In wegbermen maar liefst 535 soorten hogere planten Thema-avond Weekmarkt houdt een zelfdoding feestmarkt René Minnee Met Hildegard Wassenaar Gospelgroep Shelter in koffiebar Waddinxveen herdenkt zönebord in de Brugkerk Orgelconcert Herman v. Vliet In Zuidkade 1 eerste 30 km- op Libelle’s 9 Maandenbeurs AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND Medische weekenddienst Komende vrijdag gevallenen A. H. De Jongh op RPF-avond Musicals op De Sav. Lohmanschool Weekblad voor Waddinxveen Uitgeverij: VET A B.V. Weekenddienst dierenarts: Toenemend aantal L DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS De Waddinxveense weekmarkt viert het 25-jarig bestaan. De lokatie aan de Willem de Zwijgerlaan is De Bodegraafse organist Herman van Vliet. De medewerkenden is niet alleen de be- 1 Gehuwd: P.B. Hofman en J.M. Verlaan; H. van Vliet en K.E. Veldwijk; U.R. van Gils en N.L. van den Hoek. Ondertrouwd: C.P. Meiderwijk en J.A. Oosterom; R. Hulsegge en G.P. Lindeijer; L. Vermaat en M.G. van der Starre; W.J. Lin- deijer en W.P. Simonis; W.J. van Yperen en K. A. Klazema. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 3 mei om acht uur zal er in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost een Bevrijding sconcert worden gehouden met de Bo degraafse organist Herman van Vliet. De toegangsprijs voor volwassenen be draagt vier gulden en voor kinderen twee gulden. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het aanbrengen van poortconstruc- ties, verkeersdrempels en asversprin gingen in de wijk om deze te laten vol doen aan de eisen die de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat stelt voor 30 km/uur-zónes. WADDINXVEEN - Vanmiddag heeft wethouder P.F.J. van Schie (verkeers zaken) door plaatsing van het eerste zönebord, de 30 km/uur-zóne in de Oostpolderwijk officieel ingesteld. CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ZONDAG 4 MEI 1986 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Boer, Benthuizen 17.00 uur ds. P. Vermaat, Maassluis De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. C.B. Roos, Amsterdam 19.00 uur ds. F. Moll, Alphen aan den Rijn GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. P. A.C. Bongers 17.00 uur ds. J.C.W. van ’t Hoff, Boskoop Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. F.B. Fennema, Den Haag 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur geen dienst Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst ZONDAG 4 MEI 1986 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 ZATERDAG 3 MEI 1986 Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 THALIA Vr. 8 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. 8 uur: MILITAIRE ACADE MIE, 16 jr. Dinsdag 8 uur: PRIZZP’S HONOR, 12 jr- SCHOUWBURG Do. 1 mei 8.15 uur: ROCKY IV, 12 jr. Vr. 8 uur, zo. 4 en 8 uur, ma. t/m wo. 8 uur: OUT OF AFRICA, a l Zo. en wo. 2 uur: SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN, a l. FILMHUIS GOUDA Vr. en za. 9 uur: PERVOLA. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. R. Boogaard GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v_d. Haar VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”S1ON” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uurds. H.G. Koekkoek Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. WADDINXVEEN In het buurtcentrum De Boog aan de C. Huy- Geboren: Ewoud Wilhelmus Maria, z.v. A. Vos en I.H.M. Lohbeck; Pauline Elvira, d.v. L. van der Kraats en A. Laponder; Dirk Cornelis, z.v. D.C. Donker en M.E. Hulsman; Tim, z.v. M.J. den Boer en J. A.M. Jungschlager; Karsten Joris, z.v. C.E.M. van Weert; Dirk Gerrit Jan, z.v. G.C. Koster en