Afremhekjes tegen overlast Deze zomer 65 werklozen minder Verhuiswagens bij pastorieën Minister opent bibliotheek Medische weekenddienst Op donderdag 21 augustus BURGERLIJKE STAND CAI-zender- uitbreiding kost 6,3 ton Vertrek en aankomst dominee Verloren en Juni-cijfers van het GAB gevonden voorwerpen Afvalslakken bij kweker nog niet weg AGENDA BIOSCOPEN NOORDKADE 217 EN 219 ONBEWOONBAAR ll ji Itbl Besluiten van B. en IV. in het ’’buitehgebeuren” Weekblad voor Waddinxveen icé Welkomstavond Mee eens Weekenddienst dierenarts: ?9°fc 300 Nieuwe vakatures Veranderingen Milieugevaar? DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS at 7 A r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 MMHF De nieuwe Waddinxveense hervormde predikant ds. H. Schipaanboord uit Everdingen met zijn vrouw en drie KILLING 9 Overleden: de Boer, Selma, oud 35 jaar; Verweij, Willem, oud 86 jaar; Alblas, Arendje, oud 85 jaar. Geboren: Wouter Ruben, z.v. R. van den Berg en W. Jansen; Dominique, d.v. J. Verhagen en R. Hogendoorn; Willem Gerrit Jan, z.v. R. Snoeker en J.H. Hermsen; Johanna Goverina, d.v. A. de Rooij en M. A.J.G. de Kooter; Achintdev Singh, z.v. S.S. Atwal en U. Rana. Ondertrouwd: W. van der Plaat en J.E. Korpershoek; D. de Knegt en C.J. Verkade; E.J. van den Berg en P.E. de Jong; C. Vos en M. Witkamp. Gehuwd: B.J. du Clou en M. Wassenaar; W.C.A. van Kerkhof en J.M.A. Calis; H. Wildeboer en J.H. Garlich. Met het onbewoonbaar verklaren van de twee Noordkade-woningen is ook de hoofdingenieur-directeur van de volks- J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, Waddinxveen, tel. 01828-16801 (Inlichtingen bij de Rijkspolitie Wad dinxveen) FILMHUIS GOUDA Za. 9 uur: LES VISITEURS DU SOIR. Ds. Schipaanboord - die zich op zondag 3 augustus losmaakte van Everdingen - wordt zondagmorgen 17 augustus om half tien in de Brugkerk aan de Ker- kweg-Oost in het ambt bevestigd door zijn voorganger, de met vervroegd emi raat gegane en nu in Ermelo wonende ds. L. Roetman. De predikant van wijk West van de Centrale Hervormde Ge meente zal in de dienst van 's middags half drie in dezelfde kerk zijn intrede doen en zich verbinden aan-Hervormd Waddinxveen. lukwensen kwamen aanbieden werd toen gevraagd door dit doel geld in een bus te doen. Andere besluiten van B. en W. die zich buiten afspelen zijn: veen is toestemming verleend tot de aanleg van een inrit voor het perceel Zuidkade 78. Aan H.J. Rijkenhuizen en Zn-, BV is vrijstelling van de gebruiksvoorschrif ten van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost verleend voor de opslag van grond, boomschors en turfstrooisel op een terrein aan de Middelburgse- weg. op mediagebied. De reeds bestaande samenwerking met andere instellingen in Waddinxveen, zoals onderwijs, soci- aal-cultureel werk, kan mede door de nieuwe huisvesting worden geïnteres seerd.” ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur ZONDAG 17 AUGUSTUS 1986 Ai^s: P«C. W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1986 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. J. Mondeel, Reeuwijk Ontmoetingskerk: 10.15 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur geen dienst Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Woensdag 13 augustus 19.30 uur ds. E. van de Ketterij CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 9.15 uur, zo. 4 en 8.15 uur, ma. t/m wo. 8.15 uur: CO BRA, 16 jr. Za. 2 en 7 uur, zo. en wo. 2 uur: E.T a.l. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. J. v.d. Zeeuw 18.36 uurds. H.G. Koekkoek STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Twee- of drie ochtenden. Opgave: mevrouw I. Kraan, tel. 13422. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. B. v.d. Heiden GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. L. Douw Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Woensdag: 08.45 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst WADDINXVEEN - Afremhekjes doen het goed in Waddinxveen. B. en W. hebben namelijk besloten dergelij ke hekjes tijdelijk te zullen plaatsen op het trottoir aan de Eksterdreef en ter plaatse van de woningen Kromme Esse 5-11. Op die manier moet de overlast van fietsers en bromfietsers verminde ren. Op het gebied van het ’’buitengebeu- Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ZONDAG 17 AUGUSTUS 1986 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. L. Roetman (bevestiging ds. H. Schipaanboord) 14.30uurds. H. Schipaanboord (intrede) De Hoeksteen: 9.30 uur ds. A.W. v.d. Plas, Bergambacht 18.30 utiegeen dienst Bethelkerk: 9.30 uur kand. P.B. Verspui, Alblasserdam 17.00 uur ds. A. Beens, Krimpen aan den IJssel Immanuëlkerk: kinderen: Esther (13), Gideon (9) en Jozua (1). (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De Waddinxve- ner K.H. van der Loo wil dat zijn huizen aan de Noordkade 215, 217 en 219 on bewoonbaar worden verklaard. Wat be treft de woning Noordkade 215 gaat die vlieger niet op, omdat uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat dit huis nog in bewoonbare staat verkeert, in tegen stelling echter tot de twee andere hui zen, welke overigens al niet meer wor den bewoond. Volgens de gemeente zijn de huizen Noordkade 217 en 219 inderdaad onge schikt voor bewoning en zijn ze door het treffen van (economisch verantwoorde) voorzieningen ook niet meer in be woonbare staat te brengen. Gevonden fietsen: groene racefiets; metalic bruine da mesfiets. Op dinsdagavond 19 augustus om acht uur is er in de Bethelkerk aan de Bilder- dijklaan een speciale welkomstavond voor de nieuwe dominee. Ds. Schipaan boord is getrouwd en heeft drie kinde ren in de leeftijd van 13 jaar, 9 jaar en één jaar. Hijzelf is 37 jaar oud. De nieu we Waddinxveense dominee stond eerst in Uitwijk (1978-1982). Everdingen was zijn tweede gemeente (1982-1986). In het gehele gebied van het Geweste lijk Arbeidsbureau is er sprake van een kleine daling van de werkloosheid. On danks een toename van het aantal schoolverlaters (met 148) is de geweste- lij ke werkloosheid in de maand j uni met 40 gedaald. Die daling is terug te vinden in de categorie bouwvakpersoneel (met 44). Het valt wel op dat de stijging van het aantal werkloze schoolverlaters minder dan de helft is van de overeenkomstige maand van het vorig jaar. Toen kwa men er in juni 310 schoolverlaters bij, dit jaar ’’maar” 148. Hierbij kan wor den aangetekend dat veel jongeren zich nu al hebben laten inschrijven maar voor bemiddeling eerst vanaf augustus beschikbaar zijn. In de loop van de maand juni meldden zich meer dan 900 personen voor insch rijving waarvan een kleine 200 niet di- rekt beschikbaar was. lp dezelfde peri ode werden plm. 750 personen uitgesch reven, waarvan naar schatting een 500- WADDINXVEEN/GOUDA - Deze zomer waren er volgens gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda 529 Waddinxveners zonder werk (310 mannen en 219 vrouwen). Een jaar geleden waren dat er nog 594 (350 mannen en 244 vrouwen)zo blij kt uit een vergelij king van de juni-cijfers van het GAB, dat Waddinxveen lot de regio Noord-West rekent (Boskoop, Moerkapelle, Waddinxveen, Zevenhuizen). tal weer een baan gevonden had. WADDINXVEEN - Verhuiswagens reden eind vorige week af en aan bij twee pastorieën. Zo vertrok uit de verkochte pastorie aan de Souburgh- laan ds. Th.H.G. Hulst van de hervormde Immanuëlkerkgemeente naar Apeldoorn en nam in de opgeknapte pastorie aan de Sniepweg de nieuwe predikant van de Centrale Hervormde Gemeente, ds. H. Schipaanboord uit Everdingen, zijn intrek. WADDINXVEEN - Er is nog eens 