ingang Gemeente en Anonieme fraude tips in prullenbak? Haagse expo in raadzaal Kunstwerk bij ”bieb” Straatnaamgeving en Rooie Vrouwen Zuid-Afrika Lezers schrijven In Coenecoop misschien wel twee bedrijfshallen voor starters Drie beeldende kunstenaars Plek bij Moordrecht 1 van 8 lokaties J. Havenaar: 20 mille teveel Nog punt van nadere studie in gemeentehuis WSE tweede Toumooi van Be Fair-tennis Waddinxveen: Per saldo 4 bedrijven 3 Vrouwen in markt en mm i ss ie WADDINXVEEN - Oud-WD- gemeenteraadslid J.B. Borger keert terug in het gemeentehuis als lid van de gemeentelijke commissie voor het marktwezen. Daarin komt ook te zitten mevrouw K.M. Men- ken-BIoemen, presidente van het plaatselijk bestuur van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen. Onderzoek elke werkdag 07.00-19.00 uur op Belg.-VI. 2 Kabelkrant Waddinxveen Meningen verdeeld Geen zorgen Twijfel Controle Rewa Holland Drie namen Overleg Schoolprojecten r Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 Piet Warffemius is geboren in Den Nieuw ondernemerscentrum In december 1984 besloot de gemeente raad Job Creation BV een haalbaar heidsonderzoek te laten instellen om te komen tot het creëren van nieuwe ar beidsplaatsen. NKF Kabel BV van de Noordkade betaalde de helft van de kosten, omdat het bedrijf ging afslan ken en dat betekende verlies van Wad- dinxveense arbeidsplaatsen. De studie nam 16 maanden in beslag, maar dat had ook alles te maken met de noodzaak om een nieuw ondernemers centrum te bouwen, omdat een geschikt gebouw hiervoor niet bleek te bestaan. En voor nieuwbouw is een bouwer, grond en geld nodig. In die fase kwam eerst Dura in beeld en later Rehorst, BEP VERMEIJ Wingerd 205 De gemeentelijke nota ’’fraude, mis bruik en oneigenlijk gebruik”, opge steld door oud-wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (WD) en in aangepaste vorm overge nomen door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, heeft de goedkeuring kun nen krijgen van de gemeenteraad. Het stuk zal volgend jaar geëvalueerd wor den. Afgesproken is dat de beslissing tot het doen van een bijzonder onderzoek door een van Gouda geleende sociaal recher cheur, alsmede het doen van aangifte bij de rijkspolitie voorbehouden blijft aan het college van B. en W. Het college voor de verlening van bijstand - een ad viesorgaan met ook ’’gewone” Wad- dinxveners - kan hierin een adviserende rol vervullen. Nagegaan wordt of een aantal regio-gemeenten gezamenlijk een ’’eigen” sociaal rechercheur kun nen aantrekken. de nieuwe straten in Zuidplas te vernoe men. Een aantal van de door hem nu ge noemde namen zaten daar bij. De straatnamencommissie is daar niet op in gegaan. Wie weet dat als de vrouwenraad weer deze namen indient en het pleidooi van Bert Woudenberg, dit kan leiden tot meer straatnamen waarin vrouwen ver noemd worden! WADDINXVEEN - Bij Be Fair-tennis os op het tennispark De Buitenhof aan de Sniepweg in het weekeinde een begin gemaakt met het open C-tournooi. Dit duurt tot en met zaterdag 16 augustus waarna de prijsuitreiking volgt. De mi nimum leeftijd van de dames en heren is gesteld op 25 jaar. WADDINXVEEN - Het dóór WSE- voetbal gehouden Van der Starren- tournooi is gewonnen door RKDES uit Kudelstaart. Organisator WSE werd tweede. Bernardus en Delft namen de overige plaatsen in. Het omgaan met anonieme tips over vermeend misbruik van uitkeringen verdeelt het CDA, zo bleek uit de laat ste gemeenteraadsvergadering bij mon de van de heer H.H. Heller. PvdA- r WADDINXVEEN - Als alles gaat zoals het in de bedoeling ligt zullen er in het bedrijvenpark Coenecoop twee bedrijfshallen van het Waddinx- veense Ondernemers Centrum worden neergezet. Dit centrum is de ’’werkplek” van Job Creation BV, die zich gaat bezig houden met het star ten en begeleiden van nieuwe ondernemingen. Voor de eerste bedrijfshal stelde de provincie Zuid-Holland al ruim anderhalve ton 159.340,-) be schikbaar. Hetzelfde subsidiebedrag kan tegemoet worden gezien als bin nen drie jaar de tweede bedrijfshal wordt neergezet. WADDINXVEEN - Bij de naar de Van Mecklenburg Schwerinlaan ver plaatste ingang van de gemoderniseerde en uitgebreide bibliotheek komt een kunstwerk dat maximaal 20.000,- mag kosten. B. en W,. