Nog geen overval Info-avond over vervuilde bodem Politiek café geslaagd spoor van daders „50” Petteplaslied Rooie Keeltjes WADDINXVEEN - Op de melodie van ’’Twee emmertjes water halen” heeft het afdelingskoor De Rooie Keeltjes van de Partij van de Arbeid za terdagavond voor de eerste maal het ’’Petteplaslied” ten gehore gebracht. Dat gebeurde aan het slot van een lange middag van toespraken ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan van de PvdA in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan. Gender Birgligi” gaat voetballen ELKRANT ff Dagopvang, maaltijdvoorziening, alarmering, recreatie In raadzaal op 17 februari Brand in woonhuis Noordeinde Het Anker W5 in ’t Gemaal r KA WADDINXVEEN Thema-avond van RPF in Jaarvergadering VARA in Gouda Nieuwe cursus creativiteit UW AUTO IN ONDERHOUD? Stokbrood? DE PATER RENAULT Tel. 01727-3268 Film bij De Open Cirkel Nieuwsblad Onafhankelijk Een boekenbon? boekhandel veldwijk Signalement DIRK DE BRUYN f Schoon water Dagopvang Vast in lift Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 41e JAARGANG - Nr. 1963 ;n! ALS WIJ HET Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen O1828-13822 Het Echte Franse ZÏ Weekblad voor Waddinxveen Flankerend ouderenbeleid krijgt langzaam gestalte zien. De tekst van het Petteplaslied luidt als volgt: I, Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. GRAAG GEGE1 PASSAGE 53 - TEL. 12620 1 De Utrechtse band W5. Linden. Geen ijspret in de winter daar moeten ze parkeren dinerende dames en heren d’ijsclub heeft alweer een'klacht dat hadden we: ’’Nooit Gedacht”. Refrein: En van je ras ras ras we gaan bouwen aan de plas en van je vort vort vort weg met onze hengelsport en van je erk erk erk dat bevordert toch het werk en van je een, twee, drie. Geen uitzicht op het water vanuit de flatgebouwen ’t zal de oudjes niet berouwen geen eendepoep meer voor de stoep maar de geur van eendesoep. Refrein: En van je ras ras ras dempen we de hede plas en van je vort vort vort we komen nu al plaats te kort en van je erk erk erk bouwen w’ook nog een grote kerk en van je bim bam bom. De muziek werd verzorgd door het Swingtime Combo. In de gesprekjes met de kandidaat- raadsleden bleek soms heel goed dat de een veel meer bedreven is in het beant woorden van vragen dan de ander. On vervarenheid bracht sommigen in moei lijkheden, waardoor ze zich vast praat ten. Maar de humor werd ook niet ge schuwd. Geestig en ad rem was bijvoor beeld CDA-kandidaat Mohamed Bar- kat. Berg, G. Blom, M. Boere, D. Lont, K. Senneker én K.W.Th. van Soest. Het Turks-Marokkaans voetbalelftal is opgericht met financiële steun van de gemeente Waddinxveen. Ook hebben de buitenlandse jongeren uit Waddinx veen een eenmalige subsidie van f. 500,- gekregen van NKF Kabel BV aan de WADDINXVEEN - De speeltuinver eniging Zonnig Zuid start in het wijkge- bouw aan de St. Victorstraat op woens dag 19 februari met een nieuwe creativi- teitscursus. Deze cursus - die 12 avonden duurt - omvat het tekenen van planten, het be schilderen van kaarsen, eieren en ste nen en het werken met klei. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 GERT HÜÏZER de echte bakker Zmdkade 11 - TeL 01828-12354 Winkelgaien] Groensvtxxde 8 Tei 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 de votre Vrai Boulanger’ Vraag naar gratis leenauto meentebestuurders en politici. De aftrap voor de wedstrijd zal worden verricht door de burgemeester, de heer C.M. van der Linden. Naast hem ma ken van het gemeentelijk team deel uit de wethouders M. Kraaijesteinen P.F.J. van Schie, gemeentesecretaris J. Meuleman en de raadsleden G. v.d. