F reproseb ujaddinxveen Fotokopieën Beleids- Onderwijs Sociale Zaken Personeels beleid Burger en Bestuur Bestuurlijke Zaken Openbare Orde Werkgelegen heid Ruimtelijke Ordening De plannen van PvdA, CDA en VVD in het college van Burgemeester en Wethouders programma 1986-1990 3 1 (Vervolg op volgende tekstpagina) form. A4-A3-A2 A4 ook dubbelzijdig opwit, gekleurd en eigen briefpapier vergroot-verkleind (traploos van 65-141%) vergaard en afgewerkt snel en voordelig fnfic^3 WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag is het beleidsprogram ma 1986-1990 van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt. Dit 45 pagina’s tellende ’’spoorboekje” geeft aan waar de wethouders drs. Martin Kraaijestein (PvdA), Paul van Schie (CDA) en Karei van Soest (VVD) de komende vier jaar naar zullen streven. Het Weekblad voor Waddinxveen publiceert dit beleidsprogram ma integraal, gelet op het belangrijke karakter voor de plaat selijke samenleving. 1 h,f I Aandacht voor kunst. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 APRIL 1986 Een actief beleid wordt gevoerd ten einde burgers en alle andere betrokke nen in alle fasen van het beleidsproces te betrekken. Een voorwaarde is daar- Hoge ^kopie- ^^kwali- ^kteit in het licht van (in)directe werkgelegen heid moeten zijn. DRUKKERIJ EN FOTOKOPIEER-SERVICE Noordkade 70 - Waddinxveen Tel. 01828 - 18640 De gemeente ontwikkelt in goed over leg met de betrokken maatschappelijke instellingen een eigen beleid gericht op de immateriële zorg van hen die in een maatschappelij ke achterstandspositie verkeren. Een beleidsnota terzake wordt opgesteld in goed overleg met het particulier initiatief. Een goede door verwijzing binnen en buiten het ge meentelijk apparaat is voor de cliënt van groot belang. Een en ander vraagt om een goede samenwerking en overleg van alle betrokken diensten en instellin gen. De doorverwijzing kan onder meer betrekking hebben op budgetvoorlich ting. schuldsanering, werken met be houd van uitkering, opleiding en scho ling, etc. Ten behoeve van dit beleid wordt een extra ambtenaar aangesteld, die tevens de functie van ombudsman/ vrouw kan vervullen. De functieomsch rijving en plaats binnen de organisatie van deze functionaris worden nader be zien. De privacy van de cliënten bij de uitvoe ring van de sociale zekerheidsregelin gen dient goed in acht te worden geno men. Het beleid ten aanzien van fraude, mis bruik en oneigenlijk gebruik wordt ge voerd conform de fraudenota. Het gemeentelijk fonds voor hulpverle ning in noodgevallen blijft in stand en wordt zonodig verhoogd. Er wordt een onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre kinderen van ou- der(s) met een minimumuitkering min der participeren in het verenigingsle ven. Op grond van de bevindingen wor den zonodig maatregelen genomen. Het bestaande beleid om zoveel moge lijk daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke taken (incl. preventie) op het terrein van de volksgezondheid Het beleidsprogramma geeft de hoofd lijnen weer van het voorgenomen beleid in de periode 1986-1990. Het college van burgemeester en wethouders is ge houden uitvoering te geven aan het be leidsprogramma. De in het college sa menwerkende fracties zijn gehouden dit beleid te steunen, voor zover daarvan niet vóór de wethoudersverklaringen in een openbare raadsvergadering uit drukkelijk op één of meer onderdelen afstand is genomen. Onvoorziene omstandigheden of zich wijzigende omstandigheden kunnen lei den tot aanpassing van het beleidspro gramma of het gemotiveerd afwijken van hetgeen in het programma is vastge steld. De in het college samenwerkende fracties voeren hierover beraad. De uitvoering van het beleidsprogram ma wordt een intrigerend onderdeel van de ambtelijke werkzaamheden. De ge meentesecretaris rapporteert regelma tig over de stand van uitvoering. Het college van burgemeester en wet houders legt de raad jaarlijks een be knopt overzicht voor ten aanzien van de stand van uitvoering van het beleidspro gramma en de daarbij optredende pro blemen en financiële aspecten. Raadsleden worden goed geïnfor meerd. De gemeentesecretaris coördi neert de ambtelijke ondersteuning waar de raadsleden recht op hebben. De niet in het college