Tij stermannen in Royal Inn Mitsubishi Pajero in container ingescheept I r Kees en Mieke Tijsterman zijn na rally-avontuur weer gewoon aan het werk tv over Kees en Mieke Zaterdag Veronica- Marokko Heel zwaar h Stoffig plein Heel blij Overgebleven Verraderlijk Afwezig - DAKAR (SENEGAL)/WADDINXVEEN - De 32-jarige automonteur en lasser Kees Tijsterman en zijn vrouw, de 30- jarige telefoniste en receptioniste Mieke Tijsterman-van Nie- len, hebben het weer geklaard. Voor de tweede maal hebben ze de ongelooflijk zware woestijnrally Parijs-Dakar, die dit jaar zo’n dramatisch verloop kreeg door ongevallen waarbij 7 doden en enkele zwaargewonden waren te betreuren, uitge reden. Een prima staaltje van vakmanschap, inzet en uithou dingsvermogen van het aan de Tweede Bloksweg in Wad- dinxveen wonende tweetal. A: - - tor WOENSDAG 29 JANUARI 1986 Blij dat we Dakar gezond en wel weer hebben kunnen halen door BERT WOUDENBERG Op de grote manifestatie op het stoffige prestaties brengt het publiek de handen op elkaar. de woestijnrally. De schoolkinderen hadden ervoor een dag vrij gekregen. Met z’n duizenden stonden ze te zwaai en langs de route naar het centrum van de stad. Kees en Mieke Tijsterman heb ben daar maar weinig van gezien, want zij vertrokken naar hun hotel, pal aan de Atlantische Oceaan. Kees Tijsterman deelt handtekeningen uit aan een jeugdige bewonderaar ster. een waar tijdens de rally volop brand stof en voedsel is te vinden, zei de Waddinxveense dat er verschillen zijn tussen het ene en het andere gebied. ”In vergelijking met ons zijn de mensen daar arm, maar ik denk ook dat ze niet beter willen". Kees Tijsterman kwam aan het woord in de televisie-uitzending ’’Veronica Sport". Hier ontmoette presentator Bob de Jong een opval lende timide Waddinxveense auto monteur en lasser. ’’Praat je altijd zo zacht”, vroeg hij zich af, maar het was duidelijk dat de succesvolle Mitsubishi Pajero-rijder eindelijk wel eens zijn bed. wilde zien. Na eerst thuis nog een aantal video banden van de rally te hebben be keken en alle gelukspost te hebben doorgebladerd ging het licht uit in de in een bloemenzee veranderde woning van Kees en Mieke Tijster man. Tijsterman op Schiphol. Verslag geefster Pauline Broekema repte van de zwaarste rally in de geschie denis van de woestijnrace, want van de 487 deelnemers kwamen er maar 100 in de Senegalese hoofd stad Dakar aan. De slopende rally Parijs-Dakar bete kent overigens geenszins dat Kees en Mieke Tijsterman nu een punt gaan zet ten achter deze uitdaging voor mens en voertuig. De twee zijn eigenlijk ’’ver slaafd" geraakt aan dit soort avonturen Daarom hoefden ze elkaar in Dakar maar even aan te kijken om te besluiten in 1987 - als het weer met de sponsors rond kan komen - weer mee te doen aan dit zware spektakel. Maar daar blijft het niet bij. Kees en Mieke Tijsterman wil len dit voorjaar ook uitkomen in de Ma rokkaanse Atlas-rally. "Parijs-Dakar blijft de zwaarste, lang ste en meest tot de verbeelding spreken de rally ter wereld, maar het avontuur in de woestijn blijft nu eenmaal trekken. Daarom willen we ook nog naar Marok ko De rally daar duurt vier dagen en is wat comfortabeler, maar je komt elkaar weer tegen. Parijs-Dakar is voor ons een nieuwe vriendenkring geworden”, zegt Kees Tijsterman. We spreken met hem in zijn brave Mit subishi Pajero. die hij op dat moment wegbrengt naar de haven van Dakar om in een container snel naar Nederland te worden verscheept. De onder het zand en met beschadigingen zittende Japanse terreinwagen zal met 21.000 kilometer (waarvan 14.000 rallykilometers) op de teller te zien zijn op de komende Be- drijfsauto-RAI in Amsterdam. "Deze rally was heel erg zwaar”, zegt Mieke Tijsterman. "In de Algerijnse woestijn waren we het op een gegeven moment zo zatdat we allebei zeidenzo hoeft het voor ons niet meer. We zaten toen in een zandstorm, hadden toen te maken met verschrikkelijke zanddui nen, raakten wat uit de route en konden maar niet opschieten. Verder waren de meeste etappes veel te lang, waardoor een stuk gezelligheid aan het einde van de dag ontbrak”. Kees Tijsterman geeft daarin zijn vrouw gelijk. ’’Gelukkig hebben de organisa- toren van Parijs-Dakar dat zelf ook in gezien. Beloofd is dat de etappes vol gend jaar korter zullen zijn. Nu kon het gebeuren dat tussen de aankomst van de ene rit en het vertrek voor de andere voor ons maar één uur zat. En dat is na tuurlijk veel te weinig”. Het