OF VERKOPEN? 10. Ontvangst van 40 Elfsteden- tochtrijders HUIS TE KOPEN 1 star I Star 0.39 B. la ’’Kopen van Lada is ieders eigen zaak” BDg ELKRANT Gemeente publiceert Voorjaarsnota en Meerjarenbegroting D’66 wijzigt D’66 presenteert partijprogramma KA WADDINXVEEN mening over bouw Petteplas UW AUTO IN ONDERHOUD? Van der Linde (Passage) steekt zich in het nieuw Stokbrood/ Partijvoordeel: LINDEBOOM VOOR BURGEMEESTER BASIS MARKT L Nieuwsblad Onafhankelijk 3 voor MODE PRIJSTIP 3 voor IVF Meer huizen Content Ijsclub DE PATER - RENAULT U overweegt een Vraagt geheel vrijblijvend advies PROJEKT EN WONINGSTOF" FERING Petteplas Star groenteconserven Ontspanning i Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WOENSDAG 5 MAART 1986 41e JAARGANG - Nr. 1966 Paul [apijtservice N ALS WIJ HET Vraag naar gratis leenauto WADDINXVEEN - Waddinxveen haalt de 24.000e inwoner twee jaar eerder dan tot voor kort werd gedacht. Die grens wordt namelijk niet op 1 januari 1990 gepasseerd, maar al op 1 januari 1988. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. KATOENEN DAMES SLIPS bikini - heup wit - rose - bleu en champagne Het Echte Franse l có MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Vanavond om half negen (woensdag 5 maart) zullen de hier wonende deelnemers aan de vorige week woensdag verreden 14e editie van de Elfstedentocht worden ontvangen door het Waddinxveense gemeentebestuur. Dat gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis. CDA-lijstaanvoerder Sekte. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 In het midden burgemeester C. M. van der Linden met de ’tegoedbon voor een lindeboom van D '66 Waddinx veen. Links de nieuwe lijsttrekker Wim de Wit en rechts de vertrekkende fractievoorzitter Hans Barth. (Foto: Sjaak Noteboom). BADSTOF DAMES SLIPS bikini - heup wit en champagne -g zv WADDINXVEEN D‘66 piekert er niet over aan anderen te gaan beletten produkten te kopen die in de ogen van de democraten be smet zijn. “Als iemand een Lada-auto wenst te kopen, ondanks dat deze auto uit een land komt dat het bestaansrecht van een buur land aanvecht, is dat wel verwerpelijk, maar tevens zijn eigen ver antwoordelijkheid”, aldus D‘66 m het deze week verschenen poli tieke partijprogramma voor de gemeenteraadsperiode 1986-1990. KLAMSTE^ f Op Op. Wees er snel bij! O [IB X van IW Weekblad voor Waddinxveen - Waddinxveen haalt twee jaar eerder de 24.000 ,1 Nesse 32, Waddinxveen dinxveense rijkspolitie. u Werkgelegenheid Medelanders ■"«Ir De medelanders zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hun TEVENS: ROLGORDIJNEN- BEHANG-TAFELKLEDEN- KARPETTEN Zuidkade 6, Waddinxveen, tel. 01828-14000 Elke donderdag koopavond, Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 01727 - 3268 GERT HUÏZER óe echte bakker ZuOkade tl-Tei 01828-12354 Winkeigaien; G^oensvoode 8 Tel 01828-12382 Waddinxveen Statensnge* 115- Gouda Te* 01820-15132 1 de votre Vraa Boulanger’ Ud NVM Dank zij oproepen van de Kabelkrant is vastgesteld dat zo’n 40 Waddinxveners aan de monstertocht hebben meeged aan. Daarnaast zijn er nog plaatsgeno ten die de 199 kilometer niet hebben kunnen volbrengen of de tocht illegaal hebben uitgereden, zoals opperwacht meester G.M. Hazebroek van de Wad- - re RUIME X. KOLLEKTIES IN TAPIJT EN GORDIJNEN ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS ven gaan. Maar ondanks mogelijke nieuwe bezui nigingen door de rijksoverheid (bij voorbeeld door de dalende gasop brengst) wordt het inkomstenpatroon toch wat gunstiger door de woningbouw in de wijk Zuidplas (plus f. 140.000,-) door de enigzins snellere groei (plus f. 50.000,-) en door de beperking van de nadelen van de overheveling van de spe cifieke welzijnsuitkeringen naar de al gemene middelen (plusf. 