S. van Houten Kunstmanifestatie van 35 mille in '87 Rabobank O opvolger van A.M. Zwamborn |K! dl® n Waddinxveen is een dure plaats I Op eerste plaats in onderzoek van de consumentenbond Leden krijgen verbouwplannen gepresenteerd Gekozen uit 82 mensen ssw Papaya Mode gaat sluiten KABELKRANT WADDINXVEEN Stokbrood/ VERKOCHT Mensen in het nieuws I öilfc I WIJ Notaris bouwt ook in Zuidplas Onafhankelijk Nieuwsblad NIEUW! Advertentie Reizen ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK TE WADDINXVEEN Akkoord Goedgekeurd Bevredigend Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 ALS WIJ HET f 1 BOSKOOP- Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 DANSSCHOOL WADDINXVEEN JJvandenBroek Installateurs bv Het Echte Franse B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Kanaalstraat 12, WADDINXVEEN tel. 01828-12028 m VELE WONINGEN ZIJN DIT VOORJAAR VIA ONS KANTOOR VAN EIGENAAR VERWISSELD. NEEM DAAROM SNEL KONTAKT OP MET RIJNLAND ALS U VAN PLAN BENT UW HUIS TE VERKO PEN. 01828-12028 VESTIGINGEN IN: VOORSCHOTEN, LEIDERDORP WADDINXVEEN EN t 1 WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 42e JAARGANG -1989 "X Waddinxveense Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 1 september 1986 om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg-Oost 61, Waddinxveen. De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hun gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatse lijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt. Dit voorjaar werd er al geadverteerd voor een opvolger van de heer Zwam born. Op die advertentie hebben 82 per sonen gereageerd. Met 6 externe kandi daten heeft een nader kennismakings gesprek plaatsgevonden met enkele le den van het college en met de leden van het Management-team. Op basis van Na het 750-jarig bestaan van Waddinx veen in 1983, het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn in 1984, het 40-jarig bevrijdingsfeest in 1985 en het 50-jarig bestaan van de hef- brug over de Gouwe en - straks - de in gebruikname van de Coenecoopbrug dit jaar staat 1987 in het teken van een kunstmanifestatie zonder één enkele aanleiding. Een ander stukje grond dat door de raad wordt verkocht ligt aan de Mercu- riusweg en komt in handen van de Stich ting Samenwerkende Woningbouwkor- poraties. Het gaat hier om 835 vierkante meter grond, die wordt verkocht vpor de prijs van 112.725,- 135,- per vier kante meter), om de SSW mogelijkhe den te bieden voor een eventuele toe komstige uitbreiding naast het vorig jaar in gebruik genomen nieuwe kant oor en magazijn aan de Mercuriusweg. Ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen, oude dansen en rock and roll. Speciale clubs voor: kinderen, jongeren, paren en 60+-ers. Wij geven 7 avonden per week les. Keuze uit verschillende avonden en altijd mogelijkheid tot inhalen. Onze zaal heeft een vrije dans- oppervlakte van 180 m2 (20 x 9 m). Inlichtingen of inschrijven vanaf heden per telefoon of aan de zaal: maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Folder op aanvraag. Iedere zaterdag vrij dansen van 20.30 tot 23.30 uur, ook voor introducees. Opening instuif 16 aug. van 20.30 tot 23.30 uur (gratis toegang). 