GEMEENTE Zuidplas is fantasieloos Gouden echtpaar Burgemeestersvrouw opent nieuwe winkels de laatste verhuisdozen kruiderij de peperboom WADDINXVEEN 99 99 Van Mieke en Marius Verboom-Ververs Hollandse slotavond L. v. Gelder l Het gezelligste Partycentrum in de regio I A MILIEUZAKEN SPREEKUREN VERGADERINGEN INZAMELINGEN Programma A VONDOPENSTELLING TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN N St 0 j 1 weekblad voor waddinxveen - woensdag 4 juni 19S6 1 IM het ma- 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 PASSAGE 228 WADDINXVEEN telefoon 01828-17689 Q) 01829-4321 Zoals het bij een verhuizing meestal gaat, moeten ze daarna ook nog uitgepakt worden. Om dat goed te doen hebben wij onze winkels TOT EN MET DINSDAG 10 juni GESLOTEN. WOENSDAG 11 juni openen wij onze nieuwe winkel voor U en dat doen we met een aantal grandioze aanbiedingen. Let U daarom vooral goed op uw brievenbus want daar rolt onze openingsfolder door naar binnen die vol staat met openings- aanbiedingen. Graag verwelkomen wij U in onze nieuwe winkel, (tegenover Boonstoppel en naast de Amro Bank). Huwelijksfeesten, recepties, jubilea en 1001 feestmoge- lijkheden die lang in uw herinnering zullen blijven H WW TM 01820-16066 010-362244 71 I Belangrijk agendapunt: Nota ’’Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik”. De heer Van Stijn was mede-oprichter van de huidige Van Stijn Triplexfabriek aan de Wilhelminakade. Gedurende 40 Waddinxveen Passage 226 in Zuidplas te bouwen woningen geva rieerder te maken. De thans in aanbouw zijnde huizen zouden al een verbetering laten zien. Voorkomen moet worden dat in Waddinxveens grootste woon- wijk-in-wording een te monotoon beeld wordt opgeroepen in perioden waarbij Wel tijdig reserveren Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 Ontwerp-beschikking Burgemeester en wethouders maken bekend dat gedurende de periode 5 juni tot en met 18 juni 1986 ter inzage ligt een ontwerp-be- Spreekuur burgemeester, de heer C. M. van der Linden: gaat niet door. Spreekuur wethouder, de heer P. F. J. van Schie: na afspraak. Spreekuur wethouder, M. Kraaijestein: na afspraak. Spreekuur wethouder K.W.T. van Soest: gaat niet door. Commissie voor sociale zaken c.a. Dinsdag 10 juni 1986, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. een forse woningproduktie nodig is en de bouwkosten laag moeten zijn. Van aannemers wordt verlangd dat zij (als opdrachtgever van een complex wonin gen) risico’s nemen. gadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw. Beide raadsleden willen in de wijk meer fleur en variatie. Burgemees ter Kees van der Linden beloofde een speelsere aanpak. De gemeente gaat dus proberen de nog Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst WADDINXVEEN - Dinsdag 10 juni is het precies een halve eeuw geleden dat de heer W.C.M. van Stijn (82) en me vrouw M.A.H. Lamping (75) met el kaar trouwden. Op die trouwdag van toen wordt nu om half drie ’s middags een gezongen Mis opgedragen in de pa rochiekerk van St. Victor en wordt er vervolgens van half vijf tot zes uur een receptie gegeven in restaurant Bibelot Het is vaak de gewoonte om bij een ope ning bloemen of planten kado te geven. Bloemen verwelken echter en planten in een winkel vergaan ook dikwijls. Wie ter gelegenheid van de opening Marius en Mieke Verboom iets wil schenken is het volgende voorstel gedaan: U stopt uw bijdrage in een envelop en depon eert deze in een bus in de winkel. Van het bedrag wordt naast de nieuwe win kel een speelelement voor kinderen ge plaatst. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de com missie. Belangstellenden of belanghebbenden kunnen van spreekrecht tijdens de commissievergadering gebruik ken. aan de Passage. De bruidegom is gebo ren aan de Gouwe. De bruid is geboren in Duitsland en op 18-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Uit het hu welijk zijn 6 kinderen voortgekomen met 12 kleinkinderen. WADDINXVEEN - ’’Samen over de drempel is het motto van de verhuizing die Mieke (byoux, drogisterij, parfumerie, salon de beauté) en de Peperboom (kruidery) voor de boeg hebben. ”Een zin uit een van de oudejaarsconfe rences van Wim Kan. Deze zin lijkt ons goed toepasbaar bij de opening van on ze nieuwe winkels”, aldus Mieke en Marius Verboom. De officiële opening zal plaatsvinden op dinsdag 10 juni om 19.30 uur door me vrouw S.Y. van der Linden-Taekema. Na de openingshandeling is er een infor mele receptie van 19.30-21.30 uur. Er is dan gelegenheid de winkels, salon de beauté, zonnebankruimte etc. te bekij ken. Commissie voor de financiën Donderdag 5 juni 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Medewerking aanschaffing leerlingsets Gereformeerde basisschool. Plaatsing noodlokalen wijk ’’Zuidplas” t.b.v. Jan Ligthartschool, alsmede t.b.v. te stichten Prot.Chr.-school en r.k.