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld dit geld uit het nieuwe gemeentelijke fonds beeldende kunsten te halen. In dat ’’potje” zit overigens al anderhalve ton. WADDINXVEEN - Hoe in het Waddinxveense gemeenhuis omge sprongen zal gaan worden met anomieme tips over fraude misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen is nog een punt van nader be raad binnen het college van B. en W. De gemeenteraad vindt in het alge meen dat dergelijke tips niet in behandeling genomen zouden moeten worden en in de prullenbak thuishoren. WADDINXVEEN/GOUDA - Per saldo steeg het aantal onderne mingen in Waddinxveen deze zo mer met 4. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer en Fabrieken voor Midden-Holland uit het handelsre- gister. In juni lieten zich uit Waddinxveen 7 nieuwe bedrijven inschrijven, ter wijl er ook sprake was van een ves tiging van buiten de Goudse streek, hetgeen het totaal op acht brengt. Maar er verdwenen weer vier be drijven door opheffing, zodat per saldo er sprake is van een toename van vier ondernemingen. Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in het gehele district Midden-Holland is volgens muta ties in het handelsregister (in- en uitschrijvingen) in juni met circa 152 toegenomen.c Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het aantal bedrij ven met meer dan 5 werknemers. Per saldo nam het aantal bedrijven met 26 toe. Het blijkt dat de meeste wijzigin gen zich voordeden in de sectoren zakelijke dienstverlening en in de detailhandel; in beide branches steeg het aantal ondernemingen uiteindelijk met 6. Hierna vonden de grootste toenames plaats in de groothandel (6), de land- en tuin bouw (4) en bij de hotels, restau rants, cafés e.d. (4). De gemeente Gouda kende een be hoorlijke stijging van het aantal on dernemingen (7). Een lichte toena me van het aantal bedrijven was te zien in de gemeenten Bergam bacht, Bodegraven, Waddinxveen en Zevenhuizen (ieder 4 bedrijven erbij). In de maand juni kwamen weer veel nieuw gevestigde bedrij ven van elders uit de Randstad. De meeste kwamen uit de regio Rot terdam (5). In het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week woensdag houdt Bert Woudenberg een pleidooi voor meer straatnamen waarin vrouwen vernoemd worden. Bovendien verwijt hij de Waddinxveen se vrouwenbeweging voor zulke zaken geen aandacht te hebben en ’’zich alleen druk maken voor een vrouwenraad”. Ik wil hem er graag op attent maken dat de Rooie Vrouwen in 1983 een achttal namen bij de gemeente indiende om in Stort giftig slib bedreigt ’t Weegje WADDINXVEEN/MOORDRECHT - Tegenover het recreatiegebied ’t Weegje - $an de andere kant van de spoorlijn Gouda-Den Haag/Rotter- dam in het noordelijk deel van de Moordrechtse Zuidplaspolder - denkt de provincie Zuid-Holland ”op verantwoorde wijze verontreinigd zuiver ingsslib en verontreinigde baggerspecie te kunnen storten”. raadslid mevrouw J. Bonsel-Snelleman noemt het ingaan op anonieme tips zelfs onaanvaardbaar. Ook PCW-raadslid K. Senneker zegt ”nee” tegen anonieme tips, ’’maar er kunnen aspecten zijn die een onderzoek rechtvaardigen”. VVD en D’66 brachten in de gemeenteraad dit onderwerp nog niet ter sprake. De Waddinxveense beleidsnota oogstte waardering van de VVD en de PvdA. Het CDA vond dat met het stuk mis bruik van uitkeringen heel goed kan worden tegengegaan. D’66 bekritiseer de het onduidelijke, weinig uniforme taalgebruik van de nota. De socialisten gaven te kennen de hele materie een gevoelige zaak te vinden en stelden dat controle nodig is om mis bruik tegen te gaan, maar dat preventie het belangrijkste is en blijft. De PvdA is voorstander van een eigen sociaal rec hercheur en veroordeelde het kijken in slaapkamers van uitkeringsgerechtig den door de sociale dienst. zeer agressieve organisatie en door net te doen alsof ze niets met de fascistische acties