ENTHOUSIAST SPEL BIJ DE GOUWE SMASH 1 Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Bé TOOS voor Maandagavond op tennispark gehuldigd Kampioenstitel voor vijf teams I 1 WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Water- korfbal Zwemstrijd begonnen Echtpaar Kuypers kampioen Zomerschaak van WSV ook voor niet-leden derde maal kampioen ijg Woerden Zaterdag-senioren Balans Jeugd Dames B-poule A-poule Jeugd FOCWA, -» GLASBEEK kenmerk voor vakwerk «O w Huldiging tien teams van Waddinxveen-tennis De kampioenen van Be Fair-tennis. Tien kampioenen bij Be Fair-tennis iFOCWfl arms weekblad voor waddinxveen - woensdag 4 juni 1986 WADDINXVEEN - Op de promotiewedstrijden na zit de tenniscompeti tie 1986 er weer op. Van de tennisvereniging De Gouwe Smash hebben 17 teams aan de districtscompetitie meegedaan en de 3 teams aan de landelij ke competitie. Anders is het met de zaterdag-senioren teams: vier van de tien vallen uit de boot. Na de eerste drie wedstrijddagen De balans opmakend komen we tot de conclusie dat van de 36 teams er 12 kam pioen geworden zijn of nog zullen wor den, er 7 degradeerden en er 16 of 17 in hun klasse mogen blijven. Gezien de grote problemen met uit- en invallers in deze competitie is dit een re sultaat waarmee men niet al te ontevre den mag zijn. Elk jaar weer is het een ingewikkelde en vaak ook ondankbare taak voor de tech nische commissie om de spelers in te de len naar hun sterkte en naar hun zin. Want tennissers zijn een ’’moeilijk vol kje” van individualisten, die zich niet graag gemanipuleerd wanen en dan De resultaten van de laatste serie, waarbij de nummers 1 en 2 uit B, C en D-groep promoveren: C-groep: 1. echtp. v. Dort Kroon 59.64%, 2. hrn. Ebens-Venmans 54.37%, 3. hrn. Kool-Blansjaar 53.54%; rond. We wensen de kampioenen van Be Fair veel succes toe in hun promotie- streven en rekenen wederom op een bloemrijke huldiging. D-groep: 1. dms. Hertog-v. Nielen 55.05%, 2. dms. Evers-Andringa 52.37%, 3. dms. v. Dort-Verbakel 49.98%. Zondag werden de wedstrijden onder heel wat minder gunstige weersomstan digheden in het buitenbad van Woerden voortgezet. Dit leverde nog eens 6 me dailles op. Op de 100 meter vlinderslag jongens 1973 was Mark v.d. Zijden 3e, op de 100 meter rugslag jongens 1975 Rene Jonckheere leen 100 meter rugslag jon gens 1972 Jan-Willem v.d. Hoek 3e. Op de 400 meter vrijeslag onder de 16 jaar werd hij eveneens 3e. Bij de meisjes on der de 16 kwam Astrid v. Galen op de 2e plaats aan. Ook zondag wist de meisjes estafette ploeg met Astrid Cornelissen, Jolanda v.d. Broek, Diana v.d. Zijden en Astrid v. Galen op de 4 x 200 vrij beslag te leg gen op de 3e plaats. De jongens ploeg werd na een spannende strijd helaas net 4e. netjes. Claudia was één van de weinigen WADDINXVEEN - Maandagavond zijn op het tennispark Buitenhof van Be Fair tien kampioensteams gehuldigd. De eerste fase van de com petitie 1986 is daarmee afgerond. De promotiewedstrijden worden in de komende weken gespeeld. Hannelore Helmer en Ank Venmans zijn in hun afdelingen kampioen gewor den en zullen in promotiewedstrijden trachten respectievelijk de 3e en de 4e klasse te bereiken. Bij de districtscom petitie op zaterdag werden er ook twee teams kampioen. Bij de jeugd het le gemengde team t/m 17 jaar met Caroline Mooij, Liesbeth v. Vliet, Marco Los en René Teijema en bij de heren het 4e team met Mischa den Haan, Piet Oskam, Joop van Rijswijk en invaller Rinus Baan die de gebles seerde Rob de Jong verving. Deze teams zullen eveneens via promo tiewedstrijden moeten proberen een hogere klasse te bereiken. Het jeugdte- am staat zelfs voor de moeilijke opgave in de 2e klasse te komen. In de landelijke competitie werd het le gemengde team eerste in hun afdeling. Dit team, bestaande uit Wilma Boulee, Diana Gutker, Berry Boulee en Paul Gutker, zal automatisch van de 6e naar de 5e klasse promoveren. Al met al een zeer verdienstelijk resul taat van De Gouwe Smash, een vereni ging waarbij op de eerste plaats komt: het met plezier en veel sportieve inzet meedoen aan de competitie. En we kun nen nu al concluderen dat het wat het laatste betreft, weer een geslaagde com- petitieperiode is geworden. B-groep: 1. echtp. Verwoerd 56.88%, 2. hrn. Evers-Andringa 55.13%, 3. echtp. Hart 54.18%; kondigde zich dit al aan en de afloop komt dan ook niet als een verrassing. De klappen zijn in de herenteams geval len. Team 13 (hfdkl.B) wordt 2e klasse. Team 14 (2e kl) gaat naar de 3e, team 15 (3e kl) naar de 4e en team 16 (4e kl) wordt naar de 5e verwezen. Met wat galgenhumor zou men hier van grote collegialiteit kunnen spreken: de aan sluiting blijft behouden, maar wel een niveau lager overal. (Men is vast van plan volgend jaar weer terug te prom overen). WADDINXVEEN - Zondag was het extra druk in het clubhuis van de tennisvereniging Waddinxveen aan de Alb. Thijmlaan. Tien kampioen steams werden gehuldigd na afsluiting van een competitietijd, die met heel wat spanning gepaard ging. Bestuurslid Gert Boere reikte namens de vereniging tientallen ruikers bloemen uit, niet alleen aan de kampioenen maar ook aan vele medewerkers rond het competitie-gebeuren. A-groep: 1. echtp. Kuypers 58.16%, 2. mw. Ebens-hr. Schutte 56.60%, 3. echtp. Straver 52.41%; .Overigens was er naast feestvreugde ook nog wat teleurstelling: enige teams zijn helaas gedegradeerd. Door drie te ams moet het kampioenschap nog be vochten worden: Voor deze is de com petitie nog niet geheel voorbij. In de zondag-competitie werden vier te ams als kampioen gehuldigd, waarvan er één (het tweede herenteam) eerder een prijs voor practical jokes verdiende dan voor tennis. Team 5 en 6 wonnen glansrijk de eerste plaats evenals team 8 (het eerste heren). De eerste twee promoveren automa tisch; team 8 moet nog een promotie wedstrijd spelen. Wij wensen deze heren veel succes toe. Team 7 moet nog drie partijen spelen (èn winnen); dan mogen ook zij zich kampioen noemen. Door de regen moest zondag worden af gebroken op 2-3. De eerste drie teams (2e, 2e en 4e klasse gemengd) konden zich allen prachtig handhaven evenals team 9 (de practical jokers); dit ondanks vele invallers. Eén traan voor de zondag-competitie: team4(4e kl.gem) moet volgend jaar 5e kl. spelen. Geteisterd door het gemis van spelers die in de hogere teams de ’’gaten” moesten vullen traden zij regel matig verzwakt op met alle gevolgen van dien. Gelukkig promoveert team 5 naar de 4e klasse zodat hier geen aansluiting verlo ren gaat. De derde klasse blijft voorals nog een leemte vertonen door het hand haven van team 3 (4e klasse). Ook hier heeft de toelevering naar hogere teams een kampioenschap in de weg gestaan. In het algemeen kan men over de zon dag tevreden zijn. Dan de zaterdag-senioren kampioenen - die zijn er gelukkig ook nog. Allereerst team 10, direct al getipt als kampioen, met zeer sterke dames voor de 4e klasse gemengd. Overigens waren hier de heren ook geen te verwaarlozen factor. Hun bijdrage aan het puntentotaal van 25 (van de max.30) was niet gering. Te am 12 (6e klas gemengd) bracht het kampioenschap binnen met liefst 27 punten. In dit team schijnt ene Tom de Ripper een glansrol gespeeld te hebben (hoewel dit alleen naar zijn eigen getui genis). Bij de veteranen is team 18 kampioen geworden. Zij wandelden met 26 pun ten over hun tegenstanders alsof deze niet bestonden: grote klasse van route- niers, die het volgend jaar een trap ho ger mogen spelen. Wij vertrouwen erop dat het wandelen dan geen strompelen wordt. Ook drie teams in de zaterdag, die in