GEMEENTE WADDINXVEEN VERKIEZINGEN VERKEER EN VERVOER KUNSTEN CULTUUR OPENBARE WERKEN SPOR T EN RECREA TIE SLUITING DIENSTEN SPREEKUREN OPENING OPENLUCHT ZWEMBAD HERDENKING GEVALLENEN OP ZONDAG 4 MEI 1986 BOUWVERGUNNINGEN A VONDOPENSTELLING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 01820-24255 13000 13000 I 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DONDERDAG 1 MEI 1986 01820-16066 010-362244 19.50-19.59uur 19.59 uur Stemmen elders en stemmen bij volmacht 5,75 a 52,— abonnement a. af 78 b. abonnement a 117 gezinsabonnement a bijkaarten d. houders Pas-65 e. Datum van ingang: Man/vrouw Geboortedatum Naam en voornamen Postcode Woonplaats Adres Voor nadere informatie: Bureau Burgerzaken, tel. 14433, tst. 242. 18.00-21.08uur 19.40 uur l 20.00-20.02 uur 20.02-20.05 uur ±20.05 uur BESTELBON (met pasfoto(’s) inleveren bij het zwembad) Abonnementen met een geldigheidsduur van 4 maanden muziek verzorgd door Muziekvereniging ’’Concordia”, afgewisseld door zang verzorgd door het Immanuëlkerkkoor Dinsdag 29-4-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur volw. 11.00-13.00 uur ouder kind 17.30-18.30 uur 20.15- 21.15 uur 21.15- 22.30 uur volw. Wijziging huisvuilophaaldienst In de week van 5 tot en met 9 mei 1986 zullen de navolgende wijzi gingen in de huisvuilophaaldienst plaatsvinden. 1. De dienst van maandag 5 mei 1986 (bevrijdingsdag) wijk I (Zuid- plas, Bomenwijk, Dorpstraat e.o., Tuinbouwgebied, Groens- waard I en II) wordt uitgevoerd op woensdag 7 mei 1986. Het op halen van het grove vuil in deze wijk op 7 mei 1986 zal daardoor vervallen. Bij die bewoners waar laatstgenoemde regeling ernstige proble men zal geven, zal het grove vuil na telefonisch verzoek daartoe (tel. 12926) worden opgehaald op woensdag 14 mei 1986 n.m. 2. De dienst van donderdag 8 mei 1986 (Hemelvaartsdag), wijk III (laagbouw in Groenswaard III, Vondelwijk en Oranjewijk-ged.) zal worden uitgevoerd op woensdag 7 mei 1986. Zaterdag 3-5-1986: 10.00-13.00 uur ouder kind 13.30-15.30 uur Zondag 4-5-1986: 10.00-12.00 uur ouder 4- kind 12.00-13.00 uur Diversen 1. Het in bewaring geven van waardevolle voorwerpen onder eigen verantwoordelijkheid 2. Duplicaat abonnement Woensdag 7-5-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.30 uur volw. 13.30- 15.30 uur 16.30- 17.30 uur ouder kind Zaterdag 10-5-1986: 10.00-13.00 uur ouder kind 13.30-15.30 uur Zondag 11-5-1986: 10.00-12.00 uur ouder kind 12.00-13.00 uur Maandag 12-5-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur volw. 11.00-13.00 uur 15.30-17.00 uur 17.00-18.30 uur Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Vrijdag 16-5-1986: 07.00-13.00 uur 15.00-17.30 uur 17.30-19.00 uur Donderdag 15-5-1986: 07.00-13.00 uur 15.30-17.00 uur 17.00-18.30 uur 14433 14433 Er bestaan twee mogelijkheden: A. Uiterlijk 7 mei 1986 een schriftelijk verzoek indienen. Voor dit verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een formulier dat ter gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken, kosteloos ver krijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer dan een legiti- matiekaart. Woensdag 30-4-1986: GESLOTEN De abonnementen hebben een geldigheidsduur van 4 maanden, die elke dag van het jaar kunnen ingaan. De tarieven voor de 4-maandelijkse abonnementen en geldig voor zowel het overdekt- als het openlucht zwembad zijn als volgt: 1. voor personen t/m 18 jaar en houders bejaardenpaspoort 2. voor personen 19 jaar en ouder 3. gezinsabonnement, basiskaart kaart voor elk gezinslid per stuk (ook met foto) Vrijdag 