1 I Nieuwe kerk Waddinxveen Oud. Geref. Gem. Van 62 Waddinxveense bejaarden kregen er 44 positief advies Sint-Victor zoekt twee leerkrachten BURGERLIJKE STAND AGENDA BIOSCOPEN JAARVERSLAG GEEFT INZICHT IN WERK Medische weekenddienst Speelterrein Molenring Weekblad voor Waddinxveen FxXasscheman Werkzaamheden MAVO Weekenddienst dierenarts: Commissie Detailhandel TH Delft L TS-Mechanische Techniek LTS-Installatie- techniek L TS-Bouwkunde Andere adviezen Beroepschriften Statistiek Leerkracht Samenstelling nabeschouwing ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? x i DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS Tel. 01828-18708 FAT WADDINXVEEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 JUNI 1986 totaal positief negatief Gemeente 82 60 22 Totaal positief totaal negatief gemeente Overleden: Degenhardt, Dirk, oud 66 jaar. 90 16 74 totaal da'sm. Gehuwd: C. Verkade en C. van ’t Hoog; R. van de Wijngaard en M.L. Beekhuizen; D.G. van der Veen en A. Lagrouw. Ondertrouwd: G.R.M. Hoogeboom en A.M.C. van Vuuren; L.S. Degenkamp en J. Janssen; H. Roelse en J.G. Dijkstra; M.M.H.J. van Heiningen en M.M. Toetenel; H. Schaperkötter en A.D.E. Goosens; M. van Vliet en W.L. Hamerpagt. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). In de verslagperiode vergaderde het be stuur 4 maal. De belangrijkste werkzaamheden van het bestuur bestonden uit: - de samenstelling en vaststelling van de begrotingen; - de samenstelling en vaststelling van de rekeningen; - het entameren van besprekingen met de (besturen van) indicatiecommissies in de regio Midden-Holland over ge meenschappelijke zaken; - het in het kader van het samenwer kingsverband Midden-Holland bespre ken van mogelijkheden tot bundeling en integratie van de indicatiecommis sies in de regio Midden-Holland; - het van gedachte wisselen met de indi- catiecommissie over haar taak en werk wijze; het bevorderen van de contacten met de verzorgingstehuizen. De werkzaamheden van de commmissie zijn, zoals voor zich spreekt, de belang rijkste. In dit verslag zal dan ook meer uitgbreid op deze werkzaamheden wor den ingegaan. derzoeksformulier vermeld staan. Via de pers werd ruimere bekendheid gegeven aan de taak en de werkwijze van de commissie. Hierdoor werden en kele misverstanden omtrent het functi oneren van de commissie uit de weg ge ruimd. hierin een belangrijke taak, namelijk een indicerende en een signalerende 0 8 0 2 12 1 6 1 2 6 Het aantal afgegeven indicaties gedu rende de verslagperiode bedroeg gespe cificeerd per gemeente in 1984: 1 25 2 11 21 1 33 2 13 33 4 35 4 18 29 GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. F.B. Fennema, Den Haag 17.00 uur geen dienst ZONDAG 8 JUNI 1986 Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 I ZATERDAG 7 JUNI 1986 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 (00.00-08.00 uur en 20.00-24.00 uur) Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 (08.00-20.00 uur) Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 8 JUNI 1986 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. B.J. v.d. Kamp, Bleiswijk 17.00 uur ds. G.H. Abma, Gouda De Hoeksteen: 9.30 uur ds. P. Visser Aalburg 18.30 uur ds. G.H. Abma, Gouda Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. P. Vermaat, Maassluis Immanuëlkerk: 9.30 uur dhr. A.L. Yska, Den Haag 19.00 uur ds. H. Onstein, Amsterdam REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur geen dienst Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Woensdagavond 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Woensdag: 08.45 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. A. Bac GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: AB SOLUTE BEGINNERS, a.l. Za. en zo. half twee, wo. half drie: DE TROETELBEERTJES, a l Dinsdag 8 uur: THE WORLD AC CORDING TO GARP, 12 jr. SCHOUWBURG Do. en vr. 8 uur, zo. 4 en 8 uur, ma. t/m wo. 8 uur: OUT OF AFRICA, a.l. Zo. en wo. 2 uur: DE WONDERLIJ KE WERELD VAN OZ, a.l. BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. J. v.d. Zeeuw VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. TELEFOONCIRKELS RODE KRUIS Informatie: Anna Paulownastraat 25, tel. 18058 (Mevrouw A. Ravensber- gen-Demmenie, coördinatrice). VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Fred Nieuwesteeg, tel. 14433, tst. 229 Dagelijks tijdens kantooruren. 2x 4x 3x lx t Het getuigschrift voor vakbekwaam heid voor de detailhandel in sportarti kelen is behaald door de Waddinxvener Theo Zijlstra. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden: Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. lx 2x 2x lx 'r^owegemMen... Fazantdreef 2 - 2743 DC Waddinxveen Natuurlijk kunnen we ook de gehele verhuizing voor u uitvoeren! 3 29 3 16 23 De Waddinxvener R.N. den Haan is aan de Technische Hogeschool in Delft geslaagd voor het examen civiel inge nieur. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. taak. Helaas is het bepaalde in het vier de lid van artikel 21 van het Besluit Op neming in Bejaardenoorden een farce ("Indien binnen twee maanden na ver zending van het afschrift van het advies dat tot opneming strekt, de bejaarde niet in een bejaardenoord is opgeno men, verzoekt de commissie aan de houders van bejaardenoorden, waar voor de bejaarde zijn voorkeur heeft uitgesproken, haar ervan in kennis te stellen wanneer hij wordt opgeno men".) Er is en blijft een discrepantie tussen indicatie en opname. Het in het bezit zijn van een positieve indicatie houdt voor een bejaarde geen garantie in, dat hij daarna snel in een bejaardenoord kan worden opgeno men. Geboren: Melissa, d.v. M. Stoltenkamp en M.M. Grandia; Maartje Sophia, d.v. H.A. Bakker en W.C. van den Bogerd; Jennifer Francis, d.v. H.J.T. Zahn en H.W.M.J. van der Heyden; Jennifer Corianne, d.v. N. van Vuuren en W.I. Versloot; Nicky Susanne, d.v. H.J. Groeneveld en T.S. Visser; Marnix Laurens, z.v. D. Lont en L. Perbal; Maurits Pieter, z.v. M.P. van Tol en E. D. Bron; Gijs, z.v. C.J.M.M. van de Sandeen J.M. van der Ligt; Charlène Romy, d.v. J.L. Tahapary en LM.F. Ong; Jolon, d.v. F. A. Dries en G. Rensen. WADDINXVEEN - Binnenkort geeft de gemeente opdracht tot aanleg van een speelterrein aan de Molenring/ Overtoom. Dat heeft wethouder P.F.J. van Schie (CDA) in de raadscommissie voor openbare werken en bedrijven gezegd in antwoord op een vraag van de heer H.H. Heller (CDA). Het tegelpad door de speeltuin aan de Vondellaan wordt aan beide zijden voorzien van afremhekjes ter voorko ming van fietsverkeer. Na ontvangst van de aanvraag bezoekt de maatschappelijk werkster de bejaar de in zijn woning. Het onderzoek dat dan plaatsvindt, wordt met behulp van een daarvoor door de Minister vastge steld formulier gedaan. In dit formulier zijn vragen opgenomen waarvan de be antwoording een inzicht kan geven in de noodzaak tot opneming in een bejaar denoord dan wel in de noodzaak tot het treffen van voorzieningen, welke er op Yücel Bakay, Simon Blanken, Marc ten Braake, Jan-Hendrik Breedijk, Erik Brouwer, Henry van Gent, Maikel v.d. Helder, Rob Huisman, Martin Kaas hoek, Patrick v. Kesteren, Willem Koolmees, Richard v. Leeuwen, Rob van Leeuwen, Ronald Luytjes, Gerard de Mik, Arjen Nieuwenhuijse, Freddy Nieuwets, Roelof van Putten, Robert de Ruiter, Benno Schurink, KeesTwilt, Kees-Jan Verhorik, Marten