deelnemende fracties worden ook via de bestuurlijke weg geïnformeerd. Er wordt een studie verricht naar de di verse mogelijkheden om het aantal raadscommissies te beperken. De verslagen van de commissies worden beperkt tot besluitenlijsten en actiepun ten. Alleen als een raadslid voorbehoud maakt, wordt dit afzonderlijk opgeno men. De voorzitter van de commissie be zwaar- en beroepschriften behoeft geen raadslid te zijn. In dat geval heeft de voorzitter geen stemrecht. Het college streeft naar een portefeuil- le-verdeling die zoveel mogelijk aan sluit bij de (vernieuwde) organisatie structuur van het ambtelijk apparaat. De indeling en verdeling van de diverse beleidsportefeuilles zijn een eindver antwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het is geert bezwaar dat de burgemeester poli tieke portefeuilles beheert. Bij gemeentelijke herindeling van Zuid-Holland Oost mag geen wezenlij ke aantasting van het grondgebied van Waddinxveen plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar samenwerking met omliggende gemeenten over ge meenschappelijke zaken. De gemeen ten in de regio dienen hun beleid onder ling af te stemmen op het terrein van wonen, werken en recreatie, uitgaande van de behoefte van de bevolking. In afwachting van de feitelijke invoe ring van de nieuwe Wet Gemeenschap pelijke Regelingen, vraagt bij bestaan de gemeenschappelijke regelingen het democratisch karakter, waaronder de invloed van gemeenteraden, de aan dacht. De bereidheid bestaat om gemeentelij ke taken over te brengen naar het Inter gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, indien een vooraf gaande afweging daartoe aanleiding geeft. Petteplas blijft onbebouwd. van het personeel, financiën en dienst verlening belangrijke onderwerpen zijn. De nota personeelsbeleid heeft een ho ge prioriteit. Uitgangspunt is een mo dern personeelsbeleid, waarbij een evenwicht moet worden nagestreefd tussen rechtspositie en ontplooiing van het personeel enerzijds en anderzijds de beperkte financiële mogelijkheden en de noodzaak van een flexibele inzet van personeel. Bij arbeidsduurverkortingsmaatregelen dient aandacht gegeven te worden aan het emancipatorische karakter, de voorkeur van ambtenaren en de conse quenties voor de organisatie. De be- schikbaargestelde gelden voor herbe zetting worden volledig aangewend. De regeling ’’Richtlijnen Beloningsbe leid” dient te worden geëvalueerd in het bijzonder met betrekking tot handha ving van de daarin opgenomen moge lijkheid tot toekenning van een salaris volgens het uitloopniveau zulks in rela tie tot artikel 9 van de ’’Bezoldigings- verordening 1981”, dat reeds de moge lijkheid tot toekenning van een per soonlijke toelage kent. De achterstand in het personeelsbe stand van vrouwen in diverse sectoren en functies is veel te groot. De achter stand van culturele minderheden en ge handicapten in het totale personeelsbe stand is evenzeer groot. Een plan wordt opgesteld om deze achterstand in te lo pen. Bij gelijkwaardige kandidaten wordt aan deze groepen voorrang gege ven totdat een meer evenwichtige situ atie is ontstaan. In de personeelsadver tentie wordt een en ander vermeld. Deeltijdbanen worden bevorderd voor mannen en vrouwen. Alle afdelingen stellen in principe stage plaatsen beschikbaar. De gemeenteraad wordt door informa tie door de burgemeester sterk betrok ken bij het politie- en voor zover moge lijk justitiebeleid en het beleid dat de burgemeester inzake de openbare orde voert. Een integraal beleidsplan over het te voeren politiebeleid, waaronder plan nen ter bestrijding van de kleine crimi naliteit en een klachtenregeling, heeft hoge prioriteit. Ingespeeld dient te wor den op de subsidiemogelijkheden van het rijk terzake, met name op het ge bied van preventie. Bijzondere aandacht verdient de op vang en begeleiding van slachtoffers van (sexueel) geweldmisdrijven. De verslavingsproblematiek (alcohol, drugs) vraagt extra zorg van de over heid. Particuliere initiatieven terzake worden ondersteund. Activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden van vandalisme krijgen blijvende steun. Rekening houdend met de gemeleerde samenstelling van de Waddinxveense bevolking wordt binnen de wettelijke kaders van