OF VERKOPEN? NIEUW! GRANDIOZE Hoe u ook op vakantie gaat VAKANTIE-AANBIEDING 29.95 NS dreigen met sluiting overweg HUIS TE KOPEN l 0.49 0.99 Eerst alles*goed regelen bij de Rabobank O ELKRANT Burgemeester: Wij zijn bezig het beleid om te bouwen Van Peppelhorst en Wilgenhorst TRAININGSPAKKEN en JOGGINGPAKKEN KA WADDINXVEEN C. VAN BERKEL Stokbrood ^MASSA ^SPORT Nieuwsblad BASIS MARKT NIEUWE ^AARDAPPELEN^ DOREE en GLORIA Onafhankelijk Kindermaten: 104 t/m 176 Assortie kleuren Adviesprijs: 69- Alléén deze week Tunnel SCHOOLBOEKEN BOEKHANDEL VELDWIJK U overweegt een Vraagt geheel vrijblijvend advies Kees Dijkshoorn In gebreke Zwembad Sty bronwater PROJEKT EN WONINGSTOF- FERING h DOUANE Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 apijtservice ALS WIJ HET A Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Denkt u aan het verbouwen van uw woning;, dakkapel of nieuwe kozijnén? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 Het Echte Franse (i DANSSCHOOL WADDINXEEN Staringlaan 19, Waddinxveen Tel. 01828-16000 RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg-Oost 161 Bijkantoren WADDINXVEEN - De eentonige woonwijk Zuidplas, ver ontschuldigingen van het gemeentebestuur voor het driemaal dichtgaan van het openluchtzwembad in deze zomerse weken en een snelle afhandeling van een 20-tal agendapunten. Dat was de oogst van de vorige week woensdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering, die zo’n anderhalf uur duurde. Buitenlands geld, reisverzekeringen, reis- en/of Eurocheques, hulpverlening in het buitenland. VAKKUNDIGE KC VLOER VERWENNERS Weekblad voor Waddinxveen 42e JAARGANG - Nr. 1983 PvdA blijft Zuidplas Huurders naar kantonrechter Nesse 32, Waddinxveen 1 puoih WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE NESSE 40-44 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448-10126 Sinds enkele weken is nu in verband met de aanleg van een tunnel in de Noord- ringdijk een tijdelijke spoorwegover gang in gebruik, waarvan gemotori seerd verkeer gebruik mag maken met een lengtebeperking van 9 meter en een gewichtsbeperking van 10 ton. Deze beide bepalingen worden regelmatig In reactie op de opmerkingen van de NS hebben zowel het Industrieel Contact Waddinxveen (ICW), waarbinnen het Waddinxveense bedrijfsleven zich heeft georganiseerd, als de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol- land zich gericht tot het bedrijfsleven in Waddinxveen-Zuid om sluiting van de tijdelijke spoorwegovergang te voorko men. Maximaal 10 flessen per klant Geldig t/m zaterdag 4 juli. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa doen van ondernemend Waddinxveen. Marie Boere sprak van teleurstellende opmerkingen. Hij veronderstelde dat het voormalige christen-democratische raadslid nog nooit met een werkloze heeft gesproken. 9 có De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 3VON B «U2M ■00-^1 M Enn= -2741 ma waddinxveen 01828-13822 devotee Vrai Boulanger” gpfrw,. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 GERT HIJIZER de echte bakker Zu.dkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382- Waddinxveen Statensingel 115 Gouda Tel 01820-15132 In de gemeenteraadsvergadering is ook afstand genomen van uitspraken van oud-CDA-raadslid Kees Dijkshoorn. Deze had als secretaris van het Indu strieel Contact Waddinxveen betoögd dat er niet meer werkgelegenheid in Waddinxveen behoefde te komen, want het was al moeilijk genoeg bestaande vacatures te vervullen. CDA-raadslid Jan Hielema en PvdA-raadslid Marie Boere distancieerde zich van deze op merkingen en hoopten dat ze niet repe- sentatief waren