BEITSEN EN LAKKEN VAN MEUBELS VERSMARKT WINKELGALERIJ u Maandelijks 50 schrijvende Waddinxveners Van Velde moet Opeis in het ’’groen” zetten DE KAASHAKKER DE SNIEP WADDINXVEEN oaar moet u pyjlSNÊL BIJ Zkjty 1 Voor Amnesty International DE KAASHAKKER Fatsoenlijke strook en fraaiere inrit aan Onderweg Ruim drie Meubelzaken ton voor buurtwerk Er zijn 23.439 Waddinxveners zijn open op 2e Kerstdag LOKALE TV IS TE DUUR Uitzendingen beginnen al vóór Kerstmis 1986 Waddinxvener klaagt bij de Ombudsman STREEK COMMISSIE 10 JAAR GROTE SORTERING barbecue vlees Meubeistad stimuleert SVS tot nieuwe cursus S&nade I 5s»gJ.as’95 10,95 «4 PER DELIGER KILO VOOR- BROOD- EN KAAS- SPECIAALZAAK 12,95 11,90 Kg Oud Belegen Goudse Kg Belegen Stolwijkse Boerenkaas Kg Stolwijkse Boerengaten Kaas TEVENS HEBBEN WIJ DAGELIJKS VERS BROOD, MELK EN MELKPRODUKTENH Kerken MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! Inhaalmanouvre Groenplan” Kwaliteit Agrarisch I^braSen gehakt l»AS Verwijzingsborden J biefstuk Achterstand Subsidies Vijfjaar Positief 5,75 5,90 7,95 9,90 7,95 8,90 5,95 12,90 10,45 12,90 1,28 1,28 t 1,20 1,20 4,45J" ■is luchtdicht. 6,90 4,90 In september starten we met nieuwe cursussen: Alphense Avondschool al 25 jaar goed mondeling avond onderwijs TOT ZIENS BIJ: IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19140 t Heel W'° GEHAKT Heel Kilo HAMLAP^ Heel Kilo TEttMlttSV00llU6B<EI*«lE" Heel Kilo W&GEF! 7,90 VARKENSROLLADgpoèVlAT. 500 Gram TARTAAR 500 Gram OESTERS 500 Gram mtatiehaas I 500 Gram 1 SHOARMA I 500 Gram VOOR DE BOTERHAM I 100 Gram 1 CER'JELAATWORST 1 500 Gram GEKOOKTE WORST-“22^ gakken uw leeswaren gratis WOENSDA GMiDDA G20A UGUSTUS Heel Kilo SCHOUDERKARBONADE Heel Kilo SPEKLAPJES Heel Kilo IETS DOORREGEN RUNDERLAPPEN8,90 100 Gram OSSEWORST1,00 500 Gram VARKENSHAASJES8,90 Reclame t/m woensdag 20 augustus EIG.: W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 Bsfe Radio Waddinxveen op 105,3 Megahertz WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 gestuurd, werd vrijgelaten en adoptie- groep 2 kreeg bericht dat een Turkse onderijzer werd vrijgelaten en zette zich in voor de vrijlating van een Bulgaar. De scholenwerkgroepen vertoonden di a’s op basisscholen en onderhielden contacten met de scholen voor vöortge- zet onderwijs om in de lessen aandacht te krijgen voor de mensenrechten en het werk van Amnesty International. Praktijkdiploma Boekhouden in 10 m. met Computerboekhouden MBA in 10m. met repet.cursus Middenstand 1 of 2 jaar met examengarantie Boekhouden basisopleiding Engels, Frans, Duits, Spaans WADDINXVEEN - Opel-dealer M. van Velde moet zijn inruilcentrum aan de Onderweg in het ’’groen” gaan zetten, zodat de buiten staande handelsvoorraad auto’s van de weg af gezien zoveel mogelijk aan het oog wordt onttrokken. Dat is van belang voor het omliggende open agrarische landschap en goed voor de omwonenden, die toch al bezwaren hebben te gen deze vestiging, omdat die hinder en overlast veroorzaakt voor de om geving. GRATIS STUDIEGIDS Inl. telefoon 01720-22450 ook over informatieavonden op 25 aug. en 8 sept. (talen) WADDINXVEEN - Uit een overzicht van de klachten waarover de Nationale Ombudsman een openbaar rapport heeft uitgebracht blijkt dat zich ook een Waddinxvener tot dit instituut heeft ge wend. Het gaat hier over de klacht van de heer L. te Waddinxveen over de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer (Het secretariaat van de Huurcommissie in het ressort Utrecht). De heer L. beklaagtzich over de termijn van afhandeling van zijn ver zoeken om advies van de Huurcommisr sie in het ressort Utrecht. Bij veel bedrijven is er een achterstand in het opleiden van lakverwerkersen ze ker niet alleen in Waddinxveen. Het is vaak een vakvreemde bezigheid die veelal noodgedwongen wordt uitgcoe- fcnd. Maar wiinig^tertscn hebben