120.000,-). vertrekkende fractievoorzitter Hans Barth kreeg hij het deze week versche nen partijprogramma van D’66 uitge reikt. De democraten zijn er op uit de ene zetel in de Waddinxveense gemeen teraad tijdens de komende gemeente raadsverkiezingen in ieder geval te be houden. .X •3! De Petteplas, een uniek stukje Wad dinxveen, dient in beginsel niet te worden bebouwd. Een “koek- en zoopiekraam” bij ijspret of viswed strijd lijkt D‘66 zinniger en sfeervol ler. Extra parkeergelegenheid kost groen en moet vermeden worden, ‘t Weegje is uniek. Het Gouwebos mag wat minder gecultiveerd. Honden zijn niet meer weg te denken in onze sa menleving. Zij schenken grote vreug de aan hun bezitters, maar zij zijn door hun uitwerpselen minder geliefd bij anderen. Het gaat D‘66 te ver hondenbezitters met stoffer en blik uit te rusten. Hondentoiletten zijn een fiktie. D‘66 pleit er dan ook voor, daar waar mogelijk “hondencir- Het programma van D‘66, dat wordt aangevoerd door de politieke nieuwe ling Wim de Wit als opvolger van de vertrekkende fractievoorzitter Hans Barth, munt weer uit door kortheid. Ook in 1982 werd een beperkt partij programma uitgebracht. De opmer kingen over de Lada-auto zijn te vin den in het hoofdstukje over het bui tenland. Daarin stellen de democraten dat de afdeling Waddinxveen van deze partij zich in de eerste plaats richt op de eigen inwoners. Al is men dus niet van plan inwoners te beletten pro- dukten te kopen, die in de ogen van deze partij besmet zijn, betrokken heid met de Derde Wereld wordt echter een goede zaak genoemd. “D‘66 is een partij van realistische idealisten met het oog gericht op de toekomst. Het politieke handelen is gericht op het geluk en welzijn van alle burgers, echter niet in de vorm van een verzorgingsstaat, doch in een staat waar het individu de vrijheid heeft zijn eigen leven in te richten. Tegen deze achtergrond gaat D‘66 uit van een taakstellend, maar haal baar programma. Geen holle leuzen. Geen “leuke dingen voor de mensen” politiek, met achteraf een gepeperde rekening”, aldus de inleiding in het democratische partijprogramma, dat wat het gemeentebestuur betreft uit gaat van de grootst mogelijke open baarheid. cuits” aan te leggen. D‘66 is tegen verplichte erfpacht. De partij is van mening dat in eerste in stantie slechts gebouwd moet worden voor de eigen natuurlijke aanwas en economisch gebondenen. D‘66 streeft ernaar dat gebouwd wordt naar behoeften, door het bouwen voor die groepen die op dat moment of in de nabije .toekomst (betaalbare) woonruimte nodig hebben. De nieuwe woonwijk Zuidplas dient ruimer opgezet te worden. Verdich ting werd bijna een verkoopargu ment, maar betekent feitelijk vroeg tijdige woonwijkverarming. De situ ering van de parkeerplaatsen behoeft wijziging. Liever nu iets meer beta len, dan later met kostbare voorzie ningen de zaak proberen weer leef baar te maken. D‘66 streeft naar een snelle oplossing van het woonwagen schandaal. Dat blijkt uit de bijgestelde Meerjaren begroting 1986-1990, die tegelijk met de Voorjaarsnota 1986 is verschenen. Voor beide belangrijke stukken van het college van Burgemeester en Wethou ders is CDA-wethouder van financiën Paul van Schie direct verantwoordelijk. Dat betekent dat in een vroeger stadium dan anders kennis genomen kan worden van de stand van zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van de gemeente- lijke huishouding. De gepresenteerde cijfers hebben tot doel achtergrondin-- formatie te bieden bij het opstellen van het beleidsprogramma 1986-1990, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart in nog geen zes we ken tijd zal moeten worden opgesteld. Hoewel de gemiddelde woningbezet- ting blijft teruglopen blijft het aantal in woners van Waddinxveen de komende jaren nog groeien. Door de verwachte hogere woningproduktie dit en volgend jaar wordt thans in het gemeentehuis verwacht dat de grens van 24.000 inwo ners rond 1 januari 1988 overschreden zal worden. Er zijn nu 22.400 inwoners. De uitkeringen uit het gemeentefonds zullen bij het bereiken van die grens per eenheid niet stijgen, maar - zo staat in de meerjarenbegroting - het uitgavenni veau zal tengevolge van hogere vergoe ding van raadsleden en hogere wedde van bestuurders en topambtenaren