hun klasse mogen blijven. Team 11 (5e kl.gem) heeft zich na een slechte start keurig hersteld. Team 17 (5e kl.he ren) die als derde eindigend tweemaal van de degradant won en team 19 (het WADDINXVEEN/BOSKOOP - Za terdag zijn de jaarlijkse zwemfinales in de kring Gouwe/Rijnstreek van start gegaan. In deze wedstrijden kwamen voor de eerste maal zwemmers van de nieuwe zwem- en poloclub De Gouwe die op deze dag door de fusie van de Zwemclub Boskoop en Z PC de Gou we is ontstaan. De zwemmers van beide verenigingen hebben sinds de sluiting van het zwem bad aan de Zijde in november vorig jaar samen, onder leiding van trainster Tru dy Vermeulen, hard aan hun conditie gewerkt. De eerste kring-wedstrijden werden zaterdag in Katwijk aan Zee ge zwommen en leverden al direct 8 me- daille-plaatsen op. Bij de meisjes 1975 werd Barbara Pouw3e, 1971 Diana v.d. Zijden 3e en 1971 Gillian v.d. Berg le op de 100 meter vlinderslag. Astrid Cor nelissen eindigde als.2e op de 200 meter schoolslag onder de 16 jaar. Bij de jongens 1971 werd Edgar ter Braake leopde 100 meter schoolslag en Sander Klaren bij de heren op de 50 me ter vrijeslag 2e. Verder werd bij de meisjes onder de 16 de estafette-ploeg bestaande uit Marianne de Koning, Eri ca Vlasman, Diana v.d. Zijden en Astrid v. Galen op de 4 x 100 meter vrij eslag 2e. maakt de TC al vlug ’’fouten”, die hun niet in dank worden afgenomen. In elke tennisvereniging is een goede TC zich van haar kwetsbare positie be wust maar of elke speler voldoende re kening houdt met haar problemen is de vraag. Kritiek uiten is één maar een adequate oplossing leveren gans iets an ders! Ook hier moet teamgeest leiden tot een goed samenspel. Be Fair was dit jaar in de competitie ver tegenwoordigd met 35 teams; acht jeugd-, acht dames-, 4 mixed-, een jon ge heren-, 13 heren- en één veteranen team. Na de succesvolle competitie van vorig jaar, toen 17 teams kampioen werden, is dit een voortreffelijke prestatie, die zelfs door de optimisten als verrassend wordt ervaren. Halverwege de competi tie kon worden gemeld dat Be Fqjfde slag te pakken kreeg. Toen was er nog sprake van een vraag. Vandaag is er een bevestiging. Degradatie - voor de statis tiek - behoorde dit jaar gelukkig tot de zeldzaamheden. Voorzitter F. Eversteijn heeft een be langrijk aandeel in de huldiging gehad van afgelopen maandag door het uitrei ken van de bloemen en het overbrengen van de felicitaties namens alle cluble den. Vooral bij de damesteams was er mijnerzijds sprake van een nog toene mend enthousiasme. Met het maken van de kampioensfoto op het center court werd de huldiging besloten. De meeste kampioenen staan dan ook op de foto. Wie zijn de kampi oenen? De senioren hebben er zeven: - Het eerste mixed team, derde klas, met A. de Vrind, E. van Oest, W. de Meulemeester enM. van Peet. - Het tweede mixed team, vierde klas, met S. van Gemeren, E. van Erk, L. van Wijk en M. Barendsz. - Het enige heren kampioens team, heren 3, 4e klas met F. van Kempen, R. Klarie, G. van de Plasse en H. van Schooneveld. Vier dames teams, te weten: - Het eerste dames teameerste klas met W. Boom, C. van Doorn, R. van de Maas, E. van Tol en N. Vermeulen. - Het tweede dames team, derde klas met T. Boere, A. van Erk, G. van Hooft en H. Poot. - Het derde dames team, vierde klas met G. Boonstoppel, W. Hogenelst, M. van Peet, L. Preitschopf en J. Vis. - Het vijfde dames team, vijfde klas met M. Jansma, J. Malestein, H. van de Ook dit jaar is er weer met veel enthou siasme gespeeld en na de in totaal 660 partijen, kan gezegd worden dat in ie der geval de sportiviteit en de gezellig heid gezegevierd hebben. Van de 20 te ams, die aan de competitie deelgeno men hebben, werden er 5 kampioen. Vooral bij de damescompetitie en de jeugd