hie- Eind dit jaar is het drie en een half jaar geleden dat er in Waddinxveen lokale radio werd, gemaakt. In het voorjaar van 1983 werden er mede door toedoen van de Stichting Waddinxveen 750 jaar drie plaatselijke radio-uitzendingen en een marathon-televisieuitzending ver zorgd nadat op het nippertje was ont- toestemming om de loods als showroom annex verkoopruimte te gebruiken, doch niet - zoals de heer Van Velde stelt - voor een volledige automobielbedrijf. Veel spuiters zijn afkomstig uit andere vakrichtingen en worden vaak via korte trainingen en praatwerk geschikt ge maakt voor enkele gespecialiseerde vakonderdelen. Het resultaat is veelal dat van de tien nieuwkomers er na zo n half jaar er al weer acht zijn verdwenen. Het op lange termijn veilig stellen van nieuwe, jonge instroom is van groot be lang. Volgens Amnesty moet het nu voor ie dereen in Waddinxveen mogelijk zijn om op een geschikt tijdstip in de buurt - bij particulieren, in kerken en in de bi bliotheek - een schrijfgelegenheid te be zoeken. Twaalf mensen krijgen elke maand voorbeeldbrieven thuisbezorgd en schrijven thuis. Ook het opstellen en vertalen van deze brieven gebeurt door eigen mensen. Oudere vakgenoten hebben te maken met de moeilijkheid dat ze niet regelma tig op de hoogte worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. De bij scholing is vaak onvoldoende. Ze moe ten het hebben van "horen zeggen”. Hier gaat de cursus "Houten meubelaf- werking met beits en lak” een totaal an dere weg dan tot nu toe bij het opleiden werd gevolgd. Het vakgebied wordt in onderwerp-modules behandeld en is dan ook zeer sterk praktijkgericht. De cursus is daarom verdeeld in 16 les blokken van elk 6 lessen en wordt gege ven door praktijkmensen aan de hand van een vooraf opgesteld schema. Het geheel is samengesteld door de afdeling industrieschilderen van de Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoors- bedrijf te Rijswijk, in overleg met de Stichting Meubeistad Waddinxveen en de Centrale Bond van Meubelfabrikan ten. Ook zijn hierover gesprekken ge voerd met de "Stichting Hout”. Bij goed gevolg wordt aan het einde een verklaring afgegeven. Dat alles valt te lezen in de stukken naar aanleiding van het volgende week woensdagavond door de gemeenteraad af te wijzen beroepschrift van de heer Van Velde tegen de voorwaarden die B. en W. hebben gesteld om het voorter rein aan de Onderweg voor het stallen van auto’s te gebruiken. Met die voor waarden, waar de raadsleden zich ach ter gaan scharen, kwam het college op de proppen toen bleek dat de heer Van Velde, met de voorschriften van het be stemmingsplan Dorpstraat het voorter rein had geasfalteerd en was gaan ge bruiken. Een poosje heeft het er overigens naar uitgezien dat allerlei ontwikkelingen ter plaatse de mogelijkheid in zich hadden dat op basis van minnelijk overleg tot overeenstemming kon worden geko men, hetgeen tot intrekking van het be roepschrift zou kunnen leiden, maar daarvan bleek toch geen sprake. Van daar dat B. en W. zijn gekomen met een uitgewerkt groenplan en andere pun ten. Zo moet er aan de westkant een fat soenlijke afschermende plantstrook van twee meter breed komen, die dient te bestaan uit opgaande beplanting welke qua breedte, hoogte en dichtheid van een dusdanige samenstelling is dat er vanf de Onderw eg geen auto's meer te een lokale omroep. Van het begin af aan zijn Jan Kuper en Sijthoff journalist Frans Bos - beiden zijn lid van de PvdA - daarmee doende. De technische kennis werd ingebracht door de gepensioneer de electrotechnicus ing. T.S. van der Kaay en de NKF-medewerker ir. Koos van der Fluit. Alle vier hebben een pas sie voor het (lokale) radiogebeuren. Deze "harde” kern van de RTW wordt omgeven door allerlei mensen die van de Waddinxveense radiozender een niet meer weg te denken informatiestation