vereist deskundige reparatie. Muziekschool start L Schade aan uw auto iforoicf* rioclzimriiftd I ocwn met 500 leerlingen Nationale Gemeente wil overleg voeren met middenstand Stuntshop weg Bram Vrolijk BV Voorwaarts Boswijzer op station TOTALE VVD-FRACTIE LIEP DE RAADZAAL UIT tinten in Royal Inn Failliet Terug naar de zeer woelige ’’schoolstrijdjaren” zeventig ’’KLASSIEK MARKTBEELD MAG NIET VERDWIJNEN” Belastingproef gunstig verlopen r 1 Ensembles >2 Dicht om 16.00 uur Raad van State Shalom” Felle discussie Ook landelijk GLASBEEK Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Woelige jaren at 1 door BERT WOUDENBERG Waddinxveen wil openbaar Eenheid in de winkelsluiting De mening van de georganiseerde mid denstand is duidelijk: alle winkels moe ten om 18.00 uur gesloten zijn (en dus niet open tot zeven uur ‘s avonds). Vak bonden voelen voor een middag-avönd- winkeldie open is tussen 14.00 en 22.00 Voorlopig is het probleem nog niet de wereld uit, want er zitten tenslotte ook genoeg nadelen aan: verzwaring van de kosten van energie, meer w’erkdruk voor de medewerkers en gelijke inkom sten. Toch zou het al heel wat zijn als in Waddinxveen alleen al sprake zou zijn van een meer uniforme winkelsluiting. De consument weet dan automatisch - zonder te hoeven nadenken - waar hij of zij aan toe is. geven in lichte muziek. De instru menten zijn: piano, orgel, klassiek gitaar, slaggitaar, basgitaar, keybo ard, synthesizer, dwarsfluit, blok fluit, hobo, viool, cello, saxofoon, klarinet, slagwerk, accordeon en koperen blaasinstrumenten. WADDINXVEEN - De muziekvereni ging Voorwaarts opent het nieuwe sei zoen door een optreden van de show band in het pretpark Duinrell in Wasse naar op zaterdag 30 augustus. nieuw grond te verkopen voor de bouw van een scholengemeenschap voor M A- VO-LBO. Werkende mannen en vrouwen willen na gedane arbeid boodschappen kun nen doen (tussen de middag en na vijf uur), benzinestations hebben zich ont wikkeld tot kleine supermarkten, waar ’s avonds en in het weekeinde veel meer gekocht kan worden dan olie en ruite- wissers, videotheken (ook in Waddinx veen) doen hun winkeldeuren ook op zondag open om de klanten nieuwe films te kunnen laten huren. Het begint zo langzamerhand te lijken op een sa menleving waar gewinkeld kan worden zonder dat telkens op de klok gekeken behoeft te worden. WADDINXVEEN - Vanaf vol gende week maandag wordt er weer lesgegeven in de streekmu- ziekschool aan de Zuidkade. Vol gens directeur Krijn Koetsveld staat er weer een levendig school jaar voor de deur. In het nieuwe seizoen zullen er meer dan 500 jon geren en ouderen muziekles krij gen. Bovendien is er dit jaar veel te ver wachten op de streekmuziek- school. Allereerst de voorberei dende lessen: kleuterritmiek (van af 2e groep basisschool), algemene muzikale vorming (vanaf 4e groep basisschool). Dan zijn er de vele in strumentale lessen. Naast de klas sieke scholing wordt er ook lesge- WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Transportbedrijf Bram Vrolijk BV, Den Haag. Omschrijving bedrijf: Het vervoeren van goederen in binnen- en buitenland, alsmede het verlenen van bemiddeling bij het goederenvervoer. Directeuren zijn A. Vrolijk te Wad dinxveen en L. Stolk te Bergschenhoek. Dat gebeurde in de gemeenteraadsver gadering van 15 juni 1977. Over de gang van zaken werd breeduit gesproken. Wethouder A.H. van Gent toonde na drukkelijk zijn grote teleurstelling. De VVD-raadsleden (L.M. Oosterbroek- Waagmeester, Z. van der Houwen. F.H. De Ruijteren C. Verweij-Scharle- man) verlieten demonstratief de raad zaal. De PvdA/PPR/D’66-fractie zat te knarsetanden, maar omdat er wettelijk niets tegen de nieuwe grondverkoop was in te brengen werd alleen aangete kend dat PSP’er W.M.L. van Breemen (verhuisd naar Boskoop) had tegenge stemd. Na deze besluitvorming namen de vier liberalen weer hun zetels