waren er dit jaar een groot aantal spannende en attractieve partijen te zien. Het le damesteam met Wil Lod der, Ayamé Oskam, Hilly Teyema en Truus van Wijk en het 3e damesteam met Ina Amoldus, Greet v.d. Bey, Bij de dames-teams luidt de degradatie- klok voor team 26 (hfdkl.B) en team 30 (5e kl). Voor beide teams bleek de over macht te groot en zeker in de hoofdklas se verschijnen nu regelmatig spelers, die uit de zondag ’’gewipt” zijn door vaak oprukkende jeugd. Kon zich een matig speler enige jaren terug nog aar dig handhaven in een 3e klas zaterdag of damescompetitie, nu gaat zoiets zeker niet meer op en moet hij of zij over een meer dan middelmatige tenniscapaciteit beschikken. Handhaven doen vier van de zeven dames teams zich: team 27 (3e kl), team 29 (4e kl) en team 31 (5e kl) bleven rechtop staan terwijl team 32 één punt tekort kwam voor het kampioen schap. De laatsten hadden moeten win nen en niet verliezen met 2-3. Volgend jaar beter. Tenslotte de mini-teams: hiervan ver wachtten er twee van de vier een kampi oenschap met ruime puntenaantallen. De (verregende) wedstrijden van 28 mei moeten nog worden ingehaald en -vandaag (4 juni) zijn de laatste ontmoe tingen. tweede veteranen team) dat op één punt het kampioenschap net niet haalde. De ze heren voelen zich niet door een te genstander maar door de plaatsing scommissie verslagen. Reden te meer om na de laatste wedstrijd (die zeer spannend verliep) de tranen te drogen en samen met de tegenstanders èn echt genotes tot half elf ’s avonds te tafelen (Of het gezellig was!). Vorige week reeds juichkreten over de zaterdag-jeugd. En terecht: zes teams waarvan er drie ongeslagen kampioen werden en de andere drie zich ruim schoots handhaafden. Team 20 (2e kl.t/ m 14 jteam 23 (4e kl. t/m 17 j.) en te am 24 (4e kl. jongens t/m 17 j.) haalden gemiddeld elk 25 van de 30 punten bin nen. Proficiat. Team 21, 22 en 25 werden eervolle tweede in hun afdeling met eveneens een respectabel puntentotaal. Zoals ge zegd: de competitie-jeugd van TV Wad dinxveen heeft een bijzonder goed fi guur geslagen. WADDINXVEEN - De bridge club Waddinxveen heeft haar win tercompetitie met de vijfde serie van zes wedstrijden afgesloten. Door in de laatste serie steeds hoog te scoren wist het echtpaar Kuypers toch nog flink afstand te nemen van alle concurrenten en wederom het kampioenschap in de wacht te sle pen. De eindstand om het klubkampi- oenschap: 1. echtp. Kuypers (55.45%), 2. mw. Ebens-hr. Schut te (53.31%), 3. hm. Moons-v. Duppen (53.10%), 4. echtp. Stra ver (52.24 5. echtp. Anker (51.80%). WADDINXVEEN - TOOS-gymnas- tiek heeft zaterdag in Schoonhoven als enige vereniging deelgenomen in alle drie de A-, B- en C-klassen van de fina les van de turncompetitie voor ploegen van de KNGV-kring Gouda en omstre ken. In de A-poule werd TOOS kampi oen, in de B-poule eerste en dus promo tie en in de C-poule derde. TOOS 3 had zich in de C-poule (meisjes tot 12 jaar) als vierde geplaatst. Voor TOOS deden meer Mariëlle Peeters, Jacqueline Poot, Judith v.d. Linde, Barbara Lanser, Chantal Dommanchet en Claudia Sleeuwenhoek. Mariëlle, Jacqueline en Judith deden dit jaar voor het eerst mee met wedstrijden en het is dus een goede prestatie dat de ze ploeg zich heeft weten te plaatsen. Op de lange mat draaiden de meisjes die een ’’Arabier salto” sprong. Ook op de brug werd redelijk geturnd. Bij de paardsprong scoorden vooral Claudia en Barbara hoog. De balk blijkt toch altijd weer moeilijk te zijn maar Jacqueline, Judith en Chan tal lieten zien hoe het moet door er niet af te vallenChantal werd echter onder gewaardeerd waardoor Claudia net bo ven haar eindigde. Uiteindelijk eindig de TOOS op een goede derde plaats. Onderlinge uitslag: Mariël 24.40 pnt.(24e); Jacqueline 26.75 pnt.