Marktbe zoekers Gemeenteraad stemt in met ondernemerscentrum LAAT LUBBERS PvdA gaan dineren in ”De Unie’ KIES DE PLAATSELIJKE MAKELAAR ALS U UW WONING VERKOOPT ’N KARWEI AFMAKEN 0 ^RÏJNLANÏ»® Pittige bezwaren gemeente tegen provincie-streekplan Fietsen met Twee doden Op woensdag 28 en donderdag 29 mei door drukke straten Stokbrood/ BASIS MARKT City frisdranken sinas vruchtenlimonade, cola, drink, fles 1 liter "7 (Z bij ongeval op Piasweg Lions op 2e Pinksterdag H4ITSIY14" CENTRALE VERWARMING SANITAIR KA WADDINXVEEN Onafhankelijk STEM PvdA MSVilU Maximaal 12 flessen per klant. UITGESLAPEN of niet “1™“ van 7-9 uur m volop I PASSAGE KOOPJES... Geen geheimen Motivatie Verkeersproef nieuwe stijl Achter of ALS WIJ HET i Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 8 CNJ có HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 DE LAAGSTE PfdJZEN VAN HET LAND! I WADDINXVEEN Kanaalstraat 12, tel. 01828-12028 O 21 MEI WADDINXVEEN - In Waddinxveen zal na vele jaren weer een praktische verkeersproef worden afgenomen en wel op woensdag 28 en donderdag 29 mei. De organisatie hiervan is in handen van een speciale werkgroep. Op woensdag 28 mei zal burgemeester C.M. van der Linden de eerste fietser op weg helpen. De burgemeester verricht deze start-handelin- gen tussen ongeveer 08.30 en 09.15 uur bij het politie-bureau aan de Mozartlaan. Zuidkade 18B - Waddinxveen Telefoon 01828-19850 A. Nobelstraat 1-3 - Bleiswijk Telefoon 01892-14577 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG Nr. 1976 370 jonge fietsers prijzen op de zilveren weekmarkt door PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein. (Foto: Sjaak No- De scholen, maar ook de ouders krijgen N. k N Geldig t/m zaterdag 17 mek OM Nesse 32, Waddinxveen l 5 •F Verkeersproef voor Een aantal jaren geleden werd het ver- keersonderricht op de scholen afgeslo ten met een "verkeersexamen”. In rus tige straten werden de deelnemers daar- Vrijdagmiddag werden door PvdA-wet houder drs. Martin Kraaijestein de laat ste lootjes getrokken. De twee fietsen GERT HUIZER óe echte bakker ZixXaöe 11 Tel 01828-12354 Wnfceigaten G'oensvocroe 8 Tel 01828-12382-Waddraveen Stalensngel 115 - Gouda 1*01820-15132 de votre Vrai Boulanger’ UdNVM EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: gingen naar J. Janse en C. van Dam. Opnieuw werden 20 dinerbonnen ver loot, zodat nu bekend is welke 40 een belangwekkend initiatief zal wor den genomen in het belang van de werk gelegenheid in deze gemeente. Tevens worden daardoor enige beleidsaanbe- WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft ingestemd met een plaatselijk Job Creation-project, dat tevens de bouw van een on dernemerscentrum in het bedrijvenpark Coenecoop inhoudt. De raadsvoorstellen die door B. en W. zijn gedaan en waarmee de raadsleden hebben ingestemd betreffen: in te stemmen met het project en de in schakeling van Job Creation BV daar-velingen, verwoord in de door de raad voor conform het contract Job Creation BV Stichting Waddinxveens Onderne mers Centrum i.o. en de daarvoor beno digde kredieten van f. 255.000,- en f. 91.566,- te voteren tevens dient een krediet van f. 159.000,- wegens investe- ringssuppletie te worden gevoteerd welk bedrag naar verwachting via subsi die provincie wordt terugontvangen; akkoord met de overeenkomst inzake de bouw van het ondernemerscentrum te sluiten met Rewa Holland BV; van gemeentewege wordt het initiatief tot de oprichting van de Stichting Wad dinxveens Ondernemers Centrum en aan deze stichting deel te nemen, een en ander conform de statuten. Het college is gemachtigd zonodig nog wijzigingen in de statuten aan te brengen en deze verder uit te werken. WADDINXVEEN - De Waddinxveense weekmarkt is vanaf komende vrijdag weer in gewone doen. De twee feestmarkten rond het 25-jarig be- marktkooplieden in het gemeente- staan en de geweldige ontvangst van huis zijn weer voorbij. 