willen maken. In hoeverre de wekelijk se uitzendingen van anderhalf uur, waarin het gesproken woord ruim afge wisseld zal worden met muziek, zich een vaste plaats kunnen veroveren te mid den van nieuwsbrengers als regionale dag- en plaatselijke weekbladen zal nog moeten blijken. De ambitie ervoor is er overigens wel. In de gemeenteraad meldde de PvdA "zeer positief’ tegenover de lokale ra dio te staan, waarbij het grote belang werd benadrukt van het werken met goede apparatuur, welke overigens vol gens CDA-wethouder P.F.J. van Schie tegen scherpe prijzen wordt aange kocht. "Kwaliteit helpt mee tot eerder en beter luisteren”, betoogde mevrouw A. Vermeij (PvdA). Een warm hart voor de lokale omroep zei ook ir. K A. Warmenhoven (VVD) te hebben. Zijn aanvankelijke aarzelin gen om er van gemeentewege zoveel geld in te stoppen hadden te maken met het feit dat het - overigens op zich te prijzen - initiatief zich nog moest bewij zen. "Wij dachten aan een gefaseerde subsi diëring. Naarmate de successen uitbrei den kan worden toegegroeid naar een volwaardiger situatie”, aldus de libe raal, die wees op de grote verantwoor delijkheden van het stichtingsbestuur. Volgens de VVD zal de lokale omroep moeten leiden tot response onder de be volking. WADDINXVEEN - Voorlopig zal er van geregelde lokale televisie nog geen sprake kunnen zijn. ’’Ei gen t.v.programma’s zijn onbetaal baar”, meent CDA-wethouder P.F.J. van Schie. Voorlopig blijft de plaatselijke tv-uitzending ’’Waddinxveen van harte” uit 1983 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen de enige en de laatste. De christen-democraat heeft in de gemeenteraad wel gezegd dat er voor tv-uitzendingen misschien in tensiever gebruik gemaakt zou kunnen worden van regio-appara- tuur. In Gouda is namelijk de loka le omroep GouweStad actief met plaatselijké radio en televisie. ”We helpen eerst de lokale radio op eigen benen te staan”, vindt wethouder Van Schie, ’’want eigen televisie maken kost een veelvoud daarvan, zeker als je regelmatig ei gen produkties van goede kwaliteit wilt uitzenden”. De eind dit jaar van start gaande lo kale radio - wekelijks een uitzen ding van anderhalf uur, verzorgd door de Waddinxveense lokale om roep RTW - kost de CAI-abonnees (7000) per maand 0,10. - 0,15. Ai WADDINXVEEN - Zeker vóór Kerstmis van dit jaar zullen wekelijks de eerste lokale radio-uitzendingen te beluisteren kunnen zijn op de gol flengte 105,3 Megahertz van het Waddinxveense kabelnet. Deze zomer is al een einde gekomen aan de verbouwing van de voormalige protestants- christelijke kleuterschool De Duiventil aan de Staringlaan, zodat de Stichting voor Radio en Televisie in Waddinxveen en omgeving (RTW) er haar intrek in kan nemen. De ruimte wordt er onder meer gedeeld met het Waddinxveense Vrouwentrefcentrum WADDINXVEEN/DEN HAAG - Dit jaar kan de gemeente Wad dinxveen als proefgemeente in het kader van het sociaal-cultureel werk 292.198,- tegemoet zien van WVC-minister mr. drs. L.C. Brinkman. Dat blijkt uit het in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerde ’’ver delingsplan Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk”, waarover de Raad voor de Gemeentefman- ciên is gehoord. Op grond van het ’’verdelingsplan Tijdelijke Rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatie werk” kan Waddinxveen voor dit jaar 10.885,-van WVC tegemoet zien. Ook voor dit werk fungeert dit dorp als proefgemeente. WADDINXVEEN/RIJSWIJK - Lakverwerking is een nieuwe ’’studie richting” van de Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf (SVS) in het Zuidhollandse Rijswijk, welke stichting aan de Noordkade in Waddinxveen over een dependance beschikt. Het gaan opleiden van medewerkers uit verschillende lakspuiterijen is een besluit dat de stich ting heeft genomen op initiatief van de in de Stichting