Slecht feest vieren met Elco Brinkman De bouwsels DESNIEP WADDINXVEEN achter Brugweg INSTITUTIE NIEUWE KERK DE KAASHAKKER Voor M. Boere (PvdA) toppunt van openbaarheid VERSMARKT WINKELGALERIJ Arie Slinger en Dirk Lont zeggen er het hunne van Vrijgemaakten in Kruiskerk DE KAASHAKKER Diesel Danko Hervormden tegen film over sexleven OPEN DAG BRANDWEER van Jezus Minder bedrijven OfkAR MOET U MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! Niet Historisch n? Wij verpa' KILO VOOR- DELIGER BROOD- EN KAAS- SPECIAALZAAK TEVENS HEBBEN WIJ DAGELIJKS VERS BROOD, MELKEN MELKPRODUKTEN’! Sinds 1984 Tien geloofsrichtingen SAKSISCHE LEVER WORST 200 GRAM Arie Slinger 1 500 Gram Dirk Lont Overleg 7’9° toen uw vleeswaren gratis luc 6,95 5,90 7,95 10,45 5,95 5,90 10,45 12,90 WOENSDAGMIDDAG 3 SEPTEMBER j 7,95 8,90 1,65 Reclame t/m woensdag 3 september EIG.: W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 Heel Kilo MAGERE VARKENSROLLADE Heel Kilo RUNDERGEHAKT Heel Kilo TARTAAR GORDON BLUE per stuk 7,90 8,50 4,90 1,95 TOT ZIENS BIJ: IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19140 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Kilo Jonge Noordhollandse Kaas slechts 500 Gram pittige versgemalen Kaas slechts4,95 250 Gram Gemengde Drop1,98 1,65 500 Gram SCHNITZELS 500 Gram IOESTERS I 500 Gram I VARKENSHAASJES I SHOARMA 1 500 Gram J BIEFSTUK 1CERVE^WORST «beef I 100 Gram uiittiit^..iJZ.i Hee\K\\o GEHAKT KOH.^ Heel Kilo MAGERE VARKENSROLLADE Heel Kilo MAGERE SPEKLAPJES Heel kilo MAGERE RUNDERLAPPEN ’WW WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 27 AUGUSIUS 198ó De Internationale op orgel Brugkerk CDA-fractievoorzitter Jan Hielema 1 Twee socialisten schrijven de raad 1,99 1,69 1,59 1.59 1 ID. LONT i De socialist meende aanvankelijk dat de kerkelijke gemeente deze restauratie zöu moeten betalen en niet de burgerlij ke gemeente, maar ’’zijn” wethouder Marie Boere maakte zijn opmerkingen bij het raadsvoorstel om het orgel en de orgelgalerij van de brugkerk op het nieuwe meerjarenprogramma voor res tauraties van (rijks)monumenten te zet ten om te zijner tijd voor subsidie van de landelijke overheid in aanmerking te kunnen komen. drs. Martin Kraaijestein wist hem te overtuigen met het voorstel toch in te stemmen. MARIE BOERE PvdA WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt er een nieuw kerkgenootschap bijOp maandagavond 1 september om acht uur wordt in de gereformeer de Kruiskerk aan de Passage de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) geïnstitueerd. bibliotheek de kans ziet met het kleine budget veel te doen voor de Waddinx- veense bevolking en wensen haar daar bij veel succes. J. DIJKHUIZEN H. ROTTSCHAFER L. SMIT D.E. v.d. WEIDE J.M. ZANDBERGEN J.M.W. KEUS A. DE RIJKE B. J. VROEGOP M. VERHOOG P. v. ZWET Lezers schrijven (Naschrift redactie: In het artikel ’"Weg met bouwsels achter Brugweg’:: wordt weergegeven wat er onder meer over gro tere bouwsels - dus die welke hoger zijn dan driekwart meter - op het weiland ten zuiden van de huizen langs de Brugweg onlangs in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw is gezegd. Dit voorjaar oordeelden de daarin vertegenwoordigde raadsfracties over de activiteiten, welke in zouden druisen tegen de bestemmingsregeling van het betreffende weiland, zoals die op 24 juli 1985 in een brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan de bewoners van de panden Brugweg 3 tot en met 117 is uitgelegd. Met de commissie van bestuur van de Gereformeerde Kerken in Waddinx veen is afgesproken dat het nieuwe kerkgenootschap het Godshuis elke zondag zal kunnen gebruiken voor kerkdiensten om 8.45 en 14.45 uur. Er is nog geen eigen predikant, doch met de beroeping daarvan wordt zo spoedig mogelijk begonnen. De Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Waddinxveen telt ongeveer 335 leden. twee uur per week wordt gebruikt is zeer oneconomisch”, verantwoordde de gereformeerde kerkeraad zijn beslis sing. De komst van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) betekent een uit breiding van het aantal geloofsrichtin gen in Waddinxveen tot 10. Er zijn hier 13 kerken en kerkelijke ruimten. De aankoop door de eigenaren/bewo ners van de betreffende stukjes weiland gebeurde op initiatief van het Waddinx- veense gemeentebestuur. De uitponding van het weiland kwam in het najaar van 1984 aan de orde omdat een wijziging van het bestemmingsplan kon worden aangevraagd teneinde een ander gebruik te regelen dan volgens het bestemmings plan Landelijk Gebied Oost mocht. Bij een bespreking in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw in het voorjaar van vorig jaar bleek aarzeling te bestaan over de nieuwe bestemmingsregeling, maar het licht werd toch op groen gezet. Dit voorjaar ontstond in het gemeentehuis een nieuwe discussie over het gebruik dat er hier en daar van de grond wordt gemaakt en dan natuurlijk het gebruik dat in strijd is met de opgestelde regeