NEDERLAND TELT 1,6 MILJOEN KATTEN ’Gezonde katten door Tweede Verkeersveiligheidsdag krijgt een Europees tintje SI Rij vaar digheidsproef ervaren automobilisten Theoretische verkeerslessen voor 17- jarige scholieren Ongetwijfeld komt tijdens de mara- thon-tv-uitzending van de „Europese Verkeersveiligheidsdag 1986” ook het van oorsprong Zeeuwse plan ter spra ke om in het schooljaar 1986-1987 te starten met uitgebreide verkeerslessen voor 17-jarige scholieren. Het plan werd onlangs geopperd door de Zeeuwse afdeling van de Rijschool- branche-organisatie BOVAG-COA. Aanleiding is vooral het hoge ongeval- cijfer in de leeftijdsgroep 16- tot ir^ 1 igi in het verkeer Jongeren kwetsbaar opstapdag Extra motor- VERKEERSVEILIGHEIDS - DAG UITGEBREID OP TELEVISIE GIRO 6868, T.N.V. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS, DEN HAAS. „TRAFFIC SONG” AVONDSPITS KIJKERSKWIS Een kat die besmet is met dit virus hoeft niet altijd zelf ziek te zijn, maar kan wel andere katten besmetten. Het virus komt voor in speeksel, urine en ontlas ting van besmette dieren. Besmetting kan plaatsvinden door likken, bijten en niezen, maar alleen tussen katten on derling; dus niet van kat op mens. Bij 40% van alle katten functioneert het af weersysteem zo goed, dat het virus geen kans krijgt. Meer risico op besmetting komt voor bij jonge katten, waarbij het afweersysteem nog onvoldoende is ont wikkeld, en bij oudere en zieke katten, die niet altijd meer een optimale afweer hebben. HUISDIER Vandaag de dag is de kat nog steeds één van de populairste huisdieren. In Nederland alleen al telt men zo’n 1,6 miljoen katten, die liefdevol thuis worden verzorgd. Dat zo velen hebben gekozen vooreen kat in huis geeft al aan dat het dier gezelligheid met zich meebrengt en makkelijk te verzorgen is. ver dat zij na het overlijden werden gemummificeerd. Om hun geluk in het hiernamaals te verzekeren, begroef men er soms gemummificeerde mui zen bij en een schoteltje melk. Niet alleen in het Oude Egypte maar ook in de Romeinse, Japanse en vele an dere culturen werden katten bewon derd. Zij werden ook vaak als een sym bool van geluk beschouwd. Zo hadden de Chinezen een god van de landbouw in de vorm van een kat en Japanse zeelui namen katten mee aan boord als geluks- brengers die de stormdemonen op af stand moesten houden. En nog steeds worden witte of zwarte katten in vele landen beschouwd als geluksbrengers. RAMP GEBEURT BIJ STUKJES EN BEETJES Preventie tegen virusziekten Ten eerste zijn er natuurlijk de bestaan de kattenziekten waartegen u uw kat moet laten inenten. Dit zijn virusziek ten, waarvan de bekendste de ’Katte- ziekte’ en de ’Niesziekte’ zijn. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld die uw kat te gen deze ziekten kunnen beschermen. Het is verstandig jonge katjes zo snel mogelijk hiertegen te laten inenten. Een andere, minder bekende virusziek te, is Katteleukose. Leukose bij katten komt regelmatig voor en tot voor kort was hiertegen nog geen bescherming mogelijk. Maar onlangs is er een nieuwe entstof op de markt gebracht die katten beschermt tegen het zogenaamde leu- kemievirus FeLV. Dit leukemievirus kan het natuurlijke afweersysteem van de kat aantasten waardoor het dier extra gevoelig wordt voor allerlei andere ziek ten; men noemt deze ook wel de ’geas socieerde ziekten’. De kat door de eeuwen heen Door de eeuwen heen hebben mensen, rijk en arm, van katten gehouden en doen er ontelbare verhalen over deze dieren de ronde. De Egyptenaren waren de eerste be wonderaars van de kat; de oudste afbeel ding van een kat is gevonden in een Egyptisch graf en dateert uit ongeveer 2600 voor Christus. De kat werd in die tijd