9 H/-TEC a HUIS TE KOPEN OF VERKOPEN? VERLOOP MASSA-SPORT ELKRANT Samsom helpt met snellere uitslagen Discussie over opvolger van Lous Oosterbroek-Waagmeester 2 KA WADDINXVEEN Stokbrood boumo drogisterijparfumerie groensvoorde10 waddinxveen Ook CDA-wethouder Paul van Schie wil medium gezelliger maken Op zender België Vlaams 2 na afloop van het normale programma Nieuwsblad Onafhankelijk BASKETBALL-SCHOENEN SIERVISHANDEL 9° SPORTSCHOENEN Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR *£1 WADDINXVEEN Tel. 01828-12028 U overweegt een SCHOONHEIDS SPECIALISTE VAN REVLON IN ONZE ZAAK van 10.00-17.00 uur. U bent van harte welkom voor een huid- of kleuradvies of misschien wel voor beide. >-HAGOORT Nieuw gezicht Dobber tecoqsportn I RESTANT PARTIJ RESTANT PARTIJ ALS WIJ HET Haa/ uw Paaseitje op GRATIS” bij Hagoort MET KANS OP 10 KAKELVERSE EIEREN icn O makelaardij in onroerende goederen Kanaalstraat 12 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. m model COLUMBIA HIGH, in de maten 37-48 Adviesprijs 169,-ALLÉÉN DEZE WEEK MASSA-SPORT-PRIJS 99,95 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Z LU V) V) HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 U hebt al kunnen lezen in onze Groensvoorde-folder donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. is de 1 Het Echte Franse AJ het ADRES voor uw aquariumhobby Bezoek eens vrijblijvend onze showroom ''Keuze uit 30 aquaria, o.a. het nieuwste model met gebogen voorruit. ENORME PARTIJ ZARESKA WOL ZARESKA MIA, 100% Acryl, 40 gram Adviesprijs 1,80 per knot ALLÉÉN DEZE WEEK 10 KNOTTEN VOOR 1S,- NESSE 40-44 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448-10126 model SHARP, in de maten 41-46 Adviesprijs 149,- ALLÉÉN DEZE WEEK MASSA-SPORT-PRIJS 99,95 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 19 MAART 1986 41e JAARGANG - Nr. 1968 'i I 1 Wie gaat naast Paul van Schie WADDINXVEEN - Tijdens het bezoek dat WVC-minister mr. drs. Elco Brinkman vorige week woensdagavond aan Waddinxveen bracht heeft de redactie van de Kabelkrant Waddinxveen even met hem gepraat over het functioneren van dit nieuwe medium. Daarover werd hij ook aangespro ken door CDA-wethouder Paul van Schie. De bewindsman was niet al leen in Het Trefpunt, waar hij op uitnodiging van de CDA-regio Gouwe- IJssel een toespraak hield, maar bezocht ook het buurtcentrum De Bon- kelaar, waar een politieke verkiezingsmarkt voor buitenlanders aan de gang was. woensdag weer. De redactie van de Kabelkrant Wad dinxveen stelt alles in het werk om er vanavond een informatieve uitzending van te maken. Ook de uitzending van morgen staat in het teken van de ge meenteraadsverkiezingen. Vanavond vanaf acht uur is er in het D’66, Wim de Wit, niet aanwezig zal kunnen zijn. Hij verblijft in Tunesië. Daar zal hij telefonisch op de hoogte worden gesteld van de voor de demo craten verlopen stemming, een span nende nu voorman Hans Barth heeft be sloten een punt te zetten achter het raadslidmaatschap. 30 De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 A de votre Vrai Boulanger’ GERTHUÏZER de echte bakker Zwdkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Ud NVM HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 ontvangst en een beter gebruik van deze klassieke radiozender, want de omroe pen gebruiken Radio 4 ook voor pro gramma’s die thuishoren op Radio 1. Wethouder Paul van Schie deelde nog mee dat de PTT deze zomer de ont vangst van BBC 1 mogelijk maakt. Het gemeentebestuur is van plan hierop zo snel mogelijk in te spelen. de maatregelen, die de kabelkrant-re- dactie het onmogelijk maken de aan trekkelijkheid van dit medium te verho gen. Ook wethouder Paul van Schie had in Het Trefpunt bij de bewindsman gepleit voor een kabelkrant, die voor de gezel ligheid bijvoorbeeld plezierige achter grondmuziek zou kunnen brengen. Bo vendien sprak hij de wens uit dat uitge- WADDINXVEEN - Direct na afloop van het normale televisieprogramma op de zender België Vlaams 2 zal een extra uitzending van de Kabelkrant Waddinx veen met alle uitslagen en informatie over de vandaag gehouden gemeente raadsverkiezingen. Verwacht wordt dat dit programma omstreeks half elf kan worden uitgezonden. De Kabelkrant Waddinxveen blijft tot na middernacht in de lucht. Nog niet eerder konden alle inwoners zo snel kennis nemen van de resultaten van de vierjaarlijkse stembusstrijd. Het Weekblad voor Waddinxveen ver schijnt tenslotte pas volgende week GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL 01727 7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID Ook met aquariumproblemen kunt u vrijblijvend bi ons komen. Gratis advies! NOORDEINDE 349 - BOSKOOP Telefoon 01727-5569 VR/JD/4G KOOPAVOND Minister vraagt begrip van redactiekabelkrant Redacteur Bert Woudenberg van de Kabelkrant Waddinxveen wisselde in De Bonkelaar van gedachten met de mi nister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over het functioneren van de te- levisie-krant. Hij bracht vooral de wet telijke beperkingen rond dit medium ter sprake. De CDA-bewindsman luisterde hier aandachtig naar, maar kon niet an ders dan begrip vragen voor de opgeleg- Zonder twijfel mag worden aangeno men dat CDA en PvdA weer een wet- houderszetel zullen gaan innemen en daarvoor komen de zittende wethou ders Paul van Schie en Martin Kraai- jestein het eerst in aanmerking. Bei den maken al deel uit van het college van B. en W. De christen-democraat sinds 1974 en de socialist sinds 1982. Maar na 8 jaar wethouderschap houdt de liberaal Lous Oosterbroek- Waagmeester het voor gezien. Zij be sloot een paar jaar geleden al niet meer in aanmerking te willen komen SHARP raadhuis van de gemeente Waddinx veen een voor een ieder toegankelijke bijeenkomst, waar gelegenheid zal wor den geboden voor het houden van nabe schouwingen over de gehouden ge meenteraadsverkiezingen en de voorlo pige uitslag daarvan, welke op die avond bekend zal worden gemaakt. is dit werk gaan doen zonder ervaring opgedaan te hebben als gemeente raadslid. Het zal een behoorlijke dobber voor de PCW gaan worden om weer een wethouderszetel te kunnen gaan be machtigen. Overigens is het nog maar de vraag of de VVD betere papieren in handen heeft dan de PCW. De sleu tel tot een oplossing heeft echter het CDA weer in handen. De christen-democraten kunnen uit maken of 'zij verder willen gaan met de geloofsbroeders van de PCW of dat zij toch weer zullen gaan kiezen voor een liberaal collegelid. In ieder geval kan op die manier voor de der de achtereenvolgende periode een belangrijke groepering buiten spel blijven. Het vereist van het CDA weer de nodige stuurmanskunst en tact om het standpunt daarover te ver woorden. Maar dat lukte ook in 1978 en in 1982. Koiij1 verij Veta BV langer dan de geplande twee jaar met ongerichte verspreiding in de lucht zou kunnen blijven. ”Is een abonnementensysteem voor de exploitatie dan echt wel nodig”, aldus het Waddinxveense lid van het college van Burgemeester en Wethouders, dat er bij stil stond dat Veta BV als ’’star tende ondernemer op het gebied van de kabelkrant” risico’s heeft genomen om in Waddinxveen een kabelkrant te ex ploiteren, die actueel is en waarnaar ze ker ook de ouderen graag kijken. Minister Brinkman ging in eerste in stantie niet op deze gestelde vragen en gemaakte opmerkingen in. Omdat de volgende dag in de Tweede Kamer ge praat zou gaan worden over de medi awet leek het hem verstandig niets te zeggen over dit beleid. Dit overigens tot teleurstelling van de aanwezige landelij ke pers en radioverslaggevers van AVRO en NCRV, die in De Bonkelaar ”dan maar” een algemeen vraagge- sprekje met hem hadden. Omdat de redactie van de Kabelkrant Waddinxveen daar in Het Trefpunt, in aanvulling op de woorden van Paul van Schie, toch naar had gevraagd, betoog de de WVC-bewindsman dat het nu eenmaal zo is dat de kabelkrant zich niet mag gaan ontwikkelen als een omroep- zender. Anders wordt het van kwaad tot erger, zo zei hij, daarmede aangevende dat de ether moet worden beschermd tegen kwaadwillende mensen, die een bedreiging kunnen zijn voor ’’Hilver sum”. Het feit dat Waddinxveen aan de voor avond staat van het afgeven van een ver klaring van representiviteit voor de Stichting Lokale Omroep voor Radio en Televisie in Waddinxveen en Omge ving (RTW) deed wethouder Paul van Schie aangeven dat het wel heel moei lijk wordt een lokale zender in stand te houden als er geen reclame gemaakt mag worden. De christen-democraat vroeg zich af hoe zonder voldoende middelen de strijd tegen de piraten ge streden zou kunnen worden. Zonder twijfels was het een hartekreet van de christen-democraat om minister mr. drs. Elco Brinkman er op te wijzen dat Radio 4 heel vaak door de piraten uit de ether wordt gedrukt. Paul van Schie omschreef dit als ’’diefstal uit de ether”. Hij bepleitte dan ook een betere WADDINXVEEN - Binnen zeer korte tijd