Bavaria bier Petteplas OF VERKOPEN? HUIS TE KOPEN Vrijdag kano varen in de Ilarwa lapijtservice de pater w gezellige Dorpstraat I ft w ELKRANT Gemeenteraad duurde vorige week nog geen half uur Vrouwen bij de brandweer BEHANG VOORDEEL KA WADDINXVEEN Uw huis verkopen doet u niet iedere dag. Vandaar de NVM-makelaar. Stokbrood BASIS MARKT Bouwinfo Staringlaan Komende zaterdag van 10.00-17.00 uur Winkeliers garanderen 1 Nieuwsblad Onafhankelijk HAGOORT NVM 1 I i Nieuwe scholen Noodlokalen s có Tel. 01828-12028 s U overweegt een Kennismaking Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR V.H.S. video cassette E180 Nieuw clubgebouw Vergroting pand 135 br. 90 br. 86,00 220 br. Max.br. 220 Effen Dessin TEL. 01828-16119 GROENSVOORDE 12 - WADDINXVEEN 2 stuks samen voor slechts DOE-HET-ZELF ROLGORDIJNEN KEUZE UIT: 15 EFFEN KLEUREN 26 DESSINS PAPIEREN ZONGORDIJNEN ALLE MATEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 40 SOORTEN BEHANG 20% KORTING Aanbieding geldig tot 14 juni Gouwestraat 20, Boskoop Tel. 01727-7388 Het Echte franse i ENKELE PRIJSVOORBEELDEN Max. hg. 175 Effen Dessin 143,00 Eenvoudige handleiding ingesloten B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 NU OF NOOIT Alleen dit weekend krat 12 flesjes JÊ a 0,3 liter DE LAAGSTE FWZEN VAN HET LAND! makelaardij b.v. 'p” schielandweg 7postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828-13822 BALASTORE NATUUR 3 uur J Weekblad voor laddinxveer WOENSDAG 4 JUNI 1986 42e JAARGANG - Nr. 1979 Gemeenteraad wil spoedig plan woonwijk Apollolaan De organiserende winkeliers in het winkelcentrum Dorpstraat. Een aantal van hen - Kees van der Linde, Jan ■Zaterdag zijn dit de programmapunten: Nesse 32, Waddinxveen 5 142,50 184,00 Op het laatste moment hebben de raad sleden van B. en W. een voorstel gekre gen tot het plaatsen van noodlokalen in de woonwijk Zuidplas ten behoeve vam enkele basisscholen. Met dit voorstel hebben de raadsleden overigens inge stemd. Het gaat hier om twee noodlokalen voor de openbare Jan Ligthartschool, drie noodlokalen voor een protestants- christelijke school en twee noodlokalen voor een rooms-katholieke school. De noodlokalen zullen worden gehuurd. co MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN (vergroting Van der Haven) vloeiender doen verlopen. De omgeving is trou wens al fors ’’versteend”. de votre Vrai Boulanger’ Hij zei dat in de raadscommissie alge meen bestuurlijke zaken, waar over het brandweerjaarverslag 1985 werd ge sproken. In de commissie had de heer J. A. Hiele- ma (CDA) gevraagd naar de visie van de brandweercommandant op het aan stellen van vrouwen bij de brandweer. WADDINXVEEN - De gemeenteraad heeft vorige week woensdag avond nog geen half uur vergaderd over een agenda van 16 punten. Het college van B. en W. bleef beperkt tot loco-burgemeester Paul van Schie (CDA) en wethouder Karei van Soest (VVD), omdat burgemeester Kees van der Linden buiten Waddinxveen verbleef en wethouder drs. Martin Kraaijestein (PvdA) met vakantie is. Voorzitter Paul van Schie gaf tegen over de nieuwe raadsleden te kennen dat raadsvergaderingen in Wad dinxveen helemaal niet zo moeilijk en langdurig zijn als wel eens wordt beweerd. 69,50 81,80 110,00 180br. 108,50 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: GERT HUÏZER de echte bakker Zuxlkade 11 - Te' 0l828-’2354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Wadd-nxveen Statensmge: 115 - Gouda Tel 01820-15132 Voor het kanovaren is een heel regle ment opgesteld dat onder meer de vol gende punten omvat: Elke verenigings- ploeg bestaat uit 2 dames en 2 heren. Iedere deelnemer moet kunnen zwem men, bovendien is het verplicht om met zwemvest te varen. De af te leggen baan is plm. 200 m. lang, ligt in een (nagenoeg) rechte lijn met aan het einde de finish en in het midden een klein ’’slalomgedeelte” waar de aanwezige boeien wisselend links en rechts (of andersom) gepasseerd moe ten worden. Er zijn 2 banen van 8 a 10 m. breed naast elkaar uitgezet. Er wordt gevaren in éénpersoons ka no’s; de kano’s, peddels en zwemvesten worden beschikbaar gesteld. Er worden 2 series gevaren. Per serie wordt er geloot welke verenigingen te gen elkaar uitkomen. Per wedstrijd van 2 verenigingen starten van de eerstge noemde vereniging de eerste heer en dame