m Tentweek met Doorgereden na vijftal aanrijdingen 400 kinderen t Baarsje Kleine stillevens Maatschappelijk werk vergde anderhalve ton Kringloop- bedrijf Piet v. Kooten Branden in kwekerij en een woonhuis: baby gered 55 Wegen worden alsnog openbaar CONTROLERUIMTE BIJ VERKEERSOEFENCENTRUM Niet alleen zwemmen, maar ook reeks van nevenactiviteiten Zwemvierdaagse spektakelstuk POLITIENIEUWS WADDINXVEEN 4 Onderzoeken Uit 1983 Waterschade Overige aanrijdingen Mishandeling PLOOIEN K WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 Iers van het voormalige viaduct een controleruimte te mogen bouwen. (ook 61 jaar). oud-leraar De tentweek van de Centrale Hervormde Gemeente in Waddinxveen be- tekende aan de Overtoom in de Oostpolderwijk ook het doen van allerlei spelletjes in de buitenlucht. (Foto: Sjaak Noteboom). ze zich op de openbare weg wagen, wor- cot door de Nederlandse rijschoolhou ders. De instructeurs vrezen dat hun inkomsten flink zullen dalen als hun leerlingen eerst naar zo’n terrein gaan om daar de beginselen van het rijden te leren. In de periode tussen 31 juli en 8 augus tus is een bungalowtent ontvreemd van uit een kelderbox aan de Tesselschadel- aan. Vermoedelijk is men de kelderbox weten binnen te komen door een valse sleutel te gebruiken. Een bezoeker van het zwembad kon op zaterdag 9 augustus zonder overhemd naar huis. Dit kledingstuk werd vanuit een kleedhok van hem weggenomen. WADDISXVEES - Er was weer vier dagen een grote en een kleine tent aan de Overtoom in de Oostpolderwijk neergezet waar vanwege de Centra le Hervormde Gemeente van Waddinxveen onder het motto ’’Moet je ho ren” de jaarlijkse tentweek gehouden. Maar het mooie zomerweer maakte het linnen dak soms overbodig voor al lerlei spel-activiteiten van het jaarlijkse gebeuren dat zondagmorgen in de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost werd afgesloten met een themadienst, die werd geleid door ds. W. Markus uit Broek op Langedijk. ”Het was een zeer geslaagde tentweek, waarop met dankbaarheid wordt te ruggekeken”, aldus de hervormde evangelisatie-ouderling C. de Mos. Zo maakten zondagmorgen 200 kerkgangers van de gelegenheid gebruik na de dienst een kopje koffie in Het Anker te drinken en toonden voor de activi teiten aan de Overtoom 400 kinderen belangstelling: 340 4-12-jarigen en ou der. Ook de avonden werden goed bezocht. De vorige week woensdag ge houden avond voor jong en oud zorgde bijvoorbeeld voor een bomvolle grote tent. Gedurende de tentweek werden er bijbelverhalen verteld, werden er films gedraaid, werd er veel gezongen, waren er poppenkastvoorstellingen, was er sport en spel, werd er een landenspel gehouden en was er het slotfeest ’’Terug in de tijd”. Tijdens dat feest werden er allerlei spelletjes uit de tijd van onze grootouders gespeeld. Voor deelname zijn geen kosten ver schuldigd. De openingstijden zijn 18.00 tot 22.00 uur. laten zien. Voor de Waddinxveense aflevering van de Nationale Zwemvierdaagse tekenen de gemeente Waddinxveen, de water polo- en zwemclub de Gouwe en de Waddinxveense Reddingbrigade. De deelnameprijs voor jong en oud is zeven gulden per persoon. Er kan iedere mor gen en iedere avond gezwommen. In de morgen zijn er geen speciale tijden of regelingen getroffen. De deelnemers dienen dit zelf, met het aanwezige bad- personeel, af te stemmen. Om eigenaar te worden van de Nationa le Zwemvierdaagse-medaille moet men minimaal vier avonden de benodigde af stand afleggen. Zoals uit het aantal da gen blijkt heeft iedere zwemmer een rc- serve-avond of -morgen. De aanvang stijd voor de avonden is 18.00 uur en de inschrijving is aan de kassa van het zwembad. WADDINXVEEN - De in de laatste week van deze maand in het open luchtzwembad ”de Sniep” te houden Nationale Zwemvierdaagse zou wel eens minimaal 