Brandweer Politieke Zeker 17 W’ners in 14e Elfstedentocht OF VERKOPEN? droogpakken voor duikwerk HUIS TE KOPEN avond op 10 maart ELKRANT Gerrit Molenaar is de enige wedstrijdrijder KA WADDINXVEEN Brandweer rukte 98 Waddinxveense spuitgasten hebben nu ook een zeil Stokbrood- maal uit MASSA-SPORT Afdeling wol VOOR MASSA-PRIJZEN’! ARBO D.V. Nieuwsblad Onafhankelijk ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN!! i U overweegt een ENORME PARTIJ ZARESKA Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR 5 Voor de jeugd Duikerspukken Wedstrijden Hulpverlening Studie Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 41e JAARGANG - Nr. 1965 de Waddinxveense vrijwilli- Uw televisiedokter S. ATTEMA Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. WOENSDAG 26 FEBRUARI 1986 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBËRGrPEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 van comman- an toch terug WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. ZARESKA-PERLANA 100% Acryl - ragfijn breigaren voor naalden 2'h - 3 - 50 grams bollen - looplengte 220 meter In 18 modekleuren - Adviesprijs 2,60 per knot ALLÉÉN DEZE WEEK 10 KNOTTEN VOOR 20,- RESTANT ZARESKA HAMMERFEST, 100% katoen, 50 gram Adviesprijs 2,95 per knot, alléén deze week 10 KNOTTEN VOOR 15- En nog veel meer restanten VOOR 1 GULDEN PER KNOT WADDINXVEEN De Waddinxveense vrijwillige brandweer, waarbij 35 mensen betrokken zijn onder aanvoerin; dant P. Baan, rukte vorig jaar zien op een rustig jaar zondi tief lage brandscnadebedrag 8 maal uit, maar k; rustig jaar zonder uitslaande branden en met het rela- j van f. 125.500,-. Dat blijkt uit het dezer dagen verschenen jaarverslag 1985 van de plaatselijke spuit gasten. WADDINXVEEN - Het materiaal van ge brandweer is goed voor elkaar, zo laat brandweercommandant P. Baan in een toelichting op het jaarverslag 1985 weten. VOOR WADDINXVEEN e.o. Weekblad voor Waddinxveen 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 geen velden of wegen te 7 I Brandweer rukte 98 maal Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. z’n was en van ren. goed presterend, deed vorig jaar ook mee, evenals een 25-tal toerrijders. Dit aantal wordt waarschijnlijk vandaag niet gehaald. De redactie van de Kabel krant Waddinxveen riep de deelnemers dinsdag via het scherm op zich te mel den, zodat op de dag van de grote tocht zelf precies bekend zou zijn welke Wad- dinxveners de elf Friese steden zouden gaan aandoen. De volgende namen werden bekend: R. Flink (Berkengaarde 37), Han van Nie- kerk (Middelburgseweg 13), Wilma van Noordkade 16 Waddinxveen tel.01828-10170 De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 GERT HUIZER de echte bakker Zuxfeade 11 - Tel 0182B-12354 Wnkelgalenj Groensvocxóe 8 Te< 01828-12382-Waöö<nrveen Sia’ensxige 115 - Gouda Tel 01820-15132 Het Echte Franse p de votre Vrai Boulanger' WOL L>dNVM> WADDINXVEEN - Maandagavond 10 maart houdt het Weekblad voor Waddinxveen een grote politieke discussieavond in het Anne Frank-cen- trum. Aan deze om acht uur beginnende avond nemen alle lijsttrekkers van de aan de komende gem* vtiteraadsverkiezingen deelnemende partijen deel: Paul van Schie (CDA), Karei van Soest (WD), Martin Kraaijestein (PvdA), Gerrit van Ringelenstein (PCW), Wim de Wit (D’66) en Paul van Gessei (PSP en onafhankelijken). Dergelijke grote politieke discussieavonden, waar het publiek uitgebreid vragen kan stellen aan de Waddinxveense lijstaanvoerder, werden eerder gehouden in 1978 en in 1982. De toegang in het AF-centrum aan het Jan van Bijnenpad is vrij. Deze avond is de eerste en enige keer in