Meer hulp en service VERRASSEND PROGRAMMA IN RAADZAAL 65 jaar lid Boskoops korps Waddinxvener ’t Smulhoekje mag nu bouwen Standplaats in Zuidplas Thuishulp van regionaal overlegorgaan Emmabloem- Folk-club in collecte De Bonkelaar Pasen bij Jamin Tentoonstelling De Goudse Streek Raad geeft geld uit CNV huldigt jubilarissen Weer twee giften voor remonstranten Thuis Inritten Tournooi Gemeentegids Muzikale act Meubelstad Concerten Standplaats Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Vergunning Jochie Subsidie Vergunning Zuidplas Ballon Hoogtepunten Wijzigingen arms GLASBEEK AUTOSCHADE I F 00 WA WADDINXVEEN - Volgende week Lunapark in mei Waddinxvener Jan Nieuwerf met het instrument dat hij een leven lang trouw bleef, de altsax. Aan de KNVB, afdeling Gouda, is toestemming verleend tot het bespe len van de velden van de voetbalver eniging WSE op enige woensdagmid dagen ten behoeve van het jaarlijkse schoolvoetbaltoumooi voor basis- en voortgezet onderwijs. Met Holland Advertising BV te Den Helder zal tot januari 1991 een over eenkomst worden aangegaan tot le vering en verspreiding van de ge meentegids. Aan de heer J. Koster te Moerkapelle is inritvergunning verleend ten be hoeve van het perceel Zuidkade 143. Van de Italiaanse komponist Goffredo Petrassi was een werk voor fluitsolo ge programmeerd: Souffle per flauto in do, sol et ottavino. Uitvoering van dit werk leidde tot een muzikale act. De soliste plaatste maar liefst vier lessenaars op het podium, waarop als het ware de ge hele partituur werd gedrapeerd. Zich langzaam verplaatsend van links WADDINXVEEN - Cafetaria ’t Smulhoekje aan het Koningin Wilheltni- naplein achter de supermarkt van Albert Heyn zal worden gelegaliseerd. De ’’verkoopwagen” staat al sinds 1970 op basis van een (permanente) vaste standplaats-vergunning op die plek, maar door een wijziging van het bestemmingsplan kan er nu voor de cafetaria een bouwvergunning wor den afgegeven. WADDINXVEEN/BOSKOOP - ”Het is een hele mensenleeftijd, vijen- zestig jaar”, zegt de in Waddinxveen wonende Jan Nieuwerf (74) bij het terugblikken op zijn muzikale carrière bij de Boskoopse muziekvereni ging Excelsior. Aan de Stichting Meubelstad Wad dinxveen is vrijstelling verleend tot openstelling van meubeltoonzalen op Tweede Paasdag en Tweede Pinkster dag 1986. Door Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland is ten behoeve van de serie kamermuziekconcerten in het sei zoen 1985/1986 een maximale subsi die van fl. 1.897,- toegekend. Aan mevrouw G.W. de Wit te Wad- Aan de heer C.J. Mol te Waddinx veen is inritvergunning verleend ten behoeve van het perceel Zuidkade 144. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Deze thuiszorg, waarvoor het regio naal overlegorgaan contactadressen opzoekt, moet verder worden ont wikkeld. Waddinxveen is uitgezocht om de schijnwerper op dit onderwerp wat intensiever te kunnen richten. Het regionaal overlegorgaan wil aan alle geestelijk gehandicapten die thuis wonen en aan hun ouders/verzorgers Aan mevrouw Y.M.L. de Jong-Der- nison te Waddinxveen is vergunning verleend voor het door het Comité Kledingbeurs organiseren van een kinderkledingbeurs in De Bonkelaar op 21 en 22 maart 1986. Hoewel Nieuwerf zijn vereniging zo lang trouw bleef en een geboren Bosko per is, vindt het gesprek plaats in een woning aan de Prunusstraat in Wad dinxveen. Daar woont het echtpaar Nieuwerf al sinds 1939. WADDINXVEEN - Het CNV in Wad dinxveen heeft de jaarlijkse propagan- da-avond voor een goed gevulde zaal in Het Trefpunt weer achter de rug. De aankomende nieuwe landelijke voorzitter Henk Hofstede huldigde