wel met twee ton per jaar structureel toene men. De Waddinxveense meerjarenbegro ting 1986-1990 vertoont een somberder Bij de ontvangst van de Elfstedentocht- rijders was aanvankelijk ook de ijsclub Nooit Gedacht betrokken, maar deze vereniging, die een aantal succesvolle de Petteplas aehter de rug heeft, meende dat er onder de deel nemers aan de Elfstedentocht te weinig eigen leden bevonden om de huldiging te kunnen verdedigen. Sportambtenaar A.R. Bakker heeft gis teren te verzekering gekregen dat bijna alle Waddinxveense deelnemers aan de 14e Elfstedentocht vanavond in de raadzaal van het gemeentehuis aanwe zig zullen zijn. Enkele kunnen niet ko men omdat ze met vakantie zijn gegaan of andere afspraken hadden. Op de pagina Weekblad Sport en Re creatie in dit Weekblad voor Waddinx veen meer informatie over de laatste Elfstedentocht. •WADDINXVEEN - Van der Linde Mode en Textiel in het winkelcentrum de Passage, afgelope week dichtgegaan voor een ingrijpende verbouwing, houdt volgende week woensdag van drie tot negen uur open huis. De winkel wordt helemaal verbouwd, van een nieuw interieuur voorzien en volledig aangepast aan de wensen en verlangens van het publiek. In de winkel komt een nieuw plafond, nieuwe verlichting, nieuwe betimmerin gen en nieuwe vloerbedekking. Het is opnieuw een belangrijke verbouwing voor dit bedrijf dat in 1984 de vestiging Boskoop in een nieuw jasje stak en in 1985 de winkel in de Dorpstraat. De heropening volgende week gaat gep aard met een groot aantal aanbiedin gen. In het 10-jarig bestaan van de win kel in de Passage is de nu aan de gang zijnde verbouwing ook de belangrijkste die er is geweest. Het exterieur zal deze zomer worden opgeknapt, zo heeft de verhuurder Kok Beheer BV de eigenaar laten weten. WADDINXVEEN - Voor de derde keer heeft D’66 een lindeboom aange boden aan het Waddinxveense gemeen tebestuur. Gebeurde dit in 1978 en in 1982 door het geven van een heus boompje, ditmaal moest er door de de mocraten worden gewerkt met een ’’te goedbon voor een lindeboom”, omdat beeld dan de voorgaande. Het voorals nog ongedekte tekort voor 1987 ten opr zichte van 1986 loopt op van f. 200.000,- naar f. 625.000,-per jaar. Het beeld van de jaren 1988,1989 en 1990 vertoont ten opzichte van 1987 eenzelfde ontwikke ling als vorig najaar als werd veronder steld. De voornaamste oorzaken zijn gelegen in een aanzienlijke stijging van de raming voor personeelskosten en voor kapitaallasten, welke de gunstiger inkomstenramingen aanzienlijk te bo- D‘66 wil actief meewerken om de werkgelegenheid te bevorderen. D‘66 erkent het recht van werk voor ieder een. Zij verwacht echter bereidheid van werkzoekenden, niet al te hoge eisen te stellen en waar nodig tot omscholing over te gaan. Oplossingen dienen gezocht te wor den voor enkele knelpunten, zoals het Koningin Wilhelminaplein, krui sing Kerkweg-Juliana van Stolberg- laan en de Kanaalstraat. Een apart fietspad langs de Kanaaldijk heeft hoge prioriteit. Woonwijken dienen onaantrekkelijk te zijn voor sluipver- keer. Meer nog dan verkeersbelem- merende maatregelen dienen woon- bestemmingsrijders gewezen te wor den op hun verantwoordelijkheid. Hier is een voorlichtende taak weg gelegd voor de diverse wijkkrantjes. Onderwijs dient naar de mening van D‘66 nog steeds gericht te zijn op het bieden van ontplooiingskansen aan iedereen, waarbij ouders de school kunnen kiezen die zij voor hun kind wensen. Eerder dit jaar liet Hans Barth in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw weten content te zijn met het besluit van het col lege van Burgemeester en Wet houders om de bouw van een restaurant aan de Petteplas mo gelijk te maken. De Petteplas heeft een publieksfunctie en een horecavoorziening kan de publieksfunctie versterken, al dus de vertrekkende democraat Hans Barth toen. “Een dienstwoning, waarvan de bewoner een relatie moet heb ben met het horecabedrijf, acht ik noodzakelijk”, aldus de man die na 12 jaar raadslidmaat schap vertrekt. Hij vond nog