Nieuwe school krijgt naam van Kon. Beatrix Nieuw kerkgebouw nu officieel M Cn Verkiezingen Tweede Kamer in gebruik Zaterdag 7 juni weer ’’gezellige Dorpstraat” h- ELKRANT Prot. chr. school in de woonwijk Zuidplas Gastarief gaat omlaag KA WADDINXVEEN Laatste aanmelding voor de bejaarden reis van 4 juni Kerkdienst met ds. A. D. Muilwijk uit Dordrecht Verklaring Waddinxveense huisartsen Per saldo 6 bedrijven erbij nemers) en 6 (20-49 werknemers) niet volledig gecompenseerd werd door de toename van het aantal be drijven in deze klassen. I. Bi 1 I fe WW. Onafhankelijk Nieuwsblad Waddinxveen Zuid-Holland Nederland EERSTE STEEN GELEGD DOOR DS.C. SMITS OP 28-9-1985' TEKST: i PETRUS 2:4 s 4 A boekhandel veldwijk Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 U overweegt een HUIS TE KOPEN OF VERKOPEN? Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR? *51 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET 1 Uw televisiedokter S. ATTEMA Aant. stem. 12589 2942 3236 3335 608 143 1117 72 146 521 121 142 659649 577439 389324 137498 21066 61098 11535 22035 20281 15780 4959 1900763 351278 187547 156636 147753 136446 124235 67163 56466 Aant. stem. 14639 3474 5043 3090 928 90 1094 33 149 336 220 32 Aant. stem. 1774596 588231 406355 446271 74764 35677 61002 26888 25654 31102 11083 12967 WADDINXVEEN Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. Het Echte Franse jZ Stokbrood' Perc. 1986 84,3 1962226 33,6 29,4 19,8 7,0 1,1 3,1 0,6 1,1 1,0 0,8 0,3 Perc. 1986 85,7 9167335 33.3 3052268 34,6 3170081 17.4 1595377 561865 110331 159897 57840 115009 83269 88006 21985 Perc. 1982 80,7 8236516 30.4 2503517 29.4 2420441 23,1 4,3 2,3 1,9 1,8 1,7 1,5 0,8 0,7 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 A '5 ij??' eekblad voor Waddinxveen sssssgg Het liturgisch gedeelte vooraan in de kerk. (Foto: Jan Oskam). i' f KOOP EN KIJK BIJ: PASSAGE 53 - TEL. 12620 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 i WOENSDAG 28 MEI 1986 Aant. stem. Aant. stem. Aant. stem. Den Edel, graveren van postcodes in fietsen door de rijkspolitie, een reuzen- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. 1 I I Opkomst PvdA CDA VVD D66 PSP SGP CPN PPR RPF GPV EVP i\ MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN Perc. 1982 85,7 23,4 25,7 26,5 4,8 1,1 8,9 0,6 1,2 4,1 1,0 1,1 De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Perc. 1982 79,1 33,2 22,9 25,2 4,2 2,0 3,4 1,5 1,5 1,8 0,6 0,7 de vutre Vrai Boulanger' UdNVM 6,1 1,2 1,8 0.6 1,3 0,9 1,0 0,2 Perc. 1986 89,8 23,7 34,5 21,1 6,3 0,6 7,5 0,2 1,0 2,3 1,5 0,2 Ud NVM> HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Het programma voor die dag meldt on der meer een playbackshow en als krachtsportonderdeel het trekken van een vrachtauto. Voor beide evenemen ten kunnen de Waddinxveners zich nu reeds aSnnïeHen bij Jarsje Wielaard, Jan Heemskerk en Kees v.d. Linde, drie winkeliers in de Dorpstraat. len helpen bij het opstarten van een aantal activiteiten. Als eerste actiepunt heeft de VOR zich reeds bezig gehouden met de naam van de nieuwe school. Om in dezelfde sfeer te blijven van de reeds bestaande scholen binnen de ver eniging leek het bijzonder geschikt om de school te noemen: ’’Koningin Be atrix School”. De ouders hebben dit voorstel bij het bestuur ingediend, he twelk tijdens de bestuursvergadering als zodanig is aangenomen. In verband met de opening van de school wil de VOR trachten een aantal activiteiten te ontplooien om deze ope ning niet alleen een officieel, maar ook een feestelijk tintje te geven. Om