in. WADDINXVEEN - Ook op het Wad- dinxveense NS-station is sinds kort de Nationale Buswijzer 1986-1987 te koop voor 3,25. In deze handige aanvulling op het spoorboekje staat hoe het zit met de verbindingen tussen trein en bus. De Nationale Buswijzer wijst de weg naar zo’n 2500 bestemmingen; steden, dorpen en buurtschappen die vanaf een (of meer) NS-stations per bus bereik baar zijn. Niet alleen de busrit naar bijv, plaatsen als Akmarijp, Arensgenhout, Hornhuizen, Puiflijk, ook de overstap plaats van trein op bus, de reisduur, de frequentie, het aantal strippenkaartzo- nes worden gemeld. Op een - los bijge voegde - kaart van Nederland staan naast de spoorlijnen en overstapstations alle interlokale buslijnen vermeld. Wie telefonisch inlichtingen wenst over het streekvervoe vindt ook de telefoon nummers van de diverse busmaatschap pijen. De Nationale Buswijzer is ook te lefonisch te bestellen. Met een ingevul de girokaart of bankcheque 6,20) aan Streekvervoer ESO, Postbus 19222, 3501 DE Utrecht volgt toezending per post. De Stichting school voor lager beroeps onderwijs in samenwerkingsverband restte weinig anders meer dan tot in de jaren tachtig bij de Raad van State een principiële discussie uit te lokken over het gebeurde in Waddinxveen. Die strijd duurde jarenlang en werd nog niet zo lang geleden uiteindelijk ook verlo ren door de voorstanders van een sa- menwerkings-LBO. WADDINXVEEN - Het is het ideaal van de gemeente Waddinxveen dat er een meer uniforme winkelsluiting komt, minimaal per wijkcentrum. Dit ”ten behoeve van het consumentenbelang", aldus de bestuurders aan het Raadhuisplein. Over een meer uniforme winkelsluiting zal de ge meente - zo belooft ook het beleidsprogramma van het college van B. en W. voor 1986-1990 - overleg voeren met de middenstand. WADDINXVEEN - Het huidige, klassieke, marktbeeld mag niet door verkoopwagens verloren gaan. Daarom zullen deze ’’mobiele marktkra men” op de vrijdagse weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan moeten uitwijken naar plaatsen, die speciaal aangewezen worden voor het neer zetten van verkoopwagens. Met hun nieuwe initiatief hebben B. en W. nu dus een oude draad opnieuw op gepakt. Het was wethouder P.F.J. van Schie (CDA), die tien jaar geleden al zei: "Het verbaast mij dat duidelijke en quêtes onder de bevolking in Den Haag tot twee verschillende beslissingen heb ben geleid. Op basis daarvan kon wél de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum van start maar niet een sa menwerkingsschool voor LBO”. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is aangegeven dat Sport- discount BV, Reeuwijk, die als handel snaam Stuntshop Gouda heeft, het fili aal aan de Kerkweg-West 7 in Waddinx veen heeft opgeheven. uur. Weer anderen pleiten voor avond winkels of in ieder geval voor winkels die 's morgens wat minder vroeg de win keldeur van het slot doen. ongeveer een samenwerkings/LBO al in handen te hebben. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 28 november 1974 zei VVD-fractievoorzitter L.M. Oos- terbroek-Waagmeester (nu oud-wet- houder) nog maar eens tot Pvd A-onder- wijswethouder A.H. van Gent (nu bur gemeester van Zevenhuizen): "Wij ach ten het onjuist, daar onze gemeente te klein is voor twee scholen van één soort, dat er een school zou komen die twee derde van de voor dit onderwijs geschikte kinderen buiten spel zou zetten. Terwijl anderzijds de mogelijkheid zou bestaan een school te vormen waar alle kinderen een volkomen gewaarborgd onderwijs zouden kunnen krijgen”. In die zomer daarop (1975) kwam de toenmalige onderwijswethouder einde- Waren laten weten dat dropwaren be slist niet gekoeld hoeven te worden, ter wijl individuele medische redenen min der zwaar wegen dan de belangen van de gemeente bij het handhaven van het klassieke marktbeeld. De heer Hoog- endoorn zal het dus met zijn twee kra men moeten blijven