KONINKLIJK GOUD VOOR H. VERHOEFF GO Rabobank O Boskoops orgel tien jaar oud Volgende week woensdagavond 11 juni komt weer met jeugdcursussen Heren 2 Bad-mini-ton groot succes Kabelkrant bundelt kracht TEL. O1 828-1 2828 van Fleyers kampioen Gasprijs verlaagd De Bonkelaar Heflbrug over de Gouwe ook ’s zondags open ’’Woensdrecht” Geldzaken nieuw ’vak’ voor schoolverlaters Landelijke organisatie Tien jaar EHBO Toneel TROUWAUTO’S GROEPSVERVOER ZIEKENVERVOER ROLSTOELVERVOER PAKKETVERVOER K TAXICENTRALE WADDINXVEEN Eetcafé Knikkers - igiis :^2NSD4.R4.Ti WJ86 GESPECIALISEERD IN: i Het Gouwe College houdt info-avond der Linden voor de heer Verhoeff. (Foto: Sjaak Een koninklijke onderscheiding van burgemeester C.M. van De Rabobankadviseur WADDINXVEEN - Bij Koninklijk Besluit is de heer H. Verhoeff uit Zoetermeer de ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud verleend. WADDINXVEEN - Het cultureel cen trum De Bonkelaar is op zoek naar vrij willigers voor de zomervakantie-activi- teiten. brengt opnieuw het eetcafé aan de Beukenhof onder de aandacht en wijst op nieuwe jeugdcursussen in hgt nieuwe seizoen. De kinderwerkgroep van De Bonkelaar heeft voor de zomervakantie-aktivitei- ten nog een aantal dingen nodig. ”Wie kan ons helpen aan oude schone lakens of lapjes en oude schone overhemden of schone emmers? Neem dan contact op met De Bonkelaar, tel. 17272 en vraag naar Ria van Dijk", aldus Joke van den Brink W ADDINXVEEN - Het tweede heren team van de Waddinxveense basketbal- vereniging Flyers is zaterdag kampioen geworden. Verslagen werd de andere kampioenskandidaat, Popeye 2 uit Bo degraven, met 46-59. Het kampioen schap van Flyers 2 betekent het vijfde kampioenschap voor de Waddihxveen- se basketbalvereniging dit seizoen. Flyers’ scores: Dirk Rijnsburger 17, Rob van de Vaart 14, Peter Zwamborn 13, Ronald van de Vis 8. Ton Baan 4. "captain" Frank Minnee 2 en Jasper de Rijke 1 pnt. Noteboom). Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. Op dinsdag 2 september zal in De Bon kelaar een toneeltheatercursus voor jongeren van 15 tot 21 jaar starten. De cursus zal iedere dinsdagavond zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur. De kosten per persoon zullen f. 20.- bedragen. Wat krijg je zoal in de cursus? Er komen zaken aan de orde als houding, mimiek, grime en uiteraard zul je met toneel aan de gang gaan. Daarnaast gaan jullie met de groep naar een andere toneelgroep een voorstelling bekijken. De cursus zal begeleid worden door Trudy Stadhou der. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een aantal leden van vredesorganisaties in Boskoop, Gouda, Reeuwijk en Wad dinxveen heeft zich verenigd in een regi onale coördinatiegroep om gezamenlijk te werken aan de campagne "Doe niet mee aan Woensdrecht". 199 ,iül9 2. nè aijir Flyers 2 en Popeye 2 deelden aan het slot van de competitie met elk twee ne derlagen de eerste plaats en waren daardoor beide reeds gepromoveerd. Er moest echter nog uitgemaakt worden welke vereniging de beker in zijn prij- zenkast mocht zetten en dat gebeurde zaterdag in Bodegraven Maar een heleboel cursisten gaan om het spel en niet om de knikkers weer de schoolbanken in. Vakken als talen of De cursus EHBO-jeugddiploma A. die weer gaat starten in De Bonkelaar, om vat beginselen van de eerste hulp, diver se verbanden aanleggen, hoe te hande len bij ongevallen in en rond het huis en beademing en bewusteloosheid. In elke les wordt een beetje theorie ge leerd Via oefeningen in groepjes van 2 of 3 anderen uit je groep leer je om zelf hulp te bieden aan de gewonde. Geke ken wordt dan wat iemand heeft, hoe je het beste hulp kunt bieden, wat de hulp inhoudt en waarom de hulp gegeven wordt. De theorie leer je ook via een cursus boekje, dat je krijgt. Daar staat alles overzichtelijk en duidelijk in beschre ven. Aan het einde van de cursus krijg je een examen. Je kunt dan het diploma Jeugd EHBO-A behalen. De cursus wordt gegeven in De Bonke laar. De nieuwe cursus zal begin sep tember starten op woensdagmiddag van 16.00-17.00 uur Kosten f. 20.