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WOENSDAG 12 FEBRUARI 1986 WADDINXVEEN - In het jongeren centrum ’t Gemaal aan de Kanaaldijk treedt vrijdagavond 14 februari om tien uur op de Utrechtse band W5, bestaan de uit Wout Wantenaar (zang en sax), Gert Wantenaar (toetsen), Albert Wig- genraad (gitaar), Wilbrand Meishcke (bas) en Wanno Meischke (drums). W5 is een soul/funk-band die nu zo’n ander half jaar bestaat. De bandleden hebben allemaal zeer verschillende achtergron den, wat ook in de muziek te horen valt. Er zijn duidelijke invloeden van rock, jazz en ook wel blues te horen binnen de gespeelde soul/funk-muziek. Allerlei klassiekers en minder bekende num mers krijgen een speciale W5-behande- ling en het resultaat is zonder uitzonde ring swingend. pad. Als daar het bibliotheekfiliaal weg gaat zodra de hoofdvestiging aan de Ju liana van Stolberglaan is verbouwd, kan de vrijgekomen ruimte van 150 vierkan te meter worden gebruikt voor het in richten van een tv-zaal of een leeszaal voor bejaarden. Hier zouden ook klei nere activiteiten gehouden kunnen wor den. Met deze nieuwe voorziening is f. 20.000.- gemoeid. Refrein: En van je ras ras ras bouwen vol die Petteplas en van je vort vort vort geen gezeur met ongehoord en van je erk erk erk d’r is geen wandelaar die het merk en van je hup, twee, drie. In De Boog werd weer een politiek café gehouden. Achter de tafel van rechts naar links CDA-kandidaat-raadslid Mohamed Barkat, VVD-kandidaat-raadslid mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert, PCW-lijstaanvoerder Gerrit van Ringelenstein en interviewer Bert Woudenberg. (Foto: Sjaak Noteboom). 1. Blanke man, ong. 30 jr, lengte ong. OPROEP word zaterdag 15 febr. BEL HEM OP! tel. 5286 (01727) Het politiek café was niet alleen infor matief, maar ook gezellig. De kandi- daat-raadsleden hadden de gelegenheid met elkaar kennis te maken. Aanwezig waren ook alle zes de lijsttrekker van de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen. Blijk van be langstelling voor deze politieke activi teit gaf ook burgemeester C.M. van der WADDINXVEEN - In Waddinx veen zullen voor de bejaarden nieuwe voorzieningen worden ge maakt. Dit gebeurt onder het mot to ’’flankerend ouderenbeleid”, waarvoor het gemeentebestuur f. 43.800,- subsidie van de provincie Zuid-Holland kan krijgen. Hoewel men aan het Raadhuisplein om f. 66.700,- had gevraagd blijkt men met het lagere bedrag toch wel uit de voeten te kunnen om in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan een dagopvang voor ouderen te realiseren, de maaltij denvoorziening uit te breiden, de alar mering te verbreden en om de recreatie zaal van het Anne Frank-centrum te voorzien van ee extra ruimte. Veel grote palen heien een grote bistro bouwen laat die rooien maar mauwen er is genoeg moois in Waddinxveen bouw maar door natuurschoon heen. De Rooie Keeltjes oogstten veel waardering met hun lied. Eerder op de middag had PvdA-lij staan voerder en wethouder drs. Martin Kraaijestein CDA, VVD en D’66 al opgeroepen nog voor de gemeenteraadsverkiezin gen op woensdag 19 maart hun standpunt over de bouw van een restaurant met woning bij de hoek Kerkweg-West-Puttelaan van de Petteplas te her- WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se rijkspolitie heeft nog geen spoor van de twee slordig geklede jongemannen met een ongeschoren gezicht, die don derdagavond na sluitingstijd P. Harden dood van Harwa’s Tapijtservice in het winkelcentrum Groensvoorde onder schot hielden en hem f. 400,- afhandig maakten. Het geld zat in een bruin lede ren beurs. De gewapende overval gebeurde om negen uur ’s avonds. De winkeldeur was net dichtgegaan aan het slot van