doen. miljoen gulden aan de Sniepweg op- langrijk deel i i ii T-»z4ar» het volgen van dit onderwijs in Wad dinxveen”. B. en W. werd opgedragen ’’alle moge lijk stappen te doen die kunnen leiden tot een eventueel samengaan van de twee stichtingen die zich bezig houden met de oprichting van een LBO- school”. De motie werd met 11 tegen 7 stemmen aangenomen. Tot de voorstanders behoorden niet al leen de liberale en progressieve raadsle den maar ook CDA-raadslid W.L.M. Kruijk en de wethouders P.F.J. van Schie (CDA) en A.H. van Gent (Pro- gressieven). De zeven tegenstanders van de motie waren drs. T.J. Brouwers (nu burgemeester van Ferwerdera- deel), P. de Lijster, ir. W. Stuulen, J. Havenaar, P.W. Meerkerk, D. Uitbe- ijerse en wethouder H. Huizer. Zij meenden dat de ’’schoolstrijd” in Den Haag al was gestreden, zodat Waddinx veen zich had neer te leggen bij beslis singen van hogerhand. Emsemble-enthousiasten kunnen ook volop aan hun trekken komen. De big band, popgroepen, accorde onorkest, blokfluitensembles, de gemengde ensembles en nog kleine samenspelgroepen zullen ook weer de draad oppakken. Vorige jaren zijn de eerste experimenten gedaan WADDINXVEEN - Ellen en Boudewijn Verkerk (beiden 36 jaar) hebben donderdagmiddag ’’uitgerust en wel terug van vakan tie” hun bar-bodega Royal Inn aan het Koningin Wilheiminaplein ’’heropend”. Temidden van vrien den, kennissen en klanten hielden ze in de zaak die ze al negen en een half jaar runnen open huis in ver band met een kleine verbouwing. In nog geen drie weken veranderde de ’’bruine kroeg” in een sfeervolle geverfde ruimte, waar de pasteltin ten grijs en groen de overhand kre gen. De in Wilnis geboren en in Boskoop opgegroeide Boudewijn Verkerk is ingenomen met de op knapbeurt, die zijn Royal Inn heeft ondergaan. Ook de stoelen, ban ken en barkrukken werden op nieuw gestoffeerd. Royal Inn is zes dagen in de week geopend van 16.00-02.00 uur. Al leen op woensdag is de zaak, waar in 13 jaar geleden Teus Ververs (Bibelot/Partyhome) een restau rant had en van waaruit Christiaan Key De Gouwe Dis begon, geslo ten. In het afgelopen seizoen kwa men er ideeën van buitenstaanders om in de bar-bodega een theaterca fé te beginnen, maar deze plannen hebben verder nog geen vorm ge kregen. WADDINXVEEN/ROTTERDAM Bij vonnis van de arrondissements rechtbank te Rotterdam zijn de vol gende faillissementen uitgesproken van: - Organisatie Adviesbureau Vuur werk BV te Hoorn, statutair geves tigd te Waddinxveen. Rechter-com- missaris is mr. L.M.I. van Gooi. Cu rator is mr. J.S. Dippel van Gent. - BV’ Nederlandse Fabriek van Mu ziekinstrumenten Konefa te Wad dinxveen. Rechter commissaris is mr. L.M.I. van Gooi. Curator is mr. M.L. Groen te Waddinxveen. Opgeheven wegens gebrek aan baten is het faillissement van C. van den Bosch, Tuinbouwweg 7, uit 1980. Curator was mr. LH. van Hoorn van Hall. WADDINXVEEN -Het Waddinx- veense gemeentebestuur wil dat er een onderzoek komt naar de moge lijkheden tot realisatie van open baar beroepsonderwijs in dit Gou- wedorp. B. en W. hebben daartoe contact opgenomen met het Cen traal Orgaan voor het Gemeente lijk Voortgezet Onderwijs in Den Haag en hebben een afschrift van hun brief ter kennis gebracht van de gemeenteraad. De brief is een uitvloeisel van de dc£\ PvdA, CDA en VVD na de gemeente raadsverkiezingen van dit voorjaar ge maakte afspraken, die werden vastge legd in het beleidsprogramma van het college van B. en W. voor 1986-1990. Daarin staat letterlijk: "Openbaar be roepsonderwijs ontbreekt in Waddinx veen. Onderzocht wordt de mogelijk heid om één en ander te realiseren. Sa menwerking met het bijzonder beroeps onderwijs is daarbij niet uitgesloten". ung voor een samenwerkings-LBO, waarvoor tekenden W.C. de Bruijn, KJ. de Ree, LJ J. Verhagen, J.J. Kim mel, B A. Bunnik. C.H. de Ruijg, A. Kaufman en B.P. Berloth, keerde zich tegen de (te) smalle basis van een "christelijke LBO op gereformeerde grondslag". Een dergelijke orthodox- protestantse school werd als enige piaatselijke LBO onaanvaardbaar ge noemd, mede omdat die zou beschik ken over "een anti-democratisch en in doctrinerend opvoedingsmodel, gedic teerd naar 16e eeuwse opvattingen De voorstanders van een school voor la ger beroepsonderwijs in samenwer kingsverband hielden in het najaar van 1974 een enquete onder de Waddinx- veense bevolking. Daaruit bleek dat tweederde van de ondervraagde ouders met kinderen uit de vijfde en zesde klas van de lagere school de voorkeur gaf aan een samenwerkingsschool boven een gesplitst type. Omdat op die manier ook het groene licht werd gegeven voor de samenwerkingsschool voor HAVO/ Atheneum dachten de voorstanders zo ving. Van de principes en denkbeelden van de stichting ben ik geschrokken. De VVD wil dan ook nu geen enkele be moeienis hebben met het tot stand ko men van een school waar mogelijk de kinderen dergelijke opvattingen zullen worden bijgebracht. Ik hoop dat de leerkrachten van deze school de kinde ren echter democratische opvattingen zullen bijbrengen zodat zij later in staat zullen zijn met andersdenkenden een samenleving te vormen van verdraag zaamheid en respect voor eikaars opvat tingen". In al die jaren was er steeds sprake van felle discussies, enquetes onder de be volking, lijvige artikelen in het Week blad voor Waddinxveen, moties, vin dingrijke ’’trucs”, weglopende raadsle den en wat dies meer zij, terwijl de twee groeperingen als kemphanen tegenover elkaar bleven staan en ondanks alles ie der hun eigen weg gingen. Toch was in het begin van de jaren ze ventig al duidelijk dat er in Waddinx veen een christelijke school voor lager beroepsonderwijs zou kunnen komen. De christelijke LBO-school Nieuwe Maart, in Gouda kon namelijk de aanwas van leerlingen niet meer aan, terwijl het aantal Waddinxveense scholieren een "eigen" school rechtvaardigde. In 1971 verklaarden B. en W. zich be reid als het zover was voor dat doel een stuk bouwgrond te zullen verkopen. In de discussie werd opgemerkt dat "het onderhavige schooltype, orthodox pro testants christelijk, duidelijk discrimi nerend is” en "dat de school via een soort van truc tot stand is gekomen" (PSP). De nieuwe Stichting voor Pro testants Christelijk Voortgezet Onder-' wijs in Waddinxveen had "laakbaar ge handeld, daar zij de uitgestoken hand - om te komen tot een gemeenschaps school, omdat niet-christelijke ouders en kinderen anders geen andere keus hadden - niet heeft gegrepen" (Progres- sieven). ’’Onze fractie zal gedurende de besluitvorming over dit voorstel niet in de raadzaal aanwezig zijn" (VVD). Het CDA (ARP/CHU/KVP) en de SGP/ Hervormde Kiesvereniging (nu PCW) waren con amore voor. Zoals geschreven had het ministerie van Onderwijs de christelijke school voor lager beroepsonderwijs al in het najaar van 1975 op het scholenplan 1976-1978 gezet. De ernstige teleurstelling die zich toen van de voorstanders van een sa menwerkings-LBO meester maakte kreeg vorm in een op 17 december 1975 in de gemeenteraad aangenomen mo tie, waaruit opnieuw bleek dat een christelijke LBO-school niet represen tatief was voor de Waddinxveense leef gemeenschap. In de door VVD en Progressieven inge diende motie werd gezegd: "dat de ge meente niet optimaal gediend wordt door de oprichting van een schooltype, wat niet overeenkomt met de wensen van het overgrote deel van de Waddinx veense bevolking, waardoor een be- '1 van de Waddinxveense 'kinderen feitelijk wordt uitgesloten tot Dat is het "nieuwe” beleid van Burge meester en Wethouders dat al aan de gemeenteraad is doorgegeven en nog zal worden besproken in de gemeente lijke marktcommissie. Ook de nieuwe raadscommissie economische- en soci ale zaken zal er van horen. Het college is eigenlijk al twee jaar (sinds 1984) bezig het toelaten van ver