de rijksoverheid een tole rant beleid gevoerd ten aanzien van ac tiviteiten op zon- en feestdagen. Tegen verhuur van gemeentelijke bin- nensportaccommodaties aan verenigin gen ten behoeve van naaktrecreatie be staat geen bezwaar. Het gemeentelijke rampenplan dient afgestemd te zijn op de regionale aan pak van rampen. Bijzondere aandacht vraagt de plaats van vrijwilligers, bij voorbeeld de EHBO-vereniging. Ten aanzien van de brandweer wordt een meerjarig investeringsplan opge steld. Er wordt een actief anti-discriminatie- beleid gevoerd. Agressie, intimidatie en discriminatie van welk individu of be volkingsgroep zijn ontoelaatbaar en worden actief aangepakt en bestreden. Een meldpunt voor registratie van dis criminatie wordt ingesteld zoals voorge steld in de nota minderheden. De nota werken in Waddinxveen is lei draad voor het beleid. In deze raadspe riode wordt de nota geactualiseerd en zonodig bijgesteld mede naar aanlei ding van recentere sociaal-econemische gegevens. Het fonds Werkgelegenheid wordt zo danig gevoed dat een actief beleid mo gelijk is, de aanwending zal doelmatig trekkelijk centrum met goede winkel voorzieningen en voldoende winkels in De gemeentelijke overheid, die zelf het de buurtcentra voor de dagelijkse le- goede voorbeeld geeft, vraagt het be drijfsleven in te spelen op de lokale werkloosheidsproblematiek en aan dacht te hebben voor arbeidsduurver korting, deeltijdbanen, stageplaatsen, werkervaringsprojecten en de positie van achterstandsgroepen. Een voorstel wordt uitgewerkt om een tweejaarlijkse prijs/oorkonde beschikbaar te stellen voor het Waddinxveense bedrijf dat zich op dit punt heeft onderscheiden. Een intensief wervingsbeleid van nieu we bedrijven wordt ontwikkeld. De ge meente zorgt voor een vlotte en soepele afwikkeling van vergunningen en proce dures, uiteraard met inachtname van een correcte toepassing van de wettelij ke regels en procedures. In bijzondere gevallen kan bij vestiging van een be drijf der maatschappelijke aanvaard baarheid een kriterium zijn. De verdere ontwikkeling van Coene- coop wordt ter hand genomen. Ten be hoeve van een actieve acquisitie wordt extra menskracht ingezet ten laste van het grondbedrijf. Het Job Creation startersproject in sa menhang met het vestigen van bedrij vencentra krijgt actieve steun. Bijzon dere aandacht vraagt de positie van vrouwelijke starters. Eventuele conti nuering van het Job Creationproject is afhankelijk van de evaluatie. De promotie van Midden-Holland als vestigingsgebied voor nieuwe bedrijven wordt gesteund. Indien het stichten van en regionaal industrieschap aanwijsba re voordelen heeft, bestaat de bereid heid daarin te participeren. De positieve houding ten aanzien van Meubelstad Waddinxveen wordt gecon tinueerd. De agrarische sector is een belangrijke sector in de Waddinxveense economie. Aan initiatieven tot uitbreiding van het kassenbestand, indien de streek/be- stemmingsplannen dit toelaten wordt zoveel mogelijk steun verleend. Indien uit het gestarte onderzoek blijkt dat een agro-industrieel complex in Waddinx veen perpectieven biedt, stimuleert de gemeente samen met het bedrijfsleven een dergelijk complex. Met het GAB wordt regelmatig overleg gepleegd. Gestimuleerd wordt dat het GAB een actieve functie vervult op de diverse terreinen van het arbeidsmarkt beleid. in het bijzonder scholing. In gemeen overleg tussen plaatselijk be drijfsleven. onderwijs, GAB en ge meente worden werk- en scholingspro jecten ontwikkeld met name voor lang durig werklozen en zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Werken met behoud van uitkering kan positief zijn indien oneerlijke concur rentie wordt vermeden en bestaande werkgelegenheid niet wordt bedreigd. Het project "Mensen zonder werk” ver dient permanente steun, zowel financie el als met menskracht, indien na evalu atie blijkt dat het project levensvatbaar is en de doelgroep in zekere mate wordt bereikt. Belangrijk voor de levensvat baarheid zal zijn wanneer dit project te vens steun ondervindt vanuit het parti culier initiatief. Er wordt gestreefd naar een door vrijwilligers bemande "centra le” waar vraag en aanbod worden sa mengebracht. Een beleidsplan voor detailhandelvoor- zieningen in Waddinxveen