vooral vereerd als religieus object. De Egyptenaren geloofden dat één van hun góden zich wel eens in de vorm van een kat kon manifesteren. Maar ook als huiskat werd het dier op prijs gesteld, vooral als muizen of mol- lenvanger. De waardering ging vaak zo o 'j. 3 pa WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 JUNI 1986 Pieter van Vollenhoven: Meester in het verkeer. ■S Üif JAK Press - Rode Zee 46 -1503 TR Zaandim - Tel. 075-179394 schade van ruwweg 50 miljard gulden op hun geweten hebben. De aandacht voor de verkeersvei ligheid in Europa is bepaald geen overbodige luxe als men bedenkt RAM KRUIS HULP KENT «EEN «RENZEN Een groot aantal taken echter voert het Rode Kruis in eigen land uit. Het Rode Kruis korps bestaat uit zo'n 12.500 deskundige en getrainde vrijwil ligers. Hoewel hulpverlening bij rampen in eigen land centraal staat, is het korps jaarlijks direkt betrokken bij 15.000 maatschappelijke aktiviteiten. O.a. bij thuiszorg, gehandicapten- vervoer, sportwedstrijden, bloed- afname-avonden en welzijns- aktiviteiten. Een vaste staf van 35 personen plus 3.500 vrijwilligers maken het 5.500 jaarlijkse gasten, zoveel mogelijk naar de zin in de 3 grote vakantieprojekten van het Rode Kruis. Dat zijn het schip de J. Henri Dunant, Huize IJsselvliedt en Huize de Valkenberg. Daarnaast zijn er buitenlandse vakantietrips voor gehandicapten. Het telefooncirkel-projekt van het Rode Kruis verlost met name chronisch zieken en bejaarden via de telefoon uit hun isolement. Daarbij gaat het om ca. een miljoen telefoon gesprekken per jaar. De 12.500 vrijwilligers van de Welfare leggen jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoeken af aan de hulp behoevende medemens voorafleiding, kontakt en gezelligheid. De ruim 3.000 vrijwilligers van het Jeugd Rode Kruis maken jaarlijks meer dan 400.000 jongeren vertrouwd met de humanitaire doelstelling van het Rode Kruis, wat meer dan eens resulteert in suksesvolle hulpakties. Het Informatiebureau van het Rode Kruis geeft in oorlogstijd o.a. informatie over krijgsgevangenen en vermiste, gewonde en zieke burgers en militairen. De Radio Medische Dienst van het Nederlandse Rode Kruis is 24 uur per etmaal in de lucht voor medische adviezen aan zieke of gewonde sche pelingen. Waar ook ter wereld. Langs snelwegen en provinciale wegen, in de witte Porsches van de Rijkspolitie, bij benzinestations, en in mobiele ANWB-wegenwachtwagens en eerste Hulpposten zijn EHBO materialen en artsen-koffers aanwezig. Het Rode Kruis heeft zich ten doel gesteld, hiermede de vele miljoenen weggebruikers in geval van nood te kunnen helpen. Het Rode Kruis heeft zich altijd krachtig uitgesproken en ingezet voor de bevordering van het bloeddonor en orgaandonorschap. Jaarlijks staan ruim 500.000 donors zo’n 300.000 liter bloed af aan de Bloedbanken en Bloedtransfusiediensten van het Rode Kruis. Vanaf 17.00 uur wordt via opnamen uit het Londense Verkeersbegelei- dingscentrum en via live-verbindin- gen met Parijs, Brussel en het Roer gebied getoond hoe de ons omrin gende landen omgaan met het feno meen „avondspits”. In vredestijd o.a. informatie over bij een binnen- of buitenlandse ramp betrokken personen, en spoort het vermisten op. Omdat de boog niet altijd gespan nen kan staan, zorgen diverse arties ten voor de gewenste ontspanning. Zo wordt deze verkeersveiligheids- dag opgeluisterd door onder ande ren Mai-Tai, Frizzle Sizzle. Anita (ex-Dolly Dots), de Amerikaanse solozanger Kyle, Lori Spee, Cock Robin en Lesly Vaughn. Samen met Dominique en July (van de Guys en Dolls) zingen deze artiesten de spe ciaal voor deze dag gecomponeerde ..Traffic song" met de titel Don't Drive Drunk". Met