130.000,- nodig om het programma pakket van de Waddinxveense Centrale Antenne-Inrichting te kunnen uitbrei den en om de CAI gedeeltelijk te ren overen. Dit voorjaar legde de gemeen teraad al een half miljoen gulden op ta fel voor hetzelfde doel. Maar nu de aanbesteding/inschrijving is gebeurd blijken de totale kosten van uitvoering, inclusief de advieskosten, geraamd te moeten worden op rond 630.000,-, zo hebben B. en W. aan de volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad laten weten. De raadsleden zijn verzocht de ontbreken de 1,3 ton alsnog op tafel te leggen. De hogere investering, waarmee de raadscommissie voor de financiën en voor openbare werken en -bedrijven al hebben ingestemd, zal eenmalig ten las te worden gebracht van de algemene re serve van het CAI-bedrijf. huisvesting in de provincie Zuid-Hol- land in zijn kwaliteit van inspecteur van de volkshuisvesting het eens. Ook de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven is positief, zodat B. en W. de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad hebben gevraagd te besluiten tot onbe- woonbaarverklaring van de twee huizen van de heer Van der Loo, die zelf aan de Noordkade 207 woont. Een ontrui- mingstermijn is niet gesteld, aangezien beide woningen niet meer worden be woond. Ds. Hulst nam op zondag 22 juni al offi cieel afscheid van de hervormde Im manuëlkerkgemeente, terwijl drie da gen daarvoor een afscheidsavond werd gehouden. De bevestiging en intrede van de uit Waddinxveen vetrokken do minee is op zondag 17 augustus in Apeldoorn. Een beroepingscommissie is aan het werk getogen om in de ontsta ne vacature zo spoedig mogelijk te kun nen voorzien. Van deze drie woningen aan de Noordkade worden de twee lege huizen links onbewoonbaar verklaard, terwijl de andere woning wel geschikt voor bewoning blijkt te zijn. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Minister mr. drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) zal donderdagavond 21 augustus om half acht de gemoderniseerde en uitgebreide bibliotheek, die nu de ingang heeft gekregen aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan, officieel openen. Dat heeft het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinx veen laten weten. Het manco van beide huizen is verzakte funderingen, gescheurde buitenmuren, vochtbezwaren door gootlekkage, te la ge ligging van beganegrondvloer, brandgevaarlijke houten scheidings wanden, niet voldoende trapopgang, niet voldoende sanitaire voorzieningen en een slechte indeling. In de loop van juni werden bij de bu reaus Gouda en Woerden ruim 300 va catures opgegeven. Hiervan waren er 200 van bedrijven én instellingen geves tigd of werk uitvoerend in Midden-Hol- land. Eind juni bedroeg het aantal on vervulde personeelsaanvragen 1.145, waarvan 661 ten behoeve van vestigin gen in Midden-Holland. De werkloosheid ligt op een duidelijk lager niveau dan een jaar geleden; het rayon Gouda komt met 12% daling uit de bus, het rayon Woerden met liefst 37%. De economische opleving blijkt vooral uit het aantal aanvragen voor een ontslagvergunning, In het eerste half jaar werden door werkgevers 631 aan vragen ingediend.’ Twee jaar geleden was dat aantal voor dezelfde periode nog plm. 1400 en tu het eerste half jaar van 1982 zelfs meer dan 1800. De eerste paal voor een grotere bibli otheek werd geslagen op zaterdag 28 september vorig jaar door PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein. Er was toen sprake van de eerste landelijke bi- bliotheekdag. De officiële start van de langverwachte bouw ging gepaard met een ballonnenwedstrijd. De vorig jaar begonnen veranderingen in het bibliotheekwezen in Waddinx veen zijn geruime tijd voorbereid. Ze hadden tot gevolg dat de leegkomende openbare