Verzet tegen WVC-minister Elco Brinkman in De Bonkelaar reorganisatie rijkspolitie In drie jaar nieuw complex rioolzuivering Maandag groot politiek debat I Burgemeester overleg-voorzitter PSP-folder buitenlanders Vóór spreekbeurt Het Trefpunt Tekst van PvdA-motie NIT’DIREKT’BIJ VERSEVELDT Voor het eerst gaan zes lijsttrek kers met elkaar in discussie Orgelconcert van D.J. Zwart Prijsvraag bibliotheek voor nieuw vignet Vrijdagavond Wereldgebedsdag in de Kruiskerk BAKHUYZEN I' - verzekeringen - financieringen - hypotheken ALS WAüüiNXVEEN JE LIEF IS STEM KAREL VAN SOEST LIJST 2 Helft Nagekomen familieberichten STEPHENSONSTRAAT 6, ZOETERMEER. Bibliobus Burgemeester Markt s E B B B B B B B E E B IBM GEBRUIKERS: EVEN NOTEREN. <4 A A VERSEVELDT Voor het verzorgen van Uw administratie en/of het invullen van Uw belastingbiljet AL HET VERKEER IN WADDINXVEEN, MOET VEILIG ZIJN VOOR IEDEREEN, STEM DAN VVD, WANT WIJ WERKEN MEE, OM DAT TE BEREIKEN EN LIEFST NOG METEEN! POSTBUS 175 - TEL. 01828-12347 - GIRO 2234718 B E E E E E E E E E E E E E E B B E B B B B B E E B B B E B BBBBBBBBBBBBBEEBË E E 1 De organist Dirk Jansz. Zwart. GERRIT VAN DIJK Hij werd slechts 61 jaar. GERRIT VAN DIJK In leven konstruktie bankwerker bij onze firma. ILONA MARGARETHA Zij werd 9 oktober 1985 geboren E CDA-minister mr. drs. Elco Brinkman van WVC. 4 v. Ook voor geven wij U het juiste advies! Geautoriseerd dealer DEN HAAG: HERENGRACHT 52. TEL 070-469214 ZOETERMEER: STEPHENSONSTRAAT 6. TEL 079-414114 De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 7 maart om 11.00 uur op de algemene begraafplaats, Alber- dingk Thijmlaan 2. 2 maart 1986 leplaan 53, 2742 ZD Waddinxveen Zijn bekwaamheid en jovialiteit zullen ons nog lang in herinnering blijven. Onze gedachten gaan uit naar zijn dochter, schoon zoon en kleinkind die wij van harte sterkte toewen sen in deze droeve dagen. Hiermede geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlij den van onze zeer gewaardeerde collega Direktie J. van den Berg zonen - Waddinxveen B.V. Personeelsvereniging ’’Molenbouw” Vrijdagmiddag staat de PSP op de markt. Door de kandidaten van de PSP en onafhankelijken zal informatie wor den gegeven over de activiteiten in de afgelopen periode en over het gemeen- teraadsprogramma. In de PSP-kraam zullen brochures en affiches verkrijg baar zijn. Tevens wordt een informatie folder verspreid. WADDINXVEEN - De Stichting Openbare Bibiliotheek aan de Juli ana van Stolberglaan, sinds sep tember bezig met een verbouwing en uitbreiding door het erbij trek ken van de voormalige openbare kleuterschool Pinkeltje, heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw vignet. Iedereen mag aan deze wedstrijd voor een nieuw herkenningssym- bool meedoen. Het bestuur heeft alleen als voorwaarde gesteid.dat het vignet vergroot of verkleind moet kunnen worden, zodat ver fijnde details achterwege kunnen blijven. Het ontwerp, dat in zwart/ wit of kleur mag zijn, moet uiterlijk vrijdag 7 maart a.s. zijn ingeleverd. WADDINXVEEN - CDA, VVD, PCW en D'66 zagen er na een uit gebreide discussie vanaf om steun te verlenen aan deze motie van de PvdA: Administratie- en Belastingadviesbureau Schr^tmactwes Naar verwachting zal minister Brink man voor de gelegenheid gebruik ma ken om voorafgaand aan zijn optreden een kort bezoek te brengen aan de juist op dezelfde avond in De Bonkelaar te houden informatiemarkt, welke speci aal voor de in Waddinxveen wonende buitenlanders wordt belegd. Die verwachting uitte vorige week don derdag CDA-wethouder P.F.J. van Schie nadat hij de eerste paal had gesla gen voor de rioleringswerkzaamheden op het terrein van de Coöperatieve Tui- niersvereniging Gouda en omstreken aan de Bredeweg. Het Waddinxveense collegelid noemde het verheugend dat er nu overeenstem- veringsinstallatie voor de inwoners in J!v»ir»ti. Dorp. Overigens zal over drie jaar nog maar ”De raad van de gemeente Wad dinxveen in vergadering bijeen op 26 februari 1986; Spreekt haar bezorgdheid uit over de situatie in Zuid-Afrika, met na me de daar gevoerde apartheidspo litiek; Trekt als gemeente haar conse quenties daaruit wat betreft haar aanschafTingsbeleid; En verwacht dat het