na zijn toespraak vier jubilarissen: C. van Eijk (40 jaar lid), T.A. Brenkman (40 jaar lid), T. Rootert (25 jaar lid) en Van Tol (25 jaar lid). Mevrouw Van der Bas, de niet aanwezige jubilaresse, werd thuis het insigne en bloemen voor het zilveren lidmaatschap oyerhandigd. Het toneelstuk: ”met hartelijke geluk wensen” opgevoerd door de toneel groep VIOS uit Reeuwijk, heeft er me de toe bijgedragen, dat deze avond een groot succes is geworden. Met het stijgen der jaren komen echter lichamelijke ongemakken. Sinds 1984 bezoekt hij de repetities niet meer, het lange zitten op een harde stoel houdt hij niet lang vol en spelen is dan geen ple zier meer. Zijn uniform en saxofoon heeft hij nog thuis. Het instrument ziet er prachtig uit, hij kreeg het nieuw bij het 60-jarig jubileum. ’’Daar moet nou maar eens een jonge vent op gaan spe len”, zegt Nieuwerf terwijl hij de klep pen beproeft. ”Het is niet zo goed als zo’n ding lang niet wordt gebruikt, de klank gaat achteruit. ”Ook al speelt Nieuwerf niet meer, lid van Excelsior blijft hij. De bond schonk hem eerder al zilveren en gouden speldjes wegens een langdurig lidmaatschap, terwijl hem ook een koninklijke onderscheiding ten deel viel. Afgelopen vrijdag zaten Jan Nieuwerf en zijn vrouw op de voorste rij toen Excelsior in de Beurshal een con cert gaf. WADDINXVEEN - Het gemeente bestuur heeft aan het Sportweekco- mité vergunning verleend voor het houden van een lunapark aan de Put- telaan van maandag 5 tot en met za terdag 10 mei. Dat blijkt uit een door een B. en W. aan de gemeenteraad gestuurd overzicht van een aantal be sluiten en mededelingen, voorzover niet reeds in openbare vergaderingen aan de orde gesteld of gepubliceerd of nog te publiceren in de gemeentelijke rubriek uit vijf vergaderingen van het college van Burgemeester en Wet houders. Andere genomen besluiten zijn: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 MAART 1986 ceel de bestemming horeca krijgen, met als subbestemming cafetaria. Deze bestemmingswijziging zal derhal ve een legalisering inhouden van een reeds jaren ter plaatse bestaande situ atie. Hierdoor kan de verleende stand plaatsvergunning vervallen omdat daar voor een bouwvergunning in de plaats kan komen. Een en ander impliceert dat een vaste standplaats(lokatie) ’’weg valt”. Aan gymnastiekvereniging TOOS te Waddinxveen is een eenmalige subsi die van f. 1.000,- verleend als bijdrage in de kosten van een op 15 maart 1986 in de sporthal ”de Sniep” te houden jubileumshow ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan. WADDINXVEEN - Volgende maand - om precies te zijn op vrijdag 11 april - wordt er in het buurtcentrum De Bon kelaar aan de Beukenhof gestart met een folk-club. Op die dag treedt de Cal lan Band op. Na het succesvolle optreden van lain Mackintosh, the Quiet man of Scottisch Folk, is er een werkgroep aan de slag gegaan die maandelijks folk-groepen naar Waddinxveen zal halen. Er wor den artiesten aangetrokken met nati onale bekendheid. Ook zullen er bui tenlandse artiesten gecontracteerd wor den. De entree van deze folk-avonden zal niet hoger zijn dan f. 5,-. Naast de vaste avonden zal er in het nieuwe seizoen een folk-muziekfestival georganiseerd worden. Waddinxveners vanaf 18 jaar kunnen lid worden van de folk-club voor f. 5,-. Dit lidmaatschap geeft recht op de toegang van de folk-avonden met een korting. Ook geeft de lidmaatschapskaart toe gang op de bijzondere folk-evenemen- ten die georganiseerd gaan worden. Vanaf 11 april kan men zich opgeven voor de folk-club tegen betaling van f. 5,-. Eind augustus krijgen de leden hun lidmaatschapskaart