1.400 deelnemers kun nen trekken. Dat verwachten de organi satoren tenminste nu ook Boskopers bij gebrek aan een eigen zwembad hier een duik komen nemen. Aan de zwemvier daagse deden vorig jaar 900 Waddinx- veners en 700 Boskopers mee. De van maandag 25 tot en vrijdag 29 au gustus te houden zwemvierdaagse gaat gepaard met allerlei activiteiten, zoals een deelnemersloterij, een kindervrij- markt, een Miss Zwemvierdaagse-ver- kiezing, een optreden van de beroemde schoonspringploeg Icarus, een demon stratie onderwaterhockey, de waterpol- wedstrijd De Gouwe-ZPB Unico en er gaat er ook een auto te water om de red- dingsmogelijkheden in zo’n situatie te ner al actief in zijn wijk in het ophalen van schillen en dergelijke. Dat deed hij toen nog part-time. Nu hij met ingang van deze maand zijn baan als vrachtwa genchauffeur bij een bedrijf in Alphen aan den Rijn heeft opgezegd heeft hij de handen vrij om zich aan zijn nieuwe werk de gehele week te wijden. Naast deze kindervrijmarkt organiseert het landelijke zwemvierdaagse-comité een Miss Zwemvierdaagse-verkiezing. De hoofdprijs is een vakantie in één van Ostara’s vakantieparken. De verkiezing verloopt via een fotowedstrijd. Op maandag en dinsdag zal fotograaf De Rooy de foto’s maken en deze zijn dan in de loop van de week te koop. Vanuit alle deelneemsters worden door een deskundige jury, twee Waddinxveense missen zwemvierdaagse gekozen die in ieder geval een rondvlucht boven Zuid- Holland krijgen. WADDINXVEEN - Vijf automobilisten bleven in de afgelopen weken met de gebakken peren zitten. Ze constateerden schade aan hun wagens, maar van de veroorzaker was in geen veld of wegen meer wat te ontdek ken. ”De mentaliteit van sommige weggebruikers laat soms veel te wen sen over”, aldus de Waddinxveense rijkspolitie over deze doorrijders. Tijdens de Nationale Zwemvierdaagse worden kinderen tot en met 14 jaar in de doelman André de Jeu van NZ.C pro beren ”de Gouwe” jeugdballen uit zijn doel te houden. Vrijdag 29 augustus gaat opnieuw de "auto te water” waar bij leden van de Waddinxveense Red dingsbrigade nu eens niet de redders maar de slachtoffers zullen zijn. En tijdens dit alles geven sportvereni gingen demonstraties en verzorgt de kanovereniging ’t Schouwtje uit Bos- koop, twee dagen lang, een oefenmoge lijkheid om kanovaren te leren. Ook zal er weer, door de Toko, gezorgd worden voor een terras met de noodzakelijke verfrissingen'en hapjes en zal de pata- twagen zijn stek weer hebben ingeno men. Het rad van avontuur en diverse kramen van de therapieclub De Gouwe- bloem zijn eveneens aanwezig. De plannen voor een verkeersoefencen- trum in waddinxveen. 3,5 hectare, stich- tingskosten 7 ton, dateren van 1983. In het najaar lag toen de aanvraag om de afgifte van een bouwvergunning in het gemeentehuis ter inzage, terwijl het raadsbesluit al dateerde van voorjaar 1983. Het ging ook toen’om planologi sche maatregelen om het destijds ’’Edu catief Centrum Motorvoertuigen” ge noemde complex van de grond te kun nen krijgen. De gemeenteraad kende in de personen van J. Havenaar (PCW) en C. Dijks hoorn (CDA) twee tegenstemmers. Zo vroeg de huidige PCW-fractie-voorzit- ter zich af of het wel bij een verkeersoe- fencentrum zou blijven, terwijl hij te vergeefs vroeg naar een garantie dat het centrum op zondag gesloten zou blij ven. tijds het overleg met de Waddinxveense rijschoolhouders, die toch op een gege ven moment de rijleerlingen overgedra gen zouden gaan krijgen. De verkeersoefenterreinen, waar be ginnende automobilisten kunnen leren sturen, remmen en schakelen voordat Voor die ruimte op de grens van Wad- dinxveen en Moordrecht was aanvanke- den overigens landelijk massaal geboy lijk een andere plek uitgezocht, maar die blijkt de heer Stegemann nu onge schikt te vinden. Omdat de