Verver, Roland v.d. Werf. WADDINXVEEN - "Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats, van welke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats”. Holland één commissie in het leven te roepen. Omdat de meeste gemeentebesturen dit werkgebied te groot achtten, werd be sloten Midden-Holland op te delen in enkele sub-regio’s. Uiteindelijk beslo ten de gemeentebesturen van Benthui zen, Boskoop, Moerkapelle, Reeuwijk en Waddinxveen te komen tot oprich ting van een regionale indicatiecommis- sie. De daartoe opgestelde gemeenschappe lijke regeling, op grond van de Wet ge- de summiere gegevens, welke in het on- Reinier Aeilkema, Jacco van Bemmel, Edwin Benders, Martin Boersma, Jacco Codee, Michel Degenhardt, Simon Heeren, Richard Hoogeveen, Peter v.d. Hoorn. Marcel de Lange, Ron de Leeuw, Arie van Ofwegen, Peter Re- horst, Georg Royers, Peter v. Schone- veld, John Schijff, Erik Vernooy, Mar co v. Wageningen, René Zirkzee. Mark van Es, Robert Hilgers, Ton Kempers, Wilfred Radder, Jaco de Vo gel. WADDINXVEEN - De christelijke scholengemeenschap voor MAVO/ LTO Koningin Wilhelmina kent de vol gende geslaagden: Externe contacten De commissie onderhoudt contacten met de diverse bejaardenoorden, ver pleegtehuizen. stichtingen voor maat- duidelijk merkbare grotere gecompli ceerdheid van de aanvragen lukt dat echter steeds moeilijker. De commissie vergadert meestal eenmaal per maand. Met toestemming van de betrokkene wordt een afschrift van het advies naar het bejaardenoord van zijn keuze ge zonden of - indien nodig - naar institu ten voor extramurale zorg. De bejaardenoorden ontvangen een aanvullend rapport van de maatschap pelijk werkster als extra informatie op Tussen die twee mogelijkheden moet u vaak kiezen. - De ene mogelijkheid kost veel tijd, en moeite, de andere kost veel geld. Laat u eens informeren over andere mogelijkheden. Vraag vrijblijvend informatie De werkwijze van de commissie. Het is een bejaardenoord op grond van de Wet op de bejaardenoorden niet toe gestaan een persoon op te nemen, die niet in het bezit is van een advies van een indicatiecommissie. Een dergelijk advies moet op een daar toe door het bestuur vastgesteld formu lier worden aangevraagd. Deze formu lieren zijn bij de gemeenten verkrijg baar. Ingrid Alblas, Arjan de Bakker, Ewald Bekker, Ronald Commissaris, Frans v. Croonenborg, Albert Esser, Brenda de Graaf, Jeanet v.d. Graaf, Monique Grootendorst, Margriet Hanse, Corin ne Heller, Karin v.d. Heyden, Gert-Jan Houweling, Corinne Jansen, Jacky de Jong, Jolanda Jonkheid, Marcel Kleijn, Mathilda Klootwijk, Eric v.d. Krans, Richard v.d. Krans. Michel Kreft, Mar co Lafeber, Dave Lindhout, Jan Noord- am, Marco Oosterom, Ilona Peters, Tom Plantfeber, Xander Priem, Carla Rupke, Greta Rijke, Bianca Schaffer, Maurits Schotte, Esther Schwartz, He len Smit, Elma Spekman, Rick v. ’t Spijker, Ilse Strijdhorst, Petra Tanis, Gert-Jan v. Tilburg. Patrick van Trijp, Vincent van Uunen, Petra Valk, Wer ner van Velde, Caroline Verkerk, Ro nald v. Wichen, Sieb Wiersma, Robert v.d. Woud. Indien het advies van de commissie niet tot opneming strekt en derhalve nega tief is, wordt het met redenen omkleed. Zonodig geeft de commissie een advies met welke voorzieningen de aanvrager naar het oordeel van de commissie het meest doeltreffend kan worden gehol pen. In 1984 heeft de commissie de navolgen de voorzieningen geadviseerd: verpleegtehuis andere huisvesting gezinsverzorging overige niet voldoen aan de kriteria, maar waar de commissie op grond van individuele omstandigheden toch meende een posi tief advies te moeten uitbrengen). Het aantal afgegeven indicaties gedu