OF VERKOPEN? 4.25 Dankbaarheid centraal op Jubileum HG-scholen HUIS TE KOPEN llarwa lapijtservice ELKRANT Geldbedragen liepen overigens toch wel snel op Zichtbare Gift voor orgel r een nieuwe p.m. resultaten strijd hart en vaatziekten KA WADDINXVEEN fc GROTE BEHANG- SHOW 17,18 en 19 april Modern synthetisch hoogpolig Tapijt, kleur grijs, 400 br., vuilwerende vezel Van 169,-p.m. voor 139,- p.m. (Aanb. geldig do. t/m zaterdag). Waddinxveen wil van Gouda sociaal-rechercheur ’’lenen” badkamer? Aanbieding: Schitterende klassieke vitrage met mooie zware bouclé strook (220 hg.) Van 49,95 p.m. voor 39,95 p.m. Bijpassende val 29,95 p.m.) Stokbrood" 4 Nieuwsblad Onafhankelijk BASIS MARKT Plaats U overweegt een Vraagt geheel vrijblijvend advies MA Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 I mÈ!? Ervaringen g 5 ALS WIJ HET 4 t' w W w S TEL. 01828-16119 GROENSVOORDE 12 - WADDINXVEEN Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 JJvan den Broek Installateurs bv ft BOSKOOP REIJERSKOOP2 fe WADDINXVEEN KERKVEG-W. 10 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 I GLAS VERF’BEHANG [MP VAN BLITTERSWIJK Tel. 01828-12162 Nesse 22 - 2741 ES Waddinxveen boskoop- I 01727-7116 «M c.!» K MM UK» U^NIEUW BIJ BASISMARKT: lAStegemancervelaat fijn mosterd cervelaat Het Echte Franse w'-' sr 1 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 9 APRIL 1986 41e JAARGANG - Nr. 1971 Waddinxveen kent maar een paar fraude gevallen De viering van het 50-jarig bestaan van de Hervormd-Gereformeerde Schoolvereniging begon zaterdagmorgen TH.G. BLOM, ARTS N Nesse 32, Waddinxveen Jr ’VF co met een herdenkingsdienst in de Brugkerk, waarin ds. G. S. de Knegt uit Huizen sprak. (Foto: Sjaak Noteboom). tf) CO CT WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn geen exacte cijfers inzake frau de, misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen bekend. Dat staat in de gemeentelijke nota over het fraudebeleid, die in het weekeinde is ver schenen. eó GERT HUÏZER de echte bakker Zurikade 11 - Tel 01828-12354 WmkeigaierGroensvoorde 8 Tel 01828-12382-WaOhnxveen Statens>r>gel 115-Gouda Tel 01820-15132 MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR; WADDINXVEEN - Van maandag 14 tot en met zaterdag 19 april vindt de jaarlijkse collecte plaats voor de Nederlandse Hartstichting. Ook de Waddinxveense vrienden van de Hartstichting zijn weer ac tief en zullen in deze week bij u aankloppen om uw bijdrage. In de strijd tegen hart- en vaatziek ten is door de Nederlandse Hart stichting al meer dan twintig jaar prachtig werk verricht. En met zichtbare resultaten. Uitgebreide voorlichtingscampag ne om hart- en vaatziekten te voor komen hebben wel iedereen be reikt en aan het denken gezet. Steun aan patiënten en aan familie van patiënten, steun aan het weten schappelijk onderzoek, verbrei ding van de kennis van hartmassage en mond op mondbeademing, overal is de Hartstichting actief. Behalve de inzet van duizenden vrijwilligers is er veel geld nodig. De Nederlandse Hartstichting is daarvoor afhankelijk van uw bij drage. Geef daarom ruim. "1 In deze nota vermelden Burgemeester en Wethouders hun visie op het in Wad dinxveen te voeren beleid inzake frau de, misbruik en oneigenlijk gebruik met betrekking tot het verstrekken van uit keringen. Het voorgenomen beleid is een uitwerking van hetgeen in het be leidsprogramma 1982-1986 terzake is vermeld. Overigens vermelden zij met nadruk dat fraude, misbruik en oneigenlijk ge bruik een algemeen voorkomend maat schappelijk verschinsel is, dat in vele sectoren van de sarr enleving voorkomt, zoals in de belasti igsfeer, in de