in den lande (aanslagen Shell-sta tions, golfbaan Noordwijk, etc.) te ma ken hebben en zich er ook niet duidelijk van afkeren, ook nog erg schijnheilig. Het KZA lijkt mij dan ook niet de juiste organisatie om over de gemeentelijke activiteiten jegens Zuid-Afrika te raad plegen. Laat de betrokken gemeenteraadsleden maar individueel lid worden van een ac tiegroep in plaats van zich op weinig ef fectieve wijze te mengen in zaken van het bedrijfsleven en eventueel van de landelijke overheid. O.R. VAN DER WAL Nicolaas Beetslaan 154 Op de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week staat dat het Waddinxveense gemeente bestuur denkt het ’’goede voorbeeld” te moeten geven aan het Waddinxveense bedrijfsleven over hun opstelling tegen over Zuid-Afrika. De gemeente wil ”op een eigen wijze” een ’’kleine bijdrage” leveren aan de ’’mondiale strijd tegen apartheid”. Zij valt daartoe, middels een verhuldevorm van chantage, het bedrijfsleven en indi rect de burgers, lastig. Verschillende in stanties zullen over de gemeentelijke activiteiten worden geraadpleegd, waaronder het ’’Komitee Zuidelijk Afrika”. Een vreemde zaak. Het ’’Komitee Zuidelijk Afrika” is een Dat blijkt uit het voorstel tot be noeming van leden in de commissie voor marktwezen, dat B. en W. aan de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad heb ben gedaan. De kandidaat-leden, uit kringen van marktbezoekers, de Bond van Plattelandsvrouwen (omdat de vakbonden al acht jaar een kandi daat hadden geleverd) en markt kooplieden zijn: Mevrouw A. Kloet-van Dorp (Burg. Trooststraat 49), mevrouw M. Spek-van Wilgen (Prinses Ire- nestraat 14), J.B. Borger (Sweel- inekhof 64), mevrouw K.M. Men- ken-Bloemen (Weidezoom 17), W. Jonas (Strijen), P.J.J. Sterk (Bo degraven) en J. Wagenaar (Dord recht). Voorzitter is de wethouder van marktzaken drs. M. Kraaijes- teijn. WADDINXVEEN - Drie Haagse beeldende kunstenaars staan klaar om hun werk aan de Waddinxveners te laten zien. In de raadzaal van het ge meentehuis zal namelijk drie weken lang gekeken kunnen worden naar het werk van Piet Warffemius (30), John Lie A Fo (41) en Jan Snoeck (59). De eerste twee tonen schilderijen en werken op papier, de derde ke ramiek. Aan de orde is een gevoelige en emoti onele problematiek. Als je de nota goed leest dan zie je dat gekozen wordt vóór diegenen die in moeilijkheden zitten en duidelijke tégen de misbruikers. Eerst zullen er andere stappen worden gezet alvorens besloten wordt tot een bijzon der onderzoek. Niemand van de uitke ringsgerechtigden hoeft zich zorgen te maken, alleen als daartoe een zeer ge gronde aanleiding bestaat”, aldus de verantwoordelijke PvdA-werthouder. Over de hoofden van de gemeenteraad sleden heen leek hij ook te spreken tot oud-PvdA-voorzitter A. Slinger sr. De ze had in een ingezonden brief in het Weekblad voor Waddinxveen kritiek geuit op de gemeentelijke aanpak van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen door te stellen dat de nadruk meer gelegd zou worden op politie-optreden dan op een meer preventieve eri sociale aanpak. h belangenorganisaties. GS wijzen hen er op dat het op verantwoorde wijze ver werken van verontreinigd slib en bag gerspecie een gezamenlijke zorg is. Di rect na de vakantieperiode volgt verde re voorlichting over de nota en de in spraak. Tot half oktober bestaat de ge legenheid te reageren op het GS-stand- punt.Naar verwachting zullen provinci ale staten in februari 1987 een uitspraak doen over de locaties. Het noordelijk deel van de Moordrecht se Zuiudplaspolder komt als slibstort aan de orde in de vlak voor het week einde verschenen provinciale nota ’’Lo katies voor de berging van zuiverings slib en baggerspecie”. In de nota is een aantal criteria genoemd voor de selectie van de acht locaties. Zo komen onder andere (toekomstige) woongebieden, natuurgebieden, bestaande intensieve recreatiegebiedenwaterwingebieden glastuinbouwgebieden en bedrijfster reinen niet in aanmerking. Bij mogelijk geschikte terreinen,is gekeken naar za ken als ligging, bereikbaarheid, hinder