Bibliotheek twee weken gesloten 1 In openluchtzwembad de Sniep” aan de Sniepweg Boetes voor Nieuw record Mariska Boom Bejaarden op reis Succes voor TOOS-turners Anke Mensink en Loes Huis in ’t Veld exposeren in Goudse Waag Ing. J. van Hove radio-piraten KW fee Artiesten Prestatiezwem m en Kabelkrant Waddinxveen 07.00-19.00 uur op Belg.-Vl. 2 A Schoolzwemmen Prestatieloop Bedrijfsvissen Triathlon Prestatieloop bi felt WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 JUNI 1986 ro J 1 v "sRI -3 WlÉr Dit alles natuurlijk onder het toeziend Sport en show slot Sportweek 4 Dat is de situatie rond de verbouwde, uitgebreide en geautomatiseerde Open bare Bibliotheek Waddinxveen. De vernieuwde bibliotheek is nu in zicht. Die eerste fase houdt in: verbouw van de voormalige kleuterschool "Pinkel- WADDINXVEEN - De hoofdvesti ging van de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan is tot en met volgende week vrijdag gesloten en dus twee we ken dicht. Het bibliotheek-filiaal in het Anne Frank-centrum is definitief dicht gegaan. WADDINXVEEN - Vorige week werd de heer Berkouwer van het dierenpark in het Warnaarplantsoen verrast door het bezoek van groep 1 en 2 van de on- aters in binnen en buitenland aan met diverse spektakelshows. Zijn manager/ regisseur Alex Broekhart noemt hem dan ook terecht een man met vele capa citeiten. ken zeer op prijs en hoopt dat andere scholen het voorbeeld van de Reho- bothschool zullen overnemen. De kin deren krijgen alle vrijheid om met de .’N- die het verdient. Van deze praktijkles kunnen de leerlingen veel opsteken en krijgen zij meer oog voor de dierenwe reld die dan veel dichter bij hen staat. De zwem- en poloclub De Gouwe houdt vanavond (woensdag 4 juni) om 18.15 uur weer het traditionele schoolzwem men voor de basisscholen en het voort gezet onderwijs in het openluchtbad De Sniep. derbouw van de hervormde Rehoboth- school. Zo was dinsdagmiddag groep 1 te gast en groep 2 donderdagmiddag. De heer Berkouwer stelt zulke bezoe- verzorgd zijn, vindt hij. David da Silva is een allround zanger met zowel nederlands- als engels-talig repertoire, waaronder rock and roll mu ziek. Hij ziet er verzorgd uit en weet het publiek te bespelen. lezerspas, die nodig is voor de geaut omatiseerde uitleenadministratie. De bibliotheek ’’Anne Frank” is vanaf 1 ju ni definitief gesloten. Voor de gebrui kers van het dienstencentrum "Anne Frank” zal een bescheiden bibliotheek voorziening worden ingericht. Begin augustus sluit de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan weer om het gehele gebouw definitief in te richten en de collectie van de ’’Anne Frank” bibliotheek te integreren. De exacte data worden nog bekend ge maakt. De atletiekvereniging Antilope houdt vanavond (woensdag 4 juni) om 19.30 uur een prestatieloop. De deelnemer, jong en oud, kunnen kiezen uit verschil lende afstanden. Het parcours zal door het fraaie Gouwebos lopen. Weer een evenement waar de deelne- mer(ster) kan laten zien of hij of zij toch nog wel een beetje konditie heeft. Start plaats: atletiekveld van Antilope aan de Alb. Thijmlaan. Inschrijven tot 5 minu ten voor de start Kosten f. 2,- per deel nemer. WADDINXVEEN - Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rotterdam is Techniplan Ad viseurs BV, nu nog gevestigd in Nieuw- Lekkerland. Binnen afzienbare tijd zal dit raadgevend ingenieursbureau voor installatie- en comforttechnieken met specialisatie op het gebied van woon- en werkmilieu, veiligheid en energievoor zieningen, zich vestigen in Rotterdam of omgeving. Tot directeur is benoemd de Waddinxvener Ing. J. Van