Rooms Katholieke school gaat Kardinaal Alfrink heten OF VERKOPEN? den •Cm L HUIS TE KOPEN 5 HANDJE-KONTANTJE-DAGEN BIJ VERBAKEL MODE. Verbakel mode NU 379,- L. J. W. Lazaroms benoemd tot directeur Kabelkrant Feestvloot doet hefbrug Waddinxveen woensdag aan Albert Heijn gaat drie dagen dicht NU OOK ’s ZONDAGS WACHTEN VOOR HEFBRUG Stokbrood" ATTENTIE: LIFE-MUSIC Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR? Café ”De Eendekooi” «s PHILIPS AUTORADIO’S VAN 15 TOT 25% KORTING Nieuwsblad Onafhankelijk elke werkdag 07.00-19.00 uur U overweegt een Kardinaal Alfrinkschool W. C. van der Eijk Lokatie Gouwebrug Ouder werkgroep Fotowedstrijd QE KONTANT IN DE HAND! g wZb*" Wees er dus snel bij, want op op. Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 DORPSTRAAT 33 TEL. 01828-12218 graag tot uw dienst ALS WIJ HET I 1 WADDINXVEEN Aanvang 16.00 uur WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Deze week is er bij Verbakel op DO.-VR.-ZA.-DI.-WOE. een geweldige surprise. Bij elke 100.- gulden aankoop op afdeling dames- heren- en kindermode, ontvangt u Het Echte Franse Aan het winkelende publiek van de dorpskernwinkels. Om teleurstelling te voorkomen, maken wij u erop attent dat wij nog slechts 100 stuks handdoeken van Boskoop hebben en op op wyk. zuip PLAS j Aantal lokalen ALLEEN 14 JUN11986 b;i^ 33 Li VANWEGE DE REGEN TIJDENS BRADERIE HERHALEN WIJ NOG ÉÉNMAAL ONZE AANBIEDING A.S. ZONDAG Het is niet elke dag vaderdag. Vandaar dat u nu bij ons een hele serie leuke en vooral ook kwalitatieve kadosuggesties vindt. Want ook voor vaderdag hebben we precies wat u zoekt. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 •a’i VOORBEELD: DC 550 VAN 599,- s .1 WOENSDAG 11 JUNI 1986 PERSONEEL KORENAKKER r N Jongens- en mannenmode Boskoop. Dorpsstraat 20. Tel. (01727) 25 20 V V WADDINXVEEN/DEN HAAG - Allerwege is gunstig gereageerd op de proef van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland om een weekeindbe- diening in te voeren voor de Waddinxveense hefbrug. Ook andere provin ciale bruggen in de omgeving (Ter Aar, Nieuwveen, Leidersorp en Al- phen aan den Rijn) zullen in het weekeinde omhoog kunnen voor de re- creatievaart. Kardinaal Alfrink School De aktie geldt uitsluitend voor de afdeling dames-, heren- en kindermode en bij kontante betaling, en op dezelfde dag van aankoop. Deze goederen kunnen niet worden geruild. Zoutmansweg 17 - Reeuwijk MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN de votre Vrai Boulanger’ Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000. Elke donderdag koopavond. DdNVM Het ministerie van Onderwijs heeft voor de R.K.-basisschool goedkeuring EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Weekblad voor Waddinxveen KABELKRANT WADDINXVEEN verleend voor het plaatsen van 2 nood- lokalen. De belangstelling voorde nieu we school is echter zo groot, dat bij aan vang van het nieuwe schooljaar gestart zal worden met 3 groepcombinaties, te weten groep 1-2,3-4 en 5-6. Het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onder wijs Sint Victor heeft inmiddels plaat sing van het derde lokaal aangevraagd. GERT HUIZÉR de echte bakker Ziaöcadeil -Tö 01828-12354 Wrwe>ga«r>i Gmensvoocde 8 Tei 01828-12382-Waddraveen Staensmgw 115 - Gouda Tei. 01820-15132 vaarthoogte is zowel in het belang van de beroepsscheepvaart als van de grote recreatievaart beslist nodig. Ter illu stratie hiervan hebben wij een overzicht van scheepvaart hoger dan 24 m. bijge- voegd. Teneinde te voorkomen, dat in de uit voering van dit zeer belangrijke werk ter opheffing van het knelpunt Gouda- Moordrecht oponthoud zal optreden, als gevolg van de door de voorgenomen beperktere hefhoogte nodige bezwa renprocedure op grond van genoemde verordening en mogelijke andere be zwaren - of beroepsprocedures, hebben GS een bijdrage toegezegd. Deze bij drage betreft de meerkosten van