Geen voetbrug achter OF VERKOPEN? Eigen bedrijfsreportage heeft Video West niet HUIS TE KOPEN ra Fietspad naar Reeuwijkse Plassen komt Adreswijziging voor de ’’Wadde” K3 Andere toegang naar Gouwebos-West weer verder Reeuwijker en Waddinxveense werken samen weer open Rijkspolitie verontrust over inbraken Bibliotheek in nieuwe deel Gastouder- project na vakantie IN JULI GEEN RAAD KABELKRANT WADDINXVEEN Stokbrood Initiatief voor nieuwe vereniging WADDINXVEEN - De Waddinx- veners Cees Niemans (tel. 19694) 'i en Sietze Schimmel (tel. 18596) i' hebben het initiatief genomen om in Waddinxveen te komen tot de 'i oprichting van een gezelligheids- i' en ontspanningsvereniging. Zij 1menen dat hier behoefte aan is. ”DE WADDE Nieuwsblad Onafhankelijk Voordelen Plezier In 1984 WADDINXVEEN U overweegt een Vraagf geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR *5) Eerste avond PROJEKT EN WONINGSTOF* FERING h Ongewis Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET apijtservice OE. CL Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b-v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 i» Denkt u aan het verbouwen van uw woning; Hakkaj we kozijnen? Nu ook in kunststof. Weekblad voor Waddinxveen RGANG - Nr. 1984 42e J N WADDINXVEEN - De nieuwe chris telijke scholengemeenschap voor MA- VO/LTO/LHNO De Wadde aan de Sniepweg in Waddinxveen is zich aan het presenteren. Op 1 augustus is het zover, want dan zijn de LHNO-school "Koningin Wilhelminaschool" Sniepweg 57 2742 AT Waddinxveen deze weken wordein de adreswijzigin gen al volop rondgestuurd. OPRUIMING: DIVERSE COUPONS TAPIJT EN GORDIJNEN Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa De Rank aan de Esdoomlaan en de MAVO/LTO-school Koningin Wilhel- mina.aan de Sniepwegsamen gegaan. In Af 'DE WADDE' Chrtstehjke v Scholengemeenschap A voor MAVO - LTO - LHNO jBk Sniepweg 57 - 2742 AT WaOd nxveen Tel 01828-18744 Posibankrek. 3280432 - Postbus 143 - 2740 AC Waddinxveen Chr. L H N O. "De Rank” Esdoomlaan 26 2742 XH Waddinxveen 0) WOENSDAG 9 JULI 1986 MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN GERT HUIZER de echte bakker ZuOade 11 - Tel 01828-12354 Winxetgaten; Groensvoo'de 8 Tel 01828-12382 - Waddmxveen Statensmgei 115 - Gouda Tel 01820-15132 WADDINXVEEN - In deze zomi weken maakt het Gastouderproject de Stichting Behartiging Belan Waddinxveense Peuterspeelzalen op de plaats. <0 oo 07 D) 3 (0 de votre Vrai Boulanger* UdNVM EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: terne en externe adviseurs, rijks- provinciale overheden en de'beide meentebesturen. De openingstijden zijn: maandag 14.30- 17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag 10.00- 12.00 uur, woensdag 14.30-17.30 en 18.30-20.30 uur en vrijdag 14.30-17.30 en 18.30-20.30 uur. stuur van 1 wel even kijken naar de situering van het fietspad langs de Zwarteweg, die in het verlengde van de pas opgeknapte Brugweg komt te liggen. Andere verkeersknelpunten in Wad dinxveen staan niet hoog op het lijstje van werken dat de provincie wil gaan uitvoeren. Het betreft hier de weg die iedereen mee kan instemmen. Dat de Waddinxveense, die nu 12 jaar in Waddinxveen woont, van perfectie houdt blijft niet onbesproken. Maar dat wil ze weten ook, want het is één van de pijlers waarop het succes van Video West is gebaseerd. Het vakmanschap en de intense-balengstelling voor het vide- oprodukt zijn de andere. WADDINXVEEN - De gemeenteraad zal deze zomer niet meer in vergadering bijeen komen. De voor woensdag 23 ju- WADDINXVEEN - Het gaat uitstekend met Video West, het Waddinx- veens-Reeuwijkse bedrijfje voor audio-visuele produkties en videorepor tages van de Reeuwijker Gerard Welbergen (54) en de