medewerking van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt dit lied ter gelegenheid van het Europe se Jaar voor de Verkeersveiligheid op single uitgebracht. De opbreng sten hiervan komen ten goede aan de Stichting Nationaal Verkeersvei ligheids Fonds. Tijdens de tv-uitzen- ding wordt de video-clip van de Eu ropean Traffic Song een aantal ke ren vertoond. Ter gelegenheid van de „Europese Verkeersveiligheidsdag 1986" organi seren de BOVAG en de ANWB een extra „Motoropstapdag". die wordt gehouden op het circuit van Zand- voort. Hier kan iedereen, die dat wil 'ns geheel vrijblijvend kennis maken met de vele praktische en leuke kan ten van het motorrijden. Want, zoals de slogan van de motoropstapdagen luidt: „Motorrijden is plezier voor iedereen". De rijproef wordt volgens een vast programma afgewerkt. Tijdens de rit houdt de instructeur het rijgedrag van de chauffeur nauwlettend in de gaten en maakt aantekeningen op een spe ciaal testformulier,. structeurs deze lessen op de scholen gaan geven. Dit zouden bijvoorbeeld ook rij-instructeurs kunnen zijn, die een aanvullende opleiding tot „ver- keersdocent" hebben gevolgd. Inmid dels is hiervoor reeds een cursus ver- keersdocent ontwikkeld, waaraan toe latingseisen zijn gesteld. Zo moet de toekomstige verkeersdocent een psy chologisch onderzoek ondergaan. An dere toelatingseisen zijn het bezit van een rij-instructeursbewijs en het heb ben van ervaring in klassikaal theo- rie-onderwijs. De indeling van de lesstof omvat 34 lesblokken, die worden gegeven in 11 lessen van twee keer 50 minuten plus examentraining. De kosten voor de leerlingen worden geraamd op 150 gulden per persoon plus 35 gulden examengeld. Hierin zijn tevens de cursusboeken begre pen. Maar nogmaals: het hele plan ver keert nog in een experimenteel sta dium. Vorig jaar werd op 17 juni de eerste Nationale Verkeersveiligheidsdag gehouden. Via radio en televisie besteedde de AVRO ruime aandacht aan de vele acties die op die dag in het hele land plaatsvonden. Bovendien werden vanuit de studio’s en op diverse locaties tal van verkeersveiligheidsthema’s aangesneden en geld ingezameld voor projec ten op het gebied van de verkeers(on)veiligheid. Een rijproef voor ervaren automobilisten om fouten in hun rijstijl te ontdekken, georgani seerd door de BOVAG-COA-rijscholen, was één van de vele nuttige en leerzame activiteiten van deze dag. Al in 1984 bepaalde het Europese Parlement dat in 1986 de verkeersvei ligheid in alle landen van de Europese Gemeenschap extra aandacht diende te krijgen. Mevrouw N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat, gaf op 9 januari jl. in haar functie als tijdelijk voorzitter van de Europese verkeersministers in Den Haag het startsein voor dit „Europees Jaar voor de Verkeersveiligheid”. Gezien het succes van de eerste Nationale Verkeersveiligheidsdag en de voor heel Europa noodza kelijke bestrijding van het aantal verkeersongevallen, heeft de AVRO samen met tal van organisaties als de BOVAG en ANWB opnieuw een themadag gepland. Deze „Europese Verkeersveiligheidsdag 1986” vindt plaats op vrijdag 13 juni aanstaande. Evenals in 1985 is de opzet tweeledig: de schijnwerpers richten op de problematiek van de verkeers veiligheid, plus geld inzamelen voor onderzoekingen op het terrein van de verkeersveiligheid. In de loop van de avond presenteert Fred Oster een speciale verkeers- kwis, waarbij mr. Pieter van Vollen hoven aan het eind van de uitzen ding de prijzen uitreikt. Via speciale huiskamervragen kunnen de kijkers meedingen naar prijzen als eén vi deorecorder en fietsen. Zij moeten daartoe een extra gefrankeerde briefkaart inzenden. De opbrengsten hiervan