de te bouwen brug met en hefhoogte van ma ximaal 34 m. in plaats van 24 m. Door NS zijn deze meerkosten geschat op 1 miljoen gulden. WADDINXVEEN - De goedkeuring van het ministerie van Onderwijs voor het plaatsen van noodlokalen en het optimisme bij het gemeentebe stuur dat ze voor de start van het nieuwe schooljaar geplaatst kunnen zijn, geeft eindelijk zekerheid over het hoe en wanneer van 2 nieuwe basisscho len in de wijk Zuidplas. De Rooms-katholieke basisschool in de wijk Zuidplas zal de naam van Kardi naal Alfrink dragen; een man die zich net name voor de positie van de jeugd binnen de Rooms-Katholieke Kerk sterk heeft gemaakt. Bekend is hij voor al om zijn jarenlange voorzitterschap van de vredesbeweging ”Pax Christie”. De Kardinaal Alfrinkschool is. naast de wijkschool Sint Jozef, de Sint Paulus school en de Mgr. Bekkersschool, de vierde school die ressorteert onder de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint Victor. De school voor prot. Chr. Onderwijs zal vernoemd worden naar Koningin Be atrix zoals het Weekblad reeds publi ceerde. Deze naam is voorgesteld door de voor lopige ouderraad in de wijk Zuidplas en door het bestuur van de vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs te Waddinxveen volledig ondersteund en overgenomen. Tot directeur van de Koningin Beatrix- school is inmiddels benoemd de heer W.C. van der Eijk. Momenteel is hij ad junct directeur van de De Savornin Lohmanschool te Waddinxveen, dus binnen de vereniging en voor veel ou ders geen onbekende. Hetgeen ook geldt voor de reeds benoemde groep- sleerkracht mevrouw G. Liberg, mo menteel werkzaam op de Koningin Juli- anaschool. Uit de voorlopige opgaven van de leerlingen kan worden opge maakt dat gestart kan gaan worden met de groepscombinatie groep 1-2, groep 2-3 en groep 4-5. De ouders die reeds eerder hebben be richt dat zij interesse hebben voor de prot. Chr. School zullen worden uitge nodigd op de voorlichtingsavond welke wordt gehouden op 19 juni om 20.30 uur in de gemeenschapsruimte van de Ko ningin Julianaschool. Op deze avond zal voor zover mogelijk de groepsindeling worden bekend ge maakt. Het is goed mogelijk dat gestart gaat worden met 3 groepsleerkrachten waarbij de verdeling dan kan zijn groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6. Ook andere belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. De ou ders in de voorlopige ouderraad van de wijk Zuidplas werken hard aan allerlei activiteiten welke nodig zijn om de nieuwe school van start te laten gaan. De ouderraad bestaat uit: J. Hagoort, R. de Graafweg 228, Delft tot 23 juni, met ingang van 23 juni: Vlasakker 13, tel. 10388; A. van Hattum, De Akker 37, tel. 16428; W.J. van Helden. Fa- zantdreef 57, tel. 15734; M.D. Jansen. Eksterdreef 4, tel. 16867; H. Joling, Graanakker 86, tel. 12191; K. Nederlof, De Akker 35, tel. 13663. Daarnaast zal het assortiment zijn ver groot terwijl er voor vlees, kaas en bloe men bedieningsafdelingen zijn inge richt. Tevens zijn er, om een snellere doorstroming te bevorderen, twee kas sa’s bijgeplaatst. 4 IJSERMANWEG^=5± 14, tel. 16524. De definitieve gebouwen voor de beide scholen zijn geprojecteerd in het cen trumgebied van de wijk Zuidplas. De verwachting is dat deze gebouwen bij het aanvang van het nieuwe schooljaar 1987/1988 gerealiseerd zullen zijn. De noodlokalen worden geplaatst naast de definitieve lokatie. Vadermaa gezien worden wijk en de oprichting van de ouderver eniging. Ze zijn ook nauw betrokken bij het overleg met officiële instanties en bij de aanstellingsprocedure van het personeel. Leden van de werkgroep van de Kardi naal Alfrinkschool zijn: Richard Perd- on, De Akker 67, tel. 16263, Maarten Kleinhoonte, Koekoekdreef 19, tel. 19918, Leo van Dorp, De Akker41, tel. 15095. Marjan Wiepking. Bonenakker 1 Deze maatregelen over brugbediening sluiten goed aan op de