01727-7116 WADDINXVEEN - mensen in het nieuws: Dat blijkt uit het pasverschenen jaar verslag 1985 van de Coöperatieve Ra bobank "Waddinxveen” BA, die op maandagavond 1 september om acht uur de 81e algemene vergadering zal houden. Op die vergadering komt ook het jaar- De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 GERT HUÏZER - de echte bakker Zwdkade 11 Te: 01828-12354 Wnkelgalenj Groensvocrde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statens, nge: 115 - Gouda Tel 01820-15132 Staringlaan 19 - Waddinxveen Tel. 01828-16000 2) BOSKOOP REIJERSKOOP 2 14 WADDINXVEEN KERKWEG-W. 10 3 de votre Vrai Boulanger' EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Weekblad voor Vaddinxveen HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen wil de adviserende functie van deze grootste plaatselijke bank beter tot zijn recht laten ko men. Gedacht wordt aan bouwkundige aanpassingen met een aantal ser vice-units, waarbij in het hoofdkantoor aan de Kerkweg-Oost een split sing wordt aangebracht tussen bedrijfs- en particuliere cliënten. WADDINXVEEN - De 44-jarige Sleeuwijker S. van Houten wordt de nieuwe directeur van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -be drijven. Hij volgt in die functie de op Nieuwjaarsdag 1987 met de VUT gaande huidige directeur A.M. Zwamborn op. Aan het Raadhuisplein noemt iedereen de heer Van Houten, die thans directeur is van Ge'meen- tewerken in Werkendam, ”de meest geschikte kandidaat’’. WADDINXVEEN - Niet dit jaar, maar volgend jaar zal in Waddinxveen een kunstweck worden gehouden. De gedachte achter de kunstweckdie is ontstaan in enrwordt voorbereid door de gemeentelijke commissie voor kunst en cultuur ondér voorzitterschap van PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, is om Waddinxveners meer vertrouwd te maken mei allerlei vormen van kunst uitingen. In het verleden is hiermee al een begin gemaakt met kamermuziekconcerten verslag aan de orde, evenals de herver kiezing van de heren O.O. Spruijt (se cretaris), J.P. van Oosten (voorzitter raad van toezicht) en C.M. Kroes (lid van de raad van toezicht). De leden van de Rabobank zullen daar WADDINXVEEN - Papaya Mode aan de Nesse, het begin van vorig jaar offi cieel door burgemeester C.M. van der Linden geopende modewinkeltje van de Waddinxveense Gerda Cortvriendt, gaat dicht. De opheffingsuitverkoop is al ruimschoots aan de gang. "Na twee jaar met veel plezier en volle dige inzet m'n winkeltje gerund te heb ben moet ik helaas vanwege gezond heidsredenen deze activiteiten stopzet ten”, aldus de aan de Wilhelminakade wonende Waddinxveense, die de Stich ting Rechtsbijstand voor Ondernemers in Amsterdam heeft ingeschakeld om de zaken af te wikkelen. Een door deze stichting ingesteld be- drijfsonderzoek heeft geen oplossingen kunnen vinden vóór de liquiditeitspro blemen, die zich dit voorjaar al hebben voorgedaan. met in het voorprogramma optredens van plaatselijk talent), een jazzavond aan de Petteplas of in het Warnaar- plantsoen, een orgelconcert (mogelijk met medewerking van ”de Gouwes- tem”), een literaire gebeurtenis, pop penspel voor de kinderen, een expositie van amateurs, een wandeling met klas sieke muziek rond de Petteplas (met lichteffecten). De kosten hiervan wor den geraamd op 30.000,- a 35.000- Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele recettes. Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Verslag 1985 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Presentatie bouwplannen Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1985 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur en exposities, terwijl er ook theater voorstellingen waren. Het uitstel van het feest met een jaar is in verband met praktische overwegingen. Inmiddels is er al een concept-plan op gesteld met daarbij een financiële verta ling. Gedacht wordt aan een expositie (bijvoorbeeld werk van Escher), een kamermuziekconcert (bijvoorbeeld Berdien Stenberg), een kunstsymposi- um (een middag), een openlucht mani festatie (bijvoorbeeld met medewer king van het Nederlands Dans Theater gegaan en het jaar daarvoor met drie procent, in