VVD BLIJFT IN HET COLLEGE VAN B. EN W Waddinxveen weer hooggeëerd publiek OF VERKOPEN? J 50 jaar samen Stichting reikt zwemcertifïkaten HUIS TE KOPEN Koninginnedag met kindermarkt Oude raad uit aan jongeren ”Ada en Freek” Karei van Soest volgt Lous Oosterbroek-Waagmeester op Persbericht Ds. Th.H.G. Hulst Demonstraties in De Bonkelaar Twintig jaar Gr. v. Prinsterer Voorj aars concert van Concordia Liberale statenleden in Waddinxveen Volgende Weekblad verschijnt op 1 mei gaat naar Apeldoorn VVD over aftreden Stokbrood' r FRIS EN VOORDELIG: Coca Cola, Seven-Up, Fanfa Q JQ BASIS MARK I '^1 1 Nieuwsblad Onafhankelijk •t BINNENKORT START SPORTWEEK WADDINXVEEN DANSAVOND BOSKOOP Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 Erfpacht Petteplas Zuid-Afrika U overweegt een PROJEKT EN WONINGSTOF' FERING h Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR? *51 T ALS WIJ HET apijtservice 1 A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER WADDINXVEEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. P. BOUTHOORN v- Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 23 APRIL 1986 41e JAARGANG - Nr. 1973 en blik 33 cl. Nesse 32, Waddinxveen t< 1 'x Seven ML TEVENS: ROLGORDIJNEN BEHANG TAFELKLEDEN- KARPETTEN WADDINXVEEN - Komende vrij dagavond om acht uur wordt in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde het voorjaarsconcert gehouden van de mu ziekvereniging Concordia. Aan dit concert werken mee Lia van Leeuwen (zang) en Cor Breedijk (or gel). De artistieke leiding is in handen van Gerrit de Knegt, Jan Alblas en Jen ny v.d. Bulk. De toegang is vrij. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa tin Kraaijestein (PvdA), Paul (VVD). WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen verschijnt volgende week met Koninginnedag 1986 (woensdag 30 april) op don derdag 1 mei. De Kabelkrant Waddinxveen staat komende dinsdag en woensdag he lemaal in het teken van de activitei ten op Koninginnedag, die zich voornamelijk in de wijken afspe len. Het 30-april-programma is dan zo volledig mogelijk. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Tegen uitgifte van gronden in erfpacht bestaat geen bezwaar. Dit zal geschie den op verzoek van de verwerver van grond; bij de nog uit te geven gronden in het Brugcentrumgebied; bij eventueel uit te geven gronden in het te ontwikke len centrumgebied. Op verzoek van de verwerver zal de erfpachtcanon éénma lig kunnen worden afgekocht. De Petteplas is een uniek recreatiege- biedje midden in de gemeente. Geen bebouwing zal plaatsvinden aan of rondom de Petteplas. Wel zal worden bezien of en hoe de recreatiemogelijk heden verbeterd kunnen worden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door geen producten of diensten te ko pen die uit Zuid-Afrika afkomstig zijn. Leveranciers die economische betrek kingen hebben met Zuid-Afrika wor den geïnformeerd dat handhaven van deze betrekkingen consequenties kan hebben voor hun relatie met de ge meente. GERT HL'ÏZER de echte lakker Zjckaden -Tel 01828-12354 Wn*ögaier« Gmenskwoe 8 T« 0182B-12382 -WaOdnxveer SöJensngaiiS-Gouöa Ta 01820-15132 09 Lid NVM Het Echte Franse de votre Vrai Boulanger* EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 RUIME KOLLEKTIES IN TAPIJT EN GORDIJNEN DE LAAGSTEPRJJZEN VAN HST LAND! De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Van 10.30-11.00 uur is er in de Bonke laar een Zuid-Chinese leeuwendans door de Kung Fu school Waddinxveen onder leiding van René Scharff, Het is de eerste maal dat zij met de leeuwen dans buiten de school komen, die school is de enige niet-Chinese school in Hol land met een leeuwendans. Van 11.30-11.45 uur Aeorobic Dancing onder leiding van Arienne Zwijnenburg door de gymnastiekvereniging TOOS. Marianne Bakker, voorzitter van de Stichting Zwemrevalidatie Recreatie Waddinxveen temidden van de jongelui die een certifikaat zwem- jogging behaalden: Menno Baan, John van Eijk, Bas van Mastrigt, Monica van Noort en Rudolph de Rooy. (Foto: Sjaak Noteboom). medaris. Een zestal Shetlandponies ko men in de piste onder leiding van Erwin Frankello. Veel groter van stuk zijn de Afrikaanse olifanten gepresenteerd door Alfons Frankello. Miss Christina brengt op charmante wijze haar gedres seerde duiven. Grappig is het geiten nummer met de bonte ezel, met verve gebracht door Miss Juanita. voerder drs. Martin Kraaijestein, die als grootste partij uit de verkiezingen van 19 maart kwam, schreef het beleidspro- WADDINXVEEN - In een maan dag uitgegeven persbericht heeft de afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie (VVD) meegedeeld dat