voor het denken en WOENSDAG 2 JULI 1986 beraal zich af. Hij meende dat deze zwembadpolitiek geen goede zaak was voor het publiek en haaks stond op een beleid dat er op gericht is het zwembad aan meer bezoekers te helpen. ”Wij hadden onvoldoende rekening ge houden met de mooie zomerse dagen die juni al kan hebben”, aldus de wet houder, die er ook nog even op wees dat het zwembad er ook is voor de sport. Maar het is waar dat in de zomer het pu bliek ruim baan moet krijgen om een duik in het water te kunnen nemen en daarom betreurde hij sterk de gang van zaken. ”Dit overkomt ons niet meer”, betoogde de christen-democraat, die over de hoofden van de gemeenteraad sleden heen de bevolking excuses aan- bod voor het sluiten van het zwembad voor verhuur aan derden. Ballroom- en Latijns-Amerikaans dansen, oude dansen en rock and roll. Speciale clubs voor: kinderen, jongeren, paren en 60+-ers. Wij geven 7 avonden per week les. Keuze uit verschillende avonden en altijd mogelijkheid tot inhalen. Onze zaal heeft een vrije dansoppervlakte van 180 m2 (20 x 9 m). Inlichtingen of inschrijven vanaf heden per telefoon of aan de zaal: maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Folder op aanvraag. Iedere zaterdag vrij dansen van 20.30 tot 23.30 uur, ook voor introducees (vanaf nader te bepalen datum). NOORDEINDE 102 WADDINXVEEN <èsssssssssssssssssssssss ’’Daar Bemas, ondanks herhaalde be loften, in gebreke is gebleven, de afre keningen van de stook- en servicekos ten over de periode juli 1984 tot en met juni 1985 door ABC Vastgoedbeheer te laten verzenden, hebben wij mr. Tom- low verzocht ons te berichten of Bemas door middel van een kort geding kan worden gedwongen tot afrekening over te gaan. Op 25 juni heeft onze advocaat Bemas gesommeerd, de afrekeningen nu binnen twee weken te verzenden", aldus Ons Aller Belang. Tenslotte ligt er volgens de huurders- vereniging nog het advies van de Huur- derscommissie van 7 februari 1986 inza ke verlaging van de servicekosten met ca. 130.- per jaar per flatwoning. Na sommatie heeft Bemas laten weten, dit advies niet te willen opvolgen. Mr. Tomlow zal nu de nodige stappen on dernemen om het advies van de Huur- commissie door de kantonrechter te la ten bevestigen, zodat het rechtskracht verkrijgt. WADDINXVEEN - De Nederlandse Spoorwegen zijn het zat dat van de tijdelijke spoorwegovergang in de Noordringdijk bij ’t Weegjé tegen de verkeersvoorschriften en de gemaakte afspraken in vrachtwagens die lan ger zijn dan 9 meter en zwaarder dan tien ton gebruik blijven maken. Dit zou reeds diverse malen tot gevaarlijke situaties hebben geleid, aldus de spoorwegmensen in Utrecht. Dat blijkt uit correspondentie over deze zaak van voorzitter W. van Bockom Maas van de huurdersvereniging en zijn secretaris A.N. Crabbendam aan zowel de huurders die bij Ons Aller Belang zijn aangesloten als aan huisbaas Bemas Holding BV. Volgens de huurdersver eniging heeft inmiddels de eigenaar van de flats aan de Tollensiaan in februari van dit jaar wel aan het verzoek gevolg gegeven door de waarborgsommen te restitueren. Bemas heeft echter te ken nen gegeven hiertoe niet bereid te zijn. Daarom hebben de georganiseerde huurders mr. B. Tomlow in Utrecht op dracht gegeven, op naam van één van de leden bij de kantonrechter de rente over de waarborgsom te vorderen. Op vrij dag 20 juni heeft mr. Tomlow Bemas hiertoe gesommeerd. Hij wees erop dat de ontwikkeling van de woningbouw in Zuidplas in de afge lopen vier jaar een bepaald verloop heeft gehad. Volgens hem is men hal verwege aan het ’’ombouwen” gesla gen. ’’Waarom herhaalt u uw kritiek weer?”, zo