(20e); Barbara 28.10.(17e); Judith 28.65 pnt.(15e); Chantal 28.80 pnt.(14e); Claudia 28.90 pnt.(13e). In de B-poule had TOOS 2 grote kans de finale te winnen, omdat de ploeg alle vier de voorwedstrijden had gewonnen. TOOS werd vertegenwoordigd door Wendy Negenman, Linda Gorissen, Marieke Smallegange, Mirjam v. Rijs- bergen, Angelika Sleeuwenhoek en Be linda Leunis, die inviel voor de gebles seerde Marion Kaptein. Uitgezonderd de brug werden ze op elk toestel als ploeg eerste. Het is dan ook niet vreemd dat ze in totaal ruim eerste werden. Dit betekent dat ze gepromo veerd zijn naar de A-poule en TOOS volgend jaar dus twee ploegen in deze poule heeft. Wendy werd eerste met 34.75 pnt. wat ze vooral te danken heeft aan haar bal- koefening die weinig fouten kende. Ook Linda had haar dag en werd dank zij 8.60 pnt. voor haar paardsprong tweede met 33.10 pnt. in het individueel eindklassement. Marieke eindigde op een goede gedeelde vierde plaats met 32.35 pnt. Belinda werd 9e met 31.30 pnt. Angelika He met 31.25 pnt. en Mirjam 23e met 26.80. In deze poule beloofde het heel erg spannend te worden. Drie ploegen had den zich in de voorwedstrijden als eer ste geplaatst en moesten het dus nu uit gaan ’’vechten”. DOS 1 uit Schoonho ven, KDO 1 uit Lekkerkerk en TOOS 1 uit Waddinxveen hadden de grootste kansen om te winnen en als vierde ploeg had Velocitas 1 uit Gouda zich ge plaatst. TOOS 1 bestond uit Tamara Hamer. Marieke Koele, Miriam van der Woud, Mascha Smeels, Ingrid Hogend- oom en Paola van Bergen. De gebles seerde Wami v.d. Goot kon niet mee doen. Evenals TOOS behaalden zij de eerste plaats op evenwichtbalk, paard- springen en lange mat. Jammer genoeg werden zij onderge waardeerd op de brug. Er werd prima gedraaid op dit toestel, evenals op de lange mat en het paardspringen. Na drie toestellen stond TOOS 1 op een tweede plaats achter DOS 1 met een achter stand van 0,7 pnt. Alles hing dus af van het laatste toestel. Voor TOOS was dat de balk en voor DOS de brug wat door beide goed ge turnd kan worden. En het ging heel goed: 5 van de 6 meisjes bleven op de balk staan wat vooral te danken was door het feit dat er ”op safe” gedraaid werd. Het spannendste van heel de mid dag was het wachten op de einduitslag. Maar het liep allemaal goed af. Met slechts 0,3 pnt. voorsprong op DOS werden de meisjes eerste en werd TOOS (verdiend overigens) voor de derde keer kampioen van Kring Gouda en omstreken. Individuele einduitslag: 1. Paola van Bergen (34.15 pnt), 5. Ingrid Hogend oorn (32.35 pnt.), 7. Mascha Smeels (32.25 pnt.), 13. Miriam v.d. Woud (30.45 pnt.), 14. Marieke Koele (30.30) en 19. Tamara Hamer (29.30 pnt.). Neut, M. Kroes en A. Witberg (on danks protest kampioen). Be Fair 20 (gemengd t/m 14 jaar 3e klas se en bestaande uit Eveline Bekker, Chantal v.d. Wal, Martin Kalkhoven en Ronny v. Tol) wonnen alle wedstrijden met 5-0 maar lieten jammer genoeg de beslissende punten aah Nieuwerkerk. Deze werden dan ook kampioen, Be Fair werd een goede tweede. Be Fair 21 (gemengd t/m 14 jaar 3e klas se en bestaande uit Maureen Barendsz, Lisette en Sascha Baas, Niels Hart en Jan v.d. Ligt) deed het uitstekend. Zij werden kampioen. De promotie-wed- strijden zijn op 14 juni. Be Fair 22 (gemengd t/m 17 jaar, hoofd klasse B en bestaande uit Nicoline Ver meulen, Caroline Baas, Wouter Borst en Remco Witberg) heeft knap geten nist in deze nieuwe klasse. Misschien volgend jaar hoofdklasse A. Be Fair 23 (gemengd t/m 17 jaar le klas se en bestaande uit Sigrid v. Dijk, Mar lies Kalkhoven, Jeroen v. Tol en Jeroen Hofstra). Na twee jaar net niet, nu wel kampioen. Veel succes 14 juni. Be Fair 24 (gemengd t/m 17 jaar 3e klas se en bestaande uit Antoinette Vis, Ma- riëlla Deinum, Eelco Hofstra en René Barendsz) speelde