te bouwen controleruimte gerealiseerd gaat wor den op een plaats met een andere be stemming is de volgende week woens dagavond vergaderende gemeenteraad gevraagd dit planologisch rond te ma ken door het nemen van een voorberei- dingsbesluit voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied West. Bij het college van B. en W. bestaat geen bezwaar tegen de wensen van de Vaassense rijschoolhouder, die ook el ders in het land verkeersoefenterreinen beheert en exploiteert, temeer daar de nokhoogte, na een door de gemeente WADDINXVEEN - Het is nog steeds de bedoeling dat er aan de Zuid elijke Dwarsweg 10b, vlak bij de splitsing van de autosnelwegen naar Den Haag en Rotterdam, een verkeersoefencentrum komt. De initiatiefne mer, rijschoolhouder mr. H.A.M. Stegemann uit Vaassen, heeft de ge meente tenminste verzocht om op de plek van de inmiddels gesloopte pij- zingen en als het nodig mocht zijn, kan hij de auto laten stoppen. Onderzoekers van Veilig Verkeer Ne derland (VVN) en het Instituut voor Zintuigfysiologie-Toegepast Natuur kundig Onderzoek (IZF/TNO) zijn tot de conclusie gekomen dat eerst rijlessen^ nemen op zo’n verkeersoefenterrein grote voordelen heeft als aanvang van een rij-opleiding. Bij bijna alle (98,2%) leerlingen blijkt zo’n opleiding aan de verwachtingen te voldoen. Ook de meeste (83%) instructeurs van de rij scholen waar de leerlingen hun rij-op leiding voltooien, beoordelen de resul taten van die leerlingen positief. Al deze positieve geluiden komen ook tot uiting bij het eerste rij-examen: leer lingen die hun opleiding zijn begonnen op het onderzochte verkeersoefenter rein scoren beter dan de leerlingen met een conventionele opleiding. Het beste resultaat wordt verkregen als de leerling alléén in de auto zit; dus zonder instruc teur naast hem. Ook bleek uit de onder- De christen-democraat miste des- zoeken dat de opleiding beginnen met een hele dag ineens lessen beter is dan twee lessen per week nemen. De lengte van de opleiding neemt dan wel iets toe, maar uiteindelijk kan de leerling toch goedkoper uit zijn, omdat de eerste les sen op een verkeersoefenterrein relatief goedkoop zijn. Uit onderzoeken is gebleken dat een rij opleiding beginnen op een verkeersoe fenterrein goede perspectieven biedt. Op een verkeersoefenterrein rijdt de leerling op een speciaal hiervoor aange legd wegennet, afgesloten van het ove rige verkeer. Hier wordt men niet aan zijn of haar lot overgelaten. Via luid- gevoerd overleg met de heer Stege- sprekers geeft een instructeur aanwij- mann, van 10,50 meter is teruggebracht tot 9 meter. Een geparkeerde auto op de Groens- voorde werd op een tijdstip tussen vrij dag 1 en zaterdag 2 augustus aangere den. De dader nam niet de moeite het te melden. Op dinsdag 5 augustus óver kwam de eigenaar van een op de Win gerd geparkeerd staande personenauto hetzelfde. Hij bleef met flinke plaat- schade aan de achterzijde van zijn auto zitten. Op woensdag 6 augustus werd wederom een geparkeerde auto aangereden. Dit maal op de Noordkade. Aan de hand van een genoteerd kenteken kon het doorgereden voertuig worden achter haald. De bestuurder hiervan ontkende echter zijn betrokkenheid bij de aanrij ding zodat een vergelijkend lakonder- zoek in het gerechtelijk laboratorium uitsluitsel moet bieden. Een verbogen trekhaak en bumper was de schade bij een aanrijding op de Wei- dezoom op zaterdag 9 augustus. De ver oorzaker, een motorrijder, was te ruim uit de bocht gekomen en langs de gepar keerde auto geschampt. Hij nam niet de 1 moeite de schade te melden. Aan de 1 hand van een getuigenverklaring werd de motorrijder opgespoord. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. Op dezelfde dag werd alweer een mel ding gedaan van een doorrijden na aan- rijc tg. Deze autobezitter had de scha de an de linkerachterzijde van zijn voer tuig in Delft of Waddinxveen opgelo pen. Ook hier bleef de tegenpartij on bekend. Op woensdag 6 augustus vond een aan rijding plaats tussen twee personen auto’s op de Brugweg. Een auto die uit een uitrit kwam werd aangereden door een auto die op de Brugweg reed. Het bleef bij materiële schade. Een kop-staart-aanrijding vond op vrij- Een slapende bovenbewoner en een blank staande vloer trof de politie op woensdag 6 augustus aan in een woning aan de Brederodelaan. De politie was gewaarschuwd door een winkelier on der het betreffende pand. Deze zag tot zijn schrik het water door het plafond in zijn winkel sijpelen. Een waterlekkage bij zijn bovenburen was de oorzaak. De buren zelf hadden het nog niet gemerkt totdat zij'door de politie gewekt wer den. Met een waterstofzuiger werd de wateroverlast te lijf gegaan. WADDINXVEEN - De gemeenteraad moet een aantal nieuwe wegen nog na drukkelijk bestemmen tot openbare weg. Het gaat om zo’n 55 wegen in Groenswaard 3, Oostpolderwijk, St. Victorwijk en Zuidplas. Voor de oudere wegen is zo’n besluit niet meer nodig, omdat deze wegen door al die tijd voor een ieder toeganke lijk te zijn geweest vanzelf in juridische zin openbaar zijn geworden. De openbaarheid van wegen is van be lang voor de werkingssfeer van de Alge mene Politie Verordening (APV) en de onderhoudsplicht. Om nieuwe wegen een daadwerkelijk openbaar karakter te geven is een besluit van de gemeente raad nodig. Vandaar het door B. en W. aan de vol gende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad gedane voorstel om de openbaarheid van 55 wegen - van Kamilleveid tot Nicolaasdreef - te rege len. Waddinxvener P. van Kooten, nu dagelijks op pad voor zijn hergebruik- activiteiten onder de naam Milieukompas. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Een brand in een kas/kwekerij aan de Henegou- werweg (halve ton schade), een brandje in afvalkarton aan de Noord kade en een brand in de bovenverdie ping van een huis aan de Brugweg (waar een drie maanden oude baby kon worden gered) gaven de Wad dinxveense vrijwillige brandweer in de afgelopen week genoeg te doen. Op dinsdag 5 augustus omstreeks 22.50 uur rukte de brandweer uit voor een brand in een kas/kwekerij aan de Henegouwerweg. De brand werd ontdekt door een langsrijdende Waddinxvener die de rookontwikke ling waarnam. Omdat hij dit vreemd vond waarschuwde hij de eigenaar van de kwekerij. Op dat moment sloegen de vlammen al uit het dak van de kas. De uitgerukte brandweer had het vuur binnen zeer korte tijd onder controle. De brandschade aan kli- maatapparatuur, gebouwen en plan ten schatte de eigenaar voorlopig op f. 50.000,-. In samenwerking met de technische recherche is een onder zoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Als vermoedelijke oorzaak kwam zelfontbranding van een straal- motomevelspuit naar voren. Het ap paraat is voor nader onderzoek door de technische recherche meegeno men. Op donderdag 7 augustus rond het middaguur konden de brandweerlie den wederom de wagens in. Ditmaal betrof het een brandje in afvalkarton achter de meubelzaal van de Gebr. Bakker aan de Noordkade. Het kar ton was daar achtergelaten na het uit pakken van meubels en zou later op de dag opgehaald w'orden. Terwijl de brandweer nog bezig was met het opruimen van hun materieel diende de volgende brandmelding zich al weer aan. Ditmaal moest men naar de Brugweg. Daar woedde een brand in de bovenverdieping van een woning. Schilderwerkza^mheden waarbij een afbrander gebruikt werd was de oor zaak van deze brand. Een raamkozijn vatte vlam en het vuur verspreidde zich via het plafond naar de zolder. De woning liep aanzienlijke brand- en waterschade op. Een drie maanden oude baby, die in de woning lag te slapen, kreeg door de