plaatselijk be drijfsleven met inbegrip van de middenstand en de ambulante han del èn de consument dat ook doet, voor zover dat al niet gebeurd is; Besluit dat het college dit langs de geëigende kanalen aan het bedrijf sleven en de Waddinxveense bevol king kenbaar maakt; En gaat over tot de orde van de dag”. sen van rijks- en gemeentepolitie en openbaar ministerie, worden deelgeno men door de burgemeesters van de ge meenten Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, Krim pen aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen. De heer C.M. van der Linden, burge- den als voorzitter, de heer A. Schouwe- van plan de aanwezigen zoveel mogelijk ruimte te geven om een levendige en in teressante discussie te krijgen met de zes lijsttrekkers. Nog niet eerder in deze verkiezingstijd zijn ze met elkaar in de bat gegaan. Het grote politieke debat - het enige in deze tijd voorafgaande aan de gemeen teraadsverkiezingen van woensdag 19 maart - zal ook de nodige aandacht krij gen van de regionale pers. Bovendien verspreidt ook de Kabelkrant Waddinx veen er berichten over. De avond zal tot ongeveer half elf - elf uur duren. De politieke partijen maken van de gelegenheid gebruik hun verkie zingspropaganda in het AF-centrum uit te stallen en onder de aandacht van de bezoekers te brengen. WADDINXVEEN - Het duurt nog zo’n drie jaar voordat de rioolwater zuiveringsinstallatie aan de Henegouwerweg - in het Reeuwijkse Randen- burg - in gebruik genomen kan worden. WADDINXVEEN - Komende maandagavond wordt in het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad het reeds eerder aangekondigde de bat gehouden met en’tussen de lijstrekkers van de aan de Waddinxveense gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen. WADDINXVEEN - Het Korps der Rijkspolitie in deze staat gaat reorga niseren. Dat betekent dat de groep Boskoop zal gaan ressorteren onder Waddinxveen, hoewel het politiebureau in Boskoop zal worden gehand haafd. In het kwekersdorp is al aangekondigd dat er krachtig geprotes teerd zal gaan worden tegen deze reorganisatie. meester van Waddinxveen, zal optre- mingisbereiktoverdezerioolwaterzui- 277 7 2_ L__. A. veringsinstallatie voor de inwoners in naar, burgemeester van Schoonhoven, Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk- als vice-voorzitter. Met groot leedwezen brengen wij u ter kennis dat na een ernstige ziekte, ons is komen te ontvallen onze zeer gewaardeerde medewerker, konstruktie bankwerker WADDINXVEEN - Vrijdagavond 7 maart om zeven uur wordt in de gerefor meerde Kruiskerk aan de Passage de Wereldgebedsdag gehouden. Mede werking wordt verleend door het Kat holiek Jeugdkoor o.l.v. Theo Smeenk, een blokfluitgroepje o.l.v. mevrouw Sirre en aan het orgel door de heer A. Lok. De liturgie met als thema ’’Kies dan het leven” is door Australische vrouwen opgesteld. ’’Niemand van ons heeft zelf de kans gehad om te kiezen voor het le ven. In die zin kunnen wij niet kiezen voor het leven. Maar er is een wijze van leven die ieder van ons kan kiezen voor leven voor elkaar, voor onze kinderen, voor kinderen ver weg, ontheemden en zij die tekort gedaan worden”, aldus wordt in een toelichting daarop gesteld. Er zal tijdens de Wereldgebedsdag ge collecteerd worden voor het Wiluna- project in Australië (een project voor de aboriginals), het medisch centrum van de Wereldraad van Kerken (voor het medisch werk in de derde wereld) en voor koffers met instrumentarium voor vroedvrouwen en dorpsgezondheids- werkers. Deze koffers kosten f. 300,- per stuk. WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN - WOENSDAG 5 MAART 1986 WADDINXVEEN Het maart nummer van ’’Wegwijs”, het maandblad voor de' 70.000 leden van de landelijke vereniging Veilig Verkeer Nederland, bevat een gro te kleurenfoto van 150 leerlingen van de protestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/ LTO ’’Koningin Wilhelmina”. de helft van het complex gereed zijnIn de loop van de jaren negentig zal de in stallatie worden verdubbeld, zodat dan pas de rioolzuiveringsinstallatie aan tie Willem de Zwijgerlaan in de Oranje- wijk overbodig gaat worden. Probleem is dat tot die tijd veel geld op tafel ge legd