K/ES DE PLAATSEUJKE MAKELAAR ALS U UW WONING VERKOOPT RRlJNLANI^M Rijnlands Orkest trad op Ék 1/1 Mr KA 1.88 0.69 De Gouwestem werkt aan ELKRANT WADDINXVEEN Prijzen- winnaars feestmarkt eerste lustrum Bestuur stichting Lions op 2e Pinksterdag H4ITSIYI4* CENTRALE VERWARMING SANITAIR Zuidkade 186- Waddinxveen Telefoon 01828-19850 A. Nobelstraat 1-3 - Bleiswijk Telefoon 01892-14577 ft Ditmaal alle evenementen gratis toegankelijk Volgende week start van de 41e sportweek Stokbrood Nieuwsblad Onafhankelijk f f fel Hr j F ll if Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET Voetbal Pr estatiezw emmert f DE BESTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. Klaverjassen WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Bedrijfsvissen Roomboter pakje 2S0 gram Braderije Braadboter pakje 200 grarnp^" WADDINXVEEN - Volgende week zaterdag gaat de 41e Sportweek Waddinxveen van start. Deze duurt tot en met za terdag 7 juni. De nieuwe sportweek is voorbereid onder een nieuw bestuur en bevat heel bijzondere sportieve onderde len. Het Echte Franse B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 I O*? jr’tt Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 7 MEI 1986 een steed door middel van versiering van S de zilveren weekmarkt. Foto: Sjaak Note- Het nieuwe sportweekcomité bestaat uit: L. Willemstein (voorzitter), E. Overdam (secretaris), P. v. Gelooven (penningmeester), F.J. v.d. Steen, H. Bresser. R. Monster, N. Baas, J. v. Leeuwen, C. v. Kooten, C. Tijsterman. Geldig t/m zaterdag 10 mei. Maximaal 5 pakjes per artikel per klant. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Op vrijdag 23 mei zal er in de kantine van de voetbalvereniging Be Fair een klaverjastoernooi worden georgani seerd. Veel leuke prijzen zijn er te be halen. Natuurlijk wordt er gekaart om de punten maar het is ook een ontmoe tingsplaats voor sporters en niet-spor- ters, een motto wat voor de sportweek centraal staat. Inschrijfkosten f. 5,- per deelnemer. GERT HUIZER de echte bakker Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 -Waddinxveen Statens*ngel 115 - Gouda T» 01820-15132 WADDINXVEEN - Tijdens de vrijdag gehouden feestmarkt van de zilveren weekmarkt in de Wil lem de Zwijgerlaan - komende vrij dag is er weer zo’n feestmarkt - zijn een aantal prijzen niet afgehaald, zo Iaat marktmeester J.K. Meijer ons weten. Dit zijn de prijswinnaars: Tosti-toaster, J.F. Hoeke, Mozart- laan 44; C. de Kooter, Peuleyen 188; W. Flux, Nic. Beetslaan 220. Tableau, A.L.J.N. v.d. Bergh, J.W. Frisoweg 29. Wasmand, Koolhaas, Oogstpad 19, Zevenhuizen. Vuurvaste schalen, H. Nomen, P.C. Hooftstraat 18. Gourmet set, R. Krins, Heemraad- weg 38. Barbeque grill, A. Noorlander, K. Rietbergplantsoen 149; J.J.G. Ro meyn, Jul. v. Stolberglaan 114; A.L.J.N. v.d. Bergh, J.W. Friso weg 29. Italiaanse pop, C. Pijpers, Eiken laan 8. Boot, pomp en peddels, Bruggen- kamp. Peppelhorst 36. Delftsblauwe schaal, Van Vuuren, P. Daalmansplantsoen 39, Bos koop. i van de zilveren Waddinx het gemeentehuis door het Burgemeester en Wethouders ontvangen. Op maandag 5 mei 1986 was het exact 25 jaar geleden dat in Waddinx veen voor het eerst een weekmarkt werd gehouden. Aan deze heugelijke gebeurtenis zal door de gezamenlijke marktkooplieden op 9 mei aanstaan de opnieuw - evenals afgelopen vrij dag - de nodige aandacht worden be- Er hebben zich dit jaar voor de sport- ontmoeting ll ploegen aangemeld, die in tegenstelling tot vorig jaar nu ook daadwerkelijk deel zullen nemen. De puntendeling voor dit jaar is: le plaats 13 punten, 2e plaat, ll punten. 3e plaats 9 punten, 4e plaats 8punten, 5e plaats 7 punten, enz. De verrassing in het programma zal be staan uit kanovaren op de Petteplas, ge organiseerd door de kanoverenigingen uit Boskoop. Alphen en Gouda. Op vrijdagavond 6 zal na afloop weer de prijsuitreiking zijn in de Toos-soos aan de J.W. Frisoweg. Er zijn weer een drietal prijzen beschikbaar. Na afloop is er voor alle deelnemers/sters en organi satoren weer de mogelijkheid om bij een drankje en een stukje muziek nog wat na te praten over deze sportont- moeting. WADDINXVEEN - Het Christelijk 1 Mannenkoor De Gouwestem kij kt al uit naar het komend najaar, waarin met een concert op vrijdagavond 17 oktober in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde het eerste lustrum zal worden gevierd. Getracht wordt de medewerking te ver krijgen van enkele solisten die in het verleden