brand lichte ademhalingsmoeilijk heden en werd voor nadere controle overgebracht naar het ziekenhuis. WADDINXVEEN - Hoewel Wad dinxveen vorig jaar een kleine ander halve ton heeft uitgegeven aan subsidies voor het algemeen maatschappelijk werk komt hiervan van het rijk maar ruim 70 mille terug. Uit eigen zak moet dus een kleine 80 mille worden bijge past. De gemeenteraad, die van B. en W. een voorstel hebben gekregen tot voorlopi ge vaststelling van de uitgaven, is geïn formeerd over de instellingen waaraan die anderhalve ton aan uitgaven zijn op gegaan. Dat waren in 1985 het Provinciaal Op- bouworgaan Zuid-Holland 100,-), Prot. Chr. Stichting t.b.v. doven te Voorburg 900,-), Stichting Maat schappelijke Dienstverlening Zuidplas 146.300,-), Kon. Instituut voor do ven H.D. Guyot te Groningen 70,-), Stichting Rijn en Lek 1.000,-) en Re gionaal Overlegorgaan Zwakzinnigen zorg Gouda 897,-). WADDINXVEEN - Komende zater dag opent de Waddinxvener Pist van Kooten (33) aan de Zuidkade 232 zijn kringloopwinkel ’’Milieukompas”. De start van deze zaak betekent dat hij ér - met de nodige medewerking van de gemeente in de persoon van WD-wet- houder K.W.Th. van Soest - in is ge slaagd zijn vaste bestaan als vrachtwa genchauffeur in te ruilen voor een nieu we zelfstandige baan. Terwijl zijn vrouw in de winkel staat en probeert het tweede gebruik van allerlei artikelen (meubels, huishoudelijke ap paraten, lampen e.d.) te bevorderen, haalt haar man schillen, brood en ande re dingen op. De mogelijkheid bestaat dat hij voor de gemeente op grofvuilda- gen oud ijzer gaat ophalen. Als daarvan sprake zal er wellicht gerekend kunnen worden op een financiële tegemoetko ming van de gemeente 6.000,-). Piet van Kooten was als Zuidplasbewo- dag 8 augustus plaats op rijksweg A 12, rijbaan richting Utrecht. Een automo bilist zag bij nadering van een file dat achter hem een auto met hoge snelheid naderde. Hij trachtte een aanrijding te voorkomen door zelf nog gas te geven. Hierdoor reed hij in op de achterste auto in de file. Tot overmaat van ramp werd hij toch nog door de achterop ko mende auto aangereden. Ook hier bleef de schade tot de voertuigen beperkt. staat gesteld tweedehands artikelen te verkopen. Dit verkopen kan gebeuren op het lange pad naar het zwembad .Het plaatsen van kramen is niet mogelijk. Diefstallen Tussen zondag 3 en maandag 4 augustus werden de wieldoppen vanaf een gepar keerde personenauto op de parkeer plaats van de Elzenhorst. Vanuit een schuur achter de woning aan de Busken Huetlaan werd in de nacht van woensdag 6 augustus een krat bier ontvreemd. De dorstige dader kon bin nenkomen doordat de poort en de schuur niet afgesloten waren. In de periode tussen 20 mei en 6 augus tus is vanuit een kelderbox aan de Peter Zuidlaan een salontafel, een fornuis en een lessenaar ontvreemd. Bij een transportbedrijf aan de Brede- weg is in de avonduren van vrijdag 8 au gustus een IBM personal computer ont vreemd. Omtrent de werkwijze van de dader tast de politie in het duister. in Gouda. Daar hangen etsen en aqua rellen met duin en strand als,thema. Jan Groenewegen verzorgde in zijn loopbaan ook regelmatig tekenlessen. Sinds 1984 wijdt hij zich aan het etsen waarbij hij gebruik maakt van de aqua tint en vernis mou. textiel. Na haar huwelijk volgde zij nog Op deze Goudse expositie is te zien dat -- de kleurnuances in een eenvoudige strandschelp Coby Groenewegen even zeer aanspreken als net totale duinland schap. De expositie in ‘De Goudsche Pijp” duurt tot eind augustus. De activiteiten rond de Nationale Zwemvierdaagse worden steeds in de avonduren gehouden. Voor de deelne mersloterij met prachtige prijzen hoeft men alleen maar in te schrijven. Zij die inschrijven vóór 20 augustus doen ook nog mee aan een loterij voor snelle inschrijvers. De