te be ginnen dachten de ouders dat het wel prettig zou zijn als op deze dag een vlag in de vlaggemast kon worden gehesen met daarop het vignet van de school. Vandaar het verzoek aan allen om mee te helpen met het maken van een vignet met als basis bovengenoemde naamstel ling van de school; een vlag met daarop het vignet en een naambord dat op de muur van de school kan worden opge hangen. Daarnaast zijn natuurlijk alle ideeën met betrekking tot de school van harte welkom. In verband met de eerstvol gende VOR-vergadering op 29 mei ver zoeken de ouders iedereen dan ook om iedeeën over de eerder genoemde pun ten bij het secretariaat in te leveren. De samenstelling van de VOR is: voor zitter J.J. Hagoort (Delft), secretaresse M.D. Jansen (Eksterdreef 4), penning meester W.J. van Helden (Fazantdreef 57), leden H. Joling (Graanakker 86), K. Nederlof (de Akker 35), A. van Hat- tum (de Akker 37). - - i EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN/GOUDA Per saldo zijn er in Waddinxveen vorige maand 6 bedrijven bijgeko men. Dat meldt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland aan de hand van de mutaties in het handelsregister. Hoewel er voor Waddinxveen spra ke was van 12 nieuwe inschrijvin gen (waarvan 1 van buiten het dis trict), verdwenen er weer 6 door opheffing (5) en door vertrek (1). Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in Midden-Holland is, volgens mutaties in het handeis- register (in- en uitschrijvingen) in april met circa 23 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door dat de afname van het aantal be drijven in de klassen 5 (10-19 werk- Wat met name opvalt is de toename van het aantal bedrijven in de groothandel (erbij 6) en in de zake lijke dienstverlening (erbij 5). Af name vond vooral plaats in de tus senhandel (eraf 9) en in de detail handel (eraf 8). Opvallend is ver der de afname van het aantal be drijven in Gouda (eraf 11). Een toename is vooral te zien in Reeu- wijk (erbij 6) en in Waddinxveen (erbij 6). Ook in april kwamen de meeste bedrijven bij verplaatsin gen over de regiograns uit de regio Rotterdam. de realisatie van de nieuwe school meer tijd in beslag nemen, dan zal de Konin gin Juliana School tijdelijk als opvang- school fungeren. Ondanks dit proberen de ouders die zit ting hebben in deze VOR reeds een aan tal zaken te regelen. Echter, het is bij zonder gewenst dat de ouders hen wil- GERT HIIIZER Z«*aae 23M Wmkdgaïeni Groensvooröe 8 Tel 01828-12382-Waddroveen Staiens>ngei 115-Gouda Td 01820-15132 -z De winkeliersvereniging is er in ge slaagd om het winkelend publiek vol gende week zaterdag een aantrekkelijk en afwisselend spektakel aan te bieden. De playbackshow is bedoeld voor alle leeftijden en zal best wel weer de nodige belangstelling trekken. Het trekken van een vrachtwagen lijkt het meest ge schikt voor teams van 4 of 5 mensen, die over een lengte van 50 meter de snelste tijd weten te behalen. WADDINXVEEN - De winkeliersvereniging Dorpstraat houdt zaterdag 7 juni een ’’gezellige zaterdag”, de enige braderie die er dit jaar nog in Waddinxveen zal worden gehouden. Tussen tien uur ’s morgens en vijf uur ’s middags zal het publiek op de Dorpstraat tussen Kleikade en Beet hovenlaan en op een deel van de Kerkweg-West veel kunnen genieten van het gebodene in 30 kramen. WADDINXVEEN - In de woonwijk Zuidplas hebben een zevental ou ders zich verenigd tot een Voorlopige Ouderraad (VOR) voor de in die wijk te stichten school van de Vereniging voor Protestants Christelijk On derwijs (VPCO) te