kerk, school en ouders. Al sprekend over doel en wegen van de godsdiensti ge opvoeding zouden zij elkaar kunnen inspireren en bemoedigen, corrigeren en aanvullen.” WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond om omstreeks tien uur brandde volgens de Waddinxveense rijkspolitie op het veilingsterrein aan de Bredeweg een personenauto geheel uit. De eigenaar, een inwoner van Zevenhuizen kon niet anders zien, dan dat de auto moest worden afge sleept. De oorzaak is niet precies bekend geworden. ZONDAG 2 FEBRUARI 1986 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. L. Schaap, Schoonhoven De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. J. Maasland Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. L. Roetman Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. J. Sierat, Leiderdorp 19.00 uur jeugddienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. H. Bade, Koudekerk a/d Rijn Ontmoetingskerk: 10.00 uurds. L.J. Koning-Polet, Gouda 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur prof. Adriaanse, Den Haag Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst De Weense avond in De Bonkelaar is een succes geworden. Het koor, be staande uit 25 van de 60 leden tellende Goudse Operette, zette direct al fors in met het wel zeer toepasselijke lied ”Wien, Wien nur du allein”. Wat een geluid kunnen die 25 personen vóórt brengen; alsof er een groot koor staat. Om de sfeer wat te verhogen was het to neel omgetoverd in een ’’Wiener café”, waar de zangers en zangeressen ont spannen aan tafeltjes zaten, een wijntje dronken en spontaan een lied zongen. Afwisselend het koor en solisten. De Bonkelaar had voor wijn en apfelstrü- del gezorgd. Zo gaat het ook in Wenen. Vooral in het voorjaar, als iedereen vrolijk is door de zon en de wijn, dan kan het gebeuren dat zomaar iemand een lied inzet en als het een beetje mee zit zingen de Weners spontaan het refrein mee. Dat gebeurde zaterdagavond in De Bonkelaar ook. De grote kracht van die avond was dat alles zo spontaan, zo natuurlijk ont spannen was. Niets geforceerd, niets in gestudeerd (behalve dan de teksten van de ruim 30 liederen, alles uit het hoofd gezongen). Joke Stam, met haar ontwapenende glimlach, zong alsof ze voor het eerst verliefd was ”Ich mócht einmal wieder verliebt sein". Jeanine Blok bezong ontspannen het voorjaar met "Frühling in Wien”. Peter Kemner zong eerst weifelend dat hij naar Maxim ging, maar zong met volledige overgave met Joke en het koor ’’Tansen mocht ich”, waarbij het gedeelte voor de pauze werd afgesloten. Na de pauze waren het koor en de solis ten nog beter op dreef en vooral Adrie v.d. Stam oogstte veel succes met zijn in typisch Weense accent gezongen ”s Wird einmal in Leben zo” en het beken de ’’Fiakerlied”. Ook het grappig gebrachte duet door Adrie en Evert Hanselaar ”Ich bin der Prodekan" viel bij het publiek goed in de smaak. Adrie wist door zijn onmis kenbare eenvoud bij het boeiend luiste- Omdat kunst ook verkocht moet wor den attendeerde burgemeester Van der Linden op het bedrijfsleven, dat best eens meer aandacht voor dit soort zaken zou kunnen opbrengen. In Galerie Den Boon hangt nu dus werk van de eige naar zélf. Op de agenda staan Jan Sloots, Theodora,Plas, Ton van Steen bergen en Johan Sietzema. Een zomër- tentoonstelling is gepland met Har San ders, Ton Eyzenbach, Ch. Donker, Ro ger Wittevrongel, Rie Bouters, Roel Bendijk, Pim Leefsma en Cees v.d. Veer. De galerie is geopend op donderdag (ook ’s avonds)vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur en op zondag van 13.00- 17.00 uur. VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Fred Nieuwesteeg, tel. 14433, tst. 229 Dagelijks tijdens kantooruren. Do. 8.15 uur, za. 9.15 uur, zo. 8 uur, ma. en wo. 8.15 uur: KISS OF THE SPIDER WOMAN, 12 jr. za. 7 uur, zo. 4 uur: THE LAST DRAGON, a.l. Za. zo. en wo. 2 uur: DONALD DUCK’S VERJAARDAGSPARTIJ TJE, a.l. ZATERDAG 1 FEBRUARI 1986 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 2 FEBRUARI 1986 Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5