Waddinxveense echtpaar vindt het belangrijkste van alles dat ze Dakar voor de tweede maal weer lichamelijk gezond en zonder noemenswaardige prblemen hebben weten te bereiken. Ze bleken alle ontberingen aan te kunnen. Hun terreinwagen, die zo bij de dealer te koop is. heeft het ook heel goed uit gehouden. Nog een paar honderd meter en ook voor deze deelnemer zit Parijs-Dakar erop. Voor deze Onafhankelijkheidsplein in het cen trum van Dakar ontbrak dus het Wad dinxveense paar. In hun hotel rustten ze lekker uit voor een ’s avonds gehouden feestje met de sponsors. Maar voordat het zover was werden eerst familieleden gebeld, want die hadden ze sinds hun vertrek uit Nederland niet meer gespro ken. Aan het eind van de rally bleken 7 do den te betreuren, waaronder organisa tor Thierry Sabine. Maar ondanks dit dramatische verloop heerste er in Da kar nog de nodige vreugde. Men vond dit een terecht eerbetoon aan de man die de woestijnrally uitbouwde tot een heel bijzonder evenement in Noord- en West-Afrika. "Merci Thierry", was er dan ook volop in Dakar te horen en te zien. In de Senegalese hoofdstad werd daar mee schrijnend duidelijk dat doden gauw zijn vergeten. De intocht van de overgebleven rallyrijders verschilde ei genlijk niet met die van vorig jaar Op kop van de stoet auto’s, vrachtwagens en motoren reden deze keer echter de nieuwe organisator Patrick Verdoy. de vriendin Suzanne van wijlen Thierry Sa bine (die bij een helikopterongeval met vier anderen de dood had gevonden) en de vader van de omgekomen leider, die is niets meer te bespeuren. Toch kon met slechts nieuwe schokdempers en twee nieuwe banden het zware karwei in 22 dagen over 14.000 kilometer wor den geklaard. "Het doel dat ik had om heelhuids Da kar te halen heb ik gehaald", zegt Kees Tijsterman nuchter, maar niet zonder trots. "Ik reed tenslotte in een stand aardterreinwagen, dus moest ik voor zichtig doen. En dat ik daarmee goede plaatsen heb weten te bereiken geeft In het leven van Kees en Mieke Tijster man. die door het zware werk in de Sa hara een aantal kilootjes lichter zijn ge worden is de woestij n een aparte plaats in gaan nemen. "Van de onmetelijk grote woestijn gaat erg veel rust uit", vertelt Mieke Tijsterman. die door haar vrouw-zijn in de rallykaravaan een gro te populariteit opbouwde. van Dakar, zo’n 25 kilometer van,het centrum. Kees en Mieke Tijsterman, die in 1984 met een paar kennissen de rally een aan tal dagen volgden, in 1985 meededen en op de 12e plaats in het eindklassement terechtkwamen en die dit jaar in allerlei klassementen een le, 3e, 5e, 38e en 42e plaats bezetten, zijn inmiddels weer aan hun gewone werk gegaan. Zaterdag werden ze feestelijk onthaald op de luchthaven Schiphol na een nachtelijke vlucht uit de Senegalese hoofdstad Da kar via Marseille en Parijs. De finish was vorige week woensdag op het strand bij Dakar, drie weken na de start in Versailles en hun officiële vertrek uit Waddinxveen op Tweede Kerstdag. echter de monsterrit tot het bittere eind weten vol te houden. Op het strand bij Dakar, waar de zon behoorlijk fel stond te schijnen, zagen Kees en Mieke Tijsterman er opvallend fris en monter uit. Kees was gladgescho ren en Mieke straalde als vanouds. Zo op het oog heel ontspannen hadden ze hun Mitsubishi Pajero vlak bij de finish lijn geparkeerd, deelden handtekenin gen uit aan Senegalezen en maakten een praatje. Dat gebeurde steeds in het En gels, want Frans spreken Kees en Mieke Tijsterman nog steeds niet. ’s morgens nog de deelnemers met be- wonderenswaardige moed had toege sproken. Gedrieën- maakten ze duide lijk dat de show altijd moest doorgaan. Met de op de 17e plaats in het klasse ment geëindigde motorrijder Anne Kies uit Appelscha waren Kees en Mie ke Tijsterman in de 8e rally Parijs-Da kar de enige drie overgebleven Neder landse deelnemers. De met veel tam tam rijdende fabrieksteams hadden het eindpunt in Senegal niet weten te halen, in tegenstelling tot de zelfstandig opere rende Kees en Mieke Tijsterman. dat heel blij was met de behaalde prestaties. "Een knap stukje werk”, zei ook de in Dakar aanwezige pr-man Eric Nort van Mitsubishi-importeur Hart. Nibbrig Greeve in Sassenheim, samen met het Japanse fotomerk Nikon één van de vier sponsors van het Waddinxveense echt paar. Het benzineconcern Shell en het bandenmerk Bridgestone waren de an deren. Terwijl de winnaars van het algemeen klassement vorige week woensdag-mid- dag de champagneflessen