in baan 1 en de tweede heer en da me in baan 2. Indien in de 2e serie de WADDINXVEEN - De Sportweek Waddinxveen loopt ten einde. Ook morgen en overmorgen zijn er nog sportontmoetingen. Donderdag bij Antilope (atletiek) en bij de schuttersvereniging Waddinxveen (schieten) en vrijdag bij Kwiek (tafeltennis) en langs de Petteplas (kanovaren). MAKELAAR ONROEREND GOED De gemeenteraad heeft geen strobreed in de weg willen leggen om de speeltuin vereniging Oranjewijk aan de Jan Wil lem Frisoweg een nieuw clubgebouw te kunnen laten bouwen. Het voorstel van B. en W. om voor dit doel een deel van het bestemmingsplan Oranjewijk ’75 te veranderen werd door iedereen ge steund. Het clubgebouw zal worden neergezet op een stukje grond dat nu nog is aange geven als groenvoorziening. De nieuw bouw gaat overigens het oude clubge bouw vervangen. kopers rond in uw huis. Infor meert ze over plaatselijke om standigheden. En bege- leidt u naar een verant woorde verkoop. Want de NVM-makelaar staat aan uw kant. De waarde volle hulp vaji de NVM- makelaar is niet duur. U verdient hem dubbel en dwars terug. Let op zijn NVM-vignet, als u uw J huis wilt gaan verkopen. In het gemeentehuis bestaat goede hoop dat er voor 1 augustus 1987 in de woonwijk Zuidplas ook een protes- tants-christelijke school voor 8 groepen leerlingen en een rooms-katholieke school voor 5 groepen leerlingen zullen staan. Beide scholen zullen in het cen trum van de nieuwe woonwijk een plaats krijgen. In Zuidplas staan al een openbare school en een hervormde school. Gewacht wordt op goedkeuring van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor deze scholen bouw. De snelle groei van de openbare Jan Ligthartschool in de woonwijk Zuidplas betekent dat deze school al in het nieu we schooljaar moet worden uitgebreid met twee noodlokalen. Die komen bij de school. Op den duur is zelfs een uit breiding van drie permanente lokalen nodig. Om de huisvesting van de scho lieren in Zuidplas steeds goed te kunnen opvangen - ook voor wat betreft de an dere scholen die per 1 augustus nog niet over een gebouw beschikken - gaat de gemeente noodlokalen kopen. De gemeenteraad heeft ermee inge stemd dat een gedeelte van het bestem mingsplan Groenswaard 1 en 2 wordt gewijzigd om de heer H. van der Haven zijn pand aan de Groensvoorde 74 te kunnen vergroten. Dat gaat gebeuren door een stuk tuin te bebouwen. Nie mand heeft daar echter enige moeite mee want de gedachte vergroting van het pand zal de overgang van hoog (win kelcentrum Groensvoorde) naar laag WADDINXVEEN - Brandweercom mandant P. Baan heeft er geen bezwaar tegen dat van zijn corps vrouwen lid worden, maar dan moeten het er wel minstens twee zijn. WADDINXVEEN - Bouwvoorlichting aan de Staringlaan, het Waddinxveense centrum voor advies, aanschaf en oriën tatie, gaat dinsdagavond 17 juni om half acht voor de eerste maal een ’’Bouwin fo” houden. Op deze informatieavond voor bou wers, verbouwers en doe-het-zelvers zullen deskundigen iets vertellen over hun vakgebied of produkt, waarbij de mogelijkheid van onderling contact niet zal worden vergeten. De ’"Bouwinfo" is voor een ieder gratis toegankelijk al is het wel gewenst dat ar chitecten, aannemers, woningbouwver enigingen. installateurs, handelaren en fabrikanten zich tevoren telefonisch aanmelden. In de gemeenteraad heeft ir. K. A. War menhoven (VVD) ervoor gepleit spoe dig met nadere gegevens te komen over het woonwijkje dat ten noorden van de Apollolaan kan komen. Deze grond is door de gemeente voor ruim 1 miljoen gulden teruggekocht van de Staat der Nederlanden, omdat de piek aanvankelijk nodig was voor de aanleg van een nieuwe rijksweg A 3 tus sen Rotterdam en Amsterdam. Deze weg moest de Gouwe kruisen en zou de Bloemendaalsepolder hebben aange tast, doch van dit wegenbouwplan is af gezien. Van de aanleg van deze nieuwe rijksweg is zo’n twintig jaar sprake ge weest. Loco-burgemeester P.F.J. van Schie (CDA) zei ook van plan te zijn met een exploitatieopzet voor het weiland aan de Apollolaan te willen komen, omdat de hoge grondprijs (f. 25,- per vierkante meter) wellicht tot het aanspreken van de gemeentereserves zal kunnen leiden. Hij wees er in de gemeenteraad wel op dat allereerst de centrumvoorzieningen in de woonwijk Zuidplas alle aandacht vragen en voorts