proef met de weekendbediening van de twee hef- bruggen over de Gouwe, in Waddinx veen en Boskoop (op zon- en feestda gen tussen 10.00 en 18.00 uur). De Gou we maakt deel uit van de vaarroute tus sen het Ijsselmeer en het Deltagebeid; de zogenoemde ’’staande mastroute”. Voor deze route vindt onderzoek plaats naar de beste mogelijkheden van week endbediening. De provincie wil voorts aan de Neder landse Spoorwegen één miljoen gulden geven voor het bouwen van een nieuwe spoorbrug over de Gouwe in Gouda, teneinde een maximum doorvaarthoog- te van deze brug van 34 meter in ge opende stand te verkrijgen. Uit een telling is gebleken dat vorig jaar zo’n 50 schepen van meer dan 24 meter over de Gouwe zijn gevaren. Het gaat hier om heibakken, zeilkippers, jach ten, driemasters, tjalken, klippers en kraanschepen. Zoals bekend wordt voor 200 miljoen gulden de spoorbrug over de Gouwe in Gouda door de Nederlandse Spoorwe gen vervangen. Bij het verzoek om ont heffing op grond van de Verordening scheepvaartbelangen Z-H hebben NS een maximum doorvaarthoogte in gehe ven stand voorgesteld van 24 m. ”Wij menen, dat deze hefhoogte dient te worden gesteld op 34 m. aangezien ook de andere over deze belangrijke vaarroute aanwezige bruggen minimaal deze hefhoogte hebben. Teneinde een langdurige bezwarenprocedure te voor komen, hebben wij aan NS meegedeeld in principe bereid te zijn een maximale bijdrage van f. 1.000.000,- toe te ken nen in de meerkosten van de brug. Dit alleen indien het rijk definitief niet be reid zou zijn deze kosten te dragen”, al dus de provincie. In eerste instantie dachten NS aan een brug met twee doorvaartopeningen, waarvan er slechts één ophaalbaar zou zijn met een doorvaartwijdte van 14 me ter en een doorvaarthoogte in gesloten stand van 7 m. Hierbij zou de door vaarthoogte in opoen stand weliswaar onbeperkt zijn, maar zou de verwer kingscapaciteit mede door slechts één brugopening per dag door te laten vaar tuigen onvoldoende zijn. Bovendien zou dit uit veiligheidsoverwegingen zeer oftgewenst zijn, omdat dan vlak bij de brug de beroeps- en recreatievaart el kaar tweemaal zouden moeten kruisen. Naderhand hebben NS besloten de brug uit te voeren als een hefbrug met een doorvaartwijdte van 25 meter, een hef hoogte van 24 meter en een doorvaart hoogte in gesloten stand van 7 meter. Deze brug is volgens NS aanzienlijk duurder dan de in de eerste instantie voorgestelde brug. Voor de scheepvaart zou deze brug - gelet op de doorvaart hoogte in gesloten stand van 7 meter en een doorvaartwijdte van 25 meter - in elk geval een verbetering betekenen. In hun verzoek om ontheffing op grond van de verordening scheepvaartbelan gen Zuid-Holland voor de bouw van de brug zijn NS derhalve uitgegaan van en maximum doorvaarthoogte in geopen- ernstige beperking van deze belangrijke vaarroute tussen het Deltagebied en het Ijsselmeer, aangezien de bestaande bruggen over deze route een doorvaart hoogte kennen van 34 m. Deze door- Tot directeur van de Kardinaal Alfrink school is inmiddels benoemd dhr. L.J.W. Lazaroms uit Moordrecht. Dhr. Lazaroms is geen onbekende bin nen het Waddinxveens basisonderwijs omdat hij daarvoor directeur was van de Sint Paulusschool aan de Jacob Cat- slaan. Dhr. Lou Lazaroms is 36 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Sinds 1 au gustus 1979 is hij in dienst van de Stich ting voor Katholiek Onderwijs Sint Vic tor, eerst als hoofd van de lagere Sint Paulusschool en sinds 1 augustus 1985 als directeur van de basisschool Sint Paulus. Zijn opleiding genoot hij aan de kweekschool te Sittard en voor hij naar Waddinxveen kwam was hij werkzaam als hoofdonderwijzer aan de R.K.