wordt opge steld, waarbij mede op basis van de re sultaten van het onderzoek van het CIMK wordt gestreefd naar een aan- vensbehoeften. De nieuw te stichten winkelvoorziening in Zuidplas zal der halve bescheiden van aard zijn. Plaatse lijke ondernemers krijgen voorrang in het toewijzingsbeleid. De winkelsluitingsverordening zal wor den geactualiseerd in het licht van de komende veranderingen in de Winkel sluitingswet. Ten behoeve van de con sumentenbelangen wordt in overleg met de middenstand gestreefd naar een meer uniforme winkelsluiting, mini maal per wijkcentrum. Het verschijnsel dat detailhandel zich wil vestigen op bedrijfsterrein vraagt om zorgvuldige besluitvorming, waarbij detailhandels-, consumenten- en ge meentelijke belangen goed worden af gewogen. De voorstellen in het herziene (ont- werp-)streekplan Zuid-Holland Oost staan een normale gezonde ontwikke ling van Waddinxveen in de weg. Wij zullen ons daar sterk tegen verzetten. De in het verleden gemaakte afspraken over het aantal te bouwen woningen be horen door het provinciaal bestuur te worden gehonoreerd. Onderzoek wordt verricht naarde regu lering van procedures in het kader van de ruimtelijke ordening en het wel standstoezicht. Jaarlijks wordt bij de begrotingsaanbie- ding een prioriteitenlijst van bestem- mingsherzieningen voorgelegd. Zono dig worden extra financiële middelen aangewend om te grote achterstand met externe hulp weg te werken. In bestemmingsplannen zal bescher ming van karakteristieke plekjes en panden bijzondere aandacht krijgen. Aan de vestiging van een discoruimte en automatenhal wordt medewerking ver leend. Wel zal het voorkomen van over last voldoende gewaarborgd moeten zijn. Mede op basis van de lopende studies over de winkelvoorzieningen en het ver keer wordt een integraal centrumbeleid ontwikkeld uitgaande van het gebied Passage/Brugcentrum. In deze raadspe riode zal aan de vernieuwingsgebieden Dorpstraat en Brugcentrum hoge pri oriteit worden gegeven. Voor de reali sering van dit beleid is mede vanwege de terugval van de subsidies van de stads en dorpsvernieuwing aanpassing van de plannen nodig. Zonodig wordt een ex tra bijdrage uit de gemeentelijke reser ves gegeven. Met inachtneming van een gezonde ex ploitatie zal onderzocht worden in hoe verre bij de verdere ontwikkelingen van de Zuidplas in lagere dichtheden kan worden gebouwd en een recreatievoor ziening in of nabij de wijk kan worden gerealiseerd. De gemeente neemt tijdig maatregelen om er voor te zorgen dat de voor het ge meentelijk beleid benodigde gronden beschikbaar komen. De gemeente speelt actief in op de mo gelijkheden van de Wet Voorkeurs recht Gemeenten. Tegen uitgifte van gronden in erfpacht bestaat geen bezwaar. Dit zal geschie den op verzoek van dé verwerver van grond; bij de nog uit te geven gronden in het Brugcentrumgebied; bij eventueel uit te geven gronden in het te ontwikke len centrumgebied. Op verzoek van de verwerver zal de erfpachtcanon éénma lig kunnen worden afgekocht. onder te brengen bij de regionale basis gezondheidsdienst wordt voortgezet. Particuliere initiatieven gericht op hulp verlening aan bijvoorbeeld verslaafden, (onderwijs aan) zieken, worden ge steund. Dit geldt eveneens voor belan genbehartiging gericht op versterking van de positie van patiënten. Een be perkte financiële tegemoetkoming wordt voor beide activiteiten beschik baar gesteld. De totstandkoming van een gezond heidscentrum in de Zuidplas wordt be vorderd. De gemeente zal niet financie el bijdragen. Tijdens openbare vergaderingen wordt in deze ruimtes in principe niet gerookt. In openbare ruimtes wordt rekening ge houden met niet-rokers. formatica en automatisering in het on derwijs worden nauwkeurig gevolgd. De bewustwording over uiteenlopende maatschappelijke problemen, zoals derde wereld, racisme en discriminatie, vrede en veiligheid, verslaving, etc. zal in het onderwijs structurele aandacht behoeven. De gemeente geeft zonodig daarvoor extra financiële steun. De vele taken die aan het onderwijs, le raar en leerling, worden toebedacht, maken het noodzakelijk om tot een zorgvuldige prioriteitstelling te komen, teneinde overbelasting van leraar en leerling te voorkomen en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De