lieten knallen op het warme en windrijke schelpen- strand van het Lac Rose, een roodkleu rig binnenmeer van de Atlantische Oce aan op zo’n 25 kilometer van het cen trum van Dakar - liep Mieke Tijsterman net gekregen Hollandse dropjes uit te delen aan enkele rally deelnemers. Dat waren er overigens niet zo veel meer: zo’n 100 van de 580. De rest was onver- richterzake al naar huis gegaan. De enige overgebleven Nederlandse autocoureurs waren in de rally-kara- vaan een opvallende verschijning. Mie ke Tijsterman was zelfs één van de wei nige vrouwelijke deelnemers die de fi nishlijn hadden gehaald. De Waddinx veense had op aandachttrekkende wijze Maar de wagen met rallynummer 348 heeft wel zichtbaar veel te lijden gehad. Van de glans die het zwarte voertuig zo kenmerkte toen het op Tweede Kerst dag officieel uit Waddinxveen vertrok. mij voldoening. Ons was het daar ook vooral om begonnen". De Senegalese hoofdstad Dakar stond al dagenlang, en zeker op de dag van de finish, in het teken van de 8e editie van Mieke Tijsterman vertelde tegen j de verslaggeefster dat vooral de t zandduinen verraderlijke woestijn- gedeelten zijn. Op de vraag hoe ze het vond te rijden in gebieden met schrijnend voedselgebrek, ij -A WADDINXVEEN - In het Ver onica-televisieprogramma ”De Heilige Koe” van komende zater dagavond (Nederland 1, 18.30- 19.00) zal presentator Bob de Jong dieper ingaan op de rally Parijs Dakar met de Waddinxveense Kees en Mieke Tijsterman. Het tweetal van de Tweede Bloks weg was zaterdagavond ook al niet van de buis te slaan. Direct na hun aankomst op Schiphol, waar ze door het Mitsubishi Dealerteam Holland, familie, vrienden en ken nissen werden gehuldigd, gingen ze naar het NOS-complex in Hiher sum. Daar werd eerst meegewerkt aan het rechtstreekse Veronica-televi- sie-programma ’’Veronica Sport”, terwijl ook al opnamen werden ge maakt voor het zaterdagavond uit te zenden televisieprogramma. Bovendien werd in het NOS-jour naai van half elf verslag gedaan van de aankomst van Kees en Mieke Ditmaal schitterde een gemeentelijk vertegenwoordiger door afwezigheid bij het feestelijk onthaal op Schiphol, afgelopen zaterdagmiddag. Er waren daar 80 gasten, maar geen burgemeester C.M. van der Linden of één van zijn wethouders. Het schijnt dat discussie over de "waarde" van de rally dwars door hongerend Afrika en met als tol zeven doden en een aantal zwaargewonden het gemeentebestuur ditmaal weghield van de ontvangst. Vorig jaar werden Kees en Mieke Tijsterman nog ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis en toegesproken door burgemeester Van der Linden maar van gemeentewege wordt er op gewezen dat deze ontvangst was gere geld door de club "Vrienden van de Tijstermannen". Kees en Mieke Tijsterman treuren echter niet om de afwezigheid van offi ciële gemeentelijke belangstelling. Die was er wel op de ochtend van Tweede Kerstdag (donderdag 26 december) toen de twee op het veilingter- rein aan de Bredeweg werden uitgezwaaid door burgemeester Van der Lin den. Van hem kregen ze nog twee gele Waddinxveense shirts mee. die ove rigens in de woestijn zijn achtergebleven. Kees en Mieke Tijsterman bij hun Mitsubishi Pajero. Ze zijn net aangekomen bij de finish van de 8e woestijnrally Parijs-Dakar en genieten een beetje rust op het strand van Dakar. WADDINXVEEN - In bar-bodega "Royal Inn" aan het Koningin Wilhel- minaplein wordt vanavond (woensdag 29 januari) een feestje gebouwd rond de Tijstermannen. Dat gebeurt door de club "Vrienden van de Tijsterman nen”, die een jaar geleden ook al in actie kwamen toen het Waddinxveense echtpaar de 7e rally Parijs-Dakar afsloot met een bewonderingswaardige 12e plaats in het algemeen klassement. Het tweetal reed toen in een vierwielaangedreven Mercedes-Benz terrein wagen, waarmee zij in het klassement diesel-personenauto’s de eerste plaats voor zich opeiste. Een hele bijzondere prestatie, ver voor tal van fa brieksteams die op alle mogelijk vormen van steun konden rekenen, die door de gemeente Waddinxveen werd beloond met een legpenning. Een beeld van de woestijnrally op het strand zo'n 25 kilometer van de Senagelese hoofdstad Dakar. De helicopter is er voor de televisie-opnamen. Na de rally is het op het strand van Dakar goed dropjes eten. Hier pakt Kees Tijsterman er een paar uit het puntzakje van zijn vrouw Mieke, die er al enkele in haar mond heeft gestoken. te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 9