op 6 september Sterren in sporthal Folk-café in De Bonkelaar Grote drukte zwembad STEUN ONS WERK antwoordnr. 201 3800 VB Amersfoort Tel.:033-63 52 14 giro 625.000 gehandicapten kunnen vaak méér g Haan op kerk is symbool prediker dan velen denken KA Gouwe College start op 25 augustus met eerste lessen 01828-14788 Jaap Niewenhuijse bespeelt orgel Goudse St. Jan Bloemendaalse- NU SCHOOL- BOEKEN BESTELLEN BIJ Zomerzwerf- kaart van Westnederland Casa Beheer BV weg gaat een week dicht Onze hoofdredacteur is met vakantie ELKRANT WADDINXVEEN Stokbrood" Nieuwsblad Onafhankelijk Vele contacten boekhandel veldwijk b.v. SU Studiezin Schoolgeld Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 WOENSDAG 23 JULI 1986 ALS WIJ HET 4'. Voor contact met de redactie van het Weekblad voor Waddinxveen en de Ka belkrant Waddinxveen kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen WADDINXVEEN - Met een optreden van de Schotse folksingers Ha mish Imlach en Iain Mackintosh gaat op zaterdagavond het eerste volledi ge seizoen van het folk-café in het cultureel.centrum De Bonkelaar aan de Beukenhof van start. Begonnen wordt al om vijf uur. Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Het Echte Franse Vraag inlichtingen B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN Het Gouwe College, de aan de Prinses Beatrix- laan gevestigde dagschool voor volwassenen, komt in het nieuwe schooljaar met een primeur; een 2-jarige HAVO. H Weekblad voor waddinxveen f Primeur van dagschool HAVO in maar 2 jaar PASSAGE 53 - TEL. 12620 Hel hoogste punt van de hervormde Brugkerk vormd door een goudkleurige haan. (Foto: Archief). de groep BZN speelden een glansrol ii het team en toonden aan met een bal t> kunnen omgaan. Ook de demonstrati' Aikido was het aanzien ten volle waard Prachtige ingetogen show, die de tech nieken goed deden uitkomen. GERT HUIZÉR - de echte bakker Zuxkaóe 11 - Tel 01828-12354 WinkeigaJenj Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waödmxveen Statensmgel 115-Gouda Tel 01820-15132 I de votre Vrai Boulanger’ De ’’Laurel Hardy of Scottish Folk” waren lange tijd niet in Nederland te zien al kent iedereen lain natuurlijk wel als solo-zanger. In die hoedanigheid zal hij later in het seizoen weer te beluiste ren zijn in De Bonkelaar. Na vele in spanningen van Hans van den Hoek, in samenwerking met Pardox Agency uit Leiden, is het echter gelukt Hmish Im lach na zo’n jaar of zes opnieuw in Ne derland te kunnen introduceren en het belooft een geweldige come-back te worden. 17.00 uur en bij Hans van den Hoef (tel. 18112). Het laatste nummer kunt t ook bellen voor nadere informatie ovei Hamish en lain (bijv, elpees bestellen en voor inlichtingen over het verdere folkseizoen. 42e JAARGANG - Nr. 1986 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Wie bij het pas seren van de bijna 150 jaar oude her vormde Brugkerk aan de Kerkweg- Oost naar boven kijkt ziet dat het hoogste puntje van de kerktoren wordt gevormd door een goudkleu rige haan. “Waarom staat er op kerk torens van protestantse kerken dik wijls een haan? Heeft dat iets te ma ken met de verloochening van Pe trus?, zo vroeg een lezer van het dag blad Trouw zich dezer dagen af. Op die vraag werd dit antwoord ge geven: Het gebruik van de torenhaan stamt uit de vroege middeleeuwen en is dan ook beslist geen protestantse uitvinding. Volgens Prudentus (ge storven 410) is de haan het symbool De haan op een protestantse kerktoren als symbool van waakzaamheid en boete. (Tekening: Dagblad Trouw). aan de