gebouwelijke integratie van de ba sisscholen wordt voortgezet. Er wordt naar gestreefd dit te realiseren binnen de door het ministerie beschikbaar te stellen middelen. Het zgn. onderwijs-voorrangsbeleid, waarvoor het ministerie opnieuw extra financiële steun zal verlenen, zal de vol le aandacht krijgen. De verruiming van de zorgbreedte in het openbaar basisonderwijs zal in de schoolwerkplannen worden opgeno men zodat gehandicapte- en minder be gaafde kinderen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Het belang van het kind staat daarbij voorop. De uiteenlopende demografische ver anderingen in de wijken kunnen het noodzakelijk maken veranderingen aan te brengen in het scholenbestand van het openbaar onderwijs. Mede op basis van leerlingenprognoses worden tijdig maatregelen, in goed overleg met be trokkenen, voorbereid. Met het bijzonder onderwijs wordt tijdig overleg gepleegd inzake hun schoolplanning. Het handhaven van het bestaande voortgezet onderwijs is minimaal nood zakelijk. Openbaar beroepsonderwijs ontbreekt in Waddinxveen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om één en ander te reali seren. Samenwerking met het bijzonder beroepsonderwijs is daarbij niet uitge sloten. De gemeente is bereid mee te werken aan zorgvuldige begeleide experimen ten in het kader van het voortgezet ba sisonderwijs. De werkzaamheden van de Schoolbege leidingsdienst zullen we kritisch blijven bezienHet takenpakket dient regelma tig te worden doorgelicht, waarbij de behoefte van de individuele school uit gangspunt moet zijn. De gemeentelijke bijdrage voor de Schoolbegeleidingsdienst zal bij de gro tere, rechtstreekse, subsidiëring door het rijk in principe evenredig dalen. WADDINXVEEN - Het beleid sprogramma 1986-1990 is tot stand gekomen in een gezamenlijk over leg tussen alle fracties die in deze periode in de gemeenteraad verte genwoordigd zullen zijn. In dit be leidsprogramma zijn de belang rijkste beleidsvoornemens ge noemd, inclusief de financiële con sequenties. Als algemene prioritei ten worden aangemerkt: Het gezondhouden van de begro ting van de algemene dienst en be drijven; behoud en uitbreiding van werkgelegenheid; bescherming van de zwakke groepen in de samenle ving; een actief onderwijs-, sociaal- en welzijnsbeleid in goed overleg met het particulier initiatief; vol doende en betaalbare huisvesting; instandhouden van belangrijke overheidsvoorzieningen; een doel matige aanwending van beperkte middelen. De meerjarenbegroting 1986-1990 en de daarbij toegevoegde finan ciële consequenties vertonen voor de komende jaren een fors tekort. Dit brengt met zich mee de nood zaak bestaand beleid kritisch te be zien en zonodig tot ombuigingen over te gaan, waarbij geen enkel beleidsterrein bij voorbaat is uitge sloten. Tevens kan het eventueel noodzakelijk zijn de tarieven en belastingen sterker te verhogen dan het inflatiepercentage. Met in achtname van de wettelijke moge lijkheden zullen de laagstbetaalden hierbij zoveel mogelijk worden ontzien. toe een zo groot mogelijke openbaar heid van bestuur en een tijdige en ge richte informatievoorziening. Bij wijze van experiment om de in spraak en betrokkenheid van burgers te vergroten wordt na voorafgaande toe stemming van de voorzitter van de raad aan burgers de mogelijkheid geboden de raad toe te spreken over een gemeen telijk onderwerp. Dit betreft geen on derwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan. Daarvoor geldt het inspraakrecht bij commissieverga deringen. De activiteiten van de jeugdgemeente- raad kunnen op blijvende steun reke nen. Een goede voorlichting, aangepast aan de behoeften vn de diverse bevolkings groepen, is het uitgangspunt van beleid. Tot die voorlichting wordt mede gere kend informatie over bezwaar- en be roepsmogelijkheden tegen overheids- beslissingen. Een nota over het gemeentelijk voor lichtingsbeleid wordt voorbereid, waar bij, uitgaande van een intensivering van het beleid, voorstellen worden gedaan over onder meer voorlichting aan speci fieke groepen, promotie van Waddinx veen, organisatie, de voorlichting, nieu we media, financiële consequenties. De gemeentelijke regelgeving wordt re gelmatig kritisch bezien. Het vergun