- per per soon voor 15 bijeenkomsten inclusief examengeld en materiaal. Leeftijd: 11 tot en met 15 jaar. Streekvervoer Westnederland. De heer Verhoeff was in deze jaren steeds werkzaam op de administratie. Hij speelde een belangrijke rol in de di verse fusies, met name bij de begelei ding van de personele aspecten hiervan In 1980 werd de heer Verhoeff be noemd tot loon- en personeelsadmini- strateur van de vestiging van Westne derland te Delft. Sinds 1 januari 1985 was hij medewerker van de afdeling In terne Controle op het hoofdkantoor van Westnederland te Waddinxveen. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden was de heer Verhoeff van 1 januari 1976 tot 1 januari 1986 administrateur van Het Sociaal Fonds van Westnederland. Voorts was hij gedurende 10 jaren ou derling en scriba van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Zoetermeer De ere-medaille is aan de heer Verhoeff uitgereikt door burgemeester C.M. van der Linden tijdens de receptie op don derdag 29 mei ter ere van het feit dat de heer Verhoeff, werkzaam bij de NV Verenigd Streekvervoer Westneder land, op 1 juli na een dienstverband van 40 jaar gebruik zal maken van de VUT- regeling. De receptie vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van de NV Ver enigd Streekvervoer Westnederland aan de Hoogeveenseweg in Waddinx veen. De thans 55-jarige heer Verhoeff trad in 1946 op 15-jarige leeftijd in dienst van busonderneming "Citosa" te Zoeter meer. In 1947 fuseerde deze met auto busdienst "De Rijnstreek”. Vervolgens .resulteerde een fusie in de jaren '50 in het ontstaan van de NV Verenigd Alle dag-avondscholen gaan er van uit dat niets onmogelijk is. Is er vraag naar bepaalde vakken, andere lestijden of versnelde cursussen, dan springen ze daar onmiddellijk op in. Dankzij de coördinerende werkzaam heden van hun eigen landelijke organi satie, de VAN (een voor Nederland op onderwijsgebied unieke organisatie) bieden alle scholen hetzelfde onderwijs op maat, tegen dezelfde prijs, die door de overheidssubsidie bewust laagge houden kan worden. Geen wonder dat dit ook veel jongeren trekt die zich op de wat betuttelender gewone scholen minder thuisvoelen, of gezakt zijn voor hun examen en via een deelcertificaat hun diploma willen com pleteren. In principe bieden alle scholen een pak ket aan van zo’n 33 vakken, variërend van economie en Russisch tot textiele werkvormen, muziek en Fries, die in al le combinatiemogelijkheden tot op ie der niveau te volgen zijn. Ieder vak vergt ongeveer anderhalf uur school gaan en twee uur thuisstudie van de cur sist per week. Voor MAVO moet twee, voor HAVO drie en voor VWO vier jaar worden uitgetrokken, maar wie wil kan het ook sneller doen WADDINXVEEN - Het Gouwe College, de Waddinxveense vestiging van de Goudse dagschool voor volwassenen 'aan de Prinses Beatrixlaan, houdt volgende week woensdag 11 juni tussen half acht en half tien 's avonds een informatie- en inschrijfavond. Landelijk is er in die dagen in elke dagschool voor volwassenen een "open dag”. een kijkje in het inwendige van het in strument nemen. Mensen die zelf orgel kunnen spelen krijgen de gelegenheid ook eens achter het klavier plaats te ne men. Tijdens het open huis wordt er ook gespeeld door de Waddinxvener Gerard Akkerhuis, die bij de bouw van het orgel als adviseur optrad en het ope ningsconcert gaf. Tevens is er zaterdag een klein