Waddinxveen. Gelet op zijn hoge leeftijd en zijn ge zondheid ging in deze dienst toch consu lent ds. C. Smits voor, hoewel tot voor kort het nog de bedoeling was dat ds. A.D. Muilwijk uit Dordrecht zou voor gaan. WADDINXVEEN - De plaatselij ke huisartsenvereniging Waddinx veen, aangesloten bij de landelijke huisartsenvereniging verklaarde maandag mee te zullen doen aan de dinsdag gehouden zondagsdienst- actie van 08.00 uur tot 18.00 uur. Door het voeren van deze landelij ke actie wilden de Waddinxveense huisartsen uiting geven aan hun be zorgdheid voor de ’’eerste lijns” verzorging in Nederland, een zorg die in de knel dreigt te raken door een aantal punten. 1. De overheid negeert het com promis tussen de L.H.V. en de ’’Apothekers Organisatie” om de geneesmiddelenvoorziening op het platteland zeker te stellen. Dit ter voorkoming van het bij nacht en ontij ver moeten zoeken naar een geopende apotheek. 2. Specialisatie tot huisarts zal vol gens Europesche nonnen binnen kort verlengd dienen te worden tot twee jaar. De overheid is niet be reid hiervoor geld beschikbaar te stellen, waardoor deze opleiding in de knel komt en het ’’instituut” huisarts in de loop der jaren dreigt te gaan verdwijnen. 3. Verloskundige hulp door de Huisarts wordt nog steeds niet ge honoreerd door de ziekenfondsen waardoor u als patiënt geen vrije keuze heeft. Jarenlange onderhan- delingen met de overheid hebben nog geen enkel resultaat gehad. 4. De voortdurende instroom van jonge huisartsen drijft de huisarts in een ongewenste concurrentiepo sitie en beïnvloedt zijn medisch handelen ’’Teveel behandelen is ook niet goed”. 5. Voortdurende aanvaUen op de onkostenvergoeding hebben er toe geleid dat vele huisartsen noodge dwongen zijn gaan werken zonder assistente waardoor er minder ser vice kan worden verleend en de be reikbaarheid in het gedrang komt, en dat er noodgedwongen onte recht bezuinigd wordt op het in strumentarium. 6. De huisarts streeft mede op ver zoek van de overheid naar een klei nere praktijk om zijn veel uitge- breidere takenpakket dan voor heen toch goed te kunnen vervul len, doch kan met deze kleinere praktijk een onvoldoende honora rium bereiken. Het gevolg is dat grote praktijken groot blijven en dat de kleine praktijken er ’’onder door gaan”. Beide zaken zijn onge wenst. Daarom vindt de huisarts dat het tarief omhoog moet, niet om meer te verdienen, maar om te krijgen wat hem door de overheid als rede lijk is toegezegd. Hierbij zij ver meld dat de huisarts wat honorari um betreft wordt vergeleken met een ambtenaar en uit dien hoofde al volop heeft meebezuinigd. ’’Indien deze zaken niet goed gere geld worden zouden er over zes jaar weleens helemaal geen huis artsen meer kunnen zijn. Vandaar deze actie om ook uw aandacht te richten op deze zaken. We waren er dinsdag wel, ieder in zijn eigen praktijk en spoedgevallen en ern stige zaken (ook visite’s) werden zeker behandeld. Er werd geen hulp geweigerd. We wilden één dag laten merken hoe het is als er over een aantal jaren geen huisarts meer is. Het instituut huisarts mag niet verloren gaan”, aldus de Waddinx veense artsen. de te delen of de school inderdaad in het nieuwe schooljaar in de Zuidplas zal starten. De betreffende aanvragen lig gen wel reeds bij het ministerie. Op het moment dat de beslissing bekend is, zal iedereen zo snel mogelijk hierover wor den geïnformeerd. Mocht onverhoopt WADDINXVEEN - Volgende week woensdag is de jaarlijkse bejaardenreis van Waddinxveen. Die dag gaan de ou deren richting Zeeland. Deze week kan Tot op heden valt nog niet definief me- men zich nog bij reis- en passagebureau Van Ginkel BV in het winkelcentrum ”de Passage” laten inschrijven. De kos ten bedragen 40,- per persoon. De bejaardenreis wordt georganiseerd door het Comité Bejaardenreis Wad dinxveen. 