deze periode dat de lijstaanvoerders ook met elkaar in debat zullen gaan. Ltd NVMJ Aan de 13e Elfstedentoch hebben op 21 februari een 25-tal Waddinxveners meegedaan. Op initiatief van WSE-voorzitter Frits Leenen werden ze gehuldigd in de WSE-kantine en werden ze door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein in de bloemetjes gezet. Onder de deelnemers één vrouw Els van Gelderop. De beste was wedstrijdrijder Gerrit Molenaar (35eplaats). MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Vandaag - woens- dag 26 februari - dus de 14e Elfsteden tocht. Onder de wedstrijdrijders be vond zich ook de Waddinxvener Gerrit Molenaar. Op de Zwette in Leeuwar den bevond hij zich onder de eersten die na een loopje van twee en een halve ki lometer de schaatsen kon aandoen, zo hebben de televisiekijkers vanmorgen vroeg kunnen zien en verslaggever Heinze Bakker kunnen horen. De A-rijder, in de afgelopen weken WADDINXVEEN - Vorig jaar werd in totaal 98 maal de hulp van de Waddinxveense brandweer in geroepen voor brandbestrijding, het verlenen van hulp in andere ge vallen dan bij brand of voor het houden van toezicht bij voorstellin gen en het uitvoeren van controles. Tweemaal werd assistentie aan Moerkapelle verleend bij een brand in een trafo-station (assisten tie poederblusser P250) en een maal wegens duikalarm te Zeven huizen, waarbij overigens niets werd gevonden. In 22 gevallen werd het alarm voor of tijdens de uitruk ingetrokken. Een groot aantal hiervan betrof loos alarm van automatische brandmelders. De gevallen waarbij de Waddinxveense brandweer wel uirukte betroffen: loos alarm of geen dienst (meer) behoeven te doen (11), begin van brand (4), schoorsteenbrand (9), autobrand (4), binnenbrand (3), buitenbrand (12) en assistentie aan Moerkapelle (1). De totale geraamde direkte brandschade bedroeg 125.000,-. Voorts werd uitgerukt voor hulp verlening anders dan bij brand (24) en voor het houden van toezicht en controles (8). In totaal werden 57 brandrappor- ten en 26 hulpverleningsrapporten aan de districtsinspectie voor het brandweerwezen ingezonden. De jaarlijkse kerstboomverbran ding vond vorig jaar plaats op don derdag 3 januari, op het terrein ten zuiden van de Petteplas. Er werden 3.000 bomen op de brandstapel gebracht. Voor elke twee ingeleverde bomen werd een lootje uitgereikt, waarop waardebonnen waren te verdienen; ook voor degenen die de meeste bomen hadden aangevoerd waren enkele prijsjes te verdienen even eens in de vorm van waardebon nen. De jaarlijkse jeugdbrandweerwed- strijden werden ditmaal voor het eerst na 22 jaar niet gehouden van wege de in de laatste jaren sterk verminderde belangstelling. Wel werd deze dag open huis ge houden en kon een ieder een kijkje in de brandweergarage en het in- structielokaal nemen, terwijl de beide brandweervoertuigen op ge zette tijden gedurende de gehele dat uitreden om met de jeugd een rondrit door ons dorp te maken. Nesse 40-42-44 - Waddinxveen - Tel. 01828-19448-10126 menteel wordt hiervoor geen aktie meer ondernomen. De praktijk heeft uitgewezen dat de poes als regel, als hij of zij honger krijgt echt wel uit zichzelf naar beneden weet te komen een schoteltje melk aan de voet de boom doet dan vaak wonde- De studiezin onder de brandweer leden was ook dit jaar weer groot. Cursussen worden aangevangen, ver volgd (de duur van de cursussen brandwacht 2e en le klas is thans 2 jaar), of (en dat was in alle gevallen met goed resultaat) beëindigd. Fred Alblas, Ad Smit, Andy Pelupessy en Marco Hilgers maakten hun cursus brandwacht 2e klas in april met goed gevolg af en zagen dit beloond met