toegestuurd met het programma seizoen 86/87. Een lid maatschapskaart is één seizoen geldig. WADDINXVEEN - Fluitiste Abbie de Quant en pianist Rudolf Jansen hadden voor hun kamermuziekconcert vorige week donderdagavond in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis een niet-alledaagse, maar verrassend programma samengesteld, met overwegend 20ste eeuw- se muziek. Deze programmering gaf het concert iets avontuurlijks; het onbekende maakt immers nieuwsgierig. WADDINXVEEN - In het gemeente huis heeft VVD-wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester vori ge week woensdag een brochure aan geboden gekregen over thuiszorg voor geestelijk gehandicapten, waar voor met name het Regionaal Over legorgaan Zwakzinnigenzorg Zuid- Holland Oost in Gouda zich inspant. hij met enkele leden van Excelsior een bandje vormde en op straat speelde. ’’Daar verdiende je meer me als bij je baas”. een zo compleet mogelijk pakket van hulp en service bieden. Oppashulp, mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding praktische en pe dagogische thuishulp, maatschappe lijk werk, gastgezinnen en onderlinge ouderhulp proberen een handreiking te zijn voor de geestelijk gehandicap te en zijn ouders en verzorgers. De op naam van de heer J.T.A. van Hal te Waddinxveen staande ventver gunning voor de verkoop van snacks en ijs is verlengd tot 1 januari 1987. In de wijk Zuidplas mag, gelet op de grootte van deze wijk en het zeer mini male voorzieningenniveau op dit mo ment de komst van een vaste stand plaats annex cafetaria gewenst worden geacht. Door de permanente vaste standplaats aan het Koningin Wilhelmi- naplein als zodanig te laten vervallen en de aanwijzing van een nieuwe vaste- standplaatslokatie in de wijk Zuidplas bij A.P.V.-wijziging mogelijk te maken wordt aan de wens tot de uitbreiding van het voorzieningenniveau in de wijk Zuidplas tegemoet gekomen, terwijl geen sprake zal zijn van een uitbreiding van het totale aantal vaste standplaat sen in de gemeente. Als jochie van negen werd hij lid van Excelsior, op oude foto’s is hij terug te vinden met een korte broek, kniekou sen en naar verluidt droeg hij toonder tijd nog een plat petje. Nieuwerf was er al jong bij, maar zo gek was dat niet want de muziek werd er met de paplepel ingegoten. Vader zat ’op’ de muziek, zuslief speelde viool en de kleine Jan speelde op alles wat hij te pakken kon krijgen: mondorgel of fluit en bij Excel sior werd het de altsax, een instrument dat hij een leven lang trouw bleef. Helemaal vanzelf ging dat niet, zo biecht Nieuwerf eerlijk op. ”Ik had wei nig maatgevoel en mijn leermeester, Arie Blanken, was dat na lang foeteren zat. Hij bond mijn been met een zak doek aan zijn been vast en ik moest dan in de maat meestampen:r’. Nieuwerf kan er nu hartelijk om lachen, terwijl hij uit een dikke envelop oude foto’s en vergeelde kranteknipsels opdiept. Nieuwerf moet desondanks wel degelijk talent bezitten want op 11 -j arige leeftij d mocht hij meedoen met het ’’grote” or kest. Het was in die jaren dat Nieuwerf meemocht naar een concours, dat werd gehouden op een sportveld aan de Graaf Florisweg in Gouda. De reis ging per boot over de Gouwe met het welbe- kende ’’strijkijzer”. Jan Nieuwerf stond stijf van de zenuwen want hij moest een wordt gecollecteerd voor de Stichting saxofoonsolo spelen en vreesde dat hij de hoge C niet zou halen. ”Ik kneep ’m als de piete”, weet Nieuwerf nog. Niet temin speelde hij zo goed dat een jurylid WADDINXVEEN - In het restauratie fonds van de Remonstrantse Gemeente zijn twee belangrijke giften gedepon eerd. Zo kwam er f. 10.000,- van