Kerkweg-Oost wordt ge- Sony met 11 punten gewonnen tournooi nam ook een RTV-têam deel. Dit team was iets anders geworden dan men had aangekondigd. Zo was André Hazes niet van de partij maar wel zan ger Koos Alberts. Hij en Jan Keizer van De Waddinxveense organist Jaap Nie wenhuijse bespeelt het orgel van de Goudse St. Janskerk. van de Wereldrechter, maar ook voor bode van het licht, die machten van de duisternis verjaagt. Men neemt aan dat deze symboliek de aanleiding vormde om de windwijzer de vorm van een haan te geven. De haan staat er als verdediger van zijn kerk en keert zijn kop naar de aanstormende winden, die de boze macht verbeelden. Symbool dus van de prediker: zoals de weerhaan zich keert tegen de wind in, zo keert de prediker zich tegen de weerspannin- gen en tegen de vijanden van de kerk. Symbool van waakzaamheid, maar ook van boete en daarbij wordt dan gedacht aan het verhaal van Petrus’ verloochening. De haan werd dan ook vaak op biechtstoelen afgebeeld. In de folklore stelt de haan heel wat anders voor. ■P Behoudens mnisteriële~goekeurmg is de Waddinxveense school, die uitgaat van de sinds 1972 schoolopleidingen verzorgende Stichting voor dag- en avondonderwijs aan volwassenen Het Gouwe College in Gouda, één van de scholen waar bij wijze van experi ment het komend schooljaar gestart wordt met een versnelde HAVO-op- leiding van twee jaar. “Het behoeft geen betoog dat de versnelde HAVO-opleiding alleen een haalbare kaart is voor mensen met veel tijd, veel doorzettingsvermogen en erg veel studiezin. Wie echt voor z’n plezier studeert raden wij aan de 3-jarige HAVO te kiezen. Er is echter gebleken dat er nogal wat belangstel ling bestaat voor een doelgerichte, snelle weg naar het HAVO-diploma of -certifikaat. Mensen die een hiaat in hun pakket hebben moeten con stateren kunnen dat nu met de nieu we opleiding sneller wegwerken”, al dus het Gouwe College. Maandag 25 augustus is de eerste les dag van de dagschool voor volwasse nen in Waddinxveen. Op donderdag 21 augustus worden de definitieve lesroosters uitgedeeld en weten de leerlingen zeker welke vakken er zul len doorgaan. Er is dan ook een boe kenbeurs (10.30-11.30 uur). Vorige maand werd de jaarlijkse informatie- en inschrijvingsdag gehouden. De Waddinxveense school leidt op voor MAVO en HAVO. Conrectrix is de Bodegraafse mevrouw A.J.B. Meri- son-Wolters. De lestijden zijn van 8.40-10.10 uur en van 10.20-11.50 uur. Zij hebben gevoetbald in de Waddinxveense sporthal "de Sniep": (van links naar rechts) TROS-verslaggever Jaap Jongbloea TROS-presentator Hein van Nievelt, TROS-verslaggever Walter Tiemessen, zanger Koos Alberts en BZN-leadzanger Jan Keize (Foto: Sjaak Noteboom). recht)De afsluiting is alleen voor mo torvoertuigen. Passage van de afgeslo ten wegvakken door langzaam-verkeer blijft mogelijk. De bedoelde maatregel is als volgt van kracht voor de Bloemendaalseweg, dagelijks van 7.00 uur t/m 16.00 uur in de periode van 11 t/m 15 augustus 1986; de Nieuwdorperweg dagelijks van 7.00 uur t/m 16.00 uur in de periode van 181/ m 22 augustus; de Oud-Reeuwijkse- weg, dagelijks van 7.00 uur t/m 16.00 uur in de periode van 25 t/m 29 augustus 1986, of telkens zoveel langer als nodig, of korter als mogelijk zal blijken. Een omleidingsroute voor het gemotoriseer de verkeer zal met borden worden aan gegeven. WADDINXVEEN - Het aantal bezoe kers van het openluchtzwembad in het Waddinxveense sportpark ”de Sniep” laat ten opzichte van vorig jaar een forse stijging zien, zo laat de gemeente we ten. Tot