de middenmoot. Wat de duurder dan gemiddeld uitgevallen hondenbelasting betreft is dit Gouwed- orp met 70,- voor de eerste hond en 96,- voor de tweede hond in de laag ste regionen te vinden. Voor de Consumentenbond staat vast dat op gemeentelijke tarieven voor al lerlei diensten de regering nog nauwe lijks toezicht houdt. Vergeleken met voorgaande jaren zijn de tarieven in het algemeen minder scherp gestegen, maar de bond vindt wel dat sommige ta riefsverhogingen nog steeds alle perken te buiten gaan, zo leert het onderzoek in 174 gemeenten, waar de prijs van 35 uit- deze gesprekken is een nadere selectie gemaakt van 4 kandidaten, waarmee vervolggesprekken zijn gehouden. Aan die gesprekken werci ook deelgenomen door de afdelingschefs van Openbare Werken, alsmede door een vertegen woordiging van het Management-team van die dienst. Op gemeenschappelijk initiatief van al le bij de selectie betrokken "partijen" werd vervolgens besloten van enkele kandidaten nadere inlichtingen te vra gen. Voorts heeft een psycho-technisch onderzoek van die kandidaten plaatsge vonden. Intussen is het provinciaal bestuur van Zuid-Holland ook akkoord gegaan met grondtransacties in Zuidplas waarbij betrokken zijn: A. de Kwaadsteniet te Waddinxveen, J van der Eijk te Wad dinxveen, Verenigde Bouwbedrijven Van der Heijden/ARWON BV te Woerden. C.A. Bonefaas te Waddinx veen, W. Breedijk te Waddinxveen, J.P.B. Franken te Waddinxveen, M.J. Groeneveld te Waddinxveen, H. ter Heide te Waddinxveen, J. Kuijper te Waddinxveen, J.P. de Lange te Wad dinxveen, H. Lugthart te Waddinx veen, L.M. Mudde te Spijkenisse, G.F. Nijbroek te Waddinxveen, P.J. Postma te Waddinxveen. J. van Rijswijk te Bos koop, de Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties te Waddinx veen, M.B. Struis te Waddinxveen, A. Veldstra te Waddinxveen, P. Verschoor te Groot-Ammers en A. de Vries te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Drie particulie ren, waaronder notaris mr. P.L. van der Meulen en zijn vrouw, willen in de woonwijk Zuidplas een eigen huis gaan bouwen. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende ge meenteraad gevraagd daarvoor de nodi ge stukken grond te verkopen. De hui zen komen in de nieuwe woonwijk ach ter de Piasweg te staan. De heer M.G. van den Berg (Fazant- dreef 10) koopt een perceel grond van 440 vierkante meter (waarvan ongeveer 15 vierkante meter water) voor de prijs van 95.625,- exclusief btw. De heer P.L. van der Meulen en me vrouw J.J. van der Meulen-Crol (Jan Dorrekenskade-Oost 48) kopen een perceel grond van 638 vierkante meter (waarvan ongeveer 18 vierkante meter water) voor de prijs van 139.500,- ex clusief btw. De heer R.W. Sierenberg (Zevenhui zen) koopt een perceel grond van 935 vierkante meter voor de prijs van 187.000,- exclusief btw. Om verder te kunnen gaan met het bouw- en woonrijpmaken van Zuidplas hebben B. en W. de gemeenteraad ge vraagd een aanvullend krediet van 2.250.000.- beschikbaar te stellen. Het aanvullend krediet wordt beschikbaar gesteld aan het gemeentelijk grondbe drijf. Aan de gemeenteraad hebben B. en W. verder meegedeeld in de woonwijk Zuidplas een paar kleine stukjes grond te hebben verkocht. Zo kwam het GEB in Gouda in het bezit van circa 25 vier kante meter grond voor de bouw van een tranformatorstation en de heren A.T. en K.T. Li van een tweetal kavels grond. B. en W. zijn gerechtigd derge lijke kleine grondverkopen buiten de gemeenteraad om te regelen. De goedkoopste plaatsen in deze ca tegorie zijn Losser 532,-) en Oost- stellingwerf 445,-). Het door de Consumentenbond samen gestelde tarievenpakket bestaat uit: grafrechten, abonnement CAI, huwe