moet gaan worden om de oudere ri oleringen te gaan vernieuwen. Over het bouwen van de rioolwaterzui veringsinstallatie döor riet "hoogheem raadschap van Schieland wordt al sinds de jaren zeventig gesproken. Beroep sprocedures van omwonenden ver traagden de bouw van de installatie, evenals het rond krijgen van de nodige investeringen. Zoals bekend hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie on langs voorstellen gedaan inzake de con- ceptindeling van politie-regio's. In een commentaar dat door Midden-Holland mede ten behoeve van de deelnemende gemeenten is opgesteld voor hun eigen recreatie, zijn kritische kanttekeningen bij dit voorstel geplaatst. Aangezien er relaties liggen tussen de wijze waarop en het onderwerp van sa menwerking enerzijds en de grootte van het gebied anderzijds was de meest voor de hand liggende oplossing geweest om eerst een bestuurlijke structuur vast te stellen en daarna pas een daarop afge stemde regionale begrenzing. Nu is in feite de omgekeerde volgorde gekozen. Eerst wordt over een regio-indeling be slist terwijl nauwelijks inzicht bestaat over de bestuurlijke constructie van de samenwerking en ook onvoldoende dui delijk is welke taken aangepakt wor den. Op deze regionale verkiezingsavond van de christen-democraten zal minister Brinkman ingaan op diverse actuele za ken en politieke hangijzers, zoals de eu- thenasie en het milieubeleid. Ook zal hij. ingaan op veel andere beleidsterrei nen, die direct het leven van de mensen aangaan. Er bestaat geen ander ministe rie dat zo nauw betrokken is bij het hele leven van de mens als het departement waarvoor deze nog jonge minister de scepter zwaait. De neemgeving WVC is wat dat betreft veelzeggend. Dat vereist veel zorg en aandacht, vooral op het im materiële vlak. Interessant is dat de Waddinxveense ge meenteraad binnenkort minister Brink man moet adviseren over de representi- viteit van de Lokale Omroep Waddinx veen. Ook het terrein van de omroep en pers hoort tot de directe verantwoorde lijkheid van de minister. Ongetwijfeld zal dat thema ook aan de orde komen. De avond begint om acht uur en is voor ieder toegankelijk. De organisatie is in handen van het Weekblad voor Wad dinxveen, dat eerder dergelijke debat- avonden hield in 1978 en in 1982. Nadat de lijstaanvoerders Paul van Schie (CDA), Karei van Soest (WD), drs. Martin Kraaijestein (PvdA), Gerrit van Ringelenstein (PCW), Wim de Wit (D’66) en drs. Paul van Gessel (PSP en onafhankelijken) in een paar minuten een aantal belangrijke punten uit hun verkiezingsprogramma’s hebben be licht is het tijd voor een uitgebreide dis cussie. IBM heeft de verkoop van schrijfmachines, linten, diskettes, etc. aan Verseveldt toevertrouwd. Verseveldt is nu nog sterker in het "DIREKT UIT VOORRAAD” leveren van originele IBM-produkten. Vergeet ook niet onze grote winkel in Den Haag voor uw totale kantoorinrichting, voor de dagelijkse abc. artikelen en het "DIREKT” adres. De verbouwing en uitbreiding van de bibliotheek vordert gestaag. Achter de schermen wordt druk ge werkt aan de inrichting en automa tisering van de uitleen- en lezersad- ministratie. Het bibliotheekbe- stuur heeft besloten in verband met de zeer beperkte belangstelling tij dens de woensdagmorgen de uit leenuren van de bibiliobus in de St. Victorwijk op die tijd te laten ver vallen. De bibliobus staat er dus voortaan alleen op de dinsdag- en donderdagmiddag. Ary en Nel van Beugen kim kingsgebieden zoals die recent zijn vast gesteld op grond van de WGR. Op dat niveau is er maatschappelijke en be stuurlijke samenhang, éénduidige pro blematiek en vooral overzichtelijkheid. De meeste kans van slagen heeft klein schalig opgezette samenwerking die op de werkvloer begint. Vandaar dat gewe zen is op de situatie zoals die in Midden- Holland bestaat. Dat is een uitstekende basis om met een goede raamregeling de regionale samenwerking op het poli tieke vlak voort te zetten en verder ge stalte te geven. Sinds enkele jaren functionert in twee regio’s binnen Midden-Holland een driehoeksoverleg van burgemeesters, openbaar ministerie en politiecomman- danten. Op initiatief uit een der groe pen is besloten beide overlegvormen