9-5 1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur volw. 11.00-13.00 uur ouder kind 13.30- 15.30 uur 16.00-17.30 uur ouder kind 17.30- 19.00 uur Dinsdag 13-5-1986: 07.00-13.30 uur 15.30-17.00 uur 17.00-18.30 uur 20.15- 21.15 uur 21.15- 22.30 uur volw. 1 7,50 Maandag 28-4-1986: 07.QO-10.00 uur 10.0Ö-11.00 uur volw. 12.00-13.15 uur 17.30-18.30 uur Donderdag 1-5-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur volw. 11.00-13.00 uur 17.00-18.30 uur Vrijdag 2-5-1986: 07.00-13.00 uur 15.30- 17.30 uur 17.30- 19.00 uur Maandag 5-5-1986: GESLOTEN Dinsdag 6-5-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.00 uur volw. 11.00-13.00 uur ouder kind 15.30-17.00 uur ouder kind 17.00-18.30 uur 20.15- 21.15 uur 21.15- 22.30 uur volw. Donderdag 8-5-1986: GESLOTEN Woensdag 14-5-1986: 07.00-10.00 uur 10.00-11.30 uur volw. 11.30-13.00 uur 13.00-15.30 uur 16.00-17.30 uur 21.00-22.30 uurvolw. Zaterdag 17-5-1986: Opening buitenbad 10.00-16.45 uur zie verder rooster buitenbad. Soort abonnement a, b. c enz. Op 5 mei en 9 mei 1986 zijn alle gemeentelijke diensten voor het pu bliek gesloten. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. 2,10 3,65 16,50 ƒ33,— 31,— ƒ62,- zwembad in het sportpark ”De Sniep” zal voor het publiek worden opengesteld op zaterdag 17 mei 1986 om 10.00 Stemmen elders De kiezer, die aan de verkiezingen wil deelnemen in: a. een ander stembureau dan het stembureau waarvoor hij/zij een oproepkaart ontvangt; b. in een andere Nederlandse gemeente bijv, wegens vakantie, werkkring, verhuizing kan hiervoor een verzoek indienen. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Voor de op 21 mei 1986 te houden stemming ter verkiezing van de le den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen de kies gerechtigden een oproep om te stemmen in het stembureau van het stemdistrict waar zij op 8 april 1986 blijkens het kiezersregister woonachtig zijn. Wijziging programma vrijzwemmen overdekt zwembad Vrijzwemmen vanaf 28 april 1986 tot en met 16 mei 1986. 5,75 a 52,— Het gemeentelijk openlucht uur. De openingstijden zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 07.00-19.45 uur zaterdag en zondag 10.00-16.45 uur Op algemene feestdagen en algemeen erkende Christelijke feestdagen is het bad geopend als op zondag. Toegangsprijzen: 1. enkel bad t/m 18 jaar en houders bejaardenpaspoort 2. enkel bad 19 jaar en ouder 3. 10-badenkaart t/m 18 jaar en houders bejaardenpaspoort 4. 10-badenkaart 19 jaar en ouder 5. 20-badenkaart t/m 18 jaar en houders bejaardenpaspoort 6. 20-badenkaart 19 jaar en ouder Abonnementen Door middel van het inleveren van onderstaande bestelbon aan de kassa kunt u in het bezit komen van een abonnement. Deze abonnementen dienen voorzien te worden van een pasfoto. Bij aankoop van een abonnement dient een pasfoto ingeleverd te worden waarop aan de achterzijde naam en geboortedatum vermeld dienen te worden. Abonnementen zijn alleen verkrijgbaar in het zwembad. (zonsondergang) vlaggen halfstok vanaf alle openbare gebouwen belangstellenden verzamelen zich bij het monument aan het Stationsplein 19.45-19.593Ouur luiden van de (kerk)klokken 19.50-19.59 uur Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan de heer W. Poelmans, Klaproosstraat 30 te Alphen aan den Rijn, voor het oprichten van een woonhuis aan de Schielandstraat 8 alhier; - aan de heer R. de Groot, Henegouwerweg 26c alhier, voor het ge deeltelijk veranderen en het vergroten van een werkplaats aan de Henegouwerweg 26c; - aan B.G.C. Floreant, p/a de heer