prima maar De Gou we Smash was net iets beter. Be Fair 25 (gemengd t/m 17 jaar 3e klas se en bestaande uit Jolanda Boonstop pel, Petra Boere, Karen v. Drimmelen, Dirk-Jan v. Peet en Alexander v. Schooneveld) hadden veel pech. Steeds weer moest dit team terug komen bij de tegenstanders om een set af te maken. Die dan net verloren werd. Team 26 (jongens t/m 14 jaar en be staande uit Hugo-Cees Boonstoppel, Dennis Rauch, Edwin Verwey en Han- no Winkelman) speelde voor ’t eerst in de zaterdag-competitie. Maar ondanks hun inzet werden iets te veel wedstrij den verloren. Volgend jaar beter. Team 27 (jongens t/m 17 jaar en be staande uit Dennis en Jurgen v.d. Wal', Mikel en Robert Verwey en Harm Kraaienbrink) troffen dit jaar wel erg sterke tegenstanders. Jammer, maar zo gaat dat in de competitie. Veel van de 3 Mini-teams hebben vrese lijk hun best gedaan en een paar punten binnen gehaald. Het 3e team (meisjes t/ m 12 jaar) hebben woensdag nog een kleine kans om kampioen te worden. Veel succes Wendy - Adrianne - Jacque- line en Maureen! De komende weken worden de promo tiewedstrijden door de tien teams ge speeld. Dinsdag 17 juni is ook de tweede fase van de competitie afge- WADDINXVEEN - Op de algemene ledenvergadering van de Waddinxveen- se Schaak Vereniging WSV is besloten dit jaar opnieuw een zomercompetitie te houden. Zij staat onder leiding van J. Muit, W. de Rijkelan 136, tel. 17545 en zal worden gehouden in het Anne Frank-centrum steeds op donderdag avond 8 uur. De competitie omvat vier speelavon den, te beginnen met 5 juni en is geheel gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Men kan zich eventueel op de speel avond zelf voor deelname aanmelden. Op de ledenvergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, aange zien secretaris F.J. Ritter en penning meester E.A.P. Philipse aftraden en niet herkiesbaar waren. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter G. Besemer, secretaris A.D. Kardol, penningmeester A.J.F. Bos, wedstrijdleider G.L. Torenbeek en jeugdleider W. v.d. Hoek. Het adres van de secretaris is: Vondel- laan 31,2741 XH Waddinxveen. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 WADDINXVEEN - Vorige week woensdag stonden 26 ploegen van 15 verschillende scholen uit Wad dinxveen en Boskoop om half 2 startklaar om te beginnen aan het schoolkorfbaltoernooi voor groep 7 en 8 bij Korbis aan dg IJserman- weg. Het was een enorme drukte met een record aantal ploegen. Het toernooi verliep soepel totdat er ’n enorme bui losbarstte. Na 10 minuten schuilen kon het tournooi hervat worden, enigzins gehavend doordat er 3 scholen al naar huis gingen. Na wat improvisatie was ook dat geen probleem, ware het niet dat het bleef regenen met een enorm onweer. Bij de eerste bliksem schicht vlogen alle haren van ieder een letterlijk overeind, waarna de tournooileiding nog maar één be slissing kon nemen en dat was afge lasten. Natuurlijk ’n enorme teleurstelling vooral voor diegenen die nu in groep 8 zitten. Groep 7 kan vol gend jaar weer meedoen, maar toch teleurstelling voor 260 kinde ren. De wisselbeker die vorig jaar werd gewonnen door de Ichtus- school uit Boskoop, blijft nu een jaar staan. Het schoolkorfbaltoumooi voor groep 7 en 8 is voor volgend jaar gepland op 15 april. Op 10 septem ber voor groep 3 en 4, dit jaar voor het eerst ook buiten. Op 17 septem ber voor groep 5 en 6. Op 4 juni wordt het regioschool- korfbaltournooi gehouden bij de korfbalvereniging Nieuwerkerk te Nieuwerkerk. De nummers 1 en 2 worden daar verwacht om Wad dinxveen te vertegenwoordigen. Omdat er geen winnaars zijn is er geloot. Het zijn geworden: de De Savomin Lohmanschool en de Klaas de Vriesschool. Tm Ml k i AL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 23