GEMEENTE Kardinaal was Twee nieuwe scholen in Zuidplas van start Orgel en -galerij Brugkerk hebben opknapbeurt nodig VROEGOP KORTING! VROEGOP KORTING! zeer getroffen WADDINXVEEN THEE" Tien muskus- B.J. Alfrink in Ontmoetingskerk Dansschool José van Rijn ratten en succesvolle karperproef DRIE WEGOMLEIDINGEN IN EN BIJ WADDINXVEEN Wethouder Van Soest blies ballon op Meisje (16) lastig gevallen Objecten alvast op meerj arenlij st gezet telefoonnummers/openingstijden 100 Feest Naamborden SPREEKUREN A VONDOPENSTELLING Sleutel GEMEENTERAAD Remonstrantse Kerken MILIEUZAKEN "ZATERDAG VAN 9-11 01820-15767 01727-4044 070-210001 Vóotë.-fl. ALLEEN VAH 9-11 UUfc 12222 01820-24255 13000 13000 '’bOSBESSEN- LACTONA TANDENBORSTELS 2 stuks "ZATERDAG VAN 9-11 uur WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 01820-16066 010-362244 bezwaren in te dienen, zijn de door ons opgestelde ontwerp-be- raai J.G.M. Zuidgeest en pastoor C.J. van der Voort de mis leidde. van kardinaal Alfrink te laten, maar drage van nog geen 15 mille. i De afsluiting van de Henegouwerweg ter hoogte van de Coenecoopbrug. (Foto: Sjaak Noteboom). daaraan ook in de school gestalte te ge ven gezien het leven en werk van de oud-aartsbisschop Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Openingstijden Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. WINKELCENTRUM «t— de "Passage" WADDINXVEEN. Tel. 01828-17689 KRUIDERIJ de peperboom 14433 14433 Het feest op zaterdag en op maandag viel bij iedereen in de smaak. Naast de Cormula's kwam er ook muziek van het Goudse draaiorgel de Panfluiter. En er kwamen natuurlijk ballonnen aan te pas. De WD-wethouder moest er één opblazen tot die knalde, terwijl dat weer het sein was voor de kinderen om alle andere ballonnen op te laten. De onthulling van de naamborden was in handen van de scholieren Pascal Wie- zer, Sanne Heinrich, Selma de Jong en Ferry van Tol. ”Er is een flink aantal re cords gebroken”, sprak een tevreden wethouder Van Soest, daarmee aange geven dat deze schoolstart niet sneller voorbereid en uitgevoerd had kunnen worden. De twee nieuwe basisscholen vormen niet de enige veranderingen aan het be gin van een nieuw schooljaar. Zoals be kend is de Koningin Wilhelminaschool voor MAVO/LTO veranderd in de christelijke scholengemeenschap De Wadde voor MAVO/LTO/LHNO. De Burgemeester C.M. van der Linden: eerste vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder, M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Daarin vestigde de kardinaal er de aan dacht op dat scholen belangrijk zijn voor iedereen. Hij noemde ze ’’hulp stukken” voor de opvoeding en een be langrijk onderdeel van het parochieel leven. ”Ze hebben de opdracht dé kin deren naar God toe te brengen en ze over Gods liefde te vertellen”. Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het Bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ’s-avonds gesloten. Zo’n meerjarenprogramma is sinds dit jaar de sleutel om in aanmerking te kunnen komen voor rijkssubsidie. Ontbreekt zo’n stuk dan kan Wad dinxveen naar zijn geld fluiten en dat is nu voorkomen. De kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente, waarmee de gemeente overleg heeft gevoerd, is bereid aan de restauratie van het orgel en van de orgelgalerij de komende jaren de nodige aan dacht te besteden. Bij de zeven jaar geleden (1979) vol tooide restauratie van de Brugkerk WADDINXVEEN - In Waddinxveen zijn vorig jaar 10 muskusratten gevan gen, zo staat in het jaarverslag 1985 van het hoogheemraadschap van Schieland. Van dit schap is de Waddinxvener M.J. Oudijk hoofdingeland onbebouwd. Het gebied van Schieland ligt in de pro vincie Zuid-Holland, begrensd door de vierhoek Rotterdam-Gouda-Waddinx- veen-Zoetermeer. De Zuidplaspolder langs de Hollandsche IJssel, Nieuwe Maas, de Schie en de Gouwe is het laagst gelegen poldergebied van de we reld. ’t Weegje in Waddinxveen-Zuid is één van de recreatiegebieden in het ge bied van Schieland. Schieland is het laagveengebied van Midden-Holland. De veengrond is gro tendeels vergraven in de 13e eeuw en la ter. De ontstane plassen zijn in de 18/ 19e eeuw ingepolderd (Zuidplaspolder 1839 polder Prins Alexander 1874). Hoogteligging