Hove. tje”, nieuwbouw tussen de kleuter school en het oude bibliotheekgeouw aan de J. v. Stolberglaan èn het invoe ren van de boekenkollektie in een com puterbestand. De tweede fase is een grondige opknap beurt van de bibliotheek aan de J. v. Stolberglaan. Vanwege dit laatste ver huist de bibliotheek naar het nieuwe ge deelte met de entrée aan de Van Mec klenburg Schwerinlaan 1. De bibli otheek is dan gesloten t/m 15 juni. In de komende weken kunnen alle le zers hun lezerskaart inwisselen voor een Als een rode draad door deze vaak amu sante en uitbundige strijd, langs een met leuke prijzen geplavijd pad, loopt een muziekprogramma dat zijn weerga niet kent. Wim Brauns weet zich daarbij omringd door een aantal voortreffelijke jonge artiesten, onder wie Sheena, Ti- nus Wood. Theresa Young, Rogh Tsaar en David da Silva. Reeds twee jaar reist Wim Brauns met zijn show door het land. De volle zalen geven aan dat hij de juiste formule van spel en muziek, kolderiekp situaties waarvoor de uit het publiek gekozen koppels zorgen, gewaardeerd met het professionele amusement van jonge top-artiesten. En dat alles voor de vuist weg door hem zelf gepresenteerd. "Ik bereid echt niets voor. We gaan ge woon van start. Het loopt meestal uit de hand, maar op een leuke manier”, aldus de kwismaster, die overigens geen on bekende is in de amusementswereld. Zo doet hij al sinds vele jaren alle grote the- Op zaterdag 7 juni zal er een triathlon worden georganiseerd in en rond het zwembadcomplex. De organisatie is in handen van het sportweekcomité met medewerking van de Waddinxveense Reddingsbrigade en de Atletiekvereni ging Antilope. De afstanden van de triathlon zijn: zwemmen 1000 meter, fietsen 40 kilo meter en lopen 10 kilometer. Inschrijf kosten f. 5,- per persoon of per gezin. Tevens zal er bij voldoende deelname een gezinstriathlon worden geregeld waar in door een gezin door 3 wisselen de leden een onderdeel kan worden af gelegd. Bijv, moeder zwemt, vader fietst en dochter loopt. Er zal gestart worden in groepen vari 50 deelnemers. Groep 1 start om 16.10 uur. Groep 2 start om 16.50 uur. Groep 3 start om 17.30 uur. Groep 4 start om 16.00 uur (gezinstriathlon). Gereed ma ken voor de deelnemers vanaf 15.30 uur. Ingang binnenbad. WADDINXVEEN - Zaterdag hebben vier TOOS-turners deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen tur nen (sectie wedstrijdsport), die in Har derwijk werden gehouden. ’s Morgens om 10 uur moesten de juni oren hun wedstrijd draaien en voor TOOS waren dit Marcel Lugthart en Dirk Verwey. Marcel en Dirk draaiden allebei een redelijke wedstrijd, maar hun oefeningen werden erg laag beoor deeld en vooral Dirk Verwey verdiende hogere cijfers. Toch eindigde Dirk op de 9e plaats met 45.65 mede door zijn rekoefening waar hij 8.45 voor kreeg en zijn sprong die 8.30 waard was. Marcel werd 15e met 42.90 terwijl hij toch 8.35 voor ringen had en 8.25 voor sprong. Mislukkingen op voltige en rek deden hem duikelen in de rangschikking. ’s Middags om 1 uur moesten Nico en Jaco Stoter bij de turners meedraaien. Jaco werd 10e met 47.10, een goede prestatie, vooral als je weet dat Jaco door een pols-blessure bijna niet heeft kunnen trainen. Jaco was een van de weinige turners die een paard-sprong op een hand uitvoerde. Jaco kreeg voor zijn eenarmige overslag van de jury dan ook 8.80. Nico draaide zoals gewoonlijk een goede wedstrijd en had geen enkel cijfer lager dan 8.30 met als hoogste een 9.25 voorsprong. Helaas kon Nico net geen medaille mee naar huis nemen, want hij werd 4e met 51.90. Daarmee had hij maar 0.25 punt achterstand