rende de verslagperiode bedroeg gespe cificeerd per gemeente in 1985: lijk zelfstandig te laten wonen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van een viertal kriteria, te weten: 1. lichamelijke toestand; 2. huishoudelijke activiteiten; 3. psycho-sociale omstandigheden; 4. woonsituatie. De resultaten van dit onderzoek wor den aan de commissie voorgelegd, zo nodig aangevuld met medische gege vens, waarna het advies van de commis sie wordt vastgesteld. De commissie probeert binnen de voor geschreven termijn van 6 weken aan de Spreekuur maatschappelijk werkster Iedere donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur houdt de maatschappelijk werkster (telefonisch) spreekuur in het gemeen tehuis van Waddinxveen. Het blijkt, dat dit spreekuur in een be hoefte voorziet voor zowel de bejaar den zelf als de bejaardenoorden, ver pleegtehuizen, ziekenhuizen en andere instanties, die overeen indicatiestelling contact wensen. Het aantal ingetrokken aanvragen be droeg in 1985 in totaal 14. Van de 74 af gegeven positieve indicaties waren er 70 gebaseerd op het bepaalde in artikel 14. lid 1 (voldoen aan de voorgeschreven kriteria) van het BOB en 4 indicaties op artikel 14. lid 2, van het BOB (het niet voldoen aan de kriteria, maar waar de commissie op grond van de individuele omstandigheden toch meende een posi tief advies te moeten uitbrengen. Tegen een door de indicatiecommissie afgegeven indicatie is beroep mogelijk bij burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene. Voor dat burgemeester en wethouders op-het beroepschrift nemen, winnen zij advies in van de regionale adviescommissie voor beroepschriften in Midden-Hol land. Deze commissie stelt een onaf hankelijk onderzoek in. waarna aan burgemeester en wethouders advies wordt uitgebracht. Zowel in 1984 als in 1985 werd 1 be roepschrift ingediend. Beiden werden gegrond verklaard. Met deze woorden uit 1 Kon. 8:29 en het openslaan van de kanselbijbel (een anoniem geschenk) werd woensdag het kerkgebouw van de Oud. Geref. Gem. in Nederland aan de Mercuriusweg in Waddinxveen officieel in gebruik ge steld. Ds. C. Smits uit Hardinxveld- Giessendam, die onverwacht en onge dacht toch in deze dienst kon voor gaan (de eerste steen werd ook door hem ge legd, 28-9-85) liet er geen twijfel over bestaat met een wonderdoend God, die wonderlijk werkt van doen te hebben. Het was in Davids hart om den Heere I een tempel te bouwen en te bidden voor de noden en armoede van het volk. Ds. Smits hoopte, dat ook aan deze plaats missende mensen zouden komen, die niks meebrengen, maar uit behoefte van hun ziel dit gebouw zullen betre den. "Welgelukzalig die ziel, die in die Tempel mag ingaan die niet met handen gemaakt is. Ik wens, kerkeraad en ge meente dat de Heere hier wil wonen, dat er onder het Woord van God men sen vernederd mogen worden, dat maakt geen bezittende,maar arme, zuchtende, biddende en uitziende men sen. De Heere wil uit vrije genade nog mensen bekeren tot roem van Zijn Naam, alsdus ds. Smits. Namens de bouwcommissie voerde de heer J. A. Liefaard het woord. In de eer ste plaats, zo zei hij, moeten we erken nen, dat we dankbaarheid verschuldigd zijn aan God onze Schepper en Onder houd tot op dit ogenblik. Hij was het im mers, die aan een ieder in welke kwali teit en hoedanigheid dan ook, de kracht, wijsheid en verstand en midde len schonk om mee te werken aan dit nagegaan. De indicatiecommissie heeft kerkgebouw. Vervolgens bedankte hij het gemeente- Benthuizen Boskoop Moerkapelle Reeuwijk Waddinxveen schappelijk werk, gezinsverzorging, kruisverenigingen, huisartsen, RIAGG en sociale diensten. De maatschappe lijk