voor de omgeving, bodemgesteldheid, grondwatersituatie, natuur en land- schap, capaciteit, bestaande plannen voor recreatieve inrichting, milieuhy giënische eisen en kosten (voor verwer ving, inrichting, exploitatie en tran- Zowel de eerste als de tweede bedrijfs hal zal worden gebouwd door Rewa Holland BV, een dochter van het bouw bedrijf van Gerard Rehorst. Dit voor jaar kocht deze bouwonderneming van de gemeente 2.640 vierkante meter landbouwgéond in Coenecoop voor 356.400,- 135,- per vierkante meter). De kosten en risico’s zijn voor deze ven nootschap, die op eigen grond dient te zorgen voor voldoende parkeergelegen heid. Om uit te maken welke startende be drijven in het ondernemerscentrum zul len worden toegelaten zal op initiatief van het gemeentebestuur de Stichting Waddinxveens Ondernemers Centrum worden opgericht. In deze stichting werken samen de gemeente en de spon sors NMB, ondernemerskring Indu strieel Contact Waddinxveen (ICW) en de Bouwcombinatie, bestaande uit Re wa Holland BV, Stuurman Partners BV en De Pater Makelaardij BV. De taken, verantwoordelijkheden en het uitoefe nen van toezicht op Job Creation BV zijn in de statuten vastgelegd, evenals alle financiële kanten van het project. Hoe het Waddinxveense Ondernemers Centrum zal gaan draaien is natuurlijk nog de vraag. Maar het geloof erin van de bouwer en Job Creation BV is groot. Positief waren ook steeds CDA, PvdA en PCW. VVD en D’66 stelden zich kri tischer op, zozeer zelfs dat de toenmali ge fractievoorzitter H.P. Barth (D’66) tegen stemde. Het voordeel van de twij fel werd duidelijk gegeven door het ICW en de plaatselijke middenstands- vereniging, terwijl de vakbeweging die aarzeling niet kende. Voor het gemeentebestuur is sprake van een belangwekkend initiatief in het belang van de werkgelegenheid. Van daar ook de niet geringe Waddinxveen se financiële bijdrage. Maar de ver wachting is dan ook dat er 100-125 nieu we arbeidsplaatsen zullen ontstaan, dat er daadwerkelijk iets gedaan kan wor den aan de werkloosheidsbestrijding (maandelijks zefeken 600 Waddinxve ners werk), dat er sprake is van een uit stralingseffect en dat nieuwe bedrijfsac tiviteiten zullen worden gestimuleerd. Dit alles past allemaal precies in het plaatselijke werkgelegenheidsbeleid, zoals dat een paar jaar geleden is uitge stippeld. ”Wie heeft er nog nooit gefraudeerd?”, vroeg PCW-woordvoerder K. Senneker zich af. Hij wilde af van de indruk dat van gemeentewege zou worden gepro beerd de kleintjes te pakken en de gro ten te laten lopen. Hij vond dan ook dat Stuurman en De Pater. Met de laatste (plaatselijke) bouwcombinatie werden tenslotte zaken gedaan. Afgesproken is dat Job Creation, die het eerste jaar 228.332,- moet worden betaald, het tweede jaar 278.334,-, het derdejaar 83.334,- en het vierde jaar 50.000,- voor begeleiding in mens kracht, reclame/promotie en diverse an dere werkzaamheden, zes manden voor de start van de eerste bedrijfshal begint met het werven van starters in en wel licht ook buiten Waddinxveen. Door de op te richten Stichting Waddinxveens Ondernemers Centrum, waarin de ge meente en andere geldschieters partici peren, wordt beslist welke startende be drijven in het ondernemerscentrum worden toegelaten. Eert startende ondernemer stelt - al dan niet met hulp van Job Creation - een on dernemingsplan op dat door Job Creati on wordt beoordeeld op levensvatbaar heid en economische potenties. Dit on dernemingsplan bepaalt - naast moge lijkheden voor financiering - in belang rijke mate of een ondernemer zich in het ondernemerscentrum mag vestigen. er aan het Raadhuisplein veel aandacht geschonken moet worden aan de pre ventie. Ook PvdA-wethouder drs. M. Kraaijes tein stelde dat fraude in alle sectoren van de samenleving voorkomt. Het ge meentelijk beleid op dit terrein noemde hij van belang vanuit een democratisch oogpunt (openheid en duidelijkheid) en uit een oogpunt van rechtvaardigheid (maar een klein gedeelte van de betrok kenen pleegt onregelmatigheden). sport). Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende noodzakelijke locaties goed over de provincie zijn verspreid. De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke reservering van de loca ties. De zuiveringsschappen, hoog heemraadschappen en waterschappen moeten de stortplaatsen realiseren. In de door GS vastgesteldé nota staat dat er in totaal tot het jaar 2000 zo’n 650.000 kubieke meter stortruimte in de provin cie Zuid-Holland aanwezig moet zijn. Het totaal benodigde stortoppervlak is afhankelijk van dé storthoogte en ligt tussen de 13 ha. (stórthoogte vijf meter) en 65 ha. (storthoogte één meter). Een deel van het slib dat ontstaat bij de zuivering van afval- en rioolwater en en deel van de bagger die vrijkomt bij het op diepte houden van binnenwateren is zo verontreinigd, dat een speciale ma nier van verwerken poodzakelijk is. De provincie gaat er van uit dat, zolang sa nering bij de bron niet mogelijk is, al leen gecontroleerd-storten van dit zui veringsslib en probleembagger uit komst biedt. Hierbij mag geen veront reiniging van het milieu optreden. In de nota staat dat op dit moment in Zuid Holland ongeveer 45% van alle zuiveringsslib en zo’n 15% van alle bag gerspecie niet aan de kwaliteitsnorm van het rijk voldoet. PCW-raadslid J. Havenaar heeft in de raadscommissie voor welzijnszaken ge zegd die twintig mille te veel van het goede te vinden. Omdat er aanvanke lijk sprake was van een uitgave van 12.000,wil hij aan dit bedrag vasthou den. Maar kunstwethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) en de andere raad sleden, die over het kunstwerk spraken in de raadscommissies voor welzijnsza ken en voor de financiën, zijn dat niet met hem eens. Het kunstwerk is een wens van Ben W. en van het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen. Een projectgroep is aan het werk ge weest en heeft geadviseerd over de te stellen randvoorwaarden en de te vol gen procedure tot het benaderen van belangstellende kunstenaars. Nog niet bekend is welke kunstenaar de opdracht zal krijgen. Gedacht wordt voor dat doel een adver tentie te plaatsen in een kunstenaarsma gazine. Het ligt wel in de bedoeling dat er voor 1 september ontwerpen zijn in gediend. Daaruit zal een keus gemaakt kunnen worden. Vorig jaar heeft de gemeente Waddinx veen ruim twee ton moeten bijpassen in het reilen en zeilen van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen. In 1985 bedroegen de lasten 530.655,43 terwijl de baten neerkwa men op 330.645,43 zodat er sprake is van een exploitatietekort van 200.010,-, dat de gemeente voor zijn re kening neemt. De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 1985 van de Stichting Openbare Bibliotheek, waarin deze cijfers staan. In het explo itatietekort zijn begrepen de 25 mille die is gestort in het fonds aanloopkosten en de 10,5 mille die is gestort in een fonds waaruit volgens de gemeente al leen het groot onderhoud mag worden betaald. Het bibliotheekbestuur wil hieruit ook Haag (1956). Hij studeerde aan de Ko ninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (afdeling schilde rijen en monumentaal). Zijn schilderi jen en zeefdrukken bevinden zich op de grens van figuratie en abstraktie. Zijn werk kenmerkt zich door een dynamis che doch beheerste schilderij stijl en een flitsend kleurgebruik. Hij streeft in zijn werk naar een evenwicht tussen vorm en kleur, een harmonie tussen denken en voelen. Piet Warffemius maakt sinds kort gezamenlijk werk met John Lie A Fo, exposeert regelmatig in binnen- en buitenland en kreeg diverse opdrach ten. John Lie A Fo is geboren in Paramaribo (1945). Hij studeerde aan de Koninklij ke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen en de Vrije Academie, Den Haag. Hij onderzoekt in zijn werk de mythen, zeden en gewoonten van Bo snegers en Indianen in Zuid-Amerika. Hij geeft deze in zijn werk op een enigs zins primitieve wijze weer. Zijn werk geeft een goede indruk van de mystiek die hij bij deze stammen ontmoette en kenmerkt zich door een dynamische schildertrant en een flitsend kleurge bruik. John