dat in Waddinxveen vanavond de stembureaus gesloten zullen zijn is de uitslag van de verkiezingen en de nieu we samenstelling van de gemeenteraad bekend. Veel sneller dan voorheen het geval was. De gemeente maakt namelijk gebruik van de mogelijkheid de verkiezingsuit slagen geautomatiseerd te verwerken. Deze door Samsom Data Systemen ont wikkelde programmatuur is de gemeen te, als relatie van dit bedrijf, kosteloos aangeboden. Op deze manier wil Sams om Data Systemen BV in Alphen aan den Rijn een bijdrage leveren aan een snel en vlekkeloos verloop van de ver kiezingen in deze gemeente. Het programma biedt naast de snelle verwerking en presentatie van de uitsla gen tevens de mogelijkheid om vergelij kingen te maken met eerdere verkiezin gen. Eventuele verschuivingen zijn daardoor direct zichtbaar. Er zijn ver der veel mogelijkheden voor overzich ten. Deze zijn gebaseerd op A4-formaat zo dat er snel en op elk kopieerapparaat af rukken gemaakt kunnen worden. De programmatuur is eveneens te gebrui ken voor de Kamerverkiezingen in mei 1986. Samsom Data Systemen te Alphen aan den Rijn is gespecialiseerd in de lever ing van geïntegreerde automatiserings systemen voor de totale gemeente-ad- ministratie. Verder is het bedrijf speci alist op het gebied van software, compu terservice en de levering van program matuur t.b.v. de salarisadministratie en personeelsinformatie voor overheid en bedrijfsleven. voor een nieuwe raadsperiode, zodat één ding vaststaat: in het nieuwe col lege van B. en Wkomt in ieder geval tenminste één nieuw gezicht. Wie de liberale zetel gaat overnemen is nog een grote vraag. Er zijn echter twee kandidaten: lijstaanvoerder en fractievoorzitter Karei van Soest van de VVD en lijstaanvoerder en nieu weling Gerrit van Ringelenstein van de PCW, de Protestantse Combinatie Waddinxveen waarbinnen samenwer ken de Hervormde Kiesvereniging, de SGP, de RPF en het GPV. Beide politieke partijen hebben af wisselend deel uitgemaakt vkn het college van Burgemeester en Wet houders. De laatste acht jaar is de PCW niet meer in B. en W. vertegen woordigd. Het vertrek van wethouder Hijmen Huizer (HKV) betekende een wisseling van de wacht, want CDA en PvdA passeerden lijstaanvoerder Dick Uitbeijerse en gave de voorkeur aan Lous Oosterbruvr. «\.„gmeester, die de VVD terug bracht binnen het da gelijks bestuur van de gemeente. Minister mr. drs. Elco Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tijden zijn spreekbeurt in Het Trefpunt. (Foto: Sjaak Noteboom). Vanavond extra uitzending kabelkrant ni-i__ ts. iLa„ D’66. Wim de Wit. niet aanwezig Naar verwachting zullen vertegenwoor digers van de diverse politieke partijen op voormelde avond acte de presence geven en de voorlopige uitslag(en) wel licht ook van het nodige commentaar voorzien. Bekend is al wel dat de lijsttrekker van en Martin Kraaijestein zitten 1 A T'lTtTXTY’t/PKN Wip tAzrsrrlt Warlrlinwppnc nipnwe rlprrlp wpt- Het zal duidelijk zijn dat de VVD al les op alles zal zetten om die plaats te kunnen behouden. De stembus uitslag zal daarbij moeten helpen, doch dat is maar de vraag want de li beralen staan landelijk op behoorlijk verlies en dit zal ook wel plaatselijk doorwerken. In ieder geval is de VVD-wethouders- kandidaat bekend met het raadswerk. Hij maakt sinds 1982 deel uit van de gemeenteraad. Verder is bekend dat de PvdA liever met de VVD samen werkt dan met de PCW, omdat die als een conservatieve groepering wordt gezien. Gerrit van Ringelenstein is ongetwij feld de wethouderskandidaat van de PCW, hoewel de beslissing daarover binnen de vier politieke partijen die deze fractie vormen nog moet wor den genomen. De lijsttrekker is een nieuweling in de politiek. Hij moet het “vak” nog helemaal leren, maar dat wordt niet door iedereen als een bezwaar gezien want ook PvdA- wethouder drs. Martin Kraaijestein WADDINXVEEN Wie wordt Waddinxveens nieuwe derde wet houder, die samen met de wethouders Paul van Schie (CDA) en drs. Martin Kraaijestein (PvdA) het door burgemeester C.M. van der Linden (CDA) voorgezeten college van B. en W. zal gaan vor men? Dat is de vraag die de komende zes weken de discussie zal gaan beheersen tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen, die na de gemeenteraadsverkiezingen van van daag om de tafel gaan zitten voor het schrijven van een nieuw be leidsprogramma voor de komende vier jaar (1986-1990). >1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1