tentoon- stellinkje over orgels en orgelbouw te zien in de Gereformeerde kerk. Het in februari van dit jaar gestarte eet café in De Bonkelaar is iedere woens dag open van 17.30 tot 18.30 uur. Aan meldingen voor het eetcafé tot dinsdag 13.00 uur. Meedoen aan het eetcafé kost f.3,-, kinderen f.1,50. In het eetcafé kan men leren op eenvou dige wijze verantwoorde en gezonde maaltijden klaar te maken. Ook kunnen deelnemers, als zij dat willen, betrok ken worden bij het inkopen van de maaltijden. Voor de keuken zoekt De Bonkelaar nog een aantal deelnemers om te helpen de maaltijden klaar te maken (tijd 15.30-17.30 uur). Het eetcafé is de hele maand juni nog open. Voor inlichtingen kan men bpllen naar De Bonkelaar. tel 17272. Iedereen die overweegt een opleiding te gaan volgen, kan zich vrijblijvend ko men oriënteren. Wie al precies weet wat hij wil kan zich inschrijven Bij Het Gouwe College in Waddinxveen be- Het is nu precies 10 jaar geleden, dat de mogelijkheid voor volwassenen werd geopend om ook overdag onderwijs te volgen voor mavo, havo, vwo en meao. Een en ander leidde tot een enorme groei van wat toendertijd wel de moe dermavo werd genoemd. Van echte moedermavo's is nu eigenlijk geen spra ke meer. Op dit moment vinden jaar lijks ruim 130.000 volwassenen de weg naar het rijksgesubsidieerde dag- avondonderwijs. Mannen, en nog steeds verhoudingsgewijs veel vrou wen, bezoeken de meer dan 400 hoofd en nevenvestigingen van dag-avond scholen om op het onderwijsterrein iets in te halen, of omdat zij op zoek zijn naar een baan, danwel verder willen in het bedrijf of instelling waar ze al werk zaam zijn. De dag-avondscholen voor volwasse nen willen met hun informatieve dagen laten blijken dat ze rijk aan ervaring, jong van hart en vooral trendsetters op onderwijsgebied zijn. Vanaf het prille begin in 1929 hebben zij geprobeerd de snel veranderende maatschappij net een stapje voor te blijven. De moeder mayo, geïntroduceerd juist op het moment dat de vrouwen achter het fornuis vandaan kwamen, is daar het bekendste, maar eigenlijk niet eens het beste voorbeeld van In aanvang opgezet om alle voortijdige schoolverlaters, laatbloeiers en spij- thebbers een tweede kans en een com plete. afgeronde opleiding te bezorgen, heeft het onderwijs aan volwassenen er in de loop der jaren een grote taak bij gekregen. Dankzij de mogelijkheid om per vak op MAVO, HAVO. VWO en MEAO-ni- veau een zogenaamd deelcertificaat te halen, kan iedereen bepaalde leemten BOSKOOP - De gemeente Boskoop heeft de gasprijs voor het kleinverbuik verlaagd. Met ingang van 1 juli aan staande betaalt de Boskoopse consu ment 7,5 cent minder per kubieke meter aardgas. Dit voordeel zal door middel van een verlaging van het voorschotbe- drag. dat iedere verbruiker per maand betaalt, direct aan de verbruikers ten goede komen. Indien men dat wenst kan er ook een verrekening plaatsvin den aan het einde van het jaar 1986. Het college van burgemeester en wethou ders heeft de gemeenteraad al wel ge waarschuwd dat deze verlaging van de gasprijs voor de consumenten straks ge volgen gaat hebben voor de gemeente begroting. Het.rijk zal namelijk in 1987 minder geld aan de gemeente geven. G.J. Wechel. wethouder van financiën, becijferde dat deze korting voor Bos koop wel eens 45.000 gulden zou kun nen bedragen. Het is momenteel weer een bekend verschijnsel in het straatbeeld: de vlag- gestok die behalve met een wapperende driekleur is getooid met een - vaak enigszins sleetse - boekentas. Duizenden jongeren hebben met succes hun schoolexamen afgelegd en dat willen ze weten ook. Met het examenfeest sluiten ze een bepaalde periode af, maar tegelijkertijd staan ze ook aan het begin van een heel nieuw, meestal veel