op te laten gaan in een nieuw te vormen ’’Driehoeksoverleg Midden-Holland” Daarnaast is er kritiek op de omvang Daaraan zal dan, naast de functionaris van de regio’s. Midden-Holland zou deel uitmaken van een gebied ter groot te van het district Den Haag van de Rijkspolitie Daarin liggen 55 gemeen ten met een totaal aantal inwoners van 928.266. Zo’n gebied kan voor enkele grootscha lige taken een voordeel zijn. Gebrek aan bestuurlijke beheersbaarheid ech ter en verscheidenheid van problemen enz. zullen een substantiële samenwer king in een dergelijke regio vrijwel on mogelijk maken. Gepleit is dan ook voor sub-regio’s waarvoor model staan de samenwer- De leiding van het forum is zoals gebrui- kelijk in handen van de Waddinxveense journalist Bert Woudenberg. Hij is vast De op het schoolplein aan de Sniepweg gemaakte foto symboliseert namelijk het aantal doden dat dagelijks in het Europese verkeer valt. Vandaar ook dat er dit jaar het Europese Jaar van de Verkeersveiligheid wordt gehouden. In het artikel bij de Waddinxveense foto meldt Veilig Verkeer Nederland dat er in de twaalf landen die aangesloten zijn bij de Europese Gemeenschap elke dag 150 doden en 4.100 doden en 1,5 mil joen gewonden. Enorme aantallen, die duidelijk maken dat de strijd tegen de verkeersonveilig heid ook op Europees niveau onvermin derd door moet gaan. De 150 gefotografeerde meisjes en jon gens van de Koningin Wilhelmina- school spreken in dit geval hele duidelij ke en emotionele taal. WADDINXVEEN - De PSP en onaf hankelijken hebben van hun verkie zingsprogramma ’’Omdat iedere Wad- dinxvener er één is” een samenvatting gemaakt voor de buitenlanders in Wad dinxveen. Zoals bekend mogen buitenlanders op 19 maart voor hét eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorlopig echter alleen nog zij die minimaal 5 jaar in Nederland wonenHet ziet er naar uit dat de belangstelling onder hen vrij groot is, gezien de vele vragen om infor matie die aan de deelnemende partijen worden gesteld. Voor deze ’’medelanders”, zoals de PSP ze noemt, is door de PSP en onaf hankelijken in meerdere talen een in formatiefolder gemaakt. De PSP be schikt dankzij enkele enthousiaste le den over een Arabische, Turkse, Portu gese, Spaanse, Italiaanse en een Engel se informatiefolder speciaal voor Wad dinxveen. In de folder wordt uiteenge zet wat de betekenis van deze verkiezin gen is en wat de aktiepunten van de PSP en onafhankelijken zijn. Bovendien worden de belangrijkste verschillen met de andere partijen aangegeven. De folders zullen gericht verspreid wor den op de informatiemarkt over de ge meenteraadsverkiezingen voor buiten landers op woensdagavond 12 maart in De Bonkelaar. Ook bij andere verkie zingsbijeenkomsten en op de markt zul len de folders verkrijgbaar zijn. Schoolfoto symboliseert 150 verkeers doden per jaar WADDINXVEEN - Het ligt in de bedoeling dat minster mr. drs. Elco Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) volgende week woensdag even een kijkje neemt bij het sociaal-cultureel werk in De Bonkelaar aan de Beukenhof. De bewindsman is dan toch in Waddinx veen omdat hij ’s avonds om acht uur in Het Trefpunt een spreekbeurt verzorgt voor het regionaal CDA-verband Gouwe-IJssel, waarvan de Waddinxvener Willem Watereus voorzitter is. De 150 leerlingen van deprotestants-christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO ’’Koningin Wilhelmi na” aan de Sniepweg symboliseren het aantal verkeersdoden dat dagelijks in de Europese Gemeenschap valt. (Fo to: Bert Molenaar). Administratie- en Belastingadviesbureau g BAKHUYZEN S g Voorofscheweg 432 - 2771 MS Boskoop g] PI Telefoon 01727-4566 WADDINXVEEN - Zaterdagavond 8 maart om acht uur geeft Dirk Jansz. Zwart in de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost een orgelconcert. De toegangsprijs bedraagt vier gulden pin deren twee gulden). Dirk Jansz. Zwart zal daar werken spe len van componisten Bach, Mendels sohn, Guilmant en van Widor. Ook werken van Jan Zwart en van de con- certgever zelf worden gespeeld. Aan zijn kinderen en kleinkind betuigen wij onze gevoelens van medeleven met dit verlies.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5