een bevordering tot brandwacht 2e klas per 1 juli. Fred, Andy en Marco stoomden, op de voet gevolgd door Jan Meyer, in oktober gelijk door voor brandwacht le klas. Ad zag meer in duiken en liet zich samen met Hans Spruyt in schrijven voor de duikersopleiding die oktober van start ging. Teus Es wel een verbetering want als voor taan alleen de officier van dienst wordt “opgepiept”, horen dat alleen de 4 officieren, terwijl voorheen een gehele dienstploeg wakker werd ge maakt. Ook de in 1984 reeds bestelde porto foon kon in gebruik worden geno men. Met de ingebruikname van deze 4e portofoon zijn de verbindingsmid delen voor de korte afstand, dus op de brand- of hulpverleningsplaats, ge heel vernieuwd (drie van de vier inge bruik zijnde portofoons waren in 1983 reeds vernieuwd). Tenslotte kon in 1985 ten laste van een eenma lige ruimte in de begroting van 1984 nog een zestal persluchttoestellen worden gekocht en ten laste van de lopende dienst nog enig klein materi aal, waaronder een vangzeil. “En zo achteromziende naar de af gelopen vier jaar zijn er in die tijd toch dankzij de steeds welwillende medewerking van ons gemeentebe stuur en trots alle bezuinigingsmaat regelen, zeer veel dingen tot stand gekomen die tot bijzondere vreugde stemmen, om maar te denken aan: vervanging helmenbestand - uitgaans uniformen - blusjekkers - diverse red- dingsgereedschappen w.o. een spreid- vijzel en een redschaar - vervanging gedeelte persluchtapparatuur - porto foons - piepers - kleine klussenwa- gen”, aldus een trotse commandant Baan. “Wie echter denkt, dat er na dit alles niets meer te wensen over zou blij ven, heeft het mis. De duikersuitrus- tingen, waarvan er sommigen al meer dan 10 jaar in gebruik zijn, zijn voor een groot deel op en sterk aan vervanging toe. Daardoor prijkt thans op het wensenlijstje bij de begroting 1986 de vervanging van een 5-tal dui- kersuitrustingen. Een gunstige bij komstigheid hierbij is, dat thans ge lijktijdig kan worden overgegaan tot de aanschaf van reeds bij vele korp sen in gebruik zijnde, droogpakken. dinxveners het afgelopen jaar minder gelukkig. Ook dit jaar werd alleen deelgenomen aan de wedstrijden van de kring “10 gemeenten Gouwe-IJs- sel” dit jaar bestaande uit 11 ploegen omdat Woerden ook mee deed. Ook dit jaar geen afzonderlijke wedstrij den hoge en lage druk, waarbij de keuze was gevallen op lage druk met perslucht en hulpverlening. De wed- strijdplaats was Moerkapelle. De Waddinxveense ploeg onder bevel voering van onderbfandmeester Gert Huizer wist met 621 punten helaas niet hoger te komen dan een 10e plaats. De bevelvoerder tekende even eens voor een 10e plaats. Het afgelopen jaar werd voor de tweede achtereenvolgende keer de re gionale oefentoertocht gehouden, op zaterdag 2 november. Deze tocht waaraan ook een eenheid van het korps deelnam, wint steeds meer aan populariteit en wordt, zo is dat al thans bij de leden het geval, als zeer positief ervaren. Ook dit jaar was de prijsuitreiking in Waddinxveen. uit: 125.500,- schade veldt deed met goed gevolg examen voor de cursus brandwacht le klas en zag dit beloond met een bevorde ring tot die rang eveneens per 1 juli. Ook hij ging in oktober gelijk verder voor de cursus hoofdbrandwacht sa men met Jan Neeleman. Nico Vink en Willem van der Wees legden beslag op het certificaat tech nisch hulpverlener en Henk van Vliet jr, Cees de Rooy en Peter de Vos ver volgden de door hen vorig jaar aan gevangen cursus brandwacht le klas en hopen die volgend jaar tot een goed einde te brengen. Marco van Vliet, waarvan de handtekening on der zijn benoemingsbesluit nog nat was, liet