zelfstandiger leven. Een groot aantal schoolverlaters gaat op zoek naar een baan, anderen studeren door. Dit nieuwe leven kan voor jongeren betekenen dat ze van de ene op de an dere dag intensief met geldzaken te maken krijgen. Bijvoorbeeld als ze sala ris ontvangen, een uitkering of een studietoelage moeten aanvragen of op kamers gaan wonen. Het zelfstandig omgaan met een eigen budget is voor de meeste jongeren een nieuw 'vak’. Het gebruik van een eigen betaalrekening is één van de aspecten van het fi- nancieel-volwassen-worden’. Eigenlijk is het verstandig om met het openen van zo’n rekening niet te wachten tot het - bij het bereiken van de achttien jarige leeftijd - echt nodig is. Een jaartje ervaring opdoen voordat jonge re keninghouders hun geldzaken echt alleen moeten regelen, kan bepaald geen kwaad. Met opzet wordt hiervoor gesproken over het bereiken van de achttienjari ge leeftijd. Binnenkort wordt namelijk de nieuwe Wet op de Studiefinancie ring van kracht. Deze wet geldt voor alle ’18-plussers’, die een dagstudie volgen aan een door de overheid erkende opleiding (dus ook LAVO. MAVO, HAVO, VWO, LBO en MBO). De nieuwe Wet Studiefinancie ring stelt bepaalde regels voor het ontvangen van de overheidsbijdragen. Zo moeten studenten die in aanmerking komen voor een basisbeurs of een aanvullende financiering, beschikken over een eigen bank- of girorekening. Er worden geen gelden op de rekening van de ouders overgemaakt. Jongeren die bij ons een betaalrekening openen, kunnen rekenen op de juiste adviezen om zo snel mogelijk thuis te raken in geldzaken. Er is ook het nodige schriftelijke informatiemateriaal voorhanden, zoals de door de Rabobank uitgegeven Jongerenwijzer Deze brochure kan gezien worden als een soort mini-catalogus van voorlichtingsmaterialen die jongeren kun nen raadplegen als ze meer willen weten over financiële aangelegenheden. In de loop der jaren hebben overheids- en andere instellingen tientallen pu blicaties uitgegeven over dit onderwerp. In feite is er zoveel materiaal be schikbaar dat het soms moeilijk is om in de veelheid van folders en brochu res de uitgave te vinden die antwoord geeft op een concrete vraag. De Jon gerenwijzer vergemakkelijkt het zoeken door een omslagafbeelding en een korte omschrijving te geven van de inhoud van meer dan vijftig van dit soort publicaties en door te vermelden waar en eventueel tegen welke prijs de be treffende uitgave verkrijgbaar is. Een geactualiseerde editie van de Jonge renwijzer is gratis verkrijgbaar. Ook jongeren die de komende tijd op eigen gelegenheid naar het buiten land gaan, zijn bij de bank aan het goede adres. Natuurlijk kunnen ze er een reis boeken, een reisverzekering afsluiten en geld wisselen, maar ik doel hier met name op de 'Infogids Buitenland', die bij ons tegen gereduceerd ta rief te koop is. Dit boek van het Bureau Internationale Jongeren Kontakten omvat meer dan 200 pagina’s nuttige informatie over vakantie, vakantie werk en studie buiten onze landsgrenzen. staan mogelijkheden voor MAVO eri HAVO. Men kan een volledige MA- VO-opleiding volgen, maar studie per vak is eveneens mogelijk. Behalve de gewone vakken, zoals talen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiede nis, economie en biologie zijn er ook mogelijkheden in de creatieve richting tekenen en textiele werkvormen. Er be staat zelfs de gelegenheid in te schrijven voor maatschappijleer. Natuurlijk is het mogelijk om de lessen op Het Gouwe College in Waddinxveen te volgen in combinatie met lessen op andere afdelingen van Het Gouwe Col lege. Er zin vestigingen te Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. Mensen die in Waddinxveen een HA- VO-opleiding (bovenbouw) willen vol gen. kunnen