-Ba sisschool ”De Lusthof” te Voorburg. Op de advertentie voor aanvullende groepsleerkrachten zijn inmiddels niet minder dan 125 reacties èitmengeko- men. Aan de selectie hiervan wordt hard gewerkt. Sinds een aantal weken is een ouder- werkgroep aktief om het stichtingsbe stuur bij te staan. De werkgroep is voor al aktief bij het verwerken van de aan meldingen voor de Kardinaal Alfrink school, het verstrekken van direkte in formatie aan bewoners van de nieuwe WADDINXVEEN - De verbouwing en vergrote vestiging van Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein gaat vol gende week drie dagen dicht om het laatste karwei te kunnen uitvoeren, waardoor de AH-verbouwing ten einde is. Donderdag 19 juni is het geheel ver anderde filiaal weer voor het publiek geopend. De feestelijke heropening is die morgen om tien uur. Vanaf diè dag zal de winkel vergroot en gemoderniseerd zijn, waardoor de di verse artikelgroepen qua ruimte beter tot hun recht komen en de goederenop stelling een overzichtelijker aanzien krijgt. -HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBÉRGTPËULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 45e JAARGANG - Nr. 1980 |r,.y. na WADDINXVEEN - De salonboot Ko ningin Juliana en een aantal oude tjal ken doen volgende week woensdagmid dag om drie uur Waddinxveen aanAan boord bevinden zich onder meer het college van Burgemeester en Wethou ders van dit Gouwedorp en de Zuidhol- landse verkeersgedeputeerde T.F.J. Jansen (VVD). De feestvloot heeft on der meer te maken met heer 50-jarig be- staan van de hefbrug over de Gouwe. Directe aanleiding voor de tocht van Gouda naar Boskoop en vervolgens naar het eindpunt in Woubrugge is de officiële opening van de bruggen over de Julianasluis in Gouda. Beide brug gen zijn sinds dik een jaar vernieuwd. Het verkeer maakt er al weer volop ge bruik van. Voor het realiseren van dit project is 5,7 miljoen gulden uitgege ven. Provinciale Waterstaat heeft deze ge beurtenis echter ook aangegrepen om het 50-jarig bestaan van de hefbruggen over de Gouwe in Waddinxveen en Bos koop te gaan vieren. Op woensdag 18 juni gaat ook een fotowedstrijd met de hefbrug als onderwerp van start, nadere bijzonderheden hierover volgen later. De brug in Boskoop zal die week wor den versierd met vlaggetjes, terwijl oqk de omgeving een feestelijk karakter krijgt. Na de opening van de nieuwe sluis in Gouda vertrekt een gezelschap genodigden, waaronder de betrokken colleges van B. en W. en vertegenwoor digers van de provinciale Waterstaat en griffie, per boot in de richting Waddinx veen. Het gaat hierbij om de salonboot Koningin Juliana. Men vertrekt om 14.00 uur en de aankomst in Waddinx veen is om ongeveer 15.00 uur. Hier wordt even gestopt, waarna de vaar tocht wordt voortgezet naar Boskoop. Het gezelschap gaat hier met de brug omhoog om te worden gefotografeerd. Wat later vertrekt het gezelschap naar Woubrugge, waar het eindpunt is. Hoogstwaarschijnlijk zullen ook de Boskoopse winkeliers het bezoek aan Boskoop aangrijpen om zich te manifes teren. Mogelijk volgen later dit jaar meer festiviteiten rond de hefbrug, die dit jaar 50 jaar oud is. Uit 50 jaar oude notulen, afkomstig uit het archief van de Provinciale Waterstaat, blijkt dat de opening heeft plaatsgevonden op woensdag 7 oktober om 08.00 uur. De opening is verricht door de hoofd-inge- nieur L.T. v.d. Wal, in het bijzijn van Burgemeester en Wethouders en verde re bij de werkzaamheden betrokken ambtenaren van de provincie en de ge meente. In het 50 jaar oude verslagje is ook opgenomen dat de winkeliers om 16.30 uur in het gemeentehuis in ’’brug winkelweek” van de helling lieten lo pen. "Door een sjouwer werd voortgeg- de stand van 24 m. Dit zou echter’ aan met het bijstraten achter de los wal”, aldus de slotzin van de betreffen de notulen, als om aan te geven wie er weer de klos was toen andere aan het feesten waren. txsofèj j) ofseoboar cjroeoS Het centrumplan van Zuidplas, met tegenover de Korenakker de lokatie voor 2 nieuwe basisscholen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1