komen, samen met de gaven op het speciale gironummer, ten goede aan een algemeen verkeers- educatieproject. Jongeren van 12 tot 20 jaar vormen één van de kwetsbaarste groepen verkeersdeel nemers. Als deze jongeren bepaalde risico volle sporten gaan bedrijven denk maar aan skiën, fietscross of ijshockey wape nen zij zich extra tegen mogelijk letsel. Daarentegen nemen zij dagelijks vrijwel onbeschermd en slecht voorbereid aan het met gevaren doorspekte verkeersspel deel. Tot op zekere hoogte is de slechte voorbe reiding van de jongeren op de verkeerspro blematiek te wijten aan het onderwijs. Ver- keersles hangt er op school maar zo’n beetje bij. De leerlingen krijgen voor dit vak geen cijfer op het rapport. Anderzijds denken de jeugdigen vaak te makkelijk over het deelnemen aan het verkeer en nemen zij in hun jeugdige enthousiasme soms onbezonnen risico’s. Tijdens de tv-uitzendingen rond de „Euro pese Verkeersveiligheidsdag 1986” is het eerste themablok gewijd aan de jeugd en het feit dat zij dikwijls onvoldoende voor bereid tot het verkeer worden toegelaten. In de studio vindt een gesprek met jonge ren plaats. Voorts vertoont de AVRO een toepasselijke documentaire. In het kader van de „Europese Ver keersveiligheidsdag 1986” organiseren de BOVAG-COA-rijscholen net als vorig jaar ook nu weer rijvaardig- heidsritten voor ervaren automobilis ten. Zo’n rijproef duurt circa 40 mi nuten. Hij bestaat uit een autoritje van ruim een half uur, gevolgd door een 5 minuten lange nabespreking met de instructeur. Men kan de rijtest op twee manieren afleggen: per eigen au to tegen betaling van 20 gulden of met de auto van een rijschool voor 40 gulden. Deelnemende rijscholen zijn herkenbaar aan een poster op hun bedrijfspand met de tekst: „Stap in voor de rijvaardigheidsrit” plus aan een soortgelijke kleine poster op hun leswagens. Na een introductie in de provincie Friesland wordt het rijvaar- digheidsproject nu ook in de rest van Nederland ingevoerd. Doorgaans kan men zo'n ingesleten handeling vlot afleren. Even ’n kwes tie van weten. En dan rijdt u weer geheel volgens de regelen der kunst. 18- jarigen. De verkeerslessen zouden kunnen resulteren in een examen, dat een certificaat geeft van „theoretische kennis”. Deze verklaring zou gelijk kunnen worden gesteld met het theo retisch examen voor het rijbewijs. Let wel: dit zijn nog slechts voorlopige plannen. De voorstellen behoeven nog allerlei goedkeuring van hoger hand. In de gedachtengang van de BO VAG-COA moeten bevoegde in- et Rode Kruis Helpt Bij natuurram- I pen en gewapende konfllkten waar ook ter wereld Dat kost I heel veel geld. Wereldwijd in 1985 - I bijvoorbeeld ruim I 750 miljoen gulden in 136 landen. Daarvan besteedde het Nederlandse Rode Kruis 33 miljoen aan hulpprojekten. dat er in ons werelddeel jaarlijks 55.000 verkeersdoden te betreuren vallen, 1,5 miljoen mensen bij verkeersongelukken gewond ra ken terwijl de vele ongelukken bij elkaar een totale economische Vaak zal de automobilist, die aldus „op herhaling” gaat, verrast zijn over de opbouwende kritiek van de instructeur. Terwijl hij/zij meent nor maal en volgens de voorschriften aan het verkeer deel te nemen, ontdekt de instructeur bepaalde ingeslopen gewoonten, die onjuist, onnodig en misschien zelfs wel onveilig zijn. Ruim 34.000 vrijwilligers en 300 beroepskrachten van de plaatselijke Rode Kruis-afdelingen, het hoofd bureau, de provinciale bureaus en de vakantieprojekten, organiseren, coör dineren en voeren alle aktiviteiten gezamenlijk uit. Fred Oster presenteert de verkeers- kwis waaraan de kijkers via speciale huiskamervragen kunnen meedingen naar mooie prijzen. Via het speciaal