kiezen uit drie vakken: Ne derlands, Engels en tekenen. Deze op leiding start het komend cursusjaar voor het eerst als twee-jarige opleiding. Het Gouwe College speelt hiermee in op de toenemende vraag naar snelle cursussen en opleidingen. Alle informatie over de studiemogelijk heden bij het Gouwe College kan gratis worden aangevraagd bij de centrale ad ministratie, Van Hogendorpplein 39 in Gouda, telefoon 01820-25144. BOSKOOP - Dit jaar is het tien jaar ge leden dat er in de Gereformeerde Kerk aan de Zijde in Boskoop een nieuw or gel geïnstalleerd werd. Het orgel werd gebouwd door de Boskoopse orgelma ker Louis J. Kramer. Om dit jubileum te vieren zal er zaterdag 7 juni in het kerkgebouw open huis zijn. Het orgel wordt dan gedemonstreerd door de bouwer en zijn broer, de orga nist Ben Kramer. Ook mag men die dag in zijn opleiding met een paar uur studie handvaardigheid blijken in de praktijk en schoolgaan per week aanvullen. Juist die vorm van onderwijs bleek een gat in de markt. De doelgerichte lessen, op niveau gegeven door vakbekwame leraren, leiden in snel tempo op voor of ficieel erkende diploma's: ideaal voor iedereen die met bijvoorbeeld informa tica, economie of Spaans op zak, zijn kansen op een baan met sprongen ziet stijgen. WADDINXVEEN - Zaterdag heeft de badmintonclub Florida het jaarlijkse schooltournooi georganiseerd. Dit jaar was het op een geheel andere leest dan voorgaande jaren. Was het eerst een af- valtournooi met uiteindelijk een win naar in diverse leeftijdsgroepen, nu was er van een competitie element geen sprake. De ervaring die Florida afgelopen jaar heeft opgedaan met het bad-mini-ton (badminton voor 6-8-jarigen) heeft ze goed in dit schooltournooi kunnen ver werken. Zo werd het tournooi dit jaar niet voor de groepen 6, 7 en 8 (klas 4. 5 en 6) georganiseerd maar voor de groe pen 3, 4 en 5 (klas 1, 2 en 3). Allereerst werd er begonnen met een warming-up. Alle kinderen deden daar enthousiast aan mee en toen alle spieren los waren kon het badminton beginnen. Maar er werd niet echt ’’gebadmin tond", want op alle banen was een spel uitgezet. Echter alle spelletjes hadden wat met een racket en een shuttle te ma ken. Zo was er een "shuttle-race", een hindernisbaan, een "ring-serveer” baan enz. Alle spelletjes worden gebruikt in het bad-mini-ton en hebben als doel om bijv, de motoriek en coördinatie van het kind te verbeteren. De schoolkinderen (125 in totaal) moesten het gehele cir cuit doorlopen en konden bij de diverse onderdelen punten behalen. Maar uit eindelijk ging het niet om de punten, want meedoen was belangrijker dan winnen. Vele vrijwilligers van Florida (junioren en senioren) waren aanwezig om alles in goede banen te leiden. Na twee en een half uur verlieten de kinderen nog ent housiast over alles de sporthal de Sniep. Bij de uitgang kregen ze allemaal nog een vaantje als herinnering mee, wat ook zeer in de smaak viel. Vele kinde ren reageerden blij verrast op deze ge ste; "Oh. krijgen we allemaal een prijs? Wat leuk!" En ook de ouders spraken zeer tevreden over een goed georgani seerd evenement. Landelijk wordt deze campagne ge coördineerd door het BIVAK, Breed Initiatief voor Verdergaande Akties te gen kruisraketten. Het doel van de cam pagne is het besluit tot plaatsing van de 48 kruisraketten in Woensdrecht on gedaan dan wel onuitvoerbaar te ma ken. Daartoe wordt aan zoveel mogelijk or ganisaties in de Nederlandse samenle ving een "besmetverklaring" gevraagd. Dit is een verklaring dat men op geen enkele wijze te maken wil hebben met bedrijven die direkt of indirekt mee doen aan de bouw op de basis in Woens drecht. Zo'n verklaring kan bijv, afgegeven worden door ondernemingsraden, ge