de Gravin van Bylandtstichting en f. 13.000,- van het Prins Bernhardfonds voor de restauratie van het dit jaar 150 jaar oude kerkgebouw aan de Zuidka de. Het Godshuis is sinds eind vorig jaar in restauratie. Het startsein daarvoor werd gegeven door het CDA-Tweede- Kamerlid Ria Oomen-Ruijten. Voor het ingrijpende karwei kan het licht op groen worden gezet dank zij de mede werking van het rijk, de provincie en de gemeente plus een belangrijke financië le bijdrage van de Stichting Zomerpost- zegels. Hoewel door de afgelopen vorstperiode het werk tijdelijk stil heeft gelegen wordt er nu weer hard gewerkt door aannemingsbedrijf Woudenberg uit Ameide. Er wordt daarbij ook aan thuiswerk gedaan. A. van der Graaf res taureert en renoveert het houtwerk van de bordjes, die voor in de kerk hingen en M. Kloet spant zich ook creatief in. dinxveen is zowel voor de periode van 4 tot 21 februari 1986 als voor de peri ode van 25 februari tot 15 maart 1986 tijdelijk standplaatsvergunning ver leend voor de verkoop van snacks na bij de bouwlokaties in Zuidplas op de dinsdagen, donderdagen en vrijda gen. Toestemming is verleend aan Ad Air BV te Beuningen voor opstijging van een heteluchtballon op zaterdag 8 maart 1986 vanaf bedrijvenpark Coe- necoop. Geopend werd echter met de 19de eeuw: de Grande Sonate Concertante van Friedrich Kuhlau, een componist die beginnende amateur-pianisten van wege zijn Etuden en Sonatinen für An- fanger niet onbekend zal zijn. Dat hij echter ook werken heeft geschreven waar amateurs nauwelijks aan toe zul len komen, lieten De Quant en Jansen horen. Inderdaad zeer concertante muziek, virtuoos en aanstekelijk, maar verra derlijk van techniek. Het duo gaf een voorbeeldige presentatie; geen over dreven, maar juist ingehouden virtuosi teit, geheel passend bij het klassieke ka rakter van het werk. Opvallend was de beheerste nuancering en verfijnde af werking die Abbie de Quant in haar spel wist te leggen Met name het Adagio kreeg een schitterende, ingetogen ver tolking. naar rechts werd het werk ten gehore gebracht. Niet alleen de dwarsfluit werd bespeeld, ook de piccolo en de altfluit kwamen er aan te pas, waarvan de wis seling tijdens de uitvoering niet minder een onderdeel vormde van de ”act”. Was de visualisering dus al verrassend, de muziek zelf was dat eveneens. Souf flé kan worden vertaald als lucht en in derdaad werd op de meest gevarieerde wijze lucht door het instrument gebla zen, vaak zonder ook maar één toon of klank te doen horen. De techniek van De Quant bleek fenomenaal. Zij be heerst haar instrument perfekt. Het vaak grillige karakter van de com positie was boeiend om te volgen. Meer toneel waren de werken van Martin en Roussel. De Ballade (een muzikaal le vensverhaal) van de eerste had een schitterende mengeling van felheid en sombere donkerheid; het werk van de tweede eindigde met een sprankelend speels Scherzo. Een ware openbaring was de Sonate van de onbekende Belgische componist Jo seph Jongen uit 1924. Schitterende mu ziek met een enigszins Franse inslag en van een ongelooflijke vitaliteit. Abbie de Quant heeft zich wederom le ren kennen als een formidabel fluitiste, zeer genuanceerd en beheerst spelend. Een lust om naar te luisteren. Rudolf Jansen is in Waddinxveen geen onbe kende. Reeds tweemaal eerder is hij hier, met Ruud van der Meer en Han de Vries, opgetreden. Het thans gekozen programma stelde bepaald hoge pianistische eisen. Vooral de werken van Kuhlau en Jongen bevat ten voor de pianist pittige passages, die hem echter alle gelegenheid boden zijn grote vakmanschap te tonen. Ook nu bewees Jansen een voortreffelijk