op de nr. 3. Toch was er ook een medaille voor een bij TOOS trai nende turner Marco Vermandel, die in Waddinxveen op kamers zit en bij TOOS traint maar nog voor THOR uit Sas van Gent uitkomt wist met 52.20 be slag te leggen op de 2e plaats. WADDINXVEEN/GOUDA - De Waddinxveense kunstenaressen Anke Mensink en Loes Huis in ’t Veld doen mee aan de expositie ’’Vierkant voor” van het Goudse kunstcentrum Burgvliet in de Waag. Het gaat hier om weeken- dexposities op zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur met vijf ande ren. De toegang is vrij. WADDINXVEEN - Twee boetes van 750,-, een boete van 250,-, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar en inbeslag genomen zendappara tuur ter waarde van 13.000.- en niet meer terugkomende grammofoonpla ten. Die vonnissen velde de Rotterdamse economische politierechter over drie jonge Waddinxveners, die illegaal en licht-commercieel bezig waren met de radiopiraat Radio Centraal. Deze pi raat werd na een razzia-achtige inval op 23 juni 1985 door de Radio Controle Dienst uit de lucht gehaald. De jongelui hadden met hun activitei ten aan het Sweelinckhof en de Peppel- horst een ernstig gevaar voor Me lucht macht gevormd. oog van de heer Berkouwer, die hoopt dat door belangstelling van de scholen de gemeente er alles aan zal doen het dierenpark die aandacht te schenken, Sheena is een disco-zangeres die al en kele grammofoonplaatjes heeft ge maakt en diverse keren op televisie is geweest. Haar favoriete artiesten zijn Madonna en Tina Turner. Tinus Wood is de zoon van oud-voetba- lintemational Tinus Bosselaar, is een liefhebber van Frank Sinatra, werkt in een modezaak en heeft na enkele zan glessen de stoute schoenen aangetrok ken om voor het publiek te gaan zingen, dat was reeds enkele jaren geleden, want nu zingt hij de sterren van de he mel. Theresa Young is 14 jaar, maar zingt als een volwassen vrouw, zoveel talent Er zullen dit jaar weer een hindernise stafette en vrije slag estafette zijn. Het vorig jaar waren er circa 600 deelnemer- (sters). Het zullen weer spannende wedstrijden worden welke basisschool is dit jaar de sterkste. Kan de De Savornin Lohman- school weer de Weekblad Beker in ont vangst nemen of is er een andere school die de eer voor zich gaat opeisen. dieren om te gaan en mogen allemaal een rondje op de ezel maken. De liefhebbers van vissen kunnen op za terdag 7 juni om 19.00 uur de hengels voor de dag halen. De deelname is mo gelijk als team (bestaande uit 5 perso nen) en individueel. De inschrijfkosten bedragen f. 7,- per persoon. Voor de te ams en individuele vissers(sters) zijn er fraaie prijzen. Plaats: De Gouwe tussen Burg. Troost- straat en St. Victorstraat. Inschrijven bij C. van Kooten, Alpherwetering 74, tel. 13050. Inschrijving kan als volgt: A. individuele deelnemers, f. 7,- in een en velop met uw naam en adres in de bus van bovengenoemd inschrijfadres. B. teams, f. 35,- in een envelop met de naam van het team en de namen van de deelnemers in de bus van bovenge noemd inschrijfadres. De organisatie is in handen van de hengelsportvereniging HSW en het Sportweekcomité. WADDINXVEEN - Tijdens de dis- trictskampioenschappén West II (Zuid- Holland en Zeeland) bij de Bataven te Leiden nam Mariska Boom bij de meis jes B deel aan de 1.500 meter en het hoogspringen. Het hoogspringen leverde een 4e plaats op met een sprong van 1.50 meter, ter wijl de 1.500 meter een nieuw clubre- cord bracht van 5.12.2 (oude record 5.18.9). De goede prestaties van Mariska heb ben en uitnodiging opgeleverd om deel te nemen aan de finale van de Jeugd Olympische Dag op 