werkster van de commissie neemt deel aan het samenwerkingsverband "Welzijn Ouderen”, dat in de gemeente Reeuwijk is opgezet. Binnen dit ver band wordt o.a. bezien op welke wijze een bejaarde het meest doeltreffend ge holpen kan worden. WADDINXVEEN - Voor de nieuwe rooms-katholieke basis school in de woonwijk Zuidplas is de Stichting voor Katholiek Onder wijs Sint-Victor al op zoek gegaan naar twee mannelijke of vrouwelij ke groepsleerkrachten. Deze vier de basisschool van Sint-Victor zal in de aanvang bestaan uit 2 a 3 groe pen, maar in waarschijnlijk twee jaar uitgroeien naar een volledige basisschool. Het schoolbestuur denkt in de be ginfase van start te gaan met een combinatie van groep 1-2-3, 4-5 of een combinatie van 1-2,3-4,5-6, af hankelijk van het aantal nieuwe leerlingen. De Wadde, de nieuwe naam voor de christelijke scholengemeen schap voor MAVO/LTO/LHNO aan de Sniepweg, is per 1 augustus op zoek naar een leerkracht (be voegd of studerend) voor 19 uur economie. Eerder ging de school op zoek naar docenten voor de vak ken kennis van het geestelijk leven en maatschappijleer en voor schei kunde en voor een amanuensis. WADDINXVEEN - De Wet op de be jaardenoorden is de formele wet, waar in wordt bepaald dat er een commissie moet zijn, die aan de bejaarde die opne ming wenst en aan de houder van een bejaardenoord advies uitbrengt over de aard en de mate van de verzorging die voor de bejaarde noodzakelijk zijn. In dié commissie moeten in ieder geval een arts en een maatschappelijk werker zit ting hebben. Het is de houdervan een bejaardenoord gericht zijn de bejaarde zo lang moge-- verboden om een bejaarde op te ne- 'c~‘ men, die niet in het bezit is van een schriftelijk advies van de indicatiecom missie. De verdere uitwerking van de indicatiestelling, de eisen waaraan de commissieleden moeten voldoen zijn neergelegd in het Besluit Opneming in Bejaardenoorden (Algemene Maatre gel van bestuur uitgevaardigd op 30 ok tober 1976). De eisen welke aan de commissieleden werden gesteld, waren zodanig dat de gemeenten besloten om gezamenlijk een commissie in het leven te roepen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om voor het gehele gebied van Midden- bejaarde advies uit te brengenDoor de bestuur voor de goede samenwerking, ook voor de parkeervoorziening en be planting rondom het gebouw. Ook dank aan de heer D. Uitbeijerse (oud-raad- slid) voor zijn advies. Voor het mooie ontwerp werd dank uit gesproken aan architectenburo Geenen-Oskam uit Eindhoven. Ook bouw en aann.mij. Woerden uit Woer den voor de voortvarende uitvoering van het plan, daarnaast diverse neven aannemers, zoals Groen en Aldekamp uit Woerden, voor de electrische instal latie. Van den Broek-Boskoop voor de verwarming, firma Roozemond uit Sta- venisse voor de beglazing en construc tiebedrijf van Dam uit Dordrecht voor de metaalconstructie voor het interieur. Tenslotte bedankte hij de heer L. van Dijk uit Waddinxveen voor zijn be langeloos verricht schilderwerk. Hierna werd het kerkgebouw officieel overge dragen aan de kerkeraad. Na het zingen van Psalm 115:1 sprak architect Oskam nog enkele woorden. In het bijzonder bedankte hij de heer J.A. Liefaard voor zijn geweldige inzet als secretaris van de bouwcommissie. Ouderling H. Slappendel bedankte als laatste spreker ds. Smits voor de gespro ken woorden. "Hij doe u in de grijze ou derdom nog vet en groen zijn om de ver kondigen dat de Heere recht is”. Door het verkopen van koek door de kinde ren Slappendel uit Waddinxveen waren de bijbels voor de kerkeraad, kerke- raadsbank en lezenaar bijeen gespaard. Staande liet ouderling Slappendel nog zingen Psalm 