van het maaiveld (droog makerijen): NAP -400 m. in het noor den tot NAP -6.00 m. in het zuiden. Hoogteligging van het maaiveld (niet- uitgeveende polders): NAP -2.00 m. De gemeente Waddinxveen ligt voor een deel in het gebied waar Schieland de waterkwaliteit uitoefent. De verschil lende afvalwaterstromen overschrijden op enkele plaatsen de grens met andere hoogheemraadschappen. Tegen deze achtergrond is ook met Waddinxveen een afspraak gemaakt voor het verreke nen van de kosten van zuivering. De opening van de twee basisscholen betekende een reeks van activiteiten, zowel op zaterdagmiddag met muziek van de Cormula’s en op maandag. Het goede weer zorgde ervoor dat alles goed verliep. Zondagmorgen sprak ter gelegenheid van de start van de Kardinaal Alfrink- school de gelijknamige oud-aartsbis schop in de Ontmoetingskerk. Met een receptie op maandagavond werden de openingsactiviteiten afgesloten en kon den dinsdag de lessen beginnen. De in 1975 met emiraat gegane kardi naal Alfrink, die het nieuwe schooljaar een feest voor de hele parochie vond, werd door een bijna volle Ontmoetings kerk staande verwelkomd. Hoewel hij in een rolstoel naar het liturgisch cen trum werd gereden, hield hij toch staan de de preek, die iedereen ademloos deed luisteren. Ballonnen gingen maandagmorgen in de Zuidplas de lucht in ten teken van de officiële opening van de rooms- de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool. (Foto: Sjaak met de Dreef in de Zuidplas, een deel van de Henegouwerweg, waar gewerkt wordt aan de Coenecoopbrug en de Bloemendaalseweg, die een opknap beurt krijgt. drie uur officieel de Dansschool Wad dinxveen van Jocé van Rijn open. De school is gevestigd in de voormalige gehaald om het niet alleen bij de naam kantine van de Eminent-orgelfabriek. Dienst openbare werken en bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Verleende Hinderwetvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat door hen de vol gende Hinderwetvergunning is verleend: - aan de Woningbouwvereniging Waddinxveen, Staringlaan 14 al hier, voor het oprichten en in werking hebben van een onder- houds-, timmer- en schilderwerkplaats annex opslag van hout en timmer- en metselmateriaal aan de Staringlaan 14 alhier. Deze vergunning en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Or dening ter gemeentesecretarie, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur in de periode 14 augustus tot en met 14 september 1986. ’’Kardinaal Alfrink heeft altijd vertrou wen in God, de mensen en de wereld ge had. Als we vrede willen moeten we el kaar vertrouwen en dat vertrouwen uit bouwen door van de ander iets te willen leren. Op die manier groeit de eenheid en de eengezindheid”hield vicaris-ge- neraal Zuidgeest de parochianen voor. In de eucharistieviering werd het welk omstwoord uitgesproken door voorzit ter D. Lekx van de Stichting voor Kat holiek Onderwijs St. Victor. Hij toonde zich zeer vereerd met dé aanwezigheid van kardinaal Alfrink tijdens de mis, die was bedoeld om Gods zegen over het nieuwe schooljaar te vragen. Het thema van de eucharistieviering was ’’vrede en eenheid”, twee woorden die het leven van kardinaal Alfrink beheersen. Gemeenteraad Woensdag 20 augustus 1986, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijkste agendapunten: Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilverwer- kingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek. Voorstellen tot het nemen van voorbereidingsbesluiten voor de Bomenwijk, het gebied KJeikade/Onderweg en voor het bestem mingsplan ’’Landelijk Gebied West” t.b.v. een perceel grond aan de Zuidelijke Dwarsweg 10b. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Noordkade 217 en 219. Voorstel tot het bestemmen tot openbare weg van diverse wegge deelten. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een aanvullend krediet tot uitbreiding van het programma-pakket en gedeeltelijke renovatie van’ de Centrale Antenne-Inrichting. Voorstel tot benoeming van leden in de commissie voor het markt wezen. samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum onderging een belangrijke uitbreiding aan de voorzijde om de aan was van leerlingen te kunnen opvangen. bleven beide zaken buiten de groot scheepse opknapbeurt, omdat er geen subsidie voor werd gegeven en er ook niet voldoende eigen geld was. Wel zijn toen enkele herstellingen uitge voerd. Met de kerkvoogdij van de Brugkerk en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zal worden beke ken op welke wijze, voor zoveel no dig met behulp van het Nationaal Restauratiefonds, de restauratie ter hand kan worden genomen. In het landelijke Monumentenregis ter is niet alleen de hervormde Brug kerk (neo-klassicistisch kerkgebouw uit 183 7, met gepleisterde vleugel met rondboogvensters, monumentaal behandelde voorgevel voorzien van een portiek met twee paren Dorische zuilen, architraaf en fronton, waarbo ven een klokketoren, fraaie preek stoel en orgel uit de bouwtijd) te vin den, maar ook de in restauratie zijn de Remonstrantse Kerk aan de Zuid- kade. WADDINXVEEN - Het nieuwe schooljaar is voor zo’n honderd kinde ren in Waddinxveen begonnen met de start van twee nieuwe scholen. Maandagmorgen opende aan de Gerstakker in de woonwijk Zuidplas wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool (directeur L.J. W. Lazaroms) en de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool (directeur W.C. van derEijk). Beide scholen zijn gehuisvest in zes noodlokalen, die in een recordtempo aan de rand van de nieuwe woonwijk werden neergezet en ingericht. Alarmering Brandweer b.gg. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst T elefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) En die f. 14.194,- om precies te zijn is ten enenmale ontoereikend om in de Brugkerk aan het opknappen te raken, want uitgerekend is dat de res tauratie van het orgel f. 400.000,- gaat kosten en van de orgelgalerij f. 200.000,-, dat is samen 6 ton. Maar om de rijkssubsidie (hoe gering ook) niet te verspelen zijn beide objecten wel op het meerjarenprogramma ge zet. zijn voornemens de vergunningen te verlenen onder 112 resp. 29 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of twee be- hinder buiten de inrichting. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen van 14 augustus 1986 tot en met 14 september 1986 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeen- secretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maan dagavond, gedurende maximaal drie uren, in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantooruren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maximaal drie uren, in te zien. De beschikking wordt van kracht na afloop van de genoemde pe riode, tenzij voordien een beroep wordt ingediend tegen deze be schikking. Een beroepschrift kan worden ingediend door de aanvra ger, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet alge mene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht of kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs hiertoe niet in staat zijn ge weest. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van Stateafde ling Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA Den Haag. Schieland maakt er melding van dat een gedeelte van de Onderweg van een nieuwe slijtlaag is voorzien en dat de proef met de slootreinigende graskar pers, die in 1983 is gestart in de afgeslo ten ringvaart van de Waddinxveense Zuidplaspolder, met succes is voortge zet. Gedurende het groeiseizoen heeft er wel aanvullende schoning van het wa ter plaatsgevonden. De watertoevoer- capacite.it is voldoende gebleken. Voor de waterhuishouding beschikt het hoogheemraadschap van Schieland in Waddinxveen over het onbemande ge maal Zuidplas aan de Noordringdijk (bij het Gouwe-aquaduct) en een on- dergemaal aan de Tweede Bloksweg. Vorig jaar werd het originele wapen van Schieland in ere hersteld. Met behulp van een daartoe door de Hoge Raad van Adel aanbevolen wapentekenaar, de heer K.J. van den Stigtenhorst, werd een ontwerp gemaakt voor het wapen, dat op briefpapier, vlaggen e.d. kan worden gebruikt. Met ingang van 1 ja nuari 1986 heeft het ’’nieuwe” wapen zijn intrede gedaan. Aanvragen Hinderwetvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan vragen ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen.: a. een verzoek van Frans Maas Special Transport B.V., Bredeweg 23 