en met vorige week zondag bezoch ten maar liefst 45.081 mensen het bad tegenover 20.048 tijdens de vergelijkba re periode vorig jaar. Het aantal vrijzwemmers dat tot nu toe het bad bezocht bedroeg 34.523. In 1985 waren dat er 12.708. Dit laatste houdt een stijging in van ruim 170%. Het prachtige weer van de laatste we ken èn de plaatsing van de ”Wa-Wa- baan” vorig jaar vormen naar alle waar schijnlijkheid de oorzaak van deze stij ging- De Waddinxveense waterglijbaan is 55 meter lang en werd op dinsdag 2 juli vo rig jaar door sportwethouder drs. Mar tin Kraaijestein officieel in gebruik ge nomen. De bouw van deze glijbaan, waarvan de naam werd verzonnen door Remko van der Laan, kostte 150.000,- Dit geld werd door de gemeenteraad beschikbaar gesteld met alleen de stem van het inmiddels vetrokken PvdA- raadslid drs. D. Lont tegen. Dank zij de vele contacten die cultureel werker Bert van de Beid en Hans van den Hoek hebben in binnen- en buiten land kunnen zij de folkliefhebbers een zeer interessant en gevarieerd program ma aanbieden, met een lichte nadruk op Engelse en Schotse folk. Het ligt in de bedoeling het komend seizoen gemid deld één keer per maand een folkavond te organiseren, waarbij rekening gehou den zal worden met eventuele activitei ten op folkgebied elders. Als het (eerste volledige) seizoen suc cesvol afgesloten kan worden, wordt ge dacht aan een (openlucht)-festival in het voorjaar van 1987. De entree be draagt 10,- per avond, dus ook voor het concert van Hamish en lain op 6 sep tember maar wie zich (dan) opgeeft als lid betaalt slechts 7,50 net als CJP- houders en 60-plussers. Lid worden kost maar 5,-. Daar de verwachte opkomst groot is, maar de ruimte beperkt, is het verstan dig tijdig kaarten te reserveren. Dat kan (telefonisch) aan de zaal van 14.00- (2-jarig): Nederlands en dinsdagmorgen; Tekenen: Het programma zal bestaan uit wer ken van J.L. Krebs (Choralvorspiel), J. Stanley (Triosonate in b), F. Men delssohn (Sonate in Bes), C. Franck (Pièce héroique en Cantabile), A. Guilmant (Marche Triomphale) en wordt besloten met enkele koraalbe- werkingen van de concertgever. WADDINXVEEN/BOSKOOP - In ons archief bevond zich nog deze foto van het zaalvoetbaltournooi in de Wad dinxveense sporthal ”de Sniep”, waar dit voorjaar het jaarlijkse Edo-Bonsai- tournooi werd gehouden. Aan dit door Het schoolgeld dat de leerlingen van de dagschool Het Gouwe College be talen is afhankelijk van de opleiding en van het aantal lesuren. Inclusief het inschrijvingsgeld zijn deze bedra gen voor MAVO f. 165,-- (1 of 2 vak ken), f. 185,- (3 of 4 vakken), f. 220,- (5 of 6 vakken) en f. 34,- voor elk vak meer. Voor HAVO zijn deze bedragen f. 275,- (1 of 2 vakken), f. 335,- (3 of 4 vakken), f. 410,- (5 of 6 vakken) en f. 64,- voor elk vak meer. Deze schoolgelden gelden tot 1 augustus. Daarna gaan ze met f. 15,- omhoog. Het onderwijs aan volwassenen staat de laatste jaren sterk in de belangstel ling. Niet alleen van de kant van de cursisten, doch ook van de politiek. Een gevolg van dit laatste is, dat be sturen en directies geconfronteerd worden met een aanhoudende stroom van informatie en een voort durend veranderende wetgeving. De school beschikt over een medezeg genschapsraad, waarvan uit de cursis tengeleding voor Waddinxveen deel uitmaken Gré Stam (Nicolaas Beets- laan) en Gerry Vink (Weidezoom 5). WADDINXVEEN - Casa Beheer BV, Waddinxveen, heeft een aantal wijzi gingen aangebracht in de inschrijving in het handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. Zo