prijzen hiervoor zijn: een tweetal rondvluchten boven Zuid- Holland. Iedere avond zal opgeluisterd worden door muziek. Deze zal bestaan uit ar tiesten, een disco, de ’’Paramount Jazz band” en nog vele anderen. Dinsdagavond 26 augustus treedt de zeer beroemde schoonspringploeg Ica rus op en op woensdagavond 27 augus tus zal, voor het eerst in Waddinxveen, een demonstratie onderwaterhockey worden gegeven. Die avond speelt ook ”De Gouwe” tegen ”ZPB-Unico” uit Barendrecht en zal Nederlands beken- Twee Duitsers kwamen op zaterdag 9 augustus met de schrik vrij na een aan rijding op de rijksweg A 12 ter hoogte van de afrit Waddinxveen/Moordrecht. De bestuurder had plots moeten rem men voor een voorligger, raakte de lin ker vangrail, verloor de macht over het stuur en reed frontaal in de vangrail aan de rechterzijde van de weg. Zijn voer tuig was geheel vernield. Op de kruising Mercuriusweg-Apollol- aan vond op zondag 10 augustus in de avonduren een aanrijding plaats. Een personenauto, die komende vanaf de Kanaaldijk linksaf de Mercuriusweg op wilde rijden, kwam tot stilstand tegen een aldaar geparkeerd staande vrach twagen. Beide voertuigen liepen be hoorlijke schade op. In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 augustus vond een aanrijding plaats op de Juliana van Stolberglaan bij het Shell benzinestation. Een automobilist die komende van de Kerkweg-Oost de Jul. van Stolberglaan opreed nam de bocht ruim en reed frontaal op een tegenlig ger. In verband met vermoedelijk alco holgebruik van eerstgenoemde bestuur der is hem een bloedproef afgenomen. Een 14-jarige Waddinxveense jongen werd op dinsdag 5 augustus op het fiet spad tussen de Henegouwerweg en de Bloemendaalseweg klemgereden door drie knapen. De knapen mishandelde de jongen door hem in het gezicht en de maag te stompen. Hierna namen de knapen een blauwe viskoffer en een zwarte telescoopwerphengel van de jongen mee. Signalement van de daders: allen onge veer 15 jaar. 1. Roepnaam Pieter, kort krullend lichtblond haar, gekleed in trainings pak, ongeveer 1.65 m. lang; 2. zwart stijl halflang haar, ongeveer 1.65 m. lang, ’’Cruijff’ trainingsjack; 3. kort blond golvend haar, ong. 1.70m. gekleed in een O’Neill trui en grijs jack. Ii WADDINXVEEN - Coby Groenewegen-Hensen (62), actief voor Am nesty International en voor haar huwelijk studerend op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, exposeert deze en volgende maand aquarellen in het restaurant ’t Baarsje aan de Zwarteweg in Waddinx veen. De aan de Groensvoorde wonende Samen met haar man Jat) Groenewegen Waddinxveense, die aan het Gouwecol- (ook 61 jaar). oud-leraar van de lagere lege op HAVO-niveau de vakken teke- tuinbouwschool in Boskoop en nu met nen en Spaans volgde, heeft daar een de VUT, exposeert Coby Groenewegen aantal kleine stillevens en bloemencom- op dit moment ooknog in de koffieshop posities hangen, aangevuld met enkele De Goudsche Pijp aan de Klpjwegstraat landschappen uit de omgeving van - Waddinxveen. De al 14 jaar in dit Gouwedorp wonen de Coby Groenewegen werd geboren in Rotterdam waar zij tot haar huwelijk woonde en werkte. Zij doorliep diverse opleidingen op het gebied van mode en textiel. Na haar huwt regelmatig cursussen op creativiteitsge- bied en bracht dat vaak bij vrijwilligers werk in praktijk. Een jaar of zes geleden won haar be langstelling voor tekenen en schilderen het van de andere activiteiten. Op het ogenblik concentreert zij zich voorna melijk op aquarellen. In de afgelopen twee jaar had zij reeds enkele kleinere exposities in Gouda en Zoetermeer. In restaurant ’t Baarsje hangt deze aquarel van 't Baarsje, gemaakt doqr de Waddinxveense Coby Groenewegen-Hensen. (Tekening: Coby Groene wegen). IUI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 13