Lous Oosterbroek is eerste ereburgeres J.A. Nederhof Ridderschap D. UITBEIJERSE (67): RIDDER Koninklijk zilver voor A. van Hengel Schoolverlaters- campagne is van start gegaan 5 Mei- Bonkelaar Rommelmarkt Play-backshow W’veen-voetbal A VO zoekt nog collectanten Onder Ons vierde 3e Laatste sjoel- avond 7 mei Schrijven met Amnesty G.J. Schutte (GPV) in Gouda festival in De TREKKING FLOREANT LOTERIJ brengt op 34.250,- lustrum Kabelkrant Waddinxveen 07.00-19.00 uur op Belg.-VI. 2 Jeugdtheater W- A 1 y - f .-Aa. DONDERDAG 1 MEI 1986 Geschenken voor de vertrekkende VVD-wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester (midden op de foto). (Foto: Sjaak Noteboomf zaam. Majoor Nederhof is Hoofd van de Sec tie Adjudant Generaal van het Nation aal Territoriaal Commando. Hij is ver antwoordelijk voor de nominatieve in deling van het militair personeel binnen het nationaal Territoriaal Commando, hetgeen een bestand is van ongeveer 5.000 mensen. op haar. Mevrouw van Hengel staat dag en nacht klaar om de nodige hulp te verlenen. Haar activiteiten oogsten in Waddinx veen en ver daarbuiten dan ook veel be wondering en waardering. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense majoor J.A. Nederhof is ter gelegenheid van Koninginnedag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De versierselen werden hem dinsdagmor gen in de Goudse Prins Willem-Alexan- derkazerne uitgereikt. De Waddinx veense militair is daar sinds 1971 werk- WADDINXVEEN - In de derde volle week van mei wordt er in Waddinxveen gecollecteerd voor AVO-Nederland, de vereniging voor arbeids- en welzijns zorg voor minder-validen. Voor de AVO-collecte worden nog collectanten gezocht, zo heeft mevrouw E.A. Heus- yan Os (Ernst Casimirlaan 4) ons laten weten. Ondanks de economische groei blijft het voor mensen met een handicap moeilijk zich maatschappelijk te ont plooien. Met name de overheid laatzich in het algemeen aan deze kansarme groep weinig gelegen liggen. Voorzie- WADDINXVEEN - Vrijdagavond 16 mei om zeven uur, wordt er in de kanti ne van de voetbalvereniging Waddinx veen aan de Sniepweg een play-backs- how gehouden. De toegangsprijs be draagt één gulden. De deelnemerskos- ten voor 14-jarigen en jongeren be draagt twee gulden. Opgeven voor vrij dag 9 mei bij H. Groen, Omloop 38, tel. 15231 en bij M. v.d. Meer, Ekster 113, tel. 18765. De koninklijke onderscheiding is aan mevrouw Van Hengel toegekend omdat zij zich reeds 42 jaar belangeloos wijdt aan de opvang en verpleging van zwerf dieren, zieke of aangereden honden en katten en de verzorging van talrijke an dere (gewonde of zwakke, c.q. verwaar loosde of niet meer gewenste) diersoor ten. Zij staat menigeen bij met goede raad over de behandeling van en de omgang met dieren en weet zich hierbij gesteund door een jarenlange ervaring met die ren. In de periode 1960-1970 werkte me- WADDINXVEEN - Bij zijn afscheid als raadslid voor de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) is de heer D. Uitbeijerse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. de versierselen werden de aan de Henegouwerweg wonende Waddinxvener uitgereikt door burgemeester C.M. van der Linden. De heer Uitbeijerse is 20 jaar raadslid geweest. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van haar vertrek als wethouder en raadslid van de gemeente Waddinxveen, is aan mevrouw L.M. Ooster broek-Waagmeester door de gemeenteraad het predikaat ’’Ereburger van de gemeente Waddinxveen” toegekend. WADDINXVEEN - Koninginnedag 1986 was ditmaal aanleiding om de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uit te reiken aan de Waddinxveense dierenliefhebster mevrouw A. van hengel- Sibbes van de Henegouwerweg. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding dinsdagmorgen uit handen van burgemeester C.M. van der Linden. gehandicapten, zich in voor de concrete belangen van de gehandicapten. Uit de ruime ervaring van bijna 60 jaren weet de AVO dat gehandicapten meer kun nen dan velen denken en maakt daar werk van. Bemiddelt met succes bij het vinden van ningen worden irj. negatieve zin omge- arbeidsplaatsen, 'helpt, bij het starten bogen, uitkeringen gekort. Hierdoor worden de kansen voor gehandicapten om zich een gelijkwaardige plaats bin nen de samenleving te verwerven nog kleiner. Sinds 1927 zet AVO-Nederland, vereni ging voor arbeids- en welzijnszorg voor WADDINXVEEN - De zaterdag op het parkeerterrein Beukenhof gehou den rommelmarkt van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen heeft f. 34.250,- opgebracht. Dat is in vergelijking met twee jaar geleden zo’n tweeduizend gulden meer. Het geld wordt bestemd voor jeugde- vangelisatieprojecten in Waddinxveen, maar ook elders in Nederland en in het buitenland. vrouw Van Hengel voor de Nederland se Vereniging tot Bescherming van Die ren, afdeling Gouda en omstreken. Hiervóór hield zij zich reeds plm. 17 jaar als particuliere (belangeloos)'bezig met de opvang en verzorging van met name huisdieren in de gemeente Gou da. Medio 1970 startte zij nabij het pand Henegouwerweg 108 te Waddinxveen een dierenpension annex "dierenhulp- dienst". Niet alleen particulieren, doch ook de rijkspolitie (in het bijzonder de Waddinxveense) alsmede dierenartsen en anderen doen reeds jaren een beroep van de Christelijke Boeren- en Tuin- dersbond afdeling Waddinxveen. Voorts was hij van april 1957 tot febru ari 1967 bestuurslid van de vereniging tot Stichting en Instandhouding van Ne derlandse Hervormde Scholen. BOSKOOP - In de kantine van Flore- ant-voetbal in Boskoop is afgelopen za terdag de achtste trekking verricht voor de grote loterij van Floreant. De win nende nummers zijn: 029 031 040 112 193 241 273 370 397 397 411 469 474 532 637 657 685 698 785 826 913 917 946 948 952. De negende trekking zal worden ver richt in de kantine van Floreant op za terdag 10 mei. De tiende en elfde trek king Volgen op 7 juni. van een eigen bedrijf en zorgt voor al ternatieven voor arbeid. Maar AVO doet meer: bij scholing, vorming, ver voer en recreatie. AVO-Nederland helpt waar wettelijke voorzieningen te kort schieten. Bij dit alles is steun, maar bovenal geld nodig. WADDINXVEEN - Ook in de maand mei biedt Amnesty International weer de gelegenheid te schrijven voor de vol gende gewetensgevangenen: Ali Yahia Abdennour, 65 jaar, voor aanstaand advocaat, voormalig minister en president van de verboden Algerijn se Liga van de Rechten van de Mens. Hij is veroordeeld tot 11 maanden ge vangenisstraf; Abdulle Rage Traweh, een bekend dichter in Somalië die al vier jaar zonder vorm van proces gevangen zit en gemar teld is; Birol Basören, veroordeeld tot 17 jaar en 4 maanden gevangenisstraf wegens lidmaatschap van een verboden partij. Deze drie gevangenen hebben geen ge weld gebruikt. In verband met de Zuid- Afrika-actie kan er een extra brief geschreven worden voor een gewetens- gevangene in dit land. Schrijftijden