7 juni op het Nati onaal Sportcentrum Papendal. Zij komt uit voor de provincie Zuid-Holland op het nummer hoogspringen. Vanavond (woensdag 4 juni) houdt An tilope in het kader van de Sportweek een prestatieloop in het Gouwebos. De aanvang is om 19.30 uur en het inschrijf geld bedraagt f. 2,-. Inschrijven in het clubgebouw van Antilope aan de Alber- dingk Thijmlaan. Een fruitige verras sing zal het resultaat zijn. WADDINXVEEN - Vandaag is het jaarlijkse uitstapjje van de Waddinx veense bejaarden. De reis wordt gehou den door het Comité Bejaardenreis Waddinxveen. Enkele honderden bejaarden stapten vanochtend op de Kerkweg-West in de bus om een hele dag onderweg te zijn. De reis ging naar Rotterdam. Zierik- zee, Goes (koffie in de Prins van Oran je), Middelburg, Vlissingen (lunch in Hotel Brittania), Middelburg (Mini atuur Walcheren), Zeelandbrug, Brui- nisse, Grevelingendam, Oude Tonge, Rotterdam (diner restaurant Engels) en Waddinxveen (aankomst ca. 20.30 uur). De expositie "Vierkant voor” is de tweede groepstentoonstelling die komende vrijdagavond om half ne gen zal worden geopend op de bo venste verdieping van de Waag in Gouda. Hieraan nemen in totaal 7 beeldende kunstenaars deel: Piet van Mook, Ruud Verkerk, Ria van Santen, Alfred Tempelman, Rie Bouters, Anke Mensink en Loes Huis in ’t Veld. De expositie wordt geopend door Hans Vogel, de conservator mo dern kunst van de Stedelijke Musea te Gouda, en aansluitend spelen 2 leden van de funkbluesgroep Blizz. Anke Mensink exposeert olieverf schilderijen en acquarellen, die op een zo’n direct mogelijke manier haar emoties tot uitdrukking bren gen. Het werk van Loes Huis in ’t Veld bestaat uit halfabstrakte schilderi jen in gemengde techniek op pa pier. Het zijn zeer expressieve, di rect opgezette schilderijen van menselijke vormen die in elkaar overvloeien, zodat er soms een to taal abstrakte compositie ontstaat. De expositie is alleen in de week- einds van 7, 14 en 21 juni geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. heeft zij in huis. Ondanks haar leeftijd is zij uiterst kritisch met haar optreden. Zij won al vele soundmix-shows. Rogh Tsaar is een swingende zanger die nummers zingt van Lionel Ritchie en Tom Jones. Niet alleen zijn zang maar ook zijn kleding en performance moet De Waddinxveense reddingsbrigade or ganiseert wedstrijden prestatiezwem- men op zaterdag 7 juni in het open luchtzwembad om 14.00 uur. Op de af standen van 400 of 600 meter, in een zwemslag door iedereen zelf te bepalen. Geen tijdslimiet, maar gewoon gezellig een eind zwemmen. Indien u er aan twijfelt of de afstand wat ver is, het zwembad is iedere dag open om te oefenen. Voor de deelnemer die de afstand aflegt is er een herinnering. WADDINXVEEN - In het gratis toegankelijk openluchtzwembad "de Sniep" zal komende zaterdagavond het slotfeest van de 41e Sportweek Waddinxveen worcjeji gehouden. Op dit slotfeest gaan sport en show een drachtig samen in de inmiddels 80e aflevering van de Sport-Show-Bizz- kwis, die Wim Brauns om kwart voor acht presenteert. Vier koppels trachten zich over 8 ronden door allerlei sportieve opdrachten heen te worstelen naar de hoofdprijs van die avond, beschikbaar gesteld door Massa Sport. Natuurlijk profiteren de beesten ook als zij moeten poseren voor de foto graaf. De kinderen kregen na afloop allemaal een ei mee naar huis. Wat zijn zij daar trots op. (Foto: J. Hak). Kleuters Rehobot school in dierenpark Hier krijgen de kinderen van de heer Berkhouwer een konijntje om even vastte houden. (Foto: J. Hak). i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 13