Meubeistad Wad dinxveen verenigde meubelfabrikanten. zien zijn. De beplanting - voor 10-20 procent wintergroen - moet landschap pelijk worden ingepast en wel over het totale opppervlak, zij het dat er bij de fraaier te maken in- en uitrit lage be planting moet komen om een goed uit zicht op de Onderweg te hebben. Feit is dat de gronden ter plaatse een agrarische bestemming zonder bebou wing hebben. B. en W. kunnen daar uit zonderingen op maken en zodoende kreeg loodseigenaar Oudijk in 1982 al WADDINXVEEN - Dit najaar gaat de streekcommissie GoUda en omstreken, waaronder ook het gebied van Wad dinxveen valt, hoewel het gemeentebe stuur geen contacten met deze commis sie onderhoudt, aan een nieuwe periode beginnen. De door de Waddinxveense architect J. van Leeuwen van de Kerkweg-West voorgezeten commissie heeft dit jaar stil gestaan bij de viering van het tweede lu strum. In 1976 is door het college van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland de streekcomissie ingesteld. Belangrijke taken van de commissie zijn het organi seren van bevolkingsinspraak, het be vorderen van het contact tussen de streekbevollking en het provinciaal be stuur en het signaleren van ontwikkelin gen en knelpunten in de streek. Van de streekcommissie Gouda en om streken zijn ongeveer 20 streekgenoten lid. Op gezette tijden spreken zij in het openbaar over allerlei zaken op het ge bied van ruimtelijke ordening en wo ningbouw. Vereist het onmliggende open agrari sche landschap allerlei nieuw groen (plantstrook, keerwand) ook de ver keersveiligheid stelt zo zijn eisen. Zo moet de veel te brede inrit van het voor terrein in de omgeving worden aange past en mag die niet breder zijn dan noodzakelijk is om er op en af te rijden. De nieuwe afmeting behoeft naar de mening van de gemeenteraad geen be lemmering op te leveren voor bevoorra dende vrachtwagens. Dat laatste bestrijdt de heer Van Velde. Een andere inrit zou voor het lossen van auto’s door eeji vrachtwagen met opleg ger te smal zijn, maar de raadsleden vin den dat dat wel door de betrokkenne wordt gezegd, maar niet wordt aange toond. WADDINXVEEN - In de maand juni vermeerderde het aantal inwoners van de gemeente met 44. zodat het aantal in woners per I juli 23.439 bedraagt. WADDINXVEEN - Op inititatief van de groep Waddinxveen van Am nesty International worden per maand door zo’n vijftig Waddinxveners brieven geschreven voor politieke gevangenen overal in de wereld. Er zijn nu twaalf schrijfactiviteiten en groepen, zo blijkt uit het jaarverslag 1985 van de bronzen plaatselijke afdeling van Amnesty International, die landelijk het 25-jarig bestaan achter de rug heeft. WADDINXVEEN - De gemeente heeft aan de Stichting Meubeistad Wad dinxveen vrijstelling verleend van de verplichting tot het gesloten houden van meubeltoonzalen op Tweede Kerstdag. Aan de ondememerskring ’’Industrieel Contact Waddinxveen” is toestemming tot uitbreiding, via het Modulexsys- teem, van het aantal in de gemeente ge plaatste verwijzingsborden naar bedrij ven; zowel het kruispunt Sniepweg/ Dorpstraat als aan het Noordeinde na bij de bebouwde kom zullen nieuwe borden worden geplaatst. Het gaat hier om de in Waddinxveen te rin, bijvoorbeeld via een leerlingenop- starten cursus "Houten meubelafwer- leiding, scholing gehad. king met beits en lak”waarin maar wei nig mensen scholing hebben gehad, ter wijl oudere vakgenoten de nieuwste ontwikkelingen niet kennen. Volgens de Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf vormen lakverwerkers de belangrijke groep, die aan het meubel de "finishing touch” geeft. Belangrijk, want het is vaak de zéér dunne laag beits of lak (ongeveer drie-honderdste millimeter dik) die het produkt beter verkoopbaar maakt en vaak een leven lang beschermt. dekt dat dit Gouwedorp in 1233 was ge sticht. Was er toen