en plaatsen zijn: Maandagmiddag 5 mei: vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff, Peuleyen 174, tel. 15376; Woensdagavond 7 mei: van 18.30-20.30 uur in de bibliotheek aan de Jul. v. Stol- berglaan; Maandagavond 12 mei: vanaf 20.00 uur bij Bep Tetteroo, Klaverveld 9, tel. 16691; Dinsdagmiddag 13 mei: vanaf 13.45 uur bij mevr. v.d. Berg, Molenring 63, tel. 16229; Dinsdagmiddag 20 mei: vanaf 13.30 uur bij mevr. v.d. Brink, Gerstakker 122, tel. 10514. Voorbeeldbrieven om over te schrijven en postpapier zijn aanwezig. WADDINXVEEN - Het culturele centrum De Bonkelaar houdt op maandag 5 mei een Bevrijdingsfes tival. ’s Middags treedt de Haagse slagwerkgroep Kaï op voor kinde ren, ’s avonds speelt het Rijnlands Orkest voor volwassenen. Het con cert van Kaï begint om 15.00 uur, de toegang bedraagt f. 1.50. Het Rijnlands Orkest treedt om 20.00 uur aan, toegang f. 2,50. Het programma van Kaï zal voor deze gelegenheid speciaal aange past worden, aangezien het de be doeling is dat hier gaat om een kin- derconcert. De slagwerkgroep brengt een rijk geschakeerd pro gramma waarbij gebruik wordt ge maakt van een zeer uitgebreid in strumentarium. Op vaak spectacu laire wijze wordt de vaardigheid van de spelers op de proef gesteld. De leden van Kaï zijn afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatori um te Den Haag. Zij hebben tij dens en na hun studie deel uitge maakt van diverse slagwerkgroe- pen en orkesten in Nederland, waaronder het Residentie-orkest, het Asko-ensemble, het Rotter dams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Blazers ensemble. Het is voor het eerst dat Kaï z’n concert speciaal aanpast voor kin deren. Het programma zal bestaan uit traditionele muziek uit Oegan da en Zimbabwe, Zuidamerikaan- se melodieën, jazz-duetten en rag times. Het Rijnlands Orkest, bestaande uit 45 leden, zal ’s avonds in z’n pro gramma Serenade voor blazers van Richard Strauss en Ouverture Titus van Mozart ten gehore brengen. Verder zal er ook muziek van Schu bert en Saint-Saëns gespeeld wor den. Na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest van de hervormde Kiesvereniging te Waddinxveen startte de thans 67-jarige heer Uitbeijerse in 1962 met zijn werk zaamheden als gemeenteraadslid voor de SGP/Herv.Kiesvereniging. Na'de raadsperiode 1962-1966 werd hij in 1970 opnieuw gekozen als gemeenteraadslid. Sedertdien heeft hij ononderbroken zit ting in de raad en is daarvan thans de nestor. In 1978 werd hij fractievoorzit ter van de SGP/HKV/GPV. Deze func tie vervult de heer Uitbeijerse tot op he den, zij het sinds 1982 voor de PCW (Protestantse Combinatie Waddinx veen). waarin de SGP. HKV en de RPF zijn vertegenwoordigd. Naast zijn dage lijkse werkzaamheden en raadswerk verrichtte de heer Uitbeijerse nog een aantal functies in het maatschappelijk levenZo was hij mede-oprichter van de Christelijke Landbouwhuishoudschool "De Rank Van deze school was hij van 1960 t/m 1973 bestuurslid. In de pe riode 1948 t/m 1975 was de heer Uitbe- ijerse bestuurs lid c.q. penningmeester WADDINXVEEN/DEN HAAG Ook Waddinxveense scholen voor voortgezet onderwijs hebben affiches gekregen in het kader van de door het rijk opgezette schoolverlaters- campagne. WADDINXVEEN - De biljartclub voor bejaarden Onder Ons heeft in het Anne Frank-centrum een grandioos derde lustrum gevierd. Voor het 15-ja- rig bestaan toonden de bevriende bej- aarden-biljartclubs van ’s Gravenzan- de, Bodegraven