meenten, bewonersorganisaties, wijk- groepenmedezeggenschapscommis sies, bedrijfsledengroepen, individuele personen (consumentenboycot) en be drijven zélf. Zo moet er een klimaat ontstaan waarin het onfatsoenlijk wordt om werk te gaan verrichten aan de basis in Woensdrecht. Vorige week maandag heeft de regiona le coördinatiegroep een verzoek om bij val en ondersteuning gericht aan de plaatselijke afdelingen en de distrikten van de diverse bonden in deze regio. Het ligt in de bedoeling om de campag ne 'Doe niet mee aan Woensdrecht" te- samen met deze bonden in de regio te gaan voeren. De eerste minuten van de wedstrijd wa ren voor Popeye, zij profiteerden van de nog niet goed functionerende Flyers- defensie terwijl aan de andere zijde Fly ers het wat forceerde in haar aanval en dus moeite had te scoren Aldus werd het 14-6 voor Popeye. Na een time-out voor Flyers kwamen de Waddinxveners evenwel toch in de wed strijd en dankzij de aansluitingstreffers van Ton Baas kwam Flyerseven later op gelijke hoogte. In het kielzog van Flyers "man van de wedstrijd Rob van de V aait nam Flyers de overhand en pakte zij de leiding. Bij rust stond het 29-33 voor Flyers. De tweede helft was geheel en al voor Fivers. Door Flyers uitstekende 1-2-2 zóne verdediging kwam Popeye nage noeg niet meer tot scoren Flyers daar entegen kwam middels rustige, vaak ge woon goed uitgespeelde aanvallen wel tot de nodige scores en het verschil groeide tot 18 punten Daarna, de over winning al ruikende, verslapte Flyers iets maar met een eindstand van 46-59 voor Flyers was het gebeurd en was Fly ers, gecoached door Frank Posthumus, kampioen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Al le bruggen en sluizen in de belangrijkste vaarroute tussen het Deltagebied en het Ijsselmeer, de "staande mastroute”, zullen van 1 juni tot 1 september op zon en feestdagen worden bediend. Hierd oor kunnen alle recreatie vaartuigen, ongeacht de hoogte, het hele zomersei zoen gebruik maken van deze "open vaarweg". Dit is het resultaat van over leg tussen de provincies Zuid- en Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Nederlandse Spoorwegen en de ge meenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn. Voor de provincie Zuid-Holland bete kent dit dat nog drie provinciale brug gen over de Gouwe en de Heimans- of Woudwetering op zon- en feestdagen zullen worden bediend. Het gaat om de Coenecoopbrug in Waddinxveen en de* hefbrug in Alphen aan den Rijn (Gouw-" sluis) over de Gouwe en de 's Mole-^ naèrsbrug in Alphen aan den Rijn over de Heimans- of Woudwetering Provin ciale brugwachters zullen de bruggen tussen 10.00 en 18.00 uur bedienen. Al eerder had de provincie besloten de provinciale hefbruggen over de Gouwe in Waddinxveen en Boskoop van 16 april tot 16 oktober op zondagen open te stellen. De zondagsbediening op de staande mastroute is een proef; een eva luatie na twee of drie seizoenen moet uitwijzen of deze regeling definitief wordt. voor velen een leuke en toch geheel vrij blijvende vrijetijdsbesteding te zijn. Ook het gilde der leraren heeft zich aan de hoge vlucht die het volwassenen-on- derwijs genomen heeft, aangepast. Was lesgeven aan volwassenen vroeger een bijverdienste, nu is het een vak op zich geworden. Wie lesgeeft op een dag/ avondschool, heeft daar speciaal voor gekozen. Met als gevolg kwaliteitsvol onderwijs, gericht op de eigen verant woordelijkheid en de zelfstandigheid van de cursist. Daarbij wordt er reke ning mee gehouden dat zijn of haar tijd krap bemeten is. want de meeste leer lingen hebben naast hun studie andere bezigheden. De warming-up bij het bad-mini-ton Sportweek-tournooi van Florida. (Foto: P.A.M. Kleiweg). SE -X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 9