ven- nootschapssfeer, e- en derhalve zich beslist niet beperkt ot alleen de sociale zekerheidsregelingen dat in Waddinx veen geen exacte Cijfers inzake fraude, misbruik en oneigei lij k gebruik bekend zijn en dat in de inst: uctie van de ambte naar belast met bijzondere controle ex tra aandacht zal wo. den besteed, onder meer aan het respe< teren van privacy. te laten verrichten. De opdracht tot een bijzonder onderzoek zal slechts ver strekt kunnen worden door de chef van de afdeling sociale zaken. Vooraf dient zorgvuldig te worden overwogen of er voldoende ’’harde” vermoedens zijn om over te gaan tot opsporing. Dit geldt ten aanzien van andere fraude- kwesties, welke de sociaal-rechercheur tijdens zijn taakuitoefening kan tegen komen, waarna besloten kan worden tot een nader onderzoek, danwel het treffen van andere maatregelen (bijv, melding bij andere uitkeringsinstan ties). Er zal niet worden toegestaan dat de betrokken functionaris op eigen initi atief of dat van collega’s overgaat tot bijzonder onderzoek. Uit dit alles is duidelijk gebleken dat ge kozen is voor een ambtenaar met ’’op sporingsbevoegdheid” dit in verband met de directe relatie met het Openbaar Ministerie en het feit, dat langs legale weg de betreffende informatie verkre gen kan worden. Tevens behoeft hij bij zijn werkzaamheden niet te beschikken over een getuige en kan hij zelf proces verbaal opmaken zonder inschakeling van het politie-apparaat. Dit betekent overigens niet, dat er geen overleg met de politie moet zijn, integendeel, een dergelijk overleg is onontbeerlijk, net zoals een goede samenwerking over in- formatie-uitwisseling. Gelet op het feit dat de gemeente Wad dinxveen ”te klein” is om zelfstandig een ambtenaar bijzondere controle aan te stellen, is contact opgenomen met de De functie van de ambtenaar bijzonde re controle heeft overigens wel een spe cifiek karakter. Op grond hiervan ver dient het aanbeveling om een dergelijke functionaris los van het bijstandsmaat- schappelijk werk zijn werkzaamheden 3 WADDINXVEEN 01828-19888 randenBroek Door gebrek aan tijd en menskracht bleven echter diverse ’’tips” en ’’ver moedens” ononderzocht. Een negatief aspect hiervan is dat ook in gevallen waar geen sprake zou zijn van fraude, de ’’verdenking” onnodig lang het kli maat blijft beheersen. Op grond van de ervaring van de afgelo pen jaren schat het college de tijdbeste ding van een ambtenaar bijzondere con trole op maximaal een halve weektaak. In de aanloopfase (wegens het inhalen van achterstand) zal echter een groter tijdsbeslag worden gerealiseerd. De thans dus bekende (en vermoede) omvang van frauduleus handelen in de uitkeringssector is niet van zodanige aard dat hiervoor een full-time mede werker dient te worden aangetrokken. Een zodanig ambtenaar zou voor meer dere gemeenten kunnen functioneren. Vooralsnog zal van de door de gemeen te Gouda geboden mogelijkheid ge bruik worden gemaakt. In overleg met omringende gemeenten kan worden be sloten tot het aanstellen van een ambte naar (in dienst van de gemeente Wad dinxveen?) voor meerdere gemeenten. WADDINXVEEN - De giftenstroom ten behoeve van de in restauratie zijnde Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade blijft doorgaan. Het kerk bestuur heeft nu bericht gekregen van de toekenning van f. 10.000,- van het Dr. Hendrik Muller Fonds in Den Haag. Deze tien mille is bestemd voor de restauratie van het unieke Knip- scheerorgel in het sinds november in restauratie zijnde Godshuis uit 1836. Dit orgel is gebouwd door orgelbou wer Knipscheer en ouder dan 1800, maar van onbekende herkomst. Ook in Hoorn is zo’n orgel