H. Verhagen; Jo-Ann, d.v. j. van Offeren en A.G.M. Kortlever; Martijn Gerben, z.v. M.J. de Mik en M.J. Laros. ROOMS KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag; 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.ut) uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN-DONDERDAG 1 MEI 1986 J de derde in de historie van deze markt. (Foto: Sjaak Noteboom). marktkooplieden die vanaf 5 mei 1961 nagenoeg onafgebroken op vrijdag op de weekmarkt hebben gestaan extra in de bloemetjes wor den gezet. De Waddinxveense weekmarkt werd op 5 mei 1961 door gemeente bestuur en bevolking officieel ge opend. De wekelijkse markt duur de toen nog van 15.00-20.00 uur en stond op vrijdag opgesteld op het gedeelte van de Kerkweg tussen de spoorwegovergang en de Esdoorn- laan. Vanwege de uitvoering van de bouwplannen voor het winkelcen trum de Passage verhuisde de Het Humanistisch- Verbond Neder land heeft in 1979 het initiatief ge nomen tot een nader onderzoek naar de zelfdoding. Hildegard Wassenaar rapporteerde daarover. In 1981 be gon het HV zijn hulpverleners ver trouwd te maken met de conclusies die getrokken waren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat menselijk leven waardig moet zijn. Indien hulp verlening niet baat moet zelfdoding op een menswaardige wijze mogelijk zijn. Bovenal moet de houding van de hulpverlener gekenmerkt worden door begrip, door liefde. In geen ge val door een veroordeling, door een uitstoting. WADDINXVEEN - De vrijdagse weekmarkt in de Willem de Zwij gerlaan gaat het zilveren bestaan vieren. Op het programma staan een feestmarkt en een oficiële ont vangst van marktkooplieden in het gemeentehuis. Op maandag 5 mei zal het exact 25 jaar geleden zijn dat in Waddinx veen voor het eerst een weekmarkt werd gehouden. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen burgemees ter en wethouders de marktkoop lieden van de Waddinxveense markt op dinsdag 6 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis ontvan gen. Tijdens die ontvangst zullen 9 weekmarkt op 20 september 1963 naar de Juliana van Stolberglaan. Daar stonden de kramen opgesteld tussen de Prins Bernhardlaan en de Willem de Zwijgerlaan. De toenemende verkeersdruk ter plaatse noodzaakte in 1975 op nieuw tot verplaatsing. Vanaf 24 ja nuari- van dat jaar vonden de marktkooplieden - aanvankelijk voorlopig - een nieuwe marktstand- plaats op de Willem de Zwijgerlaan tussen de Mauritslaan en het Ko ningin Wilhelminaplein. Dat deze plaats goed bevalt, bewijst het feit dat de markt daar - ruim elf jaar la ter - nog staat. Telde de markt in 1961 nog een veertigtal kramen, in 1986 zijn dat er 115. Op de huidige markt staan negen marktkooplieden die vanaf het begin wekelijks nagenoeg onaf gebroken op de Waddinxveense markt hebben gestaan. Ook de plaatsvervangend markt meester en kramenzetter, de heer C.B. Kroon, is vanaf het begin on afgebroken voor de Waddinxveen se weekmarkt in touw geweest. Tij dens een ontvangst die het gemeen tebestuur de marktkooplieden op dinsdag 6 mei 1986 aanbiedt, zullen zij extra in de bloemetjes worden gezet. genslaan houdt de gemeenschap Midden-Holland van het Humanis tisch Verbond op dinsdagavond 13 mei een thema-avond over zelf doding. Sommigen kennen momenten van geestelijke nood. De meesten weten zich al of niet op eigen kracht uit die situatie te redden. Een toenemend aantal meent dat er nog maar één op lossing is: zelfdoding. In 1984 maak ten 1892 mensen een einde aan hun leven. Bijna 1300 meer dan in 1950. Hoe herkennen we deze noodsitua ties? Welke houding moeten we aan nemen tegenover iemand die over zelfdoding spreekt of op een andere wijze aangeeft dat het hem/haar ernst is