vroeg Kees van der Linden zich af. ”U weet dat we bezig zijn het beleid bij te stellen”. Uit de raadsdis- cussie werd duidelijk dat de plannen voor het volbouwen van de andere helft van Zuidplas nog gemaakt moeten wor den en dat deze nog meer de mogelijk heid bieden tot aantrekkelijker woning bouw. I EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 CD A-wethouder Paul van Schie zei een ’’verdronken” gevoel over zich te krij gen nadat VVD-raadslid Jaap van den Berg kritiek had geleverd op het drie maal sluiten van het openluchtzwembad in deze zomerse weken. ’’Waarom moest hhet zwembad tijdens andere ac tiviteiten geheel dicht?”, zo vroeg de li- PvdA-raadslid Charles Wijnen betoog de opnieuw de woningbouw in Wad- dinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas maar saai te vinden. Hij zei van de hui zen daar een redelijk beeld te hebben gekregen tijdens een door het college van B. en W. gehouden excursie voor raadsleden. Hij onderschreef na dit be zoek de mening van burgemeester Kees van der Linden, die ruimtelijke orde ning in zijn portefeuille heeft zitten, dat er wat meer gevarieerder wordt ge bouwd dan in het begin. ’’Maar het is wel meer van hetzelfde”, liet Charles Wijnen daarop direct vol gen. "Ik ben niet tevreden. Als je in Ne derland rondrijdt zie je veelmeer fanta sie in de manier waarop wordt ge bouwd. Kijk naar Rotterdam en Alme- re". Het PvdA-raadslid zei hiermee niet te willen betogen dat er in Waddinxveen ook paalwoningen zoals bij het station Rotterdam-Blaak zouden moeten ko men en allerlei vormen van experimen tele woningbouw, maar wel een aan trekkelijker vorm van woningbouw. Burgemeester Kees van der Linden toonde zich bereid tot nader overleg over deze zaak in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw. ‘Het geluid van de heer Wij nen heb ik meer gehoord”, merkte hij koeltjes op. ”Ik ben bereid te zuigen aan de fantasie die bij u leeft”, kaatste hij de bal terug. "Fantasie die niet al leen bij mij leeft, maar ook bij ande ren”, aldus Charles Wijnen. Waddinx- veens eerste burger vond echter dat het PvdA-raadslid met het maken van deze opmerkingen de fantasie niet bevorder de. overtreden, waarbij vooral het gebruik door langere voertuigen reeds diverse malen tot gevaarlijke situaties heeft ge leid. De Nederlandse Spoorwegen hebben uitgesproken dat de tijdelijke spoor wegovergang afgesloten gaat worden indien niet op korte termijn blijkt dat de regels in acht genomen worden. ”Wij verzoeken u dan ook dringend er, in uw eigen belang en dat van het bedrijfsle ven in het algemeen, bij uw leveranciers en afnemers, die gebruik maken van vrachtwagens, op aan te dringen de aan gegeven omleidingsroute te gebrui ken”, aldus beide organisaties. ”Dit in verband met de veiligheid van chauffeurs en treinreizigers en in ver band met de dreigende afsluiting van de overgang, waardoor de komende an derhalf a twee jaar uw bedrijf, ook voor personen- en bestelauto’s, zeer moeilijk bereikbaar zal zijn”. naturel, fles 1 liter 1X89 Sty, zuiver mineraal bronwater uit Ottignies in de Belgische Ardennen. citron, fles 1 liter 1<09 WADDINXVEEN - De huurdersvereniging Ons Aller Belang is bezig bij huisbaas Bemas Holding BV in Rotterdam de door de huurders van de flats Peppelhorst 1-64 en Wilgenhorst 1-64 gestorte waarborgsommen te rugbetaald te krijgen of er althans rentevergoeding over te ontvangen. 7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSX dansschool XLM^TIPKJZEH WHETLMD! saaie woonwijk vinden X GORDIJNTJES VOOR DE CARAVAN? KIJK EENS IN ONZE ETALAGE "HARWA”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1