Nieuwe gemeenteraad is van start gegaan WON/NG VERKOOPT KIES DE PLAATSEUJKE AAAKELAAR ALS U UW Ilarwa •apijtservice 7. Vier van de vijf onderscheidingen buiten de gemeente uitgereikt. Zware Synthetische Berber, kl.: blauw/beige, 400 br., op jute rug, van 199- voor 169 Do., Vrij, en Za. Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag gratis gelegd gratis ondertapijt. 10% KORTING Jeugdraad denkt na over eigen toekomst Grote sortering VALLETJES Stokbrood' ,99.- „99.- lil ii< BINNENKORT START SPORTWEEK WADDINXVEEN Verbakelmode fl Kabelkrant Waddinxveen elke werkdag 07.00-19.00 uur op Belg.-VI. 2 MODE PRIJSTIP MODE PRIJSTIP Nieuwsblad Onafhankelijk DONDERDAG 1 MEI 1986 De heer M.J. Harskamp met echtgenote: Koninklijk goud. in de Orde van Oranje-Nassau. Uw televisiedokter S. ATTEMA N ALS WIJ HET De nieuwe Waddinxveense gemeenteraad. 9 TEL. 01828-16119 GROENSVOORDE 12 - WADDINXVEEN Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van Koninginnedag hebben vijf Waddinxveners een koninklijke onderscheiding gekregen. Ridder werden majoor J.A. Nederhof, E.B. Wetzel en J. van Gent. Goud ontving M.J. Harskamp en zil ver mevrouw A. van Hengel-Sibbes. De heer J. van Gent en zijn echtgenote E. van Gent-Markies: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. WADDINXVEEN De nieuwe gemeenteraad van Waddinxveen heeft de zittende wethouders drs. Martin Kraaijestein (PvdA) en Paul van Schie (CDA) unaniem herkozen. WD-kandiuaat Karei van Soest, die Lous Oosterbroek-Waagmeester is opgevolgd, kreeg 15 van de 19 stemmen. De PCW-fractie stemde voor die derde vacature op hun kandidaat Gerrit van Ringelenstein. 41e JAARGANG - Nr. 1974 Ir pr.. F 4 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 1 I J Weekblad voor Waddmxveen Lintjes” voor 5 Waddinxveners de 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 wit 139.- kleurtjes 159.- I l 9 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. stek. De bewoonster van de Henegou- werweg was de enige die haar koninklij ke onderscheiding in Waddinxveen kreeg uitgereikt. Dat gebeurde in de trouwzaal van het gemeentehuis door burgemeester C.M. van der Linden. Zuidkade 6, Waddinxveen, tel 01828-14000 Elke donderdag koopavond De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Het Echte franse de votre Vrai Boulanger' PTT. Hij heeft er 40 overheidsjaren op zitten. De zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau was bestemd voor mevrouw A. van Hengel-Sibbes, dierenliefhebster en -helpster bij uit- WADDINXVEEN - De Waddinx veense jeugdgemeenteraad heeft voor dinsdag 27 mei een bijzondere besloten vergadering uitgeschre ven. De jeugdraadsleden gaan zich op die avond in het gemeentehuis be raden over de taak van de jeugdge meenteraad in de toekomst. Te vens zullen op deze vergadering een publiciteitscommissie en een werkgroep voor de wensen van de Waddinxveense jeugd in het leven worden geroepen. Omdat deze vergadering achter ge sloten deuren zal worden gehouden en het dagelijks bestuur van de jeugdgemeenteraad het publiek toch in de gelegenheid wil stellen suggesties te doen en vragen te stel len, volgt hier een drietal tele- foonnrs. van bestuursleden: Rei- nier Hulsman (voorz. 16613), Hans Oudijk (secr. 15150) en R. van Eist 14433 (voor 17.00 uur), 13128 (na 18.00 uur). GERT HLTZER de echte bakker Zuidkade 11 Te! 01828-12354 Wmfceigalenj Groensvtxxde 8 Tö 01828-12382 -Waddxwveen Statensmgel 115-Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028 Dames badjas Badstof, 90% katoen - 10% polyester. Merk: ”de witte lietaer” wit-geel-bleu- zalm en rose. Maten s-m-1. in het beleidsprogramma 1986-1990 waar het gaat over de economische betrekkingen met Zuid-Afrika van leveranciers aan Waddinxveen. Burgemeester C.M. van der Linden heeft zo zijn eigen gedachten over de verkoop van de tennishal, de te rugkeer van de erfpacht, de uitbrei ding op structurele wijze - van volkstuinen en het bebouwen van de Petteplas. Met de installatie van de nieuwe ge meenteraad en de bekrachtiging van het beleidsprogramma 1986-1990 is bebouwing van de Petteplas defini tief van de baan. lokatie in Waddinxveen voor bouw van een nieuw restaurant. Waddinxveens eerste burger rekende de nieuwe raad voor dat het neerzet ten van een restaurant met terras aan de Petteplas heel weinig zou beteke nen in ruimtelijke zin. Het ruimtebeslag zou maar 1 3/4 pro cent zijn (415 m2 van 237.000 m2), terwijl van de kant 50 meter gemist zou gaan worden (van de 775 meter is 6,5 procent). Bij nadere beschouwing is het be leidsprogramma 1986-1990 van het college van Burgemeester en Wethou ders te gedetailleerd. Die kritiek op het 45 pagina’s lange stuk met zo’n 100 afspraken kwam in de nieuwe gemeenteraad van CDA- lijstaanvoerder Paul van Schie. Hij meende echter dat het stuk