pianist te zijn, geheel ingespeeld op de fluitiste, prima reagerend en voortreffelijk de klankbalans in de gaten houdend. De kombinatie fluit - piano is trouwens bij zonder fraai. Met Pièce en forme d’Ha- banera van Maurice Ravel als toegift, werd het concert besloten. WADDINXVEEN/GOUDA - Gou- da’s burgemeester drs. K.F. Broekens verricht vrijdagavond om acht «uur de opening van de tentoonstelling, die door de teken- en schilderclub De Goudse Streek in de Goudse Agnieten- kapel wordt gehouden. De Goudse Streek, waarvan ook Wad dinxveners lid zijn, werd in september 1973 opgericht en bestaat dus 12,5 jaar. WADDINXVEEN - Ook de Jamin- winkel in het winkelcentrum ”de Passa ge” brengt dit jaar een ongekend groot assortiment paasproducten. Van de 120 artikelen zijn o.a. de tafel- decoratie-figuurtjes van marsepein nieuw. Ook de prijsstelling van het as sortiment biedt een enorme variatie. Het kleinste artikel, een chocolade-ei van 12,5 gram, kostf. 0,50. Helgrootste is een chocolade-paashaas van maar liefst 48 cm. hoog, die f. 47,50 kost. hem achteraf prees en een kwartje gaf culosebestrijding. De opbrengst voor een i --j. - h- vijf voor kopen”, lacht Nieuwerf. Puttend uit zijn geheugen vertelt hij over enkele hoogtepunten. Excelsior was een vooruitstrevende vereniging en kwam als eerste in Nederland met een majorettepeleton. Er werd gespeeld in stadions tijdens interlandwedstrijden en ook was Excelsior enkele malen ac tief bij de TT in Assen. De motorsport was echter niet besteed aan Nieuwerf. ”Je werd daar knettergek van”, zegt Nieuwerf, terwijl hij de langsrazende motoren illustreert door zijn hoofd ene- kele malen snel van rechts naar links te bewegen. ”Ik heb liggen pitten in het gras”. Het gebeurde in vroeger jaren ook dat geneesmiddelen betrekkelijk Excelsior concerten gaf van het balkon J -TT—--'J van hotel Neuf in Boskoop. De vereni ging was toen nog niet zo groot. Het pu bliek stond dan ook aan de overkant van de Gouwe te luisteren. Al musicerend heeft Nieuwerf met Excelsior St. Nico- laas maar liefst 61 maal binnengehaald. Goede herinneringen bewaart hij ook aan de dagen na de bevrijding. ’’Overal waren feesten en we speelden in alle plaatsen. Iedere dag liepen we kilome ters. Als ik alles nog es terug moest lo pen dan kwam ik nooit meer thuis”, zegt Nieuwerf. Minder goede herinne ringen heeft hij aan de crisisjaren toen De Emmabloem. De Emmabloem-col- lecte is de oudste collecte in ons land. Al 76 jaar zet de Stichting De Emmabloem zich in voor het Kruiswerk en de tuber- t van de ijsje. ”Dar kon je er toen wel collecte wordt niet alleen gebruikt voor de bestrijding van deze ziekte in ons land maar ook voor de strijd tegen tbc in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 2000 gevallen van tuberculose geregi streerd, vaak bij jongeren of buiten landse arbeiders. Naast de behandeling van deze patiënten is eveneens preven tief onderzoek nodig bij mensen uit de omgeving van de patiënten. Een belangrijk deel van het geld dat de Emmabloemcollecte opbrengt, gaat naar bestrijdingsprojecten in onder meer Mali, Tanzania, Kenya, Togo en Benin. De Derde Wereldlanden lijden meer dan 20 miljoen mensen aan tuber culose waarvan elk jaar miljoenen ster ven. Dat is in feite onnodig, omdat tbc met eenvou dig te genezen is. Het geld voor de aan schaf van die medicijnen ontbreekt ech ter meestal. In de week van 24-30 maart zal op ieder een een beroep worden gedaan via de huis-aan-huis collecte en via de accept girokaarten die worden toegestuurd. Men kan ook direct giften storten op postrekening 116.000 ten name van de Stichting De