en Reeuwijk hun be langstelling. De avond werd op prettige en boeiende wijze met muziek en zang verzorgd door Jan v.d. Beid. Ook enke le leden, de heren Prins, Blom en Van Hoorn voerden enkele koddige stukjes op eveneens met daverend applaus. Ook werden vijf leden gehuldigd omdat zij vanaf de oprichting lid zijn. Dit zijn de heren Dullemeyer, v. Dorp, Van Vliet-Weisz en Van de Heijden. Het erepredikaat, gevisualiseerd door een oorkonde, een zilveren erepenning, alsmede een vermelding in het "Ere- boek der gemeente Waddinxveen” is aan mevrouw Oosterbroek toegekend uit dankbaarheid en waardering voor de door haar aan de Waddinxveense ge meenschap bewezen diensten, alsmede vanwege het feit dat zij gedurende acht jaren de eerste vrouwelijke wethouder was. Mevrouw Oosterbroek is hiermee de 11 e ereburger van de gemeente Wad dinxveen. Mevrouw Oosterbroek, 15 jaar ge meenteraadslid, waarvan 8 jaar als wet houder, werd in februari 1971 raadslid en tevens voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Waddinxveen. In 1974 werd zij ambtenaar van de bur gerlijke stand. Op 5 september 1978 werd zij benoemd tot wethouder, een functie welke zij tot op heden vervult. In de raadsperiode 1978-1982 behartig de mevrouw Oosterbroek als wethou der de portefeuille sociale zaken, woon ruimteverdeling, volksgezondheid, wel zijnszaken betreffende bejaarden, ge handicapten, buitenlandse werknemers en woonwagenbewoners, alsmede marktzaken. In voornoemde periode was zij secreta ris van het recreatieschap "Bospark”, lid van het dagelijks bestuur van het re creatieschap "Reeuwijkse Plassen en Omgeving”, alsmede bestuurslid van de Vleeskeuringsdienst. Voorts werd zij in dezelfde periode lid van het algemeen bestuur van het (thans) Intergemeente- lijk Samenwerkingsorgaan Midden- Holland, lid van de werkgroep herinde ling Zuid-Holland Midden, alsmede voorzitter van de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen. GOUDA - Dinsdag 6 mei bezoekt het Tweede-Kamerlid G. Schutte van het Gereformeerd Politiek Verbond in het kader van zijn verkiezingstournee de provincie Zuid-Holland. De GPV- voorman zal op die dag speciale aan dacht geven aan stadsvernieuwing en stimulering van de werkgelegenheid. ’s Avonds om 20.00 uur spreekt Schutte op een openbare verkiezingsbijeen komst in de aula van de scholengemeen schap De Driestar, Ronsseweg 557 te Gouda. Hij hoopt daar vele politiek be langstellenden uit Gouda en wijde om geving te ontmoeten om met hen in te gaan op de betekenis van de nationaal gereformeerde politiek die het GPV voorstaat. Hij zal dan ingaan op recente en actuele politieke gebeurtenissen. WADDINXVEEN - De laatste sjoel- avond van dit seizoen houdt de sjoelver eniging Waddinxveen op woensdag avond 7 mei om half acht in het gebouw van de schuttersvereniging Waddinx veen aan de Alberdingk Thijmlaan. Op deze avond zullen de bekers worden uitgereikt en ook een herinnering in verband met het 5-jarig bestaan. Be kend wordt voorts wie de door het stu- kadoorsbedrijf K. van Eijk beschikbaar gestelde wisselbeker ontvangt. Tijdens de laatste sjoelavond werden de eerste plaatsen bezet door Jan Kersber gen (klasse A), Jan Harkes (klasse B), Hanny Harkes (klasse C) en Vera van Beek (klasse D). Logopedische Dienst en de Regionale Basis Gezondheidsdienst. Voorts was zij voorzitter van de Commissie van Be stuur van de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum te Waddinx