zich gelijk inschrijven voor de nieuwe cursus brandwacht 2e klas. Tenslotte liet nog een vijftal leden zich inschrijven voor de (herhalings) curcus gasmeten, maar dat zal ko mend jaar zijn beslag krijgen. Met de wedstrijden waren de Wad- ‘g “In hun meest ernstige vorm bleven de binnenbranden gelukkig beperkt tot een flink uit de hand gelopen schoorsteenbrand, een brand op een zolderverdieping en een slaapkamer- brand alsmede een eveneens fors uit de hand gelopen vlam in de pan in een keuken van een flatwoning”, al dus brandweercommandant Baan. Overigens had deze brand voor de bewoonster heel nare gevolgen kun nen hebben, zo niet fataal kunnen zijn, omdat zij ingesloten door rook en vuur geen kant meer uit kon. Met gebruikmaking van perslucht kon zij echter door de zeer snel ter plaatse zijnde eerste bluseenheid, zonder noemenswaardig letsel in veiligheid worden gebracht. Maar in deze situa tie bleek toch wel, dat het beschik ken over en het kunnen werken met een vangzeil van (levens)belang kan zijn. Tot dusver beschikte de brand weer niet over zo’n vangzeil, maar de financiën lieten het toe terstond tot de aanschaf ervan over te gaan. “Voor het overige in het afgelopen jaar heel wat keren loos alarm, het merendeel veroorzaakt door auto matische brandmeldingsinstallaties en waarbij die in het bejaardentehuis “Souburgh” wel de grootste “boos doener” was. Maar wat wil je, een stevige trek aan een sigaar, een wal mende kaars of een droogkokend melkpannetje in de buurt van een rookmelder brengen het alarm reeds in werking, al wordt dat door de be wakingsdienst, van waaruit controle plaatsvindt, als regel vrijwel terstond ongedaan gemaakt. Maar “het kwaad is dan al geschied”, de brandweer is reeds gealarmeerd en maakt zich uit- rukgereed, doch meestal wordt het alarm dan voor of tijdens de uitruk ingetrokken”. Het aantal hulpverleningen anders dan bij brand was ook vorig jaar weer zeer variërend. De meest voorkomen de meldingen zijn nog steeds het be vrijden van bekneld geraakte ver keersslachtoffers, waarbij overigens een tweetal dodelijke slachtoffers en een aantal gewonden viel te betreu ren, alsmede het schoonspuiten van (soms tengevolge van verkeersonge vallen) verontreinigde wegdekken. Maar dit jaar waren er ook zeer bij zondere vreemdsoortige verzoeken om assistentie. Zo was er op 30 januari duikalarm wegens diverse meldingen uit de omgeving Zuid- kade/Apollolaan, dat er iemand in de Gouwe zou liggen. Duiken en dreg gen door brandweer en rijkspolitie leverde niets op. Er werd ook nie mand vermist opgegeven. Verder was er op 7 februari het ver zoek van de rijkspolitie om een aan tal demonstranten tegen de verkoop van de Krugerrand, die zichzelf in de RABO-bank aan de Kerkweg aan pilaren hadden vastgeketend, los te knippen en vijf dagen later werd “standby” verleend bij een (overigens gelukkig valse) bommelding in het Anne Frankcentrum). Een tot verdrinking gedoemd varken uit een gierput bevrijden was geen welriekend karwei, maar stemde toch tot tevredenheid omdat het var ken, althans tijdelijk, van de dood was gered. Op 21 juli wederom een verzoek van de rijkspolitie om assis tentie door de duikploeg. Van een bejaard echpaar, dat op een over steekplaats op de Willem de Zwijger- laan door een bromfietser was aan gereden, werd een tas met waarde volle inhoud vermist, welke ver moedelijk in het water van de naast gelegen singel terechtgekomen zou kunnen zijn. Ook dit zoeken leverde geen resultaat op. Op 1 oktober was er wederom duik alarm. Van een hengelaar die ‘s mor gens vroeg naar zijn stekkie aan "de Petteplas was getrokken, waren