telefoonnummer 06-4114 kunnen kijkers de hele dag door met vragen en opmerkingen terecht in Studio 4 bij een AVRO- telefoonpannel, waarin deskundigen op het gebied van het verkeer en de Vorig jaar ontvingen de 484 plaatselijke afdelingen en het Hoofdbestuur gezamenlijk ca. 90 miljoen gulden. Dit bedrag werd als volgt besteed: 36 miljoen gulden aan voornoemde binnenlandse aktiviteiten; 33 miljoen gulden aan buitenlandse hulp; 20 miljoen gulden aan ondersteu ning en coördinatie van de plaatse lijke, provinciale, landelijke en internationale werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis. Voor 1 miljoen leden, 400.000 dona teurs en alle verdere sympathisanten van onze instelling ligt het door accountants ondertekende Financieel Overzicht van het Hoofdbureau ter inzage. Hiervoor kunt u terecht bij het Hoofdbureau in Den Haag of bij de Rode Kruis afdeling in uw woonplaats. Geef Gul Van 26 mei t/m 8 juni a s. houdt het Nederlandse Rode Kruis zijn Jaarlijkse inzamelingsaktie. Geef dan gul aan de kollektant die bij u aanbelt of maak een bedrag over met de acceptgirokaart die u ontvangt. j Het Rode Kruis kan niet zonder uw y hulp. Help ons helpen. Hartelijk dank. Tijdens de „Europese Verkeersveiligheidsdag 1986” behandelt de AVRO-televi- sie bloksgewijs een aantal hete verkeershangijzers. Om tien over vier ’s middags opent mr. Pieter van Vollenhoven, in zijn functie van voorzitter van de Stichting Nationaal Verkeersveiligheidsfonds (NVVF), deze speciale tv-uitzending op Ne derland I. Aan dit programma met de verkeersveiligheid als centrale thema werken voorts een keur van binnen- en buitenlandse artiesten mee. Ria Bremer, Karei van de Graaf en Fred Oster verzorgen de centrale presentatie. Achtereenvolgens komen diverse the ma’s aan bod, onderbroken door eni ge andere AVRO-programma’s. Het thema Jeugd en Verkeer haakt in op het gebrekkige verkeersonder- wijs en hoe de jongeren dientenge volge slecht voorbereid aan het ver keer deelnemen. Toerisme en Vakantieverkeer be steedt aan de hand van praktijkvoor beelden aandacht aan de mogelijke gevaren van een vakantiereis. Er worden twee gezinnen geïnterviewd die ooit tijdens de vakantie een onge val kregen; een derde familie wordt gevolgd, terug naar de „plaats des onheils”. De sinds een jaar verplichte Auto Periodieke Keuring (APK) geeft soms nog aanleiding tot misverstan den. In samenspraak met vertegen woordigers van de BOVAG en via een korte documentaire wordt het belang van deze keuring voor de staat van ons wagenpark uiteen gezet en wordt getoond hoe die keuring in zijn werk gaat. Beelden vanaf het circuit van Zandvoort laten zien wat er kan gebeuren als men met een technisch onvolwaardig voertuig rijdt. Op verkeersveiligheid zitting hebben, soortgelijke wijze worden eveneens de caravankeuringen belicht. Mi. Pieter van Vollenhoven, voor zitter van de Stichting Nationaal Verkeersveiligheidsfonds (NVVF). noemt de verkeersonveiligheid in ons land „onverantwoord” groot. Ondanks de in de jaren '70 inge voerde verbeteringen, zoals de bromfietshelm, de maximumsnelheid en autogordels valt er in ons land in het verkeer iedere 5 uur één dode, iedere 7 minuten één gewonde en gebeurt iedere halve minuut een on geval." zegt mr. Pieter van Vollen hoven. Minister Smit-Kroes meende bij de start van het „Europees Jaar voor de Verkeersveiligheid” na het noemen van de dramatische aantal len doden en gewonden, die het Europese verkeer jaarlijks als tol eist: „In normale gevallen zou je van een ramp spreken, maar onze samenleving doet dat niet omdat de ze ramp elke dag bij stukjes en beetjes gebeurt." - ■T C CD CD

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 7