alhier, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende Hinder wetvergunning voor een expeditiebedrijf, gelegen aan de Bredeweg 23, alhier; WADDINXVEEN - Het heeft oud-aartsbisschop kardinaal Bernardus Johannes Alfrink (86) bijzonder getroffen dat in Waddinxveen het nieu we schooljaar voor de nu vier rooms-katholieke scholen van start is geg aan met een bijzondere eucharistieviering. Hij zei dat zondagmorgen in de Ontmoetingskerk waar de hoogbejaarde geestelijke met vicaris-gene- uu r" katholieke Kardinaal Alfrinkschool en Noteboom). Vicaris-generaal Zuidgeest, die de Rot terdamse bisschop mgr. dr. Ph. Bar ver- WADDINXVEEN - Aan de Starin- ving, vond dat de naam die de nieuwe glaan, in het bedrijfscomplex Se Sta- rooms-katholieke school in Waddinx- ring, gaat komende zaterdagmiddag om veen heeft gekregen ’’klinkt als een ±1; cffLLd klok”. Maar hij vond wel dat het school bestuur zich de opdracht op de hals had Kardinaal Alfrink was in dit Gouwed- orp omdat maandag de naar hem ge noemde rooms-katholieke basisschool aan de Gerstakker in de wijk Zuidplas officieel is geopend. ”Er is al een hele rij Vrede en eenheid scholen met mijn naam. Ik weet met eens hoeveel het er zijn. Misschien is deze Waddinxveense school gezien mijn leeftijd en gezondheid wel de laat ste”, dacht de oud-aartsbisschop, die meende dat dit ’’pessimisme” kennelijk ook leefde bij het schoolbestuur, de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor. b. een verzoek van het Gemeenschappelijk Energiebedijf Gouda en OmstrekenNieuwe Gouwe OZ. 2 te Goudavoor het oprichten krediet t.b.v. het reali- en in werking houden van een gasdrukregelstation aan het Nicolaas- erf alhier. Aangezien op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal WADDINXVEEN - Het Waddinx veense verkeer wordt vanaf deze week kort of lang geconfronteerd met een aantal wegomleidingen. Het gaat hier om een deel van de Beijerincklaan, waar een aansluiting wordt gemaakt WADDINXVEEN Het orgel epde orgelgalerij van de ruim ander halve eeuw oude hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost zullen- door Waddinxveen op het nieuwe meerjarenprogramma voor res tauraties van rijksmonumenten worden gezet. Daarmee is voor de komende vijf jaar (tot in 1991) eventuele rijkssubsidie vastgelegd, hoewel de gemeente slechts schijnt te kunnen rekenen op een bij- Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet t.b.v. renovatie sportvloer sporthal ”de Sniep”. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een kiuuici i.u.v. u.i seren van een kunstwerk bij de bibliotheek. Voorstellen tot verkoop van grond gelegen aan de Mercuriusweg en -o-o- in het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980”. bestaan om over de aanvragen adviezen uit te brengen of er tegen Voorstel tot ontvankelijk- en ongegrondverklaring van twee be- 1- ~"p J~ J roepschriften ingevolge de Marktverordening. schikkingen tegelijkertijd met de aanvragen ter inzage gelegd. Wij Voorstel tot ongegrondverklaring van een beroepschrift ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voorstel tot ontvankelijk- en ongegrondverklaring van t roepschriften ingevolge de Verordening geldelijke steun bejaarden bij verhuizing. Voorstel tot wijziging van de Verordening regelende de bevoegdhe den en samenstelling van commissies als bedoeld in artikel 62, lid 2, van de gemeentewet. Voorstel tot benoeming van leden van commissies als bedoeld in ar tikel 62, lid 2, van de gemeentewet. Voorstel tot wijziging van de Verplaatsingskostenverordening ge meente Waddinxveen 1986. De stukken liggen ten raadhuize ter inzage; buiten de kantooruren in overleg met de gemeentesecretaris. WADDINXVEEN - Een Waddinx- veens meisje van 16 jaar is het afgelopen weekeinde op de Nieuwe Gouwe in Gouda lastig gevallen door een Bos- koopse jongen. Hij werd later thuis aan gehouden, omdat het meisje haar bela ger kende. De Waddinxveense reed op de fiets naar huis en werd onderweg lastig ge vallen door een bromfietser. Hij zei met haar te willen vrijen en werd handtaste lijk. Het meisje maakte hem duidelijk niet van zijn avances te zijn gediend, waarna hij uiteindelijk vertrok.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 3