veen. Naast haar dagelijkse werkzaamheden verrichtte en verricht mevrouw Ooster broek vele functies in het maatschappe lijk leven. Zo was zij o.a. secretaresse van de streekmuziekschool Waddinx veen, voorzitter van de Stichting Jeugd en Natuur, afd. Waddinxveen, voorzit ter van het plaatselijk comité ’’Neder land Oké”. Voorts was zij voorzitter van de oudercommissie van de plaatse lijke prof. Kohnstammavo en in 1977 voorzitter van het actie-comité ’’Geef om de Natuur”. Verder is mevrouw Oosterbroek nog actief als voorzitter van de Stichting Be jaardenhuisvesting Waddinxveen en als voorzitter van de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (RIGG). In de meest recente raadsperiode (1982- 1986) was mevrouw Oosterbroek belast met de portefeuille sociale zaken, woonruimteverdeling, volksgezond heid, onderwijs, personeelszaken, re creatie en bejaardenhuisvesting. Zij was in voornoemde periode tevens voorzitter van het Georganiseerd Over leg en vertegenwoordigde de gemeente Waddinxveen als bestuurslid van de Ge meenschappelijke Schoolartsen- en Schoolverlaters zijn het afgelopen jaar sneller doorgestroomd naar de arbeidsmarkt dan in voorgaande ja ren. Definitieve gegevens ontbreken op dit moment nog. De verwachting is dat deze trend zich ook het ko mende jaar zal voortzetten. Dit jaar gaat het om ongeveer 275.000 a 280.000 jongens en meisjes die het volledig dagonderwijs verlaten. Om jongeren te bewegen tijdig op zoek te gaan naar werk heeft het mi nisterie ook dit jaar een schoolverla- terscampagne opgezet. Het motto waarvoor is gekozen luidt: “Ga vóór de laatste schoolvakantie werk zoe ken. De kans op een baan is groter dan je denkt”. De schoolverlaterscampagne bestaat onder meer uit een televisie-spot die in de Postbus 51-uitzendingen regel matig op het scherm te zien zal zijn en uit advertenties in jongeren-, fami lie- en omroepbladen. Voorts kunnen treinreizigers op alle NS-stations affiches aantreffen die wijzen op de diensten van het ar beidsbureau. Zo’n 4 000 scholen en alle arbeisbureaus hebben inmiddels eveneens een affiche ontvangen. Op de arbeidsbureaus liggen draag tassen voor de schoolverlaters klaar gevuld met folders die voor hen be langrijke informatie bevatten over het zoeken naar werk, solliciteren en het recht op uitkering. Zo zijn er on der meer de nieuwe folder “Werken en Leren” over de mogelijkheden die het leerlingwezen te bieden heeft en de “Werkwijzer voor jongeren 1986”. Op woensdag 7 mei komt, na het succesvol optreden van het vorig jaar, het Nederlands Jeugdtheater in De Bonkelaar een kindervoor stelling geven voor kinderen van 4- 8 jaar. Het stuk dat ze gaan spelen heet ”De nieuwe buurman”, het begint om 14.00 uur en zal duren tot 15.15 uur. De kosten bedragen f. 4,50 per kind. Het is belangrijk om je van te voren op te geven en een kaartje te komen halen. Dit in verband met het beperkt aantal plaatsen. Op vrijdag 9 mei is er ’sochtends van 10.00 uur tot 12.00 uur in De Bonkelaar een knutselochtend voor kinderen van 6-12 jaar. Er zul len op deze ochtend mobiles ge maakt gaan worden. Het kost f. 1,50 en ook voor deze ochtend is het handiegl^le kinderen zich van tevoren opgeveïi Het koninklijke ridderschap werd het vertrekkende PCW-raadslid D. Uitbeijerse in de raadzaal van het gemeentehuis opgespeld door burgemeester C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). '- -..LA V 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11