4 t - Op dit moment worden de laatste pro grammapunten door de Dorpstraat- winkeliers rond gemaakt. Zeker is dat de Boskoopse Baggerbeugels zullen gaan zorgen voor de muzikale noot. Maar er is ook sprake van een rad van avontuur, judo-demonstraties door sjoelbak, een grote luchtauto voor de kinderen (gratis) en nog veel meer. Het belooft zaterdag 7 juni weer echt gezellig te worden in de Dorpstraat. De winkeliers zullen zich met hele bijzon dere activiteiten en demonstraties pre senteren. Ais het weer ook nog goed is beschikt Waddinxveen weer over een magnifiek buitengebeuren dat er zijn mag. Het interieur van het kerkgebouw van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland. (Foto: Jan Oskam). WADDINXVEEN - Voor kleinver bruikers in Waddinxveen zal bij de eerstvolgende herberekening van het voorschotbedrag met de verlagingen van het gastarief rekening worden ge houden. Dat heeft het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken, waarbij Waddinxveen is aangesloten, laten weten. Het GEB laat het gastarief voor klein-verbruikers per 1 juli 1986 7,5 cent/kub.meter exclusief BTW (8,9 cent/kub.meter inclusief BTW) omlaag gaan. De verlaging van de tarieven zal in de voorschot bedragen worden verwerkt. Deze verlaging beperkt zich tot de maanden van 1 juli 1986 tot de datum van de jaarlijkse afrekening en verschilt derhalve per verbruiker. Daarnaast zal het onderdeel brandstofkosten van de elektriciteitsprijs omlaag gaan. Deze verlaging zal eveneens in de voorschot- bedragen worden verwerkt. Na een lange periode van prijsstijgingen gaat de gasprijs dus eindelijk omlaag. Toch blijft het interessant om ook het gasverbruik omlaag te krijgen. Elke ku bieke meter die niet verbruikt wordt, le vert tenslotte bijna 60 cent op. Het GEB helpt graag met advies. De ver bruikers kunnen daarvoor terecht bij de afdeling voorlichting in het hoofdkant oor te Gouda, Nieuwe Gouwe OZ. 2 (telefoon 01820-21222, toestel 249). Het hoofdkantoor is geopend voor pu bliek op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor melding van storingen, ook buiten de openstellingsuren, kan ons storingsnummer 01820-15767 worden gebruikt. De gezamenlijke gasbedrijven, ver enigd in de VEGIN, hebben met hun le verancier, de Gasunie, een tijdelijk ac- coord gesloten voor een periode van twee jaar. In deze twee jaar zal de gas prijs steeds op 1 januari en 1 juli worden bijgesteld op grond van de prijsontwik keling van gasolie. De gasbedrijven houden vast aan hun standpunt dat de inkoopprijs, die de gasbedrijven moeten betalen, niet ho ger mag zijn dan de prijs die soortgelij ke afnemers van de Gasunie in rekening wordt gebracht. In dat geval zou het kleinverbruikerstarief verder omlaag kunnen. De Gasunie en de minister van Economische Zaken zijn hier echter te gen. De periode van twee jaar zal wor den gebruikt voor, onderhandelingen om de mneingsverschillen op te lossen. WADDINXVEEN - Vanmiddag - woensdag 28 mei - om drie uur is in een kerkdienst het nieuwe kerkgebouw van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Mercuriusweg 29 offi cieel in gebruik genomen. N Ds. C. Smits legde vorig najaar de eerste steen voor het nieuwe kerkge bouw. (Foto: Jan Oskam). v.,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1