aan de Wagner- laan wonende Bienke Stenstra (36), echtgenote van Wijnand van Nieuw- kerk. De eerste twee letters van hun beider achternaam vormen de naam ’’West” en dat komt weer mooi uit want het bedrijfje is tenslotte ook mid den in de Randstad Holland gesitueerd. WADDINXVEEN - Sinds kort is de in verbouwing zijnde vestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen (8.000 leden) aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan - waar naar toe de hoofdingang is verplaatst - weer geopend. Video West is op 1 mei 1984 begonnen als een vennootschap onder firma. Sindsdien zijn er heel wat produkties op de beeldband terecht gekomen. Van talrijke reportages van huwelijken, ju bilea en andere festiviteiten tot serieuze produkties voor bedrijven. De op drachtgevers zijn dan ook particulieren en bedrijven. Video West regelt de produktie, ver zorgt de opnamen, maakt de montage en komt uiteindelijk met een beeldver haal dat ieders waardering zal kunnen wegdragen. En de kosten vallen mee. Voor een gemiddelde reportage voor particulieren wordt 600 tot 800 gulden berekend. Men heeft dan een band van anderhalf uur met de mooiste momen ten. ’’Trouwerijen zijn heel dankbaar om te ✓*>*-*•-*» De nieuwe vereniging zal maande- t' lijks allerlei avonden gaan houden waar gedanst, gekaart en naar mu- Jziek geluisterd zal kunnen worden, iOok het houden van puzzeltochten i behoort tot de mogelijkheden. Het ligt in de bedoeling om op za- i1 terdag 4 oktober de eerste avond te i, houden. Waar dat zal gebeuren 'i hangt van de belangstelling af die de twee Waddinxveners voor hun initiatief ondervinden. Het lid- i maatschap gaat f. 25,- per persoon i' bedragen. iCees Niemans en Sietze Schimmel 'i zijn in dit Gouwedorp de mensen iachter de geslaagde play-backs- hows, die in 1984 en in 1985 zijn ge- 'i houden in Het Trefpunt en tijdens het Brugfestijn ’85. Cees Niemans stond eerder aan de 'i wieg van de toneelvereniging Toi- Toi en de carnavalsvereniging De Gouweslobbers. Hij treedt zelf op i als de parodist Cees Ancima. De bibliotheek is onlangs gesloten geweest om te kunnen verhuizen van het oude naar het nieuwe gedeelte. De ze week bestaat de mogelijkheid tot het boetevrij inleveren van boeken terwijl de oude lezerskaart kan worden inge ruild voor een nieuwe. AANBIEDING: Z ZWARE KWALITEIT NYLON TAPIJT NU 169,-p/m HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS ject. dat financiële steun van de meente heeft gekregen, op aanda trekkende en succesiolle wijze de t Wat beweegt Bienke Stienstra en Ge rard Welbergen? In hun folder staat dat zo omschreven: ”We hebben al jaren samengewerkt in allerlei filmproduk- ties: speelfilms, documentaires en re portages. Oorspronkelijk als pure ama teurs, letterlijk liefhebbers dus, maar geleidelijk aan, vooral door vragen van buitenaf, ging het steeds meer op de professionele toer.”. ”Er kwamen geslaagde instructiefilms en bedrijfs-documentaires uit onze han den en op een gegeven moment hebben we besloten, onze toch al uit de hand ge lopen hobby wat zakelijker aan te pak ken. Door onze zeer eenvoudige be- drijfsopzet, waarin we alles zelf doen, hebben we een produktie-eenheid ge vormd zonder overheadkosten, waarop niet de lasten van personeel en bedrijfs ruimte drukken. Hierdoor kunnen wij ons uitgangspunt waarmaken: Low budget produkties”. Bienke van Nieuwkerk-Stenstra uit Waddinxveen en Gerard Welbergen uit Reeuwijk vormen samen Video West. West is een samentrekking van de eerste letters van de namen Stenstra en Welbergen. doen”, vertelt Bienke Stenstra. Ze heeft overigens de indruk dat de tegen woordig gesloten huwelijken romanti scher worden. De koetsjes, de oude auto’s en de mooie kleding zijn weer in en dat willen de betrokkenen voor het nageslacht zoveel mogelijk vastleggen. ’’Perioden van samenwonen worden af gesloten met zeer uigebreide trouwpar tijen. En die zetten wij op de beeld band. Dat is vaak iets extra’s, want we zien dat de huwelijksfoto’s hun normale plaats blijven h'ouden. Naast de foto’s wil men echter ook bewegende beelden. En daar kunnen wij voor zorgen”. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se rijkspolitie is er verontrust over dat het inbrekersgilde op dit moment in Waddinxveen veelvuldig en op vrij een voudige wijze hun slag slaat bij wonin ginbraken in de avonduren. Het blijkt dat het hang- en sluitwerk aan de achterzijde van de woning vaak niet goed tegen inbraak beveligd is. Geadvi seerd wordt de achterdeur van wonin gen te voorzien van een deugdelijk nachtslot met daarbij een stevige sluit- kom. Verder moeten de bovenlichten en de klapramen beter tegen inbraak worden beveiligd. Voor bruchures en advies over en ter voorkoming van inbraak kan men zich wenden tot het groepsbureau van de rijkspolitie te Waddinxveen aan de Mo- zartlaan 46. Bijna een jaar zijn met name de bewo ners aan de Weidezoom en aan het Dis telveld in het ongewisse gebleven over de wijze waarop in die buurt het tussen de spoorlijn en het Noordeinde te ma ken nieuwe deel van het Gouwebos, dat aan de andere kant van de spoorlijn de finitieve vormen heeft aangenomen, ontsloten zou gaan worden, half maart vorig jaar sprak het schap namelijk al met omwonenden over de gedachte in richtingsplannen voor het deeiplan west. Maar de onduidelijkheid over de totale inrichting - en dan in het bijzonder over de ontsluitingsmogelijkheden aan de kant van Waddinxveen - bleef bestaan, een zaak die ook het recreatieschap be treurde. Het lange wachten is echter niet zonder resultaat gebleven, want in tussen kon aan de meeste bezwaren in verregaande mate tegemoet gekomen worden. En dit zonder dat aan de belan gen van de recreanten tekort worden gedaan, zo bleek uit het overleg met in- Gerard Welbergen en Bienke Stenstra zijn goed op elkaar ingespeeld. Bienke verzorgt heel precies en tot in de details de regie en het script, terwijl haar colle ga verantwoordelijk is voor het techni sche gedeelte: de opname en de monta ge- De Waddinxveense en de Reeuwijker hebben duidelijk plezier in hun werk en vinden geen enkele inspanning te veel als het in het belang is van het eindpro dukt. De aan ons getoonde videorepor tages voor een groot kledingconcern en een exclusieve wijnhandel zijn daarvan het bewijs. ’’Maar hoewel kwaliteit voorop staat en wij zo goed mogelijk ons werk doen werken we dus met lage budgetten. Dat is ook de uitdaging”, zegt Bienke Sten stra ons in haar sfeervol ingerichte wo ning aan de Wagnerlaan. Ze vertelt enthousiast en uitvoerig over wat er allemaal komt kijken om een goede reportage op de beeldband te krijgen en welke gesprekken er met de opdrachtgevers gevoerd moeten wor den om een produktie te realiseren waar De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Naar de bedrijven toe raken Gerard Welbergen en Bienke Stenstra niet moe om aan te geven welke voordelen een eigen beeldverhaal op de beurs of in de showroom kan hebben. Ze noemen die voordelen ook in hun folder: het oefent een grote aantrekkingskracht uit, het neemt weinig plaats in, de dagelijkse praktijk van een produkt kan duidelijk worden getoond, de kleinste details kunnen zeer duidelij k en indringend on der de aandacht worden gebracht, het produktieproces kan worden getoond, de toepassing van een produkt en de verwerking ervan kunnen worden ge demonstreerd (ook hoe het niét moet), markt en/of onderzoekgegevens kun nen duidelijk uiteengezet