kleuterschool Pinkeltje bij de uitbreiding kon worden betrokken. Het filiaal van de bibliotheek in het Anne Frank-Centrum werd opgeheven. Daar is een wisselcollectie ingericht. Het boe kenbezit is uitgebreid. Eind vorig jaar merkten B. en W. op dat de openbare bibliotheek in Waddinx veen een welzijnsvoorziening is met een lage drempel, hetgeen als een belangrij ke verworvenheid mag worden gezien. Ervaringen elders hebben aangetoond, dat grotere tariefsstijgingen (onder druk van rijksbezuinigingen) grote na delige effecten hebben op het lezersbe stand. In Waddinxveen hebben deze ef fecten zich niet voorgedaan, aangezien de tariefsstijgingen gematigd zijn geble ven. Het college: "Ook in de toekomst ver dient naar onze mening een terughou dend beleid ten aanzien van tariefsver hogingen de voorkeur. Juist nu de facili teiten van de bibliotheek worden ver groot, zal het lezersbestand nog kunnen groeien. Een andere zaak, welke de aandacht van het bibliotheekbestuurzal gaan vragen, betreft het inspelen van de bibliotheek op nieuwe ontwikkelingen WADDINXVEEN/BOSKOOP - Om dat de Raad van State het besluit van het Zuidhollandse provinciaal bestuur om direct met verontreinigde afvalslakken opgehoogd parkeerter rein schoon te maken heeft geschorst heeft het Boskoopse kwekersbedrijf Le Feber Co aan de Henegouwer- weg de tijd gekregen een oplossing te zoeken voor dit “slakkenprobleem”. Het parkeerterrein ligt op Waddinx- veens grondgebied. In september zal iedereen zich weer over deze zaak buigen. De kweker, die betoogt dat het bedrijf dat in 1983 de ophoging uitvoerde zou heb ben gezegd dat als er problemen met de slakken zouden ontstaan ze zon der kosten weer zouden worden weg gehaald, is van plan zich in die tijd nog van de nodige documentatie te voorzien. Er is dan ook een rapport van de Unie van Waterschappen be schikbaar. Geschat wordt dat de op ruiming f. 130,000,- gaat kosten. De afdeling rechtspraak van de Raad van State willigde het schorsingsver- zoek van de Boskoopse boomkweker in, omdat het college van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland niet zou mogen ingrijpen alvorens de be roep- en bezwaarschriftencommissie van de provincie tot een zelfstandig oordeel was gekomen. En die verga dering staat gepland voor 24 septem ber. Het provinciaal bestuur meent dat de slakken, die geen water doorlaten, wel in aanraking komen met het grondwater en dus een blijvend ge vaar opleveren. Le Feber Co meent daarentegen dat gevaar voor het mi lieu niet valt te duchten omdat het uitlogingsproces al achter de rug is. De afvalslakken zouden naar wordt beweerd verontreinigd zijn door ko per, zink en lood. THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: OP HOOP VAN ZEGEN, a.l. Za. en zo. half twee, wo. half drie: GHOSTBUSTERS, a.l. Dinsdag 8 uur: THE FIELDS. 12 jr. De inrichting van een speelterrein aan de Boekweitakker is opgedragen aan hoveniersbedrijf H. van Vliet. Aan de heer J.A. Janmaat te Waddinx- Verloren: div. sleutels; “play-boy” aansteker; double dameshorloge; langharige herdershond, teef; bank- en giro cheques; een paspoort. Gevonden: een jack; div. sleutels; matrasje; zil veren kinderringetje; bromfietsplaat je; jongensjack. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, BilderdijRlaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur ren” valt voorts te melden dat het colle ge van B. en W. aan de vennootschap onder firma Marmiet (Mieke en De Pe- perboom) toestemming hebben ver leend tot het plaatsen van een speelele- ment nabij het aan (ie Passage gelegen winkelpand, dat in juni door de echtge note van Waddinxveens burgemeester, mevrouw S.IJ. van der Linden-Taeke- ma, officieel werd geopend. Zij die ge- M 1/ - 'R.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5