lijksvoltrekking, ophalen huisvuil, ri oolrecht, paspoort-leges, bejaarden paspoort, aanvraag rijbewijs, verkla ring omtrent gedrag, attestaties de vita (bewijs van in-leven-zijn), bewijs Ne derlanderschap, uittreksel persoonsre gister en legalisering handtekening. In de rij gemeenten waar het begraven duurder is dan gemiddeld staat Wad dinxveen met een tarief van 750,-, dat vorig jaar ook één procent omhoog is De in het Friese St. Anna Parochie ge boren Sleeuwijker heeft na zijn HTS en militaire dienstplicht steeds bij diensten van openbare werken gewerkt. Dat was achtereenvolgens het geval bij de ge meenten Delfzijl, Haaksbergen en Dronten, waar hij was opgeklommen tot adjunct-directeur en negen jaar werkte. In de gemeente Werkendam (Werkendam, Sleeuwijk, Nieuwendijk) is sinds 1980 actief. De heer Van Hou ten is getrouwd, heeft drie kinderen en is lid van een protestantse kerk. De nieuwe directeur van Openbare Werken en -Bedrijven treedt op woens dag 1 oktober in functie, zodat hij nog enkele maanden met de vertrekkende heer Zwamborn kan samen werken. 'Alles afwegende heeft ons college een eindgesprek gevoerd met de naar veler mening meest geschikte kandidaat, de heer S. van Houten uit Sleeuwijk. Aan gezien de heer Van Houten ons de meest geschikte kandidaat lijkt voor de onderhavige functie, hebben wij inmid dels besloten hem te benoemen”, aldus Burgemeester en Wethouders in een mededeling aan de gemeenteraad. De Rabobank: "Kenmerk van onze coöperatieve structuur is dat iedere Ra bobank actief is in en voor de lokale ge meenschap. De ontwikkelingen in onze gemeente worden dan ook door ons nauwlettend gevolgd. Als coöperatieve bank zijn wij immers nauw verbonden met het wel en wee van ons werkgebied. Maar dat betekent niet dat ons blikveld ophoudt bij de grensen van het werkge bied. Door een hechte samenwerking van de lokale Rabobanken strekt onze bancaire dienstverlening zich van ouds her uit over heel Nederland. Daarnaast is er ook bij onze bank sprake van een toenemend belang van het buitenland- bedrijf”. Het afgelopen jaar stond nadrukkelijk in het teken van een hedendaagse invul ling van het coöperatieve karakter van de bank. Concreet blijkt dit bijvoor beeld uit het medio 1985 geïntroduceer de Garantiefonds. Uit dit fonds kunnen, "stimuleringsleningen” worden ver strekt aan (aspirant)-ondernemers met goede plannen om een bedrijf te starten of om nieuwe bedrijfsactiviteiten te be ginnen. danssch ooi ook kennis kunnen nemen van de ingrij pende verbouwplannen om de advies functie van de Rabobank sterk te kun nen verbeteren. Het is overigens geble ken dat de 80 jaar oude bank zich een steeds hechtere plaats in de Waddinx veense samenleving heeft weten te ver overen want vorig jaar steeg het aantal cliëntenrekeningen tot boven de 25.000 742). De Rabobank, met een balanstotaal van 166.461.055,- en een winst van 168.697,- telt 2.018 leden, 17.390 spaar rekeningen, 1.197 leningen en 6.546 re- kening-couranten. Directeur G. Vis- scher geeft er leiding aan 42 mensen. Dat zijn er drie meer dan in 1985. Het bestuur van de Rabobank Wad dinxveen, dat wordt gevormd door A. Oudijk (voorzitter), O.O. Spruijt (se cretaris) en G. van Ringelenstein (lid), zegt terug te kunnen zien op een bevre digend jaar. Het aantal cliëntenrekeningen steeg, de vraag naar kredieten en leningen in de bedrijvensector vertoonde een voort gaand hoog niveau, terwijl de groei van de toevertrouwde middelen eveneens een positief beeld vertoonde. Alleen de vraag van particulieren naar kredieten en leningen bleef achter. Rabobank gaat advies functie versterken eenlopende diensten werden opge vraagd. Jaar-in-jaar-uit wordt in het