wel dat er geen parkeerruimte langs de Kerkweg-West aan de noordkant gemaakt moet wor den - dit zou de groenstrook daar alleen maar versmallen maar pleitte wel voor parkeer voorzieningen langs de Putte- laan, “omdat aldaar minder schade wordt toegebracht aan de belevingswaarde van de Pet teplas”. De ommezwaai van D‘66 bete kent een dalende aanhang voor het standpunt om aan de oost kant van de Petteplas wél een door horecaman T. Ververs te realiseren restaurant mogelijk te maken. De voorstanders be vinden zich alleen nog onder VVD en CDA (10 zetels). PvdA, PCW en nu dus ook D‘66 (9 zetels) zijn tegen. Ook de aan de verkiezingen deelne mende PSP en onafhankelijken zijn voor een onbebouwde Pet teplas. WADDINXVEEN - Uit het deze week verschenen partij programma van D‘66 voor de komende gemeenteraadsverkie zingen valt op te maken dat de democraten een andere mening zijn gaan innemen over het neerzetten van een restaurant aan de oostkant van de Pette plas. Toonde fractievoorzitter Hans Barth zich hiervan aan vankelijk een voorstander, zijn opvolger - indien hij tenminste wordt gekozen - Wim de Wit moet een ander standpunt ver dedigen. .In het D‘66-programma staat immers dat de Petteplas, een uniek stukje Waddinxveen, in beginsel niet dient te worden bebouwd. “Een “koek- en zoopiekraam” bij ijspret of viswedstrijd lijkt D‘66 zinniger en sfeervoller. Extra parkeerge legenheid kost groen en moet vermeden worden”. de weersomstandigheden het onverant woord hadden gemaakt zo’n boompje nu uit de grond te halen. De lindeboom werd dinsdagmiddag in het gemeentehuis aangeboden aan bur gemeester C.M. van der Linden. Van de nieuwe lijsttrekker Wim de Wit en de positie mag niet verschillen met die van de oorspronkelijke bewoners. Voor zover zij zich blijvend hebben gevestigd is kiesrecht voor hen ook een goede zaak. D‘66 vindt het van zelfsprekend dat bijzondere en in de knel geraakte groeperingen extra aan dacht krijgen. Door het echter van de daken te schreeuwen worden veel burgers ongewild in een hokje ge plaatst of krijgen anderszins een stempel opgedrukt. Jan Modaal, onze hard werkende medeburger met een stel opgroeiende kinderen heeft het ook niet altijd gemakkelijk, maar hij dreigt geheel in de vergetelheid te ge raken. Door D‘66 wordt betreurd dat, ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen, met steun van enkele politieke partijen een apart turks- marokkaans voetbalelftal is opge richt, waardoor de verzuiling een nieuwe ongewenste impuls heeft ge kregen. D‘66 streeft naar een efficiënte orga nisatie van de welzijsnzorg. Voor zieningen op dit gebied dienen voor een ieder toegankelijk te zijn. Bejaar den moeten hun zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden. Voorzie ningen die dit mogelijk maken krij gen onze steun. D‘66 is voorstander van een goed sportklimaat. Verenigingen die stre ven naar een eigen onderkomen kun nen rekenen op steun. Bij de bouw van scholen dient er nu al rekening mee gehouden te worden, dat ze later een andere bestemming kunnen krij gen. De gedachten van D‘66 gaan uit naar kleine zaalsportverenigingen, club- of buurthuizen. Voor jongeren, vooral in de leeftijd tussen 16 en 19 jaar zijn er naar ver luid te weinig ontspanningsmogelijk heden. D‘66 wil meewerken bij de tot standkoming van, voor deze cate gorieën herkenbare, onderkomens. Herrieschoppers dienen met kracht geweerd te worden. ‘t Gemaal en in mindere mate De Bonkelaar stonden juist hierom bij veel jongeren niet goed aangeschre ven. D‘66 is geen voorstander aparte voorzieningen te creëren of in stand te houden voor “ongeorganiseerde” jeugd. Wel moet getracht worden kontakt te leggen met deze jeugd. De financiële positie van de gemeente zal in de komende jaren niet ruim zijn. Lastenverzwaring lijkt niet de aangewezen weg. Op creatieve wijze zal daarom financiël ruimte gezocht moeten worden. Daar waar mogelijk dient geprivatiseerd te worden. diverse smaken blikje 212 ml. '/A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1