uit het leven te stappen? Hildegard Wassenaar, die onderzoek verrichtte naar zelfdoding en enige maanden ge leden in een daaraan gewijd program ma meewerkte in het bekende NOS- programma Het Capitool, zal over deze moeilijke problematiek een in leiding houden in De Boog. verder als doel het ecologisch beheer te stimuleren door het belichten van de achtergronden daarvan. De provincie verwacht dat dit rapport een stimulans zal zijn voor ecologisch bermbeheer door andere wegbeheerders. WADDINXVEEN - Op zondag 4 mei zullen in Nederland worden herdacht allen, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Konink rijk zijn gevallen, danwel door oorlogs handelingen en terreur zijn omgeko men. De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch ook een moment van bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkom sten zijn tevens een appèl op ieders indi viduele verantwoordelijkhied in de hui dige maatschappij ten aanzien van on derdrukking, racisme en onverdraag- zaammheid. Om hieraan uiting te geven zal op 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.08 uur) halfstok worden gevlagd. Tussen 19.45 uur en een halve minuut voor 20.00 uur zullen de kerkklokken luiden. Bij het herdenkingsmonument aan het Stationsplein in Waddinxveen vindt een plechtige samenkomst plaats alwaar een ieder in de gelegenheid is bloemen te leggen. Muziekvereniging "Concordia” en het Waddinxveense Immanuëlkerkkoor verlenen hieraan vanaf 19.45 uur hun medewerking. Na de twee minuten stil te te 20.00 uur zal de heer JDGeel de clameren en zal het herdenkingsvuur in de offerschalen van het monument ont stoken worden. Met het zingen van het ’’Wilhelmus” wordt deze plechtige sa menkomst besloten. verwezenlijken van een ecologische in frastructuur; dat wil zeggen dat de ber men dienen als verbindingszone tussen min of meer natuurlijke landschapsele menten (als bijvoorbeeld recreatiege bieden) en natuurterreinen. Drs. J. Borgman, d^Zuidhollandse ge deputeerde voor recreatie, natuurbe scherming en landschapszorg, heeft zich onlangs op een studiedag over de toe komst van het veenweidegebied nog sterk gemaakt voor deze ’’natuurlijke” aders. Volgens hem moeten echter niet alleen wegbermen ecologisch worden beheerd, maar komen 'ook delen van re creatiegebieden in aanmerking voor een op de plantengroei afgestemd be heer. In de Zuidhollandse recreatiege bieden gebeurt dat al. In totaal werden in de provinciale weg- bremen maar liefst 535 soorten hogere planten, varens en paardestaartachti- gen aangetroffen, inclusief ondersoor ten, variëteiten en 31 aangeplante soor ten, die voor een deel verwilderen. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal kende organist Herman v. Vliet uit Bo degraven, maar ook het Jeugdkoor Vox Jubilans o.l.v. Pieter Stolk. Met het rapport ’’Bermbeheer door de provincie Zuid-Holland” wil de provin cie het belang van natuurwaarden van de provinciale bermen aantonen en dui delijk maken hoe zij die natuurwaarden tweerijige zegge. De bermen in de duin- tracht te versterken. Het rapport heeft streek blijken rijk aan waardevolle soorten, die gebonden zijn aan droge, voedselarme milieu-omstandigheden, zoals wondklaver, duinwalstro, nachtsi- lene, blauwe bremraap, zandblauwtje en struikheide. Het besluit tot instelling van de zónes was al eerder genomen. Door de weers omstandigheden kon pas kortgeleden met de daadwerkelijke inrichting wor den begonnen. De Oostpolderwijk is de eerste grote 30 km/uur-zóne in Waddinxveen. Op basis van ervaringen in dit gebied wil de ge meente Waddinxveen kijken of de 30 km/uur-maatregelen een daadwerkelij ke bijdrage leveren aan een verkeers veilige woonomgeving. De