wel visspullen gevonden, maar zelf hij in geen velden of wegen te bekennen. In samenwerking met de duikploeg van Gouda die overigens gedurende de laatste jaren bij elk duikalarm in onze gemeente, ingevolge gemaakte afspraak, mede gealarmeerd wordt, zolang Waddinxveen niet over vol- dende duikers beschikt, werd een omvangrijke duik- en dregaktie op touw gezet, echter zonder resultaat. Gelukkig werd de man later bij fa milie in Nieuwersluis aangetroffen, waar naar toe hij zonder iets te zeg gen vertrokken was. Dat een “kat in de boom” bij derge lijke vreemdsoortige verzoeken in het niets verdwijnt is wel te begrijpen, maar ook dit jaar was er weer een dergelijk verzoek bij. In het verleden werden daarvoor soms hele omvang rijke reddingsakties op touw gezet met alle gevolgen vandien, maar mo- Niekerk (Middelburgseweg 13), Robert Bakker (Sparrengaarde 43), Bert Hil berts (Peuleyen 132), Lau van der Lans (Tuinbouwweg 26), Wim Rip (Weide- zoom 35), Theo Zijlstra (Lijsterbes straat 2), Henk Vink (Mauritslaan 29), J. Douwes (Nic. Beetslaan 9), Aad Smit (Broekhuizen 4), Henk van Ingen (Ko- ning Willem II straat 8)Peter van Ingen (Koningin Willem II straat 8), Bas As- scheman (Eikenlaan) en Mieke de Rooy (Noordkade). Zo kon vorig jaar een kleine klussen- wagen worden gekocht en gebruikt. Op 30 januari werd door de gemeen teraad het daartoe benodigde krediet goedgekeurd. Op 5 februari kon tot bestelling worden overgegaan en eind april volgde de ingebruikname. Brandmeester A. van Nielen, bij wie overigens het onderhoud van al het andere materieel het gehele jaar weer in goede handen was, had inmiddels met enkele andere korpsleden het wagentje ingericht als brandweer voertuig en het heeft het afgelopen jaar al vele goede diensten bewezen. Met name bij de vele malen loos alarm afkomstig van automatische brandmeldinstallaties, welke in het afgelopen jaar plaats hadden gaat eerst de officier van dienst met de kleine klussenwagen poolshoogte nemen, alvorens één van beide grote re voertuigen in aktie komt. Overigens is de kleine klussenwagen, evenals de beide andere voertuigen, van een mobilofooninstallatie voor zien, zodat de verschillende uitruk- eenheden steeds rechtstreeks met el kaar verbinding hebben. Doch niet alleen als commando-wagentje, maar ook als echte “kleine klussenwagen” bijv, voor het bevrijden van personen uit een lift, heeft het wagentje reeds z’n goede diensten bewezen. De kleine klussenwagen was echter niet de enige wens welke dit jaar vervuld werd. De in 1984 bestelde 33 stuks draadloze oproepontvangers (“piepers”), een geheel nieuw type, dat pas in augustus 1984 op de markt is gekomen, werden vorig jaar afgele verd en ingebruikgenomen. De inge bruikname van dit nieuwe type op roepontvangers had overigens wel een wijziging van de dienstgroepen tot ge volg wegens andere oproep-codes in deze apparatuur, maar dit betekent In de personeelsbezetting van de brandweer kwamen vorig jaar weinig verandering. De bij ambtenaren be kende uitdrukking “pensioen in zicht”, geldt ook reeds voor een aan tal leden van het korps, al heet het dan geen “pensioen in zicht” maar “F.L.O. in zicht”, ofwel Funktioneel Leeftijds Ontslag. Mede in verband hiermee werd door Burgemeester en Wethouders toegestaan reeds thans één man aan de organieke sterkte toe te voegen, zodat straks de klap van opstappende FLO-ers niet al te hard aankomt. Marco van Vliet, tweede zoon van ondercommandant D. van Vliet, stond al lang te trappelen om lid te worden, hetgeen hij per 1 ok tober werkelijkheid zag worden. AUTOMOBIELBEDRIJF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1