Emmabloem, Den Haag. Op woensdag 26 maart is op de TV na het journaal van 20.00 uur een kort So- cutera-filmpje te zien over tbc-bestrij- ding. Dat blijkt uit het door B. en W. aan de volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad gestuurde voor stel tot wijziging van de Algemene Poli tieverordening op het punt van de standplaatsen. Aan de orde is voorts de aanwijzing van een nieuwe vaste stand- plaatslokatie in de woonwijk Zuidplas. Sedert 1970 staat aan het Koningin wil- helminaplein (achter het Albert Heyn- filiaal) een verkoopwagen voor de ver koop van cafetaria-artikelen (snacks e.d.). Het betreft hier een standplaats welke is aangemerkt als een (permanen te) vaste standplaats. Ingevolge de A.P.V. bestaan thans in de gemeente Waddinxveen twee permanente vaste standplaatslokaties, te weten aan het Koningin Wilhelminapïein en aan de Groensvoorde (hoek Elzenhorst). Op de standplaatslokatie aan het Ko ningin Wilhelminapïein geldt de be stemming Woondoeleinden en Bedrij ven (ged) en Verkeer (ged). Om deze reden is tot op heden een standplaats vergunning nodig voor de onderhavige lokatie. Er kon immers geen bouwver gunning worden verleend. Na goedkeuring 'door Gedeputeerde Staten van de door de raad in zijn verga dering van 29 januari 1986 vastgestelde 3e herziening van het bestemmingsplan ’’Oranjewijk ’75” zal het bewuste per- WADDINXVEEN - Er is f. 85.000,- extra nodig om diverse computertoepassingen (hardware en software) te kunnen kopen, zo hebben B. en W. aan de volgende week woensdagavond bijeenko mende gemeenteraad laten weten. Ten behoeve van een evaluatie met betrekking tot het totale automati- seringsgebeuren is een opstelling van de vanaf de aanvang van de projecten (in 1984) gevoteerde kre dieten en de tot op heden daaruit gedane uitgaven met onbegrip van de aangegane verplichtingen. Blij kens de opstelling is een aanvullend krediet gewenst van f. 85.000,- welk bedrag als volgt is samenge steld: aanvulling tekstverwerker (f. 21.000,-), koppeling tekstverwer ker met T.I. computer (f. 12.500,-), programmatuur t.b.v. uitvoering Wet Bejaardenoorden (f. 9.500,-), aanvulling uitbreiding T.I. compu ter met vier terminals (f. 13.500,-), herziening/wijziging datatransmis- sielijnen (f. 27.500,-) en onvoor zien en ter afronding (1.000,-). Aan de orde zijn verder de volgen de begrotingswijzigingen: Beschikbaarstellen van f. 5.000,- als bijdrage in de kosten van een in te stellen normenonderzoek voor de inzameling van huisvuil ten laste van de reserve vuilverwerking. Beschikbaarstellen van een aan vullend krediet, groot f. 1.653,20 ten behoeve van de aanschaffing van een tweetal motormaaimachi- nes ten laste van de post voor on voorziene uitgaven. Beschikbaarstellen van f. 2.500,- ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de brandweervereniging ’’Jan van der Heyden” ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven. Beschikbaarstellen van f. 19.000,- voor het aanschaffen van duiker- uitrustingen en een lier ten behoe ve van de brandweer en de lasten daarvan ten laste van de daartoe in de begroting opgenomen stelpost te brengen. Verdelen van personeelskosten openbare werken ten laste van stel posten (wijziging begroting open bare werken, dienstjaar 1986). Uitbreiding en verbouwing schoolgebouw Samenwerking school voor HAVO/Atheneum (wijziging begroting Samenwer kingsschool voor HAVO/Athe neum, dienstjaar 1986). Ten laste van de algemene dienst zal gedu rende 10 jaar in de kapitaallasten van de uitbreiding van het school gebouw f. 25.000,- per jaar worden bijgedragen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11