provincie beheert zo’n 750 kilome ter aan wegen en fietspaden en bijna 1500 hectare bermen en overhoeken; zij heeft aan de hand van de aangetroffen vegetatie-typen het meest wenselijke ecologische beheer per weg vastgesteld. De provincie past inmiddels het voorge stelde beheer in principe toe; in alle on- derhoudsbestekken voor provinciale wegen zijn natuurtechnische maatrege len opgenomen, zoals aangepaste maai- data, afvoeren van maaisel en sloot- schoonmateriaal en dergelijke. WADDINXVEEN - Met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer houdt de plaatselijke afdeling van de Reformatische Politieke Federa tie (RPF) dinsdagavond 13 mei om acht uur een openbare vergadering in Het Trefpunt aan de Stationsstraat. Spreker die avond is de heer A.H. de Jongh uit Leerdam. Naar aanleiding van het verkiezingsprogramma, dat als titel draagt ’’Waar het op aankomt” zal hij een inleiding houden, waarna gele genheid is tot discussie en vragen. Zoals bekend stelt de Reformatische Politieke Federatie zich ten doel, poli tiek te bedrijven in overeenstemming met bijbelse normen en geboden. Op al le terreinen van het leven wil zij dit tot uitdrukking brengen. WADDINXVEEN - Vorige week don derdagavond werd door de groepen 3 en 4 van de protestants-christelijke De Sa- vornin Lohmanschool aan de Lindeng- aarde een amusementsavond verzorgd. Groep 3 voerde de musical ’’Alfred Jo- dokus Kwak" op. De eend Alfred werd na allerlei leuke verwikkelingen tot ko- ning uitgeroepen. Na de pauze met koffie en koek was groep 4 aan de beurt. In deze musical kwam een sprookjesboek volledig door elkaar te liggen, dus alle sprookjesfigu ren raakten in paniek! Er ontstonden'vreemde en ook wel amusante situaties. De gelaarsdekat ontmoette Klein Duimpje, Aladdin liep met het mandje van Rookkapje en grootmoeder met Zwaan Kleef aan de de zeven geitjes. Maar gelukkig kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Mede door de kleding, decors en mas kers die kinderen met behulp van ou ders hadden verzorgd, werd het een vrolijke en gezellige avond voor zowel de kinderen als de ouders. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse treedt vrijdagavond 2 mei om half ne gen op de gospelgroep Shelter. Deze gospelgroep bestaat uit vijf men sen, die hun zang en muziek brengen in een eigen jasje. Het is begonnen met zang en piano en is uitgepakt met syn thesizer, slagwerk en bas. Hun muziek stijl varieert van jazz tot pop. Muziek en teksten zijn voornamelijk van eigen hand. Het doel van de groep is mensen in aanraking te brengen met het evange lie, op een manier die in deze tijd niet misstaat. WADDINXVEEN - Kapper René Minnee van kapsalon Inter-Hair in het winkelcentrum De Passage heeft in zijn leven waarschijnlijk nog nooit in betrekkelijk korte tijd zoveel klanten gehad met iets ge meenschappelijks. Het waren vrouwen die zwanger waren, pas een baby hadden of van plan waren moeder te worden. De vraag wat deze vrouwen bij René Minnee te zoeken hadden is snel beantwoord. Tijdens de Huishoudbeurs werd dit jaar voor de tweede maal de zoge naamde ”9 maanden beurs” gehou den in de RAI te Amsterdam. Aan wezig op deze beurs was het groot ste vrouwenweekblad van Neder land Libelle. René Minnee van Inter-Hair werd door Libelle aangezocht om samen met diverse mensen van het Tech nisch Artistiek Centrum van L’O- real het haargedeelte voor zijn re kening te nemen. Als lid van de talentvolle kappers- groep Creative Perspectief be schikt René Minnee over zowel creatieve als technische vaardighe den om ook deze groep consumen ten op perfecte wijze te behande len. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden; donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspeciaiiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpadl, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur WIJKVERPLEGING Gebouw: Stationsstraat 12, tel. 12455. Spreekuur: dagelijks van 11.30-12.30 uur, voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar: op werk dagen tussen 8.00 en 17.00 uur, tel.nr. 17377. Buiten deze tijden en in het weekend bereikbaar via het Bleu- land Ziekenhuis, tel. 01820-19555. Zuigelingen- en kleuterbureau: vol gens afspraak en kraamcentrum: maandag van 14.00-14.30 uur. Uitle nen artikelen; dagelijks tijdens het spreekuur of maan-, dins-, donder- en vrijdag van 17.30-18.00 uur. plantesoorten in de provincie Zuid-Hol land. Er werden veel soorten gevonden die kenmerkend zijn voor de vroeger al gemeen aanwezige natte schraallanden in Zuid-Holland, maar die nu vrijwel uitsluitend in reservaten voorkomen. Enkele van deze soorten zijn sterzegge, blonde zegge, Spaanse ruiter, moeras- kartelblad, kievitsbloem en moerasvi ooltje; ze komen vooral voor in de ber men in de Alblasserwaard en de Krim- penerwaard. Verspreid door de hele provincie zijn de provinciale bermen plaatselijk rijk aan soorten, die vooral de laatste tijd sterk zijn afgenomen in de vochtige, matig bemeste cultuurgraslanden. Voorbeel den hiervan zijn reukgras, margriet, ka le jonker, echte koekoeksbloem en Herman v. Vliet begint het concert met het majestueuze ’’Wilt heden nu tre den” van Jan Zwart. Het Jeugdkoor geeft acte de presence met ”:t Land van gouden stromen” van Loek van de Leeden. Vervolgens wordt afwisselend gespeeld. Op het orgel werken van Bach, Handel, de toccatta van Pikéthy en de Hollandse Rapshodie van Feike Asma en het mooie Wilhelmus met daartussen een ’’Vaste Burcht is onze God” van A. Pomper. Het Jeugdkoor zingt prachtige liederen zoals ”God is Love”, ’’Denk dan aan ons, Heer” en ’’Alles was Odem hat”. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Provinciale Waterstaat van Zuid-Hol land heeft een rapport uitgebracht over de plantengroei in wegbermen langs provinciale wegen en fietspaden en het beheer van deze bermen. Aanleiding hiervoor was de voortgaande verarming van de Nederlandse flora, die vooral wordt veroorzaakt door een steeds in- tensiver gebruik van de grond, bijvoor beeld door verstedelijking en intensi vering van de landbouw. Omdat bermen over het algemeen niet bedoeld zijn om (landbouw)produkten te leveren kunnen hier belangrijke na tuurwaarden worden ontwikkeld door ecologisch beheer (beheer, gericht op behoud en ontwikkeling van natuur waarden). Op deze manier kan de ver arming van een deel van de Zuidhol landse flora enigszins worden gecom penseerd. Bovendien zijn bloemrijke bermen vooral langs fietspaden van belang uit het oogpunt van recreatie. Ecologisch beheer is ook van groot belang voor het Vier a vijf procent van de Nederlan ders van 15 jaar en ouder heeft wel eens een poging tot zelfdoding onder nomen. Het werkelijk aantal pogin gen is zeer waarschijnlijk drie maal groten als officieel is vast te stellen. Niet minder dan 10 a 15 procent van de bevolking heeft een of meerdere keren gedacht uit het leven te stap pen. De sterke toename van het aan tal zelfdodingen vinden we vooral in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar. In de rangorde van doodsoorzaken voor alle leeftijden komt zelfdoding op de zesde plaats, maar indien we de man nen in de leeftijd van 20-30 jaar be zien komt zelfdoding op de tweede plaats (na verkeersongevallen). Bij de vrouwen in deze leeftijd is het zelfs de meest voorkomende doodsoor zaak. ’’SS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5