met 1 spel, 1 voetmanuaal en 10 stemmen. De ervaringen met Kauduleus handelen in de gemeente Waddinxveen beperken zich namelijk tot enkele zaken, waarbij het - in geldbedragen - toch snel kan op lopen. Vaak ging het om het verzwijgen van inkomsten, welke bij toeval werden ontdekt na tips of tijdens (her)onder- zoeken. Voorts bestaan vermoedens van economische eenheden, waarbij men ’’slechts” opgave doet van een "kostganger”. Tot op heden is door de gemeente ge tracht dit ”in overleg” op te lossen, doch in een aantal gevallen is er deson danks sprake geweest van een (zeer tijd rovend) bijzonder onderzoek, waarbij confrontatie met de op diverse wijze verzamelde gegevens noodzakeiijk bleek, alvorens betrokkene een en an der wilde erkennen. In bepaalde gevallen kon het college voor de verlening van bijstand worden voorgesteld de uitkering te beëindigen respectievelijk door het college van bur gemeester en wethouders worden be sloten tot terugvordering (verhaal) over te gaan. DE LAAGSTE PRIJZEN VAN HETLAND! De huidige ambtenaar bijzondere-con- trole is beëdigd als opsporingsambte naar van de gemeentepolitie te Gouda met opsporingsbevoegdheid krachtens het Wetboek van Strafvordering. Ge noemde opsporingsbevoegdheid blijft van kracht, wanneer de ambtenaar bij- zonder-controle werkzaamheden ver richt voor de gemeente Waddinxveen. Voorts is er sprake van hetzelfde arron dissement (t.w. Rotterdam), waardoor de met de Officier van Justitie gemaakte afspraken kunnen worden overgeno men. Het feit dat het gemeentebestuur van Gouda zich accoord heeft verklaard met het incidentieel ’’uitlenen” van de amb tenaar bijzondere-controle aan regioge meenten speelt hierbij eveneens een rol. directeur van de GSD Gouda. Hierbij is de mogelijkheid besproken om gebruik te gaan maken van de diensten van de afdeling Bijzonder Onderzoek van deze dienst, welke bestaat uit twee mede werkers, die rechtstreeks verantwoor ding verschuldigd zijn aan de directeur. De bereidheid om desgevraagd - en in incidentele gevallen - bijzondere con trole te verrichten t.b.v. Waddinxveen blijkt aanwezig, maar er is weinig tijd beschikbaar. Dit houdt dus in, dat het nog niet zeker is dat - wanneer Wad dinxveen om inspringing verzoekt - dit ook daadwerkelijk op korte termijn wordt opgepakt. Het spreekt voor zich dat bij inschake ling van Goudse ambtenaren er duide lijke afspraken dienen te worden ge maakt over de taken en de bevoegdhe den van de ambtenaar bijzondere con trole. Ten aanzien van deze aspecten wordt gedacht om aansluiting te zoeken bij de reeds bestaande afspraken welke in Gouda gelden, doch deze toe te spit sen op de Waddinxveense situatie. WADDINXVEEN - Met een herden kingsdienst in de Brugkerk, een broodmaaltijd voor de gasten in de Bethelschool en een reünie in de Re- hobothschool heeft de Hervormde Gereformeerde Schoolvereniging za terdag het 50-jarig bestaan gevierd. Voorzitter N. Bakker zette deze dag direct in het teken van de dankbaar heid over het wonder dat hervormde schoolvereniging heet. Er was drie jaar 1 *3 9 de eerste school geopend kon wor den. Ds. G.S.A. de Knegt riep in de Brug kerk op Jezus Christus in de school de centrale plaats te laten blijven in nemen. W cervelaat Oriental ||Mkga salami goud 275 gram Sommige schoolfoto’s werden door de bezoekers van de reünie in de her vormde Bethelschool buitengewoon goed bestudeerd. (Foto: Sjaak Note- boom). de votre Vrai Boulanger' Veel aandacht voor oude schoolfoto’s op de reünie van de Hervormd-Gereformeerde Schoolvereniging in de nieuwe Rehobothschool in de Zuidplas. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1