worden en de boodschap die moet worden overge bracht kan 5 of 50 of 100 keer worden herhaald op de juiste en van tevoren overdachte manier, zonder dat het pers oneel in een sleur raakt en bovendien zijn aandacht en energie kan besteden aan het verdiepen van relaties en het leggen.van nieuwe kontakten. In vaktermen spreekt men dan over een eenvoudige av-display, een informatie- ve-commercial of een bedrijfspresenta tie-videotheek. Maar het kan ook heel goed een videobrochure zijn. Daarom vragen we aan Video West maar eens of het bedrijfje van zichzelf eigenlijk al een ’’bedrijfsreportage” heeft. ”Nee”, zegt Bienke Stenstra op ontwapenende eerlijke wijze. ”Nee, daar is nog niet van gekomen. Gek eigenlijk, terwijl we steeds tegen bedrijven zeggen: Gebruik de beeldband voor je presentatie. Dat gaan we ook doen. Als we meer tijd hebben, want we hebben het best druk. En dat is heel goed natuurlijk”. in de opvang van kinderen gedure alle dagen van de week door middel gast-, vraag- en ruilouders. we vorm van kinderopvang. De me werkster en leden vin de begeleider werkgroep van het project genieten van een welverdiende vakantie. WADDINXVEEN - Er komt achter de Weidezoom in Groenswaarc geen voetbruggetje en een pad op het aan de andere kantvan de sloot da gelegen ’’Onderwegje” om het ten westen van de spoorlijn Alphen a den Rijn te maken nieuwe deel van het Gouwebos befer bereikbaar kunnen maken. Met de werkzaamh rigens wel binnenkort begonnen. Voorzitter J.H. Reinders van het recre atieschap Bospark, dat voorde gemeen tebesturen van Waddinxveen en Bos koop het Gouwebos ontwikkelt en ex ploiteert, heeft dat geschreven aan de leden en plaatsvervangende leden van dit schap. Goed overleg met Joh. Oudijk en zijn familie heeft er toe geleid dat er nu uit zicht is op een andere en betere plaats voor de voetbrug aan de kant van Wad dinxveen. Over de nieuwe mogelijkhe den na verkoop en/of ruiling van grond maakt de Grontmij NV een rapport op. Op grond daarvan zal de recreatieraad een definitief besluit kunnen nemen over de voetbrug en aansluitende pa den. WADDINXVEEN-Het ziet er naar uit de gemeente vanaf de Zuidelijke dat een fietspad langs de Zwarteweg en Dwarsweg wil aanleggen naar de het fietspad dwars door de polder Bloe- Tweede Bloksweg ter ontlasting van de mendaal naar de Reeuwijkse Plassen nu Kanaaldijk en de Sniepweg, zeker als de gauw tot de mogelijkgheden gaat beho- Coenecoopbrug - de oude rijkswegbrug ren. De provincie heeft de prioriteit van - voor het regionale verkeer in gebruik dit werk aangegeven. Het gemeentebe- genomen kan worden. ctccr Waddinxveen wil echter nog Een ander punt betreft een voetgan gers- en fietstunneltje onder de oostelij ke oprit naar de hefbrug. De daar nog aanwezige ruimten van de Provinciale Waterstaat komen te zijner tijd leeg, zo dat de gedachte aan een tunneltje is ge groeid. De provincie echter meent dat de verkeerssituatie op het kruispunt Henegouwerweg-Brugweg-Kerkweg- Oost nog niet zo is dat het te maken tun neltje beslist nootzakelijk is. vallen uitgezonderd - geschrapt. tl Het intensieve overleg en een gedegen afweging van allerlei belangen hebben het schap doen besluiten de lokatie waar te zijner tijd gedurende korte tijd baggerspecie moet worden opgeslagen is verschoven naar het centrum van het in te richten westelijke gebied. Daar naast zijn suggesties van minder zwaar wegende aard in het nieuwe inrichtings plan verwerkt. Lid NVM Hetzelfde lot ondergaat de met het oog op de raadsvergadering in juli geplande vergaderingen van enkele raadscom missies. Dat betekent dat de gemeente raad in augustus weer in vergadering zal bijeenkomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1