is het zaakadres ge worden Lange Houtstraat 8 in Den Haag, is in de residentie het postbu snummer 237 in gebruik genomen, zijn de directeuren G.C. Sundermeijer te Gouda en ir. K.E. Polgar te Voorburg uitgetreden, evenals commissaris C. van der Bas te Waddinxveen. Het maatschappelijk kapitaal van de BV is gewijzigd in 250.000,-, waarvan geplaatst/gestort 85.520,-. De directie van Casa Beheer BV wordt nu gevoerd door beleggings- en Beheersmaatschap- pij Frankenhagen BV, Den Haag. WADDINXVEEN - De Bloemendaal seweg zal een week - van maandag 11 tot en met vrijdag 15 augustus - dagelijks tussen 7.00 en 16.00 uur zijn afgesloten voor motorvoertuigen. In de weken daarna ondergaan de Reeuwijkse we gen Nieuwdorperweg en Oud-Reeu- .wijkseweg hetzelfde lot, zo heeft de di rectie Zuid-Holland van Rijkswater staat laten weten. De wegen zullen worden afgesloten we gens werkzaamheden aan de viaducten in de rijksweg A 12 (Den Haag-Ut- Vakkenpakketten De vakkenpakketten van de dag- HAVO in Waddinxveen zien er zo uit: Nederlans en Engels zijn bij een volledig vakkenpakket (zes vakken) noodzakelijk. De overige 4 vakken krijgt u door uit onderstaande groe pen 4 keer één vak te kiezen: WADDINXVEEN Het jaarlijkse concert van de aan de Roemer Vis- scherstraat wonende Waddinxveense organist Jaap Niewenhuijse in de Goudse St. Janskerk zal worden ge houden op woensdagavond 23 juli om kwart over acht. Klas 1 Engels: woensdagmorgen. De vakkenpakketten van de dag- MAVO in Waddinxveen zien er zo uit: Nederlands en Engels zijn bij een volledig vakkenpakket (zes vakken) noodzakelijk. De overige 4 vakken krijgt men door uit onderstaande groepen 4 keer één vak te kiezen: Klas 1: 1. Frans of aardrijkskunde (dinsdagmorgen), 2. geschiedenis of wiskunde (dinsdagmorgen), 3. Duits of tekenen (woensdagmorgen), 4. economie of biologie (woensdag morgen), 5. textiele werkvormen (donderdagmiddag), Nederlands en Engels (donderdagmorgen). Klas 2: 1. biologie en economie (woensdagmorgen), 2. geschiedenis of tekenen (woensdagmorgen), 3. Frans (donderdagmorgen), 4. Duits (donderdagmorgen), Nederlands en Engels (dinsdagmorgen). Klas 3: 1. tekenen (woensdagmor gen), 2. Duits (woensdagmorgen, 3. Frans (donderdagmorgen), Neder lands en Engels (dinsdagmorgen). WADDINXVEEN - NV Verenigd Streekvervoer Westnederland heeft de ze zomer een zomerzwerfkaart, een goedkope mogelijkheid voor trips-per- bus voor gezinnen en andere kleine groepjes. In de maanden juli en augus tus zal in alle streekbussen in Nederland de ’’zomerzwerfkaart” verkrijgbaar zijn. Die kaart is de hele dag geldig in al le streek- en stadsbussen in ons land. De prijs voor een groepje is altijd f 7,- ba sisbedrag plus 7,- per reiziger. Kinde ren van 4 t/m 9 jaar half geld. Een voorbeeld: een volwassene en drie kinderen van 6, 7 en 8 jaar betalen voor een hele dag onbeperkt samen bussen 7,- plus 7,- plus 3 x 3,50 is 24,50. Voor dat bedrag worden de mooiste na tuurgebieden. de leukste evenementen en de aardigste attracties bereikbaar. De busbedrijven hebben een folder met zwerftips gemaakt, die bij de chauffeur verkrijgbaar is. Maar ook de VVV’s hebben natuurlijk veel tips voor een dagje zwerven. In het kader van de zomerzwerfkaart- actie zal Natuurmonumenten op streek bussen de slagzin ’’stap eens uit...in de natuur” laten verschijnen. De gewone dagkaart blijft overeigens gewoon in de bus te koop. Voor houders van Pas 65 en voor alleenreizenden is de dagkaart nog voordeliger. ’fSg. - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1