5 van tevoren exact de af te leggen route voor de verkeersproef op papier. Op school kan deze, met de daarin gelegen moeilijke verkeerspunten, worden be- sproken. De ouders, die ook een be langrijke rol spelen bij de verkeersedu- catie, kunnen samen met hun kind de route vooraf gaan oefenen. Voordat de leerlingen van start mogen wordt het rijwiel door de rijkspolitie op het bureau aan de Mozartlaan op deug delijkheid en veiligheid gecontroleerd. Via Chopinlaan, Sniepweg en Kanaal dijk loopt de route naar het Stations plein. Na het passeren van de Passage gaat het verder over de Pr. Bernhard- laan en Juliana van Stolberglaan, waar na via het drukke Kon. Wilhelmina- plein richting Alexandertunnel wordt gereden om weer op het vertrekpunt (politiebureau Mozartlaan) terug te ke ren. De deelnemers - die in schoolver band aankomen - zullen achtereenvol gens om de één minuut vertrekken voor het afleggen van de verkeersproef. aanvaarde nota werkgelegenheidsbe leid, gerealiseerd c.q. bevorderd (hulp en begeleiding van starters, realisering spin-offs). Hoewel de gemeentelijke financiële bij dragen in het gehele project niet laag zijn te noemen, vinden B. en W. het na drukkelijk verantwoord de raad dit voorstel te hebben gedaan omdat: het aantal arbeidsplaatsen van 100 a 125 dat Job Creation volgens het haalbaar heidsonderzoek denkt te realiseren re spectabel is; vanwege een overheid - worp afstand van bedrijfsterrein Coe necoop! Geen woningbouw in Polder Achter- of! Voormalig A3-tracé opnemen als po tentiële woningbouwlokatie! Nu reeds mogelijkheden creëren tot nieuwvestiging van sierteeltbedrijven in Polder Bloemendaal. Nieuwe regionale- of bovenlokale wegverbinding creëren. Met verbazing geconstateerd dat uit breidingsmogelijkheid van bedrijfs terrein Coenecoop ten westen van spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn is ontnomen, opnieuw projecteren conform voorontwerp! Handhaving huidige bestemming of aanleg bos mogelijk maken in het ge bied ten westen van de Noord Ring dijk! In het kader van de voorontwerp-pro- cedure hebben B. en W. Gedeputeer de Staten gevraagd om met het colle ge in overleg te treden over een aantal voor de gemeente Waddinx veen belangrijke bestuurlijke zaken, waaronder de nakoming van de gemaakte bestuurlijke afspraken over de toename van de woningvoorraad. “Wij hebben het als bijzonder teleur stellend ervaren, dat ondanks her haald verzoek om een gesprek, die ge legenheid niet is geboden. Juist over legsituaties zijn van belang om elkaar te kunnen vinden in zaken, waarbij de toekomstige positie van de ge meente in het geding is. Wij vinden dit een bedenkelijke bestuurlijke ont wikkeling en beslist niet de manier waarop besturen met elkaar plegen om te gaan”, aldus B. en WT. B. en W. handhaven de bezwaren te gen eventuele aanvullende woning bouw in de Polder Achterof bij Bos koop. Dit bleek al uit eerdere afwij zende reacties respectievelijk in het bij voornamelijk getest op hun kennis van de verkeersborden, waarmee het af te leggen parcours voor die gelegenheid rijkelijk was gestoffeerd. Er ging weinig praktisch nut van uit, waardoor de ani mo voor deze vorm van examen doen geleidelijk verdween. VVN heeft daarom thans gekozen voor een praktische benadering, ervan uit gaande dat de kinderen van 11-12 jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan zullen zij vertrouwd moeten zijn met de moeilijkste verkeerssituaties in de gemeente op weg van huis naar school, zwembad, bibliotheek, sportac commodatie enz. Het parcours gaat daarom door het centrum van de ge meente, waarbij bewust de knelpunten niet zijn ontweken en het gewone ver keer normaal blijft functioneren. Zaterdagmiddag omstreeks half vijf vond er op de Piasweg een eenzijdig on geval plaats, waarbij de 30-jarige Wad- dinxvener C. Verkley en zijn eenjarig zoontje om het leven kwam. Zijn echt genote bestuurde de auto, welke door nog onbekende oorzaak in de berm te recht kwam. De macht werd over het stuur verloren. De auto botste tegen een boom en belandde daarna in de sloot. De slachtoffers moeten op slag dood zijn geweest. De vrouw werd met lichte verwondingen naar het zieken huis overgebracht. De juiste toedracht van het ongeval is nog niet precies bekend bij de politie. Eventuele getuigen wordt verzocht zich met de politie in verbinding te stellen, tel. 13000/13688. Het college van B. en W. is van opvat ting dat met het Job Creation Project KIEZEN VOOR DE TWEEDE KAMER STEM NU LIJST 1 WADDINXVEEN - Alweer voor de vierde maal zal ook dit jaar weer op Tweede Pinksterdag (maandag 19 mei) de omloop van het Groene Hart worden gehouden. Achttien lionsclubs uit bijna geheel Zuid-Holland organiseren een fietseve- nement voor zowel de recreatieve als de sport- en toerfietsers. Er zijn vanuit diverse plaatsen in het Groene Hart fietstochten van 40, 80, 120 en 240 kilometer. Ook vanuit Wad dinxveen (startplaats de Beukenhof) kan men voor al deze tochten inschrij ven. Was de netto opbrengst in de afge lopen jaren bestemd voor de aanschaf van tandems om samen met visueel ge handicapten te kunnen fietsen. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor spe ciale tafeltennistafels voor gehandicap ten in mythylscholen en worden aange boden aan de Nederlandse Invaliden Sportbond. i gerekend op de steun en medewerking van de ouders. De organisatie van zo’n omvangrijke verkeersproef vereist de inzet van vele vrijwilligers om aan het doel te kunnen beantwoorden. gezamenlijke inspanning plaatselijk bedrijfsleven daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de werkloosheidsbestrijding in Waddinx veen (ca. 600 werklozen); een uitstralingseffect van het ondeme- merscentrum op Coenecoop is te ver wachten; nieuwe bedrijfsactiviteiten worden ge stimuleerd; grond op het Bedrijvenpark Coenecoop wordt uitegeven (2640 m2) waardoor te vens het fonds werkgelegenheid met f. 13.200,- wordt gevoed; ook andere overheden hebben vertrou wen in het project gelet op het toegezeg de subsidie (GAB) en de gunstige voor uitzichten met betrekking tot het pro vinciaal subsidie; een stuk realisering van beleid uit de Nota Werkgelegenheidsbeleid plaats vindt. marktbezoekers op zaterdag 24 mei een diner aangeboden krijgen in café-res- taurant-hotel De Unie aan de Kerkweg- Oost. De volgende prijzen ter gelegenheid van het zilveren bestaan van de week markt nog niet afgehaald. Dat kan nog op donderdag 15 mei tussen 9.00 en 18.00 uur bij marktmeester Jan Meijer. Wingerd 201. Tableau: Tamming, Doorenbosstraat7, Boskoop; P. Breugen, Oogstpad 20, Moerkapelle; A. v.d. Meulen, Brugweg 98. Glazen dekschalen: M. Noorlahd, Bre- deweg 56, Zevenhuizen. Tosti-toaster: S. Kortenoever, Dwarsweg 27, Zevenhuizen. Gourmet set: Rosbeek, Heemraadweg 77; Bruggekamp, Peppelhorst 36; P. de Braat, Peppelhorst 100. Wasmand: Koolhaas. Oogstpad 19. Ze venhuizen. Barbeque grill: C. van Tilburg, Burg. Trooststraat 101. kader van de bijstelling van het hui dige streekplan, het voorontwerp van de huidige herziening en de gemeen telijke herindeling- d Oostelijk en Midden Zuid-Holland. Zoals be kend zijn B. en W. van oordeel dat uitbreiding van de woningvoorraad ten behoeve van Boskoop door mid del van inbreidingen dient te worden gerealiseerd. Ter handhaving van de open ruimte achten zij het van essen tieel belang, dat de polder vrij blijft van bebouwing, te meer daar in het Centrumgebied van Boskoop talrijke potentiële inbreidingslokaties liggen. Het financiële argument voor goed koop bouwen in de Polder Achterof is grotendeels achterhaald door de ontwikkeling van Boskoopse cultures in dit gebied. Overigens, Boskoop heeft tot op heden nimmer de moeite genomen om de financiële haalbaar heid van woningbouw in de Polder Achterof aan te tonen. In het hart van Waddinxveen zullen 370 fietsende scholieren op een 4 km. lang traject, te midden van het gewone ver keer, geconfronteerd worden met de moeilijkste Waddinxveense verkeers knelpunten, voor het afleggen van een praktische verkeersproef. De vereniging Veilig Verkeer Neder land (VVN) gaat, op initiatief van het gemeentebestuur van Waddinxveen, de helpende hand bieden om de scholieren van de hoogste groep van de basisscho len te laten deelnemen aan deze prakti sche verkeersproef. In onderwijskrin gen leeft al geruime tijd de wens om het verkeersonderwijs op de basisscholen te laten uitmonden in het afleggen van een schriftelijke én een praktische verkeers proef. Alle 16 scholen voor basisonder wijs te Waddinxveen maken van deze mogelijkheid gebruik. Daarbij wordt Uitdelen van t eb oom). WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen heeft bezwaar aan getekend tegen het ontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost van de provincie Zuid-Holland. Aan de provinciale staten zal daarover een pittige brief worden geschreven, waarin diverse belangrijke kern punten voorkomen. Die punten zijn: Tot bestuurlijk overleg is geen gele genheid gegeven ondanks herhaald verzoek dartoe; bijzonder teleurstel lend! Bestuurlijke afspraken m.b.t. toena me woningvoorraad tot en met 1995 nakomen en met Waddinxveen nieu we afspraken maken voor de periode tot 2000! Twijfel of gecorrigeerde toename wo ningvoorraad tot 1990 volledig is ver werkt in het ontwerp-streekplan, ge let op geringe toename van ca. 800 woningen, gedurende de periode 1990-2000! Waddinxveen wil bouwen conform equivalent natuurlijke aanwas! Waddinxveen heeft recht op woning bouw op eigen niveau! Geen woningen inleveren aan Gouda! Geen bedrijfsterrein creëren ten wes ten van Noord Ringdijk op steen- I WOENSDAG 14 MEI 1986

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1