koopwagens op de weekmarkt zoveel mogelijk te beperken. Zulke wagens mogen er alleen staan in verband met hygiënische eisen of het gebruik van technische installaties. Met dit beleid zijn de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en de (oude) markt commissie het eens. Dat de verkoopwagens niet overal meer kunnen staan is een besluit dat B. en W. hebben genomen naar aanleiding van het beroepschrift van marktkoopman J.P. Hoogendoorn uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij wilde op de plaats van zijn huidige twee kramen een al door hem gekochte aanhang-verkoopwagen neerzetten. Het college ziet dat niet zit ten en de gemeenteraad deelt die me ning, zo zal volgende week woensdag formeel blijken. Dropverkoper Hoogendoorn voerde medische overwegingen aan voor de aanschaf van een aanhang-verkoopwa gen, maar hij had ook hygiënische-, kwalitatieve- en moderniserings rede nen. Maar in Waddinxveen moeten de marktkooplieden een vergunning heb ben voor de plaatsing van een verkoop- wagen- Bovendien heeft de Keuringsdienst van De openingstijden van de Waddinx veense winkels zijn al een hele poos een probleem. Zo is de ene winkel op maan dag de gehele dag gesloten en is de an dere op maandagmiddag weer geopend is de ene winkel op woensdagmiddag gesloten en is de andere juist dan weer geopend, is de ene winkel tussen de middag altijd open en is de andere dan gesloten om rustig te kunnen lunchen, terwijl er ook op koopavond sprake is van grote verscheidenheid. Maar de problematiek rond de ope ningstijden van winkels is niet alleen een Waddinxveens probleem. Ook landelijk zijn er pogingen om hierin ver andering te brengen. De nu tien jaar ou de Winkelsluitingswet - die ook een ge actualiseerde winkelsluitingsverorde- ning met zich zal brengen - zakdan ook moeten worden aangepast aan de gewij zigde samenleving. De gemeenteraad zal ook niet ingaan op het verzoek om een vaste standplaats op de weekmarkt van de heer en mevrouw Kamphuis-de Jonge als vertegenwoor digers van de Evangelisatie Shalom. Het echtpaar heeft sinds 1984 eens per vier a zes weken een standplaats en de afspraken daarover worden - omdat het gaat om een "losse” standplaats - jaar lijks gemaakt: Aan die onzekerheid wil den de heer en mevrouw Kamphuis-de Jonge ook een oinde maken, zodat ze bij de gemeenteraad een beroepschrift indienden tegen de opvattingen van het college. B. en W. zeggen echter het beleid ten aanzien van de toewijzing van losse standplaatsen ten behoeve van de evangelisatie niet zal worden herzien, dus die angst is ongegrond. Een vaste standplaats kan echter niet worden toe gewezen omdat het Waddinxveense paar niet aan de criteria daarvoor vol doet. De losse standplaats van Evange lisatie Shalom zal dus niet omgezet kun nen worden in een (definitieve) stand-1 plaats, die tot wederopzeggens beschik baar wordt gesteld. Voordat Lous Oosterbroek-Waag- meester de raadzaal verliet zei ze nog: ”Er is over weinig onderwerpen zo lang en zo emotioneel gepraat en terecht want het gaat om meer dan een nieuw schoolgebouw. Het gaat om principes en denkbeelden, om kinderen en ou ders die deel uitmaken van de samenle- lingshulp faalde om tot samenwerking te komen, zat er voor dc gemeente niets anders op om dan toch voor bijna 1,2 Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel.' FOCWA kenmerk voor vakwerk. 