de koopavond. De heer Hardendood kwam net uit het magazijngedeelte van zijn zaak, waar ook de keuken is, gelo pen. Op dat moment drongen twee mannen de winkel via een niet op slot zijnde achterdeur het magazijn binnen. Een der daders hield de man met een op een pistool gelijkend vuurwapen onder schot, terwijl de tweede man naar geld vroeg. Onder bedreiging van het wapen heeft de ondernemer de beurs met geld af moeten geven. De daders hebben vervolgens de winkel via de achterzijde lopend verlaten en zijn gevlucht in de richting van de Akkerwinde en het Waddepad. Een der daders is over de Akkerwinde uit het zicht verdwenen, terwijl de tweede dader zich over het Waddepad uit de voeten maakte. WADDINXVEEN - In De Open Cir kel, de ontmoetingsplaats van de Cen trale Hervormde Gemeente voor zoe kende mensen van alle richtingen, ver toont woensdagavond 12 februari de film "Het Vredeskind”. De toegang is vrijHet Anker aan de Nesse is geopend vanaf half negen. Om te voorkomen dat stinkende olie voor schade aan het milieu zorgt, heeft de provincie besloten het grondwater te reinigen. Dit gebeurt door drie jaar lang het grondwater te verversen door het toevoegen van schoon water. Via drai nage in de achtertuinen, die twee meter onder het oppervlak worden aange bracht, wordt vervuild water via het ri oleringsstelsel afgevoerd naar de riool waterzuivering. De aanleg van de drains in de tuinen wordt met de hand gedaan, om onnodige schade aan de beplanting te voorkomen. GOUDA - De VARA-afdeling Hart van Holland houdt volgende week dins dagavond 18 februari om acht uur haar ledenvergadering in Het Brandpunt aan de Turfmarkt in Gouda. Alle VARA-leden uit de buurt - zowel abonnees op de VARA-gids als tientje sleden - zijn op die avond van harte welkom. Vooral ook omdat de leden op zo’n afdelingsledenvergadering hun ideeën kwijt kunnen. Bijvoorbeeld als het gaat om het jaarverslag van de VA RA of als ze het willen hebben over de kant die hun omroep op moet. En elk VARA-lid kan mee komen kie zen, want op de ledenvergadering wor den de kandidaatstellingen besproken voor het VARA-parlement (de Vereni gingsraad) en voor de Raad van Toe zicht, Beleid en Advies. De dagopvang in Huize Soubrugh is nieuw. De hiervoor in aanmerking ko mende ouderen zouden geselecteerd ftunnen worden door de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Zuidplas. Naast een dagopvang voor ouderen wordt er ook gedacht aan dagverzor- ging, nachtverzorging en tijdelijke ver zorging. Voor de dagopvang, die f. 13.200,- gaat kosten, is een aangepaste ruimte nodig. In Waddinxveen bestaat voor de zelf standig wonende ouderen en mensen met een handicap een maaltijdvoorzie ning. Maar deze functioneert alleen op werkdagen en zou wellicht uitgebreid kunnen worden tot in het weekeinde en ook op feestdagen. Deze uitbreiding van de maaltijdvoorziening, hoewel de nodige zorgen bestaat over deze dienst verlening van het AF-centrum, vergt f. 3.500.-. Met de alarmering is het in dit Gouwed- orp goed gesteld, zeker met de 24-uurs- bereikbaarheid van de kruisvereniging Gouwe-IJssel en de Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Zuidplas. De kosten van de uitgebreidenere alar mering kunnen derhalve beperkt blij ven tot f. 3.000,- Meer geld is gemoeid met het uitbrei den van de recreatievoorziening in het AF-centrum aan het Jan van Bijnen- Noordkade. Het sportieve initiatief werd genomen door Nihat Candan en Murat Akgoz, twee Turkse plaatsgenoten. De begelei ding van het project is in handen van de Kerngroep Buitenlanders van het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof. Trainer van de Verenigde Jongeren is Ben Yaya. 