D.A. Treep, Darwinstraat lOte Boskoop, voor het oprichten van een tribune aan de Hoogeveen- seweg 17 alhier; - aan Horecaservice J. van der Zwaard, Maarten Schoutenstraat 7 alhier, voor het vergroten van een bedrijfsruimte met een diep vriescel, een laadperron annex rijvloer en een overkapping aan de Maarten Schoutenstraat 7; - aan de heer J. Rijnsburger, Wilhelminakade 24 alhier, voor het gedeeltelijk vernieuwen en het vergroten Van een woonhuis aan de Wilhelminakade 24 alhier; - aan de heer A.T. Wijsman, Tweede Bloksweg 42 alhier, voor het oprichten van een woning aan de Tweede Bloksweg 42 alhier; - aan de heer R. de Groot, Brugweg 17 alhier, voor het oprichten van een werkplaats aan de Henegouwerweg 26d alhier; - aan de heer A.J. van der Breggen, Piasweg 35a alhier, voor het oprichten van een woonhuis aan de Piasweg 37bis; - aan de heer C.H. van Es, Zuidkade 7 alhier, voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een winkel annex woonhuis aan de Zuidkade 7 alhier; - aan de heer A.F. Jonkheid, Elzenhorst 80 alhier, voor het oprich ten van een garage annex kantoorruimte aan de Wilhelminakade 66 alhier; - aan de heer G.J. Cornelisse, Kerkweg-West 52 alhier, voor het oprichten van een berging; - aan Beheersmaatschappij Verbakel B.V., Zuidkade 6, alhier, voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van het winkel pand aan de Zuidkade 6 alhier; - aan de heer D.L.C. Lindhout, Alpherwetering 159 alhier, voor het wijzigen van een raam in de voorgevel van de woning Alpher wetering 159 alhier; - aan de heer E.A. Borg, Gerstakker 86 alhier, voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning Ger stakker 86 alhier. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter secretarie. Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. Nieuwe attractie in het openlucht zwembad een reuze waterglijbaan van 55 meter Halverwege het vorig zomerseizoen is deze glijbaan ”de WaWabaan” in gebruik genomen. Zonder prijsverhogingen kan een ieder hier nu het gehele zomerseizoen gebruik van maken. Verzending oproepingskaarten In de periode van 23 april t/m 29 april 1986 zijn door de P.T.T. de op- ro.epingskaartën bezorgd voor deelname aan de stemming ter ver kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 21 mei 1986. De kiezer, die op de dag van de kandidaatstelling (8 april 1986) in het kiezersregister van de gemeente Waddinxveen is opgenomejren thans nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeentesecretarie, bureau Burgerza ken, tel. 14433, tst. 242. B. Door middel van overdracht van de te ontvangen oproepings kaart. Daartoe dient de op de voorzijde van die kaart voorko mende verklaring te worden ingevuld en door volmachtgever en gemachtigde te worden ondertekend. Deze volmachtgeving kan tot-op de dag van de stemming (21 mei 1986) buiten de gemeentesecretarie om geschieden. Er behoeft dus geen verzoek bij de secretarie te worden inge diend. Wel is het bij volmacht stemmen door middel van overdracht van de oproepingskaart aan twee voorwaarden verbonden, te weten: 1. volmachtgever en gemachtigde moeten beiden in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn ingeschreven en 2. gemachtigde mag de stem van volmachtgever uitsluitend te gelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht naderhand in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Een gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen als zodanig aannemen. Indien de volmachtlegitimatiekaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe kaart worden verstrekt. Verkeersbesluit Uit het oogpunt van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid van de weg hebben burgemeester en wethouders besloten om in de Ka naalstraat tussen de Stationsstraat en de Kerkweg-Oost aan de oost zijde een stopverbod in te stellen. Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten om in de Kerkweg-Oost op een afstand van ±15 meter vanaf de Kanaalstraat over een lengte van 10 meter een laad- en loshaven te creëren ten be hoeve van de aan de Kanaalstraat gevestigde winkels. Het besluit en de bijbehorende situatietekeningen liggen vanaf he den gedurende 30 dagen ’s ochtends tussen 08.30 en 12.30 uur ter in zage op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie. Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tegen dit besluit beroep in te stellen op de Kroon. Een eventueel beroepschrift moet binnen 30 dagen na publikatie van deze bekendmaking worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin, doch ingezonden aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, Koningskade 1-2, 2596 AA ’s-Gravenha- ge- Expositie in de raadzaal Van 3 t/m 24 mei 1986 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen een expositie van werk van beeldende kunstenaars gehouden. Het betreft werk van Sjoerdtje Mulder-Hak, schilderijen en aqua rellen en Fredy Wolf-Wubben, beelden. De opening zal op zaterdag 3 mei a.s. om 16.00 uur worden verricht door de nieuwe wethouder, de heer K.W.Th. van Soest en zal muzi kaal worden omlijst door Henriëtte Both, piano en Edith Leclerq, cello, leerlingen van de Streekmuziekschool Waddinxveen. Een ieder die belangstelling heeft voor de opening is welkom! Openingstijden: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren; donderdag van 19.00-21.00 uur; zaterdag van 13.00-16.00 uur; donderdag 8 en maandag 19 mei gesloten; maandag 5 en vrijdag 9 mei geopend als op zater dag. Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) 3. De dienst van vrijdag 9 mei 1986, wijk IV (alle flats in de gemeen te m.u.v. flats Pr. Aiexariderstraat en W. de Zwijgerlaan) zal worden uitgevoerd op maandag 12 mei 1986. kranslegging door burgemeester gevolgd door krans- en bloemlegging door deputaties en bevolking ’’Last Post”uitgevoerd door hoornblazer van muziekvereniging stilte declamatie afsluiting plechtigheid met het ontsteken van het herdenkingsvuur alsmede met het spelen en samenzang van het eerste couplet van het ’’Wilhelmus” OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. 52,- 78,— 117,— Stemmen bij volmacht De mogelijkheid bestaat ook om bij volmacht te stemmen. A. Met gebruikmaking van een volmachtlegitimatiekaart. De volmachtlegitimatiekaart dient uiterlijk 7 mei 1986 te wor den aangevraagd met behulp van een formulier dat ter gemeen tesecretarie, bureau Burgerzaken, kosteloos verkrijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek kan de gemachtigde in een wille keurige Nederlandse gemeente voor de volmachtgever stem men. B. Uiterlijk 16 mei 1986 een mondeling verzoek indienen. De kie zer dient dan de te ontvangen oproepkaart PERSOONLIJK aan te bieden ter gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken. Op dit verzoek wordt terstond een beslissing genomen door om zetting van de oproepkaart in een kiezerslegitimatiekaart. De kiezer aan wie een kiezerslegitimatiekaart is verstrekt kan uitsluitend met deze kaart aan de stemming deelnemen. Indien deze kaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe kaart worden verstrekt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3