de woningbouw in de gebieden Brugcentrum en Dorpstraat, gezien de daar op het spel staande finan ciële belangen. Voor het nieuwe woonwijkje is al een maquette gemaakt. deelnemers van beide verenigingen in dezelfde banen starten als in de le serie, wordt er gewisseld. Per serie wordt er eerst door alle dames en daarna door al le heren gevaren. Er wordt steeds met 2 kano’s gevaren, elk in een eigen baan; de tijden worden opgenomen en vermeerderd met de eventueel opgelopen straftijd. In princi pe worden de deelnemers gestart na de finish van de voorgaande. Indien de wedstrijdplanning overschreden wordt, kan worden besloten om ’’overlap pend” te starten. De totaaltijd per vereniging, dus van de 4 deelnemers in beide series incl. de evt. straftijden, is bepalend voor de eind rangschikking. Straftijd wordt gegeven bij: a. het niet of verkeerd nemen van een boei in het ’’slalomgedeelte: 10 sec. b. het niet finishen tussen de boeien of stokken van de betreffende baan: 10 sec. c. het hinderen van de tegenstander: 15 sec. (kan alleen sprake van zijn buiten de eigen baan). Slaat men spontaan om, dan geldt een tijd gelijk aan de langzaamste persoon lijke vaartijd van die wedstrijd (tussen 2 verenigingen) vermeerderd met 20 sec. Slaat men om door ondervonden hinder van anderen, dan mag men opnieuw va ren. Vorige week hebben de nieuw-gekozen gemeenteraadsleden een tocht gemaakt door het gemeentehuis om kennis te kunnen maken met alle afdelingen die daar gevestigd zijn. Inmiddels heeft de gemeenteraad in nieuwe samenstelling reeds twee vergaderingen achter de rug. Bovendien hebben de nieuwe raadsle den kunnen kennis maken met het werk in de raadscommissie. De raadsleden zijn overigens nog wel tot aan de zomer in een periode van kennismaking. T ss ■a prestatiezwemmen 400 en 600 m bin nenbad, 14.00 uur (f. 3,50 per deelne mer), Triathlon, buitenbad, 16.15 uur (f. 5,- per deelnemers), Bedrijfsvissen, De Gouwe, 19.00 uur (f. 5,- per deelnemer), Sluitfeest, zwembad, 19.45 uur. De NVM-makelaar helpt u deskundig bij het zoeken van een koper. Samen met u overlegt hij de redelijk- r heid van de vraagprijs. Hij brengt uw huis in de centrale computer van de I NVM. Zodat alle NVM- makelaars in de regio we ten dat uw huis te koop staat. Zonodig plaatst hij advertenties. Zo komen vraag en aanbod bij el- kaar. Hij leidt potentiële zal presenteren. Dit project brengt ou ders die hun kind willen uitbesteden in contact met ouders die een kind willen opvangen. Centraal staan een dag lang de winke liers, die in een paar weken tijd echt al lerlei initiatieven hebben ontwikkeld om het gezellig te maken in Waddinx- veens oudste winkelcentrum. Tot op het laatste moment wordt er gewerkt aan de attracties, waarvan wij er een aantal vo rige week al konden noemen. Verder zijn deze programmapunten ze ker geworden: 10.00 uur - Opening 11.00 uur - Schaapscheren 13.00 uur - Streetparade met De Bag- gerbeugels 13.00 uur - Graveren fietsen 14.00 uur - Playbackshow 14.00 uur - Schaapscheren 15.00 uur - Judodemonstraties Den Edel 15.30 uur - Vrachtwagentrekken 17.00 uur - Sluiting. De organiserende winkeliers in het winkelcentrum Dorpstraat. Een aantal van hen - Kees van der Linde, Jan Heemskerk, Aad Verhoeff, Jansje Wielaard - hebben de schouders gezet onder een nieuwe editie van een ’’gezellige Dorpstraat”(Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Komende zaterdag is het een gezellige dag in de Dorpstraat. De winkeliers in dit winkelcentrum hebben opnieuw de han den in elkaar geslagen om het winkelend publiek een dag lang extra te ver maken met attracties, demonstraties, aanbiedingen en wat dies meer zij. De gezellige zaterdag in de Dorpstraat, het enige braderiegebeuren dat Wad dinxveen kent nu het Brugfestijn dit jaar niet doorgaat, duurt van ’s morgens 10.00 tot ’s middags 17.00 uur. Tussen de Beethovenlaan en tot einde Kleikade is er sprake van een lang lint met activi teiten, die zich ook nog op een stukje van de kerkweg-West afspelen. Niet al leen de winkeliers van de Dorpstraat bezetten met kramen de weg waar an ders druk verkeer aanwezig is, maar ook Waddinxveense instellingen geven acte de presenceZo is al bekend dat het Gastouderproject Waddinxveen zich SS5 20. "i isi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1