180/190 meter, norm postuur, slordig uiterlijk, ongeschoren gezicht, gekleed in een groene parkajas tot de middel; 2. Blanke man, iets jonger dan dader 1, iets langer dan dader 1, mager postuur, slordig uiterlijk, ongeschoren gezicht, gekleed in een donker op een jack gelij kende jas. De politie verzoekt een ieder die inlich tingen omtrent deze overval kan ver schaffen contact op te nemen, tel. 13688. Eventuele informatie wordt ver trouwenlijk behandeld. WADDINXVEEN - Een uitslaande brand in een vrijstaande woning aan het Noordeinde heeft zondagmiddag een gedeelte van de bovenverdieping in de as gelegd. De brand werd omstreeks 12.45 uur op de zolderverdieping gemeld. De vuur zee breidde zich snel uit naar het dak. De zeer snel ter plaatse Waddinxveense brandweer had de brand spoedig onder controle. De brand op ze zolderkamer, overloop en bergruimte was in een heel korte tijd geblust. De melding kwam binnen om 12.43 uur. Zes minuten later was de brandweer - eerst met één eenheid en daarna met twee eenheden - aanwezig Al om 12.57 uur kon het sein brand meester worden gegeven, de bluswerk zaamheden zouden echter nog tot 14.20 uur duren. Aangenomen wordt - de technische rec herche en de brandweer hebben daar een onderzoek naar ingesteld - dat een electrisch kacheltje de brand, die met twee stralen werd bestreden, heeft ver oorzaakt. De schade zou wel eens enke le tienduizenden guldens kunnen bedra gen. Later in de middag kwamen de bran dweerlieden nog in actie in de flat aan de Nicolaas Beetslaan. omdat daar mensen vast bleken te zitten in een lift. WADDINXVEEN - "Hoe vrij.zijn wij?” is het motto van de openbare bij eenkomst die de plaatselijke afdeling van de RPF dinsdagavond 11 maart om acht uur in Het Anker aan de Nesse. Spreker die avond is de heer J. Frinsel, directeur van de Vereniging Tot Heil de Volks in Amsterdam. Hij zal het heb ben over de geestelijke vrijheid in ons land en daarbij natuurlijk ook de anti discriminatiewet betrekken. WADDINXVEEN - De provincie Zuid-Holland en de gemeente Wad dinxveen houden maandag 17 februari om half 8 'in de raadzaal van het ge meentehuis een informatieavond. Voor deze avond zijn uitgenodigd de bewo ners van Alpherbrink 1-17, Alpherwe- tering 27-35 en Oostpolderweg 40. Op de informatie-avond zullen gemeen te en provincie een overzicht geven van de stand van zaken rond de bodemver ontreiniging van de Alpherbrink en na dere informatie verstrekken over het plan om het verontreinigde grondwater te saneren. Het opruimen van de vervuilde grond aan de Alpherbrink waar destijds de Eminent-panden stonden die met steun van de overheid konden worden afge broken omdat aan de Staringlaan een nieuw bedrijfspand kon worden opge bouwd, gaat zo’n anderhalve ton kos ten. Overigens zit in de grond dieselo lie, die geen risico’s voor de volksge zondheid met zich brengt. Noordkade. WADDINXVEEN - Het pas opgerich te Turks-Marokkaanse voetbalelftal Gender Birgligi (Verenigde Jongeren) speelt donderdagavond 13 februari tus sen zes en zeven uur in de sporthal "De Sniep” aan de Sniepweg een vriend schappelijke zaalvoetbalwedstrijd te gen een team van Waddinxveense ge- WADDINXVEEN - Vrijdagavond werd in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huijgenslaan voor de tweede maal dit seizoen een politiek café ge houden. Op deze avond stonden met het oog op de komende gemeenteraads verkiezingen de 85 kandidaat-raadsle- den centraal. Met een twintigtal van hen voerde Bert Woudenberg het woord. De avond had het buurtcentrum De Boog georganiseerd in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen. UdNVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1