reeds aan concerten van het mannenkoor hun bijdragen hebben ver leend. De Gouwestem s vaste sopraan Riet den Hertog heeft al toegezegd te zullen komen. Met de gewaardeerde Belgische bariton Dirk Lavrysen wordt thans correspondentie gevoerd. Mede ter voorbereiding op dit concert heeft het mannenkoor een deskundige ingeschakeld die wekelijks een half uur onderricht geeft in zang- en stemoefe- WADDINXVEEN - In het dagelijks bestuur van de Stichting Dienstverle- ningscentrum Waddinxveen hebben thans zitting oud-wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, oud- raadslid D. Uitbeijerse en PvdA-voor- zitter mevrouw S. Rinsma. Uit het be stuur zijn getreden: Ch. Wijnen en A. Muys. ingen. Dit is de heer Malcom Hund- Davies, een Engelse zangpedagoog, die verbonden is aan de Streekmuziek- school te Waddinxveen. Het mannenkoor telt thans ongeveer tachtig leden. Het streven is honderd le den, waarbij vooral eerste tenoren welkom zijn. De wekelijkse repetities worden elke maandagavond gehouden in de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmi na aan de Sniepweg. Eerst om half acht zang- en stemoefeningen en dan om acht uur de repetities met dirigent Adri- aan Verhoef en pianist Ben Kramer. jong en oud, kunnen kiezen uit verschil lende afstanden. Het parkoers zal door het fraaie Gouwebos lopen. Weer een evenement waar de deelnemer(ster) kan laten zien dat hij of zij toch nog wel een beetje conditie heeft. De prestatieloop wordt gehouden op woensdag 4 juni, aanvang 19.30 uur. Startplaats: atletiekveid van Antilope aan de Alberdingk Thijmlaan. Par koers: het Gouwebos. Inschrijven tot 5 minuten voor de straat, kosten f. 2,- per deelnemer. en het voortgezet onderwijs in het open- luchtbad De Sniep. De wedstrijden zijn op woensdag 4 juni en beginnen om 18.15uur. Er zullen dit jaar weer een hindernise stafette en vrije-slagestafette zijn. Het vorig jaar waren er circa 600 deelne- mers(sters). Het zullen weer spannende wedstrijden worden welke basisschool dit jaar de sterkste is. Kan de Sav. Lohmanschool weer de Weekblad-beker in ontvangst nemen of is er een andere school die de eer voor zich gaat opeisen. W» WADDINXVEEN - De marktkooplieden veense weekmarkt zijn dinsdagavond in 1 college van E Tijdens deze ontvangst hebben B. en W. de negen marktkooplieden, die vanaf 5 mei 1961 nagenoeg onafge broken op vrijdag op de weekmarkt hebben gestaan alsmede de plaatsver vangende marktmeester en kramen- zetter, de heer C.B. Kroon, die vanaf het begin voor de Waddinxveense weekmarkt in touw is geweest extra in de bloemetjes gezet. veners weer voorbij. Op Bevrijdingsdag was er zowel in De Bonkelaar als in De Boog een festivalgebeuren. Aan de Beukenhof trad ‘s avonds het Rijnlands Orkest op. Het werd een geslaagd slot van een nog niet algemeen erkende na tionale feestdag. Verder ontvangen veel medewerkers medewerking van: de sportverenigin gen die evenementen voorbereiden en uitvoeren, het gemeentebestuur van Waddinxveen, de dienst openbare wer ken en bedrijven, de politie, de EHBO, de bedrijven en middenstanders en het Anne Frank-centrum. Voorzitter L. Willemstein: "Dit jaar wordt in Waddinxveen Sportweek 1986 gehouden. De 41e. Het aantal geeft aan dat deze sportmanifestatie niet meer weg te denken is uit onze Waddinxveen se samenleving. Ieder jaar nemen onge veer 6500 volwassenen en jongeren deel aan de diverse activiteiten. Voor een ie der, scholen, verenigingen, huisgezin nen, straten en individuele deelnemers zijn er mogelijkheden". "Veel vrijwilligers hebben reeds veel voorbereidend werk verricht. Het is aan hopelijk vele deelnemers(sters) om er ook dit jaar weer een succes van te ma ken. De biljarters zijn reeds gestart, de triathlon sluit de rij. daar tussen ligt een scala van mogelijkheden. Teneinde de sportactiviteiten nog meer in de belang stelling te brengen, is dit jaar bij wijze van proef afgezien van het heffen van entreegelden". De Waddinxveense reddingsbrigade or ganiseert het prestatiezwemmen. Het is een mogelijkheid om aan te tonen dat u werkelijk zelf wilt bewegen. Op de af standen van 400 of 600 meter, in een zwemslag door u zelf te bepalen, kunt u deelnemen. Geen tijdslimiet maar gewoon gezellig een eind zwemmen. Indien u er aan tij- felt of de afstand wat ver is, het zwem bad is iedere dag open om te oefenen. Voor de deelnemer die de afstand aflegt is er een herinnering. De prestatietocht is op zaterdag 7 j uni in het binnenbad de Sniep, aanvang 14.00 uur. De atletiekvereniging Antilope organi seert een prestatieloop. De deelnemers, De liefhebbers van vissen kunnen op za terdag 7 juni de hengels voor de dag ha len. De deelname is mogelijk als team (bestaande uit 5 personen) en individu eel. De inschrijfkosten bedragen f. 7,- per persoon. Voor de teams en indivi duele vissers(sters) zijn er fraaie prij zen. Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur. Plaats: De Gouwe tussen Burg. Troost- straat en St. Victorstraat. Inschrijven bij C. v. Kooten, Alpherwetering 74, tel. 13050. Inschrijven kan als volgt: In dividuele deelnemers: f. 7,- in een en velop met uw naam en adres in de bus van bovengenoemd inschrijfadres. Te ams: f. 35,- in een envelop met de naam van het team en de namen van de deel nemers in de bus van bovengenoemd inschrijfadres. De organisatie is in han den van de Hengelsportvereniging HSW en het Sportweekcomité. WADDINXVEEN - Alweer voor de vierde maal zal ook dit jaar weer op Tweede Pinksterdag (maandag 19 mei) de omloop van het Groene Hart w orden gehouden. Achttien lionsclubs uit bijna geheel Zuid-Holland organiseren een fietseve- nement voor zowel de recreatieve als de sport- en toerfietsers. Er zijn vanuit diverse plaatsen in het Groene Hart fietstochten van 40, 80, 120 en 240 kilometer. Ook vanuit Wad dinxveen (startplaats de Beukenhof) kan men voor al deze tochten inschrij ven. Was de netto opbrengst in de afge lopen jaren bestemd voor de aanschaf van tandems om samen met visueel ge handicapten te kunnen fietsen. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor spe ciale tafeltennistafels voor gehandicap ten in mythyischolen en worden aange boden aan de Nederlandse Invaliden Sportbond. De in het zonnetje gezette marktkooplieden met in het midden marktmeester JK. Meijer. Een bord met het Wad dinxveense gemeentewapen en bloemen onderstreepten het belang van boom). Het Rijnlands Orkest in De Bonkelaar. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Een zonnige Kb- denking en een rustige Bevrijdingsdag, ninginnedag, een zinvolle Dodenher- Deze dagen zijn ook voor de Waddinx- Eén van de programmapunten is de tweede Waddinxveense sportontmoe- ting, die op maandag 2 juni wordt ge houden. Het zeer geslaagde evenement sportontmoetingen, wat het vorig jaar voor het eerst van start is gegaan, gaat dus weer door. De verschillende vereni gingen zullen ook dit jaar elkaar bekam pen op de sporten die zij normaal niet beoefenen. Misschien niet een evene ment wat veel publieke belangstelling trekt, maar een evenement wat door de sporter als uniek is ervaren. De spanning is bij de verschillende on derdelen te snijden. Er ontstaat veel waardering voor de andere sporten en de organisatie van de verschillende ver enigingen was uitstekend. De sport die dit jaar zal worden geïntroduceerd is de kano-sport, deze tak van sport is in Waddinxveen nog niet vertegenwoor digd. Misschien na dit jaar wel. De sportontmoetingen vinden plaats in de week van 2 tot 6 juni. de vetre Vrai Bcuïanger Het voetballen is een van de grootste onderdelen van de sportweek. Het om vat het bedrijfsvoetbal, straatvoetbal, damesvoetbal en schoolvoetbal De wedstrijden worden gespeeld op de velden van de voetbalvereniging Be Fair. Tientallen ploegen zullen ook dit jaar weer deelnemen aan dit grootse ge beuren. Elke ploeg zal strijden voor de eer van het bedrijf, straat, vereniging of school. De kleine en grote voetballers(sters) zullen eikaars krachten op sportieve wijze meten. Niet alleen de deelnemers zijn belangrijk maar ook de toeschou wers omdat dit de sfeer rond de velden zo aantrekkelijk maakt. De zwem- en poloclub De Gouwe orga niseert ook dit jaar weer het traditionele schoolzwemmen voor de basisscholen Marktkooplieden in het raadhuis kramen, stuntaanbiedingen en grote loterij. Het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in de bestaansgeschiedenis van de weekmarkt wilde de gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigden zij al diegenen die de afgelopen 25 jaar ervoor hebben gezorgd de Waddinxveense week markt te maken tot wat hij nu is, uit om in het raadhuis van Waddinxveen op dit heuglijke feit het glas te hef fen. EXPLOITATIE: 41e JAARGANG - Nr. 1975 F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: n DE LAAGSTE PHJJZEN VAN HET LAND! Nesse 32, Waddinxveen 1 1ii ll

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1