Waddinx veense gemeentehuis meestal schouder ophalend van het Consumentenbond- onderzoek kennis genomen. In de ge meenteraad wordt er niet op teruggeko men en ook de wethouder van financiën P.F.Jvan Schie (CDA) wordt er niet zo warm of koud van. Hij zegt steeds nieuwsgierig te zijn naar het onderzoek van de Consumentenbond dat de tarie ven afzet tegen de kwaliteit van gelever de gemeentelijke diensten en het voor zieningenpakket dat in een plaats is te vinden. De verkoop van vakantiereizen door de Rabobank in Waddinxveen is Ook in 1985 verder gestegen. Vooral de ver koop van vliegreizen vertoonde een grote stijging bij de organisatie. Wat de bank betreft, was er sprake van een sta bilisatie met ca. 2300 geboekte perso nen. Sleeuwijker S. van Houten wordt de nieuwe directeur van de gemeen telijke dienst Openbare Werken en - Bedrijven. J. POST van de Busken Huëtlaan is ver huisd naar Emmeloord. De Waddinx- vener was voorzitter van “Timotheüs”. DS. TH.H.G. HULST en zijn gezin hebben de pastorie aan de Souburgh- laan verruild voor een pastorie in hun nieuwe gemeente Apeldoorn. De ver trokken dominee was negen jaar ver bonden aan de hervormde Immanuël- kerkgemeente. DS. H. SCHIPAANBOORD heeft zijn intrek genomen in de pastorie van de Centrale Hervormde Gemeente aan de Sniepweg. De predikant uit Everdingen is de opvolger van de met vervroegd emiraat naar Ermelo verhuisde ds. L. Roetman. DS. W. MARKUS, tot vorig jaar inwo ner van Waddinxveen, ging zondagmor gen voor in een dienst in de hervormde Brugkerk. Dé oud-Waddlnxvener is nu predikant in Broek op Langedijk, zijn eerste gemeente. JOKE V.D. BRINK heeft in de vorm van een cadeau van ongeveer 500 gul den een blijk van waardering ontvangen voor de goede verrichtingen tijdens haar jaarstage in het Waddinxveense sociaal-cultureel werk, zo besloot het dagelijks bestuur van de gemeentelijke commissie sociaal-cultureel werk. J. BENDERS, de aan het Mevrouw Kuipers Rietbergplantsoen wonende oud-opzichter van de afdeling plantsoe nen van de gemeentelijke dienst van Openbare Werken en -Bedrijven die de zilveren medaille verbonden aan de Or de van Oranje Nassau uitgereikt heeft gekregen, is per 1 augustus eervol door B. en W. ontslagen. De heer Benders, die een 40-jarige loopbaan achter de rug heeft, maakt gebruik van de VUT-rege- ling. P.C.C.W. KRUIJK, zoon van oud- CDA-gemeqj^raadslid W.L.M. Kruijk en werkzaam op de afdeling al gemene zaken en ruimtelijke ordening van de gemeentesecretarie, is in vaste dienst aangesteld. Gemeenteambtenaren E.S. II S A- TE (afdeling algeméne zaken en ruim telijke ordening) en W. KORFAGE (milieutechnisch medewerker bij de dienst Openbare Werken en -Bedrij ven) hebben van B. en W. per 15 sep tember eervol ontslag gekregen wegens benoeming elders. W. HOOGEVEEN, medewerker bij de buitendienst van Openbare Werken en - Bedrijven, zal in verband met het ge bruik maken van de VUT-regeling per 1 september eervol ontslag worden ver leend door het college van B. en W. WADDINXVEEN - Waddinxveen blijft een dure gemeente om in te wo nen, zo blijkt uit een nieuwe peiling van de gemeentelijke tarieven, welke jaar lijks door de Consumentenbond wordt uitgevoerd. In het augustuusnummer van de Consu mentengids voert Waddinxveen een groep van 36 gemeenten met 20.000- 25.000 inwoners aan, want in dit Gou- wedorp moet voor een pakket van der tien tarieven het meest worden betaald. Het gaat hier om f 1.301,- en dat is één procent meer dan een jaar geleden. Waddinxveen wordt gevolgd door Lei derdorp 1.129,—), Aalsmeer 1.208,-) en Scharsterland 1.009,- WADDINXVEEN I 01828-19888 vandenBrwh

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1