Lie A Fo exposeerde veel vuldig in binnen- en buitenland en zijn werk bevindt zich in vele overheids-be- drijfs- en particuliere collecties. Jan Snoeck is geboden in Rotterdam (1927). Hij studeerde aan de Koninlijke Academie voor Beeldende Kunsten en de Vrije Academie in Den Haag. De ke ramiek van Snoeck kenmerkt zich door kleur en vormHij werkt vaak met felle heldere kleuren. Zijn beelden bestaan veelal uit langwerpige vormen. Zitten, liggen, lopen zijn veel voorkomende thema’s. Zijn keramiek bevindt zich op het grensgebied van figuratie en ab stractie. Hij behaalde verschillende prijzen, werkt veelvuldig in opdracht en zijn beelden bevinden zich in velerlei collecties. Het nieuwe ondernemerscentrum be staat in eerste instantie uit een hal van 1.350 vierkante meter met kantoor- en bedrijfsruimte. De stichtingskosten van deze eerste hal bedragen 1.362.430,-. De tweede bedrijfshal is even groot en zal even veel kosten. Voor de exploita tie van het centrum kan niet alleen de provinciale bijdrage tegemoet worden gezienmaar ook bij na drie en een halve ton uit de gemeentekas. Eventuele ver koop en leegstand van de bedrijfshal is nauwkeurig geregeld. De officiële opening van de tot en met zaterdag 13 september durende exposi tie is op zaterdag 23 augustus om vier uur ’s middags. Er is dan ook een ballet uitvoering van mej. Vita Lie A Fo. De expositie is open tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00- 12.00 uur en van 13.30-17.00 uur), op donderdag van 19.00-21.00 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur. De aan de gemeentegrens van Wad dinxveen liggende lokatie is één van de acht stortplekken waaruit Gedeputeer de Staten een definitieve keuze zullen gaan maken. Aan de andere kant van ’t Weegje - dat eerder door een mogelijke slibstort werd bedreigd - is circa 20 hec tare beschikbaar en het gebied ligt cen traal. De storthoogte is daar ongeveer drie meter, zodat er 0,6 miljoen kubieke me ter grond kan worden ’’opgeslagen” voor een periode van wellicht 15 jaar. De ruimte kan daarna weer veranderen in een recreatiegebied (Waddinxveen voorziet daar de aanleg van een bos), maar woningbouw, bedrijfsruimte en agrarische activiteiten zullen er voor taan uit den boze zijn. Als de Moordrechtse stortplaats uit eindelijk zou worden gekozen moet waarschijnlijk de boerderij van D.L. Oudijk aan de Noordringdijk, waar ook zijn broer P. Oudijk werkzaam is (130 koeien) verdwijnen. Gedeputeerde Staten hebben laten we ten bij de uiteindelijke keuze van het aantal en de omvang van de locaties re kening te zullen houden met de stand punten van de betrokken overheden en het kopen van inventaris bekostigen maar dat ziet de gemeente niet zitten. B. en W. blijven van mening dat grote aanschaffingen ten behoeve van inven taris via afschrijving gespreid ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden, zodat er een zoveel mogelijk gelijkmatige lastenverdeling over de opvolgende jaren plaats heeft. schept 100 tot 125 banen Toegelaten ondernemers krijgen gedu rende minstens 2 jaar in het onderne merscentrum professionele ondersten- ning door Job Creatibn en kunnen des gewenst tegen betaling gebruik maken van bepaalde diensten (telex, typeka mer etc.). De startende ondernemers huren tegen markthuren rechtstreeks van de eigenaresse van het gebouw, Re wa Holland BV. De standaard huurcon- tacten zullen uitga^n van een korte op zegtermijn. In de gemeenteraad hebben B. en W. dit voorjaar toegezegd dat de mogelijk heid zal worden onderzocht het voort gezet onderwijs via Job Creation te be trekken middels hef schoolproject ’’Op zetten van een ondernemingsplan”. Het ICW is van plan verdere gelden ten behoeve van de werkgelegenheidsbe- vordering in Waddinxveen te zullen be steden aan her- en bijscholingsprojec- ten, want dit soort projecten zullen in de komende jaren geregeld aan de orde komen'. Eén van de werkstukken uit 1985 van de Surinaamse Hagenaar John Lie A Fo, die in de Waddinxveense raadzaal gaat exposeren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 6