sprake van een speciale uit zendvergunning, RTW komt nu in het bezit van een permanente WVC-ver- gunning, nadat de gemeenteraad de stichting en representatieve afspiege ling van de Waddinxveense gemeen schap had genoemd. Met dit positieve advies staat het de ’’ether” ingaan van RTW - welke naam lijkt op de commer ciële Luxemburgse RTL - niets meer in de weg. Te meer niet daar de raadsleden in meerderheid ermee akkoord gingen om 31.500,- uit de gemeentekas te halen voor het inrichten van de studio en het aanbrengen van technische voorzienin gen. Dat is 6.000,- minder dan het stich tingsbestuur onder voorzitterschap van oud-CRM-ambtenaar Jan Kuper had gewild maar men denkt met deze start subsidie toch wel uit de voeten te kun nen, al zijn programma’s in stereo nog niet mogelijk. Daarnaast is er een jaar lijks terugkerende subsidie van 10.000,- en dat is weer vijf mille minder dan de initiatiefnemers denken nodig te hebben. Geprobeerd gaat worden het ontbrekende geld binnen te krijgen door het werven van donateurs onder de bevolking en het aanboren van giften van verenigingen en bedrijven. Na een paar uitzendingen zal met deze fondsenwerving - die dan ook het be staansrecht van een lokale omroep zal kunnen aantonen - worden begonnen. Via het CAI-abonnementsgeld draagt elk Waddinxveens gezin al 0,10 - 0,15 per maand bij aan de kosten van RTW. Overigens zijn zowel het bedrijfsleven als de sport, het onderwijs en de kerken nog niet zo best vertegenwoordigd in het RTW-stichtingsbestuur, maar er zal aan blijven getrokken worden om daar in verandering te brengen. Al bijna vijf jaar worden in Waddinx- veeri pogingen gedaan om te komen tot Een leerling van de Stichting Vakopleiidng Schilders- en Stukadoorsbe drijf aan het lakken. (Foto: SVS Rijswijk). De schrijfgelegenheid na afloop van de kerkdiensten is nieuw. Daarvan is nu sprake eenmaal in de twee maanden in de hervormde Immanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan), eenmaal per maand in de rooms-katholieke St. Victorkerk (Zuid- kade) en eenmaal in de maand in de rooms-katholieke Ontmoetingskerk (Groensvoorde). Na de diensten van de Gereformeerde Kerk in hetzelfde Godshuis wordt aan de kerkgangers, die daar belangstelling voor hebben, voorbeeldbrieven meege geven. Omdat direct daarop de eucha ristievieringen beginnen stuitte het schrijven ter plaatse op praktische pro blemen. ”Na een moeizame start begint de belangstelling wat te groeien. Ken nelijk moeten de mensen erg wennen aan deze gelegenheid om te schrijven”, aldus de Amnesty-bestuursleden Anja Dijkhuizen en Bep Tetteroo in hun jaarverslag. Vorig jaar was een jaar van positieve ontwikkeling, vindt Amnestygroep 173 Waddinxveen. Hoogtepunten waren de voortgezette campagnewerk tegen het martelen (tent in de Passage, stands in de kerken en op de weekmarkt, lezin gen bij NIVON en CDA, ambassade- wacht in Den Haag en een brief voor een gevangen ex-collega ondertekende burgemeester C.M. van der Linden) en het bezoek van een delegatie van vijf buitenlandse Amnesty-bestuursleden, die hun congresbezoek afwisselden met een blik in de keuken van een lokale Amnesty-groep. "Het was een leerzame dag waar de aanwezige groepsleden met plezier aan zullen terugdenken Een stimulans voor allemaal, omdat je weet dat in vele lan den mensen bezig zijn voor hetzelfde doel”, zo staat er in het jaarverslag. In 1985 zijn verder allerlei activiteiten ontwikkeld voor fonds- en ledenwer ving en voor het geven van informatie. Lezingen, stands, evenementen, ope- ningen, exposities en dergelijke zijn daarvoor geijkte aanleidingen Binnen Amnesty in Waddinxveen zijn nog twee adoptiegroepen en twee scho- lengroepen actief. Adoptiegroep 1 be reikte dat een 44-jarige Oegandese do cent biologie, aan wiens vrouw geld was

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11