-school. Nota gemeentegarantie ter bevordering van eigen woningbezit. Verkoop grond B.V. Noorlander in Wijk ’’Zuidplas”. Beschikbaarstelling krediet vervanging meubilair Klaas de Vries- school en aanschaffing leermiddelen en meubilair Jan Ligthart school. De slotavond, die wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van de ouderraad, staat eveneens in het teken van diverse Hollandse lekkernijen. Ook klein vee, zoals schapen, lammetjes, konijnen en kippen uit het Warnaar- plantsoen zijn aanwezig. Verleende Hinderwetvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat door hen de vol gende Hinderwetvergunningen zijn verleend: - aan de heer JVermeijZuidkade 94, alhier; een nieuwe, de gehe le inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een meubel fabriek, gelegen aan de Zuidkade 94; - aan de firma A. Verhoeff, Dorpstraat 105, alhier; een nieuwe, de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een re paratie- en verkoopinrichting van o.a. land- en tuinbouwwerktui- gen, gelegen aan de Dorpstraat 105. Collectevergunning De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie heeft aan het Anjerfonds Zuid-Holland ver gunning verleend voor een collecte in de periode 9 t/m 22 juni 1986. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Deze vergunningen en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur in de periode 5 juni tot 5 juli 1986. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maximaal drie uren in te zien. De beschikkingen worden van kracht na afloop van de genoemde periode, tenzij voordien een beroep tegen (een van) deze beschik kingen is ingediend. Een beroepschrift kan worden ingediend door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c.van de Wet Algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs hiertoe niet in staat zijn geweest. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majes teit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van Staten, afdeling Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag. Na de officiële opening van dinsdag avond is de winkel aan de Juliana van Stolberglaan komende woensdag ge opend voor het publiek. De hele week zijn er dan openingsattracties, zoals op woensdag 11 juni een robot van 10.00- 17.00 uur. De andere punten zijn: Donderdag 12 juni: Dixieland orkest (winnaars Streetparade Gouda) van 19.00-21.00 uur. Vrijdag 13 juni: Miniatuur draaiorgel van 13.30-16.30 uur. Zaterdag 14 juni: Mime spelers (3) van 11.00-16.00 uur. Div. optredens. REEUWUK-Dorp| Dorpsweg 32 WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond wordt er een grandioze slotavond gehouden van half zeven tot negen uur in de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde. Deze avond is het einde van een periode van drie weken die in het teken heeft gestaan van Ne derlandse produkten, zoals vlees, vis, groente, fruit, brood, kaas en melk. WADDINXVEEN - ”De laagbouw in de woonwijk Zuidplas is ronduit saai en fantasieloos. Allemaal lange, rechte ri jen, die er allemaal hetzelfde uitzien”. Die beoordeling over Zuidplas hebben de PvdA-raadsleden Charles Wijnen en Marie Boere gegeven in de laatste ver- Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijti ’s-avonds gesloten. jaar was hij als dirigent/organist verbon den aan het katholieke zangkoor van de St. Victorkerk. Mevr, van Stijn begaf zich op het sociale vlak als bestuurslid van de VVH (Vrou welijke Vrijwillige Hulpverlening) ge durende een periode van 25 jaar en is tot op heden nog steeds actief hierin. Bei den zijn gezond en vitaal en woonachtig aan de Zuidkade 218. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Commissie voor welzijnszaken Dinsdag 10 juni 1986, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Eerste tussentijdse rapportage Projectgroep Beeldende Kunsttoe- passing. Evaluatie bezoek aan Lima van Kerngroep Ontwikkelingssamen werking. Evaluatieverslag alfabetisering en educatieve activiteiten culturele minderheden 1984. schikking op de aanvraag van de heer J. van Dorp, Middelburgse- weg 1 alhier, voor het oprichten en en in werking hebben van een boomkwekerij aan de Winterdijk (ongenummerd) alhier. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder 21 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder. De ontwerp-beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen gedu rende de genoemde periode op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie ter inzage op werkda gen van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die niet in de gelegenheid is de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond gedurende maximaal drie uren in te zien. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot en met 18 juni 1986 gemotiveerde bezwaren indienen naar aanleiding van deze ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons college. Schoonheidssalon - Parfumerie /f* 1 Drogisterij - Byoux (^JvllCKG Telefoon 01828-17689 Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 21

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3