ningenstelsel in de Algemene Politie verordening wordt zo veel mogelijk ver eenvoudigd. Het bureau Burgerzaken is op koop avond geopend. Briefschrijvers krijgen zo spoedig mo gelijk antwoord op hun brieven. Indien afhandeling binnen 30 dagen niet moge lijk is, dan ontvangt men een bericht van ontvangst, waarin een te verwachte termijn van afhandeling wordt ge noemd. De ombudsman/vrouw functie wordt een onderdeel van de werkzaamheden van de extra aan te stellen functionaris bij de afdeling Sociale Zaken. Het beleid ten aanzien van maatschap pelijke organisaties is erop gericht hun eigen verantwoordelijkheid te respecte ren. Gestimuleerd wordt, zo nodig met ge meentelijke bijstand, dat genoemde or ganisaties en verenigingen beleidsplan nen opstellen, waaruit kan blijken wel ke gemeentelijke bemoeienis kan wor den overgedragen en waar de gemeente aanvullend dient op te treden. Uitgangspunt is een optimale bescher ming van de persoonlijke levenssfeer. De burger heeft recht op inzage en zo nodig correctie van zijn persoonsgege vens. Registratie van persoonsgegevens be perkt zich tot het strikt noodzakelijke c.q. het wettelijk voorgeschrevene. (Geautomatiseerde) persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De gemeentelijke overheid heeft de verantwoordelijkheid voor het open baar onderwijs en streeft derhalve naar een kwalitatief goed aanbod van open baar onderwijs op de diverse niveaus, voor wat betreft het basisonderwijs zo goed mogelijk geografisch gespreid. De vrijheid voor alle richtingen van het bijzonder onderwijs is door de overheid gegarandeerd. De gemeente stelt zich positief op indien medewerking wordt gevraagd. Het initiatief wordt genomen tot het in stellen van een overlegorgaan, op zowel bestuur-als directieniveau, waarin openbaar- en bijzonder onderwijs deel nemen. Taak onder meer het weder zijds informeren over gemeenschappe lijke onderwijsaangelegenheden. Ten aanzien van de bestuursvorm in het onderwijs kan op verzoek van betrok kenen het instellen van een commissie ex artikel 61 van de gemeentewet over wogen kan worden. Als aanvulling op de onlangs aanvaarde onderwijsnota wordt in de loop van de ze raadsperiode een geactualiseerde in houdelijke onderwijsnota vervaardigd. De exploitatie van het openbaar onder wijs wordt, voor zover verantwoord mogelijk, bekostigd uit de rijksvergoe- dingen. Het beleid zal derhalve gericht zijn op terugdringing van de huidige overschrijding. De gemeente heeft daarnaast een eigen beleidsvrijheid om bepaalde onderwijsdoelstellingen te willen realiseren en zal daarvoor, voor zover nodig, extra financiële middelen beschikbaar kunnen stellen. De vermindering van maatschappelijke achterstand van bepaalde groepen en de verkleining van de verschillen in onder wijskansen dienen in het onderwijs ex tra aandacht te krijgen. Het onderwijsbeleid ten aanzien van culturele minderheden wordt gevoerd conform hetgeen gesteld is in de nota culturele minderheden. Het beleid ten aanzien van kunstzinnige vormgeving wordt gevoerd zoals gesteld in de nota kunst en cultuur. Het godsdienst- en levensbeschouwe lijk onderwijs op openbare basisscholen blijft gesubsidieerd. Het onderwijs heeft een essentiële func tie in het bereiken van emancipatiedoel- stellingen. In de emancipatienota zal, ten aanzien van de in het onderwijs te nemen maatregelen, een en ander na der worden geconcretiseerd. Ontwikkelingen op het gebied van in- Het vernieuwde organisatiemodel wordt verder uitgewerkt en dient als lei draad voor het beleid ten aanzien van de gemeentelijke organisatie. De mogelijkheid en wenselijkheid van het invoeren van ’’nieuwe methodie ken, zoals zelfbeheer, taakstellende budgettering, projectorganisatie”, de legatie van bevoegdheden worden be zien. Doelmatigheden, efficiëncy en cliëngerichtheid ziijn permanent aan dachtspunten. De nota automatisering wordt geactu aliseerd en geëvalueerd. Pas op grond van een nieuw meerjarenperspectief wordt tot verdergaande automatisering overgegaan In daarvoor in aanmerking komende sectoren kan onderzoek naar privatise ring worden overwogen. In het onder zoek zullen onder meer rechtspositie Het nieuwe beleidsprogramma 1986-1990

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11