voorzitter mr. A.J.C. Rietveld-van Dooijeweert met onmiddellijke in gang is afgetreden en dat die func tie voorlopig wordt waargenomen door vice-voorzitter J. ALeeflang. In het VVD-persbericht stond let terlijk: ”Op de op 17 april gehou den bestuursvergadering ter evalu- ering van de ledenvergadering van 15 april heeft voorzitter mevrouw mr. A.J.C. Rietveld-van Dooije weert de wens te kennen gegeven af te treden als voorzitter en bestuur slid van de VVD afdeling Waddinx veen. Door een aantal ontwikkelin gen in de laatste maanden is zij tot de conclusie gekomen, dat zij niet meer op een voor haar gevoel ver antwoorde wijze leiding kan geven aan de plaatselijke afdeling. Na drukkelijk werd gesteld, dat zij de samenwerking binnen het bestuur altijd als bijzonder prettig had er varen. Het voorzitterschap zal voorlopig worden waargenomen door de vice-voorzitter de heer J.A. Leeflang. Mevrouw Rietveld maakte sinds 1984 deel uit van het bestuur en sinds 25 maart 1985 ver vulde zij de functie van voorzitter”. WADDINXVEEN - Nederlands oudste circus Renz geeft volgende week dinsdag twee voorstellingen (16.15 en 19.15 uur) in de op te zetten tent aan de Sniepweg bij het zwembadcompex. WADDINXVEEN - De protestants- christelijke Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan in Waddinxveen be staat 20 jaar. Vrijdag 25 april wordt het startsein gegeven voor de viering van dit jubileum. In de school wordt een bloe men- en plantenkraam opgesteld, ter wijl in de hal bingo wordt gespeeld, ‘s Morgens van tien tot twaalf uur is er spel, film, grabbelton en koek en zopie- verkoop. getrouwd zijn. Het aan de Kon. Wilhel- minasingel wonende gouden bruidspaar zal dit feest met de kinderen en klein kinderen vieren. meter en zitplaatsen voor 1500 bezoe kers. Een karavaan van zeventig wa gens zorgt voor het transport en onder komen van mens en dier. Voor deze jubileumtournee heeft men verschillende topnummers van de afge lopen jaren bijeengebracht. Een echte topper is het prachtige roofdierennum mer van Tom Dieck. Op beheerste wij ze brengt hij tien Berberleeuwen in de manege. Herman Renz jr de vierde ge neratie in het circus, laat vlotte dressu- ren zien met Haflingers. Later zien we hem nog terug met kamelen en een dro- Circus Renz viert dit seizoen zijn 75e ve- jaardag. In 1911 legde Arnold van der Vegt de basis voor het Nederlandse cir cus Renz. Al spoedig kreeg hij proble men met zijn gelijknamige Duitse colle ga, die eiste dat de naam veranderd moest worden. Arnold was niet voor één gat te vangen en plaatste snel en aantal punten tussen de letters R.E.N.Z. Was volgens hem de afkor ting van Ras Echte Nederlandse Zwer vers. Zo reisde het circus jarenlang door Ne derland als openluchtarena of in een ki osk. Het programma en de dressuren werden door de familie zelf verzorgdIn 1974 namen Arnold (kleinzoon van de stichter) en Marina de leiding van het bedrijfje over. Sindsdien is het circus gestaag gegroeid en na een aantal tweemasters te hebben versleten komt de directie nu voor de dag met een prachtige viermastentent van 32 x 42 WADDINXVEEN - Ds. Th.H.G. Hulst (41), de predikant van de her vormde Immanuelkerk gemeente te Waddinxveen, heeft zondag aan het einde van de kerkdienst aan de lidmaten medegedeeld dat hij het beroep wat op hem was uitgebracht door de hervorm de gemeente Apeldoorn heeft aangeno men. Het betreft een nieuwbouwwijk in het zuid-oosten van deze plaats. Van het begin af aan is het kerkewerk door de hervormden en gereformeerden geza menlijk opgezet. Ook de katholieken doen - voor zover mogelijk - daar aan mee. Deze drie kerkgenootschappen delen samen één groot kerkelijk cen trum. Ds. Hulst heeft bijna negen jaar ais pre dikant de hervormde Immanuel kerkge meente geleid en ondermeer zijn bijdra ge geleverd aan de ’’Samen op weg” ge dachte met de gereformeerde kerk in Waddinxveen. Het vertrek van ds. Hulst zal naar verwachting in augustus plaatsvinden. de vrijwilligers die dit werk wekelijks mogelijk maken. Onder de aanwezigen bevond zich ook wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) en Arie Troost, de chef-zwe- minstructeur onnder wiens leiding de stichting van start ging. Alle deelnemers kregen een lepeltje uitgereikt met het vignet van de stichting. WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se gemeenteraad, die in 1982 in functie trad, is vandaag (woensdag 23 april) sinds vijf uur in vergadering bijeen. Het is de laatste gemeenteraadsvergadering in oude samenstelling, want volgende week dinsdagavond treedt de nieuwe gemeenteraad aan, zoals die op woens dag 19 maart werd gekozen. Het zijn