90:9. Zaterdag 21 juni wordt er ’s middags van 14.00 - 17.00 uur open dag gehouden speciaal be doeld voor mensen buiten de gemeente die hebben bijgedragen aan de totstand koming van het kerkgebouw. Het aantal ingetrokken aanvragen be droeg in 1984 in totaal 12. Van de 60 af gegeven positieve indicaties waren er 52 gebaseerd op het bepaalde in artikel 14, lid 1, van het Besluit Opneming in Be jaardenoorden (BOB) en 8 indicaties op artikel 14, lid 2, van het BOB (het Benthuizen Boskoop Moerkapelle Reeuwijk Waddinxveen Regio-commissie regelt opname bejaarden meenschappelijke regelingen, werd goedgekeurd bij besluit van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland d.d. 1 augustus 1978. Voorts besloten de gemeenten in de re gio Midden-Holland om gezamenlijk een adviescommissie voor de be roepschriften in het leven te roepen. Deze commissie adviseert de colleges van burgemeester en wethouders indien Tfnf O Ia Pil O <1 een bejaarde het niet eens is met de JUlt/l W V vK LI 1 Cl LI door een indicatiecommissie afgegeven - e advies. iPllClfPPrf In deze commissie hebben zitting onaf- w hankelijke deskundigen van buiten de “regio Midden-Holland, teneinde een zo objectief mogelijk advies te kunnen waarborgen. Per 1 januari 1984 was het bestuur van de commissie als volgt samengesteld. Voorzitter: mevrouw L.M. Ooster- broek-Waagmeester, Waddinxveen. Secretaris/penningmeester: mevrouw D.A.M. van Ooi-Houtman, Boskoop. Leden: de heer P.F. van de Wetering bijgenaamd de Rooij, Reeuwijk; de heer W.B. van Loon, Benthuizen; de heer C. Wolff. Moerkapelle. Admini strateur: de heer C.C. Roodbol, Bos koop. In 1985 volgde mevrouw Y. Verstoep- Bauer de heer P.F. van de Wetering bij genaamd de Rooij op als afgevaardigde van de gemeente Reeuwijk. De heer W.B. van Loon werd in 1985 opgevolgd door de heer M.H. Haitink. Per 1 januari 1984 was de commissie als volgt samengesteld: Voorzitter: me vrouw H.W. Vroegindewij-van den Ham, Moerkapelle. Secretaris: de heer B. Gilijamse, Waddinxveen. Arts: me vrouw Z. Kraaipoel-Madjerek, Reeu wijk. Mw’er: mevrouw G.G. Pellicaan- Jager, Waddinxveen. Gedurende de verslagperiode bleef de commissie on gewijzigd. en in 1985: verpleegtehuis andere huisvesting gezinsverzorging overige In de nota’s bejaardenbeleid 1970 en 1975 worden ten behoeve van de bejaar den voorzieningen en maatregelen aan bevolen. welke er op gericht zijn de ou der wordende mens de zekerheid te ver schaffen, dat hij zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk zal kunnen behouden. In de nota bouwstenen voor een ouderen beleid (1982) wordt hier verder op in gegaan door de consequenties van dit beleid nader uit te werken. In dit licht kan ook de discussienota flankerend be jaardenbeleid (1983) worden gezien. Nieuwe ontwikkelingen hieromtrent worden door de indicatiecommissie in de bemiddelingssfeer betrokken. Kan de bejaarde zijn zelfstandigheid niet langer behouden dan zal hem tijdig de hulp, verzorging of verpleging moe ten worden geboden die hij nodig heeft. Het doel van het Besluit Opneming in Bejaardenoorden - in werking getreden op 1 januari 1977 - is een beperking van opneming in bejaardenoorden tot die bejaarden, die niet meer zelfstandig in hun eigen woning zouden kunnen wo nen. Om dit mogelijk te maken, dient een systeem van op elkaar afgestemde vormen van hulpverlening - zowel be stemd voor de zelfstandig wonende bej aarden als voor degenen, die in een te huis moeten worden verzorgd - tot stand te worden gebracht. De rechtmatigheid en de gegrondheid van een aanvraag tot opname in een be jaardenoord zullen dus moeten worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5