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 LBO-onderwijs Langzaam maar zeker organiseerden zich dan ook de groeperingen die op dit vlak hun belangen zeker wilden stellen. Zo werd op 23 september 1974 de Stich ting voor Protestants Christelijk Voort gezet Onderwijs in Waddinxveen opge richt en volgde - te laat - op 12 juni 1975 de Stichting school voor lager beroeps onderwijs in samenwerkingsverband. De eerst vanuit Gouda werkende pro testants christelijke stichting, gedragen door C. Vermeij, L. Nieuwkoop, C. Hoogendoorn, AOudijk en N. Bak ker, was er duidelijk op uit snel te ko men tot de oprichting van een zelfstan dige christelijke school voor LBO, wel ke doelstelling ook in een scholenge meenschap met de bestaande christelij ke MAVO gerealiseerd kon worden. De eerst als werkgroep werkende stich- met groepslessen voor maximaal 4 kinderen. Het blijkt zo enthousi asmerend te zijn, dat er op deze wijze zeker door gegaan zal wor den. Een bijkomend voordeel is, dat daardoor de lesgelden laag gehou den kunnen worden en er dit jaar voor de instrumentale lessen (weer) geen verhoging te verwach ten valt! Ook volwassenen kunnen gebruik maken van het voordeel van groepslessen. Daardoor kan een volwassene al elke week les krijgen en toch slechts 165,- per kwartaal betalen. Voor niet-Wad- dinxveense kinderen gelden om de zelfde redenen deze goedkopere tarieven. Deze nieuwe gemeentelijke stappen voeren ons terug naar de op dit punt woelige jaren zeventig toen in Wad dinxveen twee lijnrecht tegenover el kaar staande groeperingen probeerden een "eigen” school voor lager beroeps onderwijs te stichten. Het pleit werd uiteindelijk beslecht door de beslist slimmer en bestuurlijk krachtdadiger opererende protestants-christelijke groepering, die in 1980 de scholenge meenschap voor MAVO/LTO ’’Konin gin Wilhelmina" (nu "De Wadde” voor MAVO/LTO/LHNO) aan de Sniepweg in gebruik kon nemen. De voorstanders van een samenwer kingsschool voor LBO, die kennelijk wat te gemakkelijk veronderstelden het succes van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum te kunnen eve naren, hadden het nakijken. Op een on verwacht moment in het najaar van 1975 zette de eigenzinnige en partijdig genoemde staatssecretaris drs. K. de Jong Ozn. namelijk plotseling de aan hem gevraagde bouw van een christelij ke LBO-school in Waddinxveen op het scholenplan 1976-1978 en daarmee was in dit Gouwedorp het hek van de dam. lijk op de proppen met de langverwach te concept-onderwijsnota, die hij met behulp van een aantal progressieve on derwijsdeskundigen had geschreven en welke een poos later door burgemeester mr. A.G. Smallenbroek (nu burge meester van Smallingerland) slim door de raad werd geloodst. Daarin stond dat alleen een samenwerkingsschool voor LBO in Waddinxveen een haalbare kaart is. In die tijd (4 juni 1975) verkocht de ge meenteraad zonder moeite aan de Sniepweg een stuk grond aan de toen- malige.Stichting voor Christelijke MA VO in Waddinxveen voor het neerzet ten van een nieuwe MAVO-school, om dat het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan (nu Gouwe College) veel te klein was geworden. Maar achter de schermen werd al gauw de stichting van een gecombineerde MAVO-LBO- school voorbereid. Omdat intussen beide groepen ijveraars voor een school voor lager beroepson derwijs geen gemeenschappelijke for mule wisten te vinden en alle bemidde- WADDINXVEEN/GOUDA - De proef in Gouda met een vereenvou digd belastingbiljet, waaraan ook door een aantal Waddinxveners is meegedaan, is zodanig verlopen, dat het “simpele” biljet landelijk inge voerd zou kunnen worden. Dat is de conclusie van het onderzoeksbu reau Research voor Beleid in Leiden. Dit bureau is via een enquêteformu lier voor belastingplichtigen en een peiling onder de ambtenaren op de belastingdienst nagegaan, of de nieu we formulieren een succes zijn. Vijfduizend belastingplichtigen in Gouda, Waddinxveen, Moordrecht, Moerkapelle, Vlist, Schoonhoven, Reeuwijk en Ouderkerk ad IJssel hebben meegewerkt aan de proef met het nieuwe biljet, dat uit vier kantjes bestaat en vergezeld gaat van een zeer uitgebreide toelichting. k, I Ellen en Boudewijn Verkerk (die naast een snor nu ook aan een baard is begonnen) in het opgeknapte pastelkleurige interieur van hun bar-bodega Royal Inn aan het koningin Wilheiminaplein. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 9