dus dagen van afscheid nemen. Ter gelegenheid van de beëindiging van haar wethouderschap van de gemeente bieden B. en W. het lid van het college, mevrouw L.M. Oosterbroek-Waag meester donderdag 24 april een af scheidsreceptie aan in de raadzaal van het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur. De raadsleden gaan vrijdag op de infor mele toer door op ’’excursie’;; te gaan naar het World Trade Centrum in Am sterdam, waar de Waddinxvener Aad van der Wiel directeur is. Aan de excur sie is een gezamenlijk diner verbonden. Tot laat in de avond zal men op pad zijn. WADDINXVEEN - Komende vrijdag recipiëren in hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost Ada en Freek Smit-Sol, die op 29 april 50 jaar Deze drie partijen onderschrijven het beleidsprogramma, dat deels ook de in stemming kan hebben van D’66 en PCW. PvdA en CDA besloten echter de al acht jaar durende samenwerking met de VVD voort te zetten, zodat in het college de vertrekkende wethouder Lous Oosterbroek-Waagmeester wordt opgevolgd voor Karei van Soest. Die combinatie PvdA, CDA en VVD bestaat al sinds 1978. Dat betekent dat de PCW voor de derde keer uit het col lege blijft, terwijl ook D’66 nog nimmer in het college heeft gezeten. De college-onderhandelingen hebben een maand geduurd. PvdA-Iijstaan- WADDINXVEEN - Komende maan dagmiddag brengt een VVD-delegatie vanuit de Provinciale Staten van Zuid- Holland een werkbezoek aan Waddinx veen. Het gezelschap bestaat uit de ge deputeerde T.F.J. Jansen, de leden me vrouw A.V. van Wijngaarden-Terlouw en J. W. Verbeek, allen lid van de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie. De delegatie zal om half twee ontvan gen worden door de plaatselijke afde ling, vergezeld door de leden van de Waddinxveense raadsfractie. Tijdens deze ontvangst in Party-home zal een overzicht gegeven worden over de poli tiek in Waddinxveen. Hierna zal een bezoek gebracht worden aan de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF). Tijdens de ontvangst door de heer P.P. Stoopman zal het onderwerp van discussie de fabricage van glasvezel kabel zijnBij dit bezoek zal tevens aan wezig zijn de heer J. Baas namens de fir ma's Baas Kabelwerken en Baas Tele communicatie, bedrijven die zich bezig houden met het leggen en onderhouden van deze kabels. Na het werkbezoek vertrekt men naar de spreekbeurt van Hans Wiegel om 20.00 uur in "de Blinkert" in Capelle aan den IJssel. gramma, dat de steun kon krijgen van PvdA, CDA en VVD. Het programma is een geheel nieuw stuk, waarin tevergeefs wordt gezocht naar zinnen en woordkeus, zoals die ook in de partijprogramma’s voorkwa men. Binnen B. en W. zal nog moeten worden uitgemaakt of wethouder Paul van Schie eerste loco-burgemeester blijft, hoewel die verwachting wel be staat. Drs. Martin Kraaijestein (PvdA) zit sinds 1982 in de raad en werd toen gelijk wethouder. Hij is 41 jaar en beleidssoci- oloog bij de Erasmusuniversiteit in Rot terdam. Paul van Schie (CDA) zit sinds 1968 in de raad en werd in 1974 wethouder. Hij is 53 jaar en is afkomstig uit de bouwnij verheid. Karei van Soest (VVD) zit sinds 1982 in de raad en volgt de vertrekkende Lous Oosterbroek-Waagmeester als wethou der op. Hij is 34 jaar en werkzaam bij de provincie Zuid-Holland. Enkele belangrijke punten uit het be leidsprogramma, waarvan het vooral van de VVD verbazing heeft gewekt dat de liberalen daar achter konden staan, zijn deze: WADDINXVEEN - In het zwembad ’’de Sniep” zijn vorige week woensdag avond certifikaten zwemjogging uitge reikt aan kinderen die het programma van de 10 jaar oude Stichting Zwemre validatie en Zwemrecreatie hebben ge volgd. Die kinderen waren Menno Baan, John van Eijk, Bas van Mastrigt, Monica van Noort en Rudolph de Rooy. Voorzitter Marianne Bakker sprak een kort woord. Ze toonde zich trots over WADDINXVEEN - De onderhandelingen over een nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zijn voorbij. Vorige week vrijdag werd het beleidsprogramma gepresenteerd. De nieuwe wethouders zijn drs. Mar- 1 van Schie (CDA) en Karei van Soest WADDINXVEEN - Het programma van Koninginnedag 1986 komt volgen de week dinsdag en woensdag uitge breid op de Kabelkrant Waddinxveen met alle laatste informatie. Voor één ac tiviteit willen we echter een uitzonde ring maken en dat is de kindermarkt op de Beukenhof op de ochtend van 30 april. Een kindermarkt van de Lions- club Waddinxveen met ditmaal ook de wedstrijd zelf speelgoed maken en dem onstraties in De Bonkelaar. fHOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 A’- O s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1