in goede samenwerking onder een hard werkende voorzitter Martin Kraaije- stein was gecomponeerd. Het is nu zeker dat horeca-onderne- mer T. Ververs, wiens zoon Ton met zijn vrouw Caroline bistro-restaurant Bibelot in de Passage runt, langs deze veenpias geen restaurant zal mogen bouwen. De Petteplas moet als een uniek re- creatiegebiedje midden in de gemeen te onbebouwd blijven. In de gemeenteraad heeft burgemees ter C.M. van der Linden gezegd er goede nota van te hebben genomen dat er geen restaurant aan de Pette plas gebouwd gaat worden. De nieu we raad wil dat onder geen beding. “Ik vind dat spijtig, omdat een derge lijke voorziening daar een extra di mensie zou kunnen toevoegen aan die omgeving voor geheel Waddinx veen, zonder ernstige aantasting van dat gebied”, aldus de eerste burger. Burgemeester C.M. van der Linden is bereid horecaondernemer T. Ververs, als hij daar prijs op stelt, behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een andere zet voor de oprichting van een openbare bibliotheek in Heerjansdam en zijn be trokkenheid bij het opzetten van de schoolbegeleidingsdienst Midden-Hol- land en Rijnstreek. De gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau was er voor de heer M J. Harskamp (59), die sinds de cember 1985 op het adres Gerstakker 51 in de Zuidplas woont. De met de VUT gegane Waddinxvener was hoofdem ployé voor bijzondere diensten van de Waddinxvener benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Wetzel woont sinds november 1985 in Waddinxveen en diende het le ger 30 jaar. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. Na Voorburg is Waddinx veen zijn nieuwe woonplaats. Zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kreeg de heer Jvan Gent (60) in Den Haag te horen van mi nister drs. J. de Koning van Sociale Za ken en Werkgelegenheid. De Waddinx vener was tot voor kort bereoepskeuze- adviseur bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau in Gouda. De aan de Bosboom Toussaintsingel wonende gedecoreerde is getrouwd en heeft 3 kinderen. De heer Van Gent kreeg zijn onder scheiding onder meer ook voor zijn in- Dames pantalon 100% katoen. Kobalt - wit - fuchsia - groen. 4 (X Maten 38/44. Zuidkade 6. Wadd'nxveen. tel. 01828-14000 Elke donderdag koopavond Als de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis vergadert zijn er de komende vier jaar een aantal dingen veranderd. Voortaan zit PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein direct rechts van burgemeester C.M. van der Linden. Hij heeft die plaats geruild met CDA- wethouder Paul van Schie, van wie nog niet bekend is of hij het loco-burgemeesterschap zal kunnen voortzetten. D‘66-fractievoorzitter Wim de Wit zit nu tussen de VVD en het CDA in. Zijn voorganger Hans Barth splitste de PvdA en de PCW. De nieuwe raad - met zeven nieuwe leden en drie vrouwen, die bloem- stukjes kregen - telt 13 raadsleden die hun werkzaamheden begonnen met de verklaring “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Die uitspraak deden alle raadsleden van CDA, PCW en VVD tweemaal. Alleen PvdA en D‘66 aanvaardden hun ambt met de verklaring “Dat ver klaar en beloof ik”. Het beleidsprogramma 1986-1990 wordt onderschreven door PvdA, CDA en VVD. De PCW heeft dit pro gramma voor kennisgeving aangeno men omdat er verschillende zaken in staan die principieel in strijd zijn met de beginselen van deze politieke groe pering. D‘66 betoogde in grote lijnen het beleidsprogramma te onderschrij ven. Het programma heeft ook de instem ming van burgemeester C.M. van der Linden. De partijen die het opstelden hebben met een aantal opmerkingen van hem daarover rekening gehou den. CDA en VVD steunen niet volledig het beleidsprogramma 1986-1990 van het college van B. en W. Het CDA (wethouder plus vier raads leden) heeft bezwaar tegen het toe staan van naaktrecreatie in binnen- sportaccommodaties (provocerende demonstratie van een clubje mensen). CDA-raadslid Gerrit van den Berg heeft persoonlijke bezwaren tegen het subsidiëren van godsdienstonder wijs op openbare scholen. De VVD-gemeenteraadsleden ir. Ka rei Warmenhoven en Jaap van den Berg zijn voorlopig tegen het gestelde Majoor J.A. Nederhof (57) woont aan ke Landmacht. Voor zijn verdiensten de Peppelhorst 44 en sinds 1968 Wad- .werd de aan de Graanakker 72 wonende dinxvener. Hij werd benoemd tot Rid der in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De Waddinxvener is werkzaam bij het dienstvak van de offi cieren voor speciale diensten der infan terie. De heer E.B. Wetzel (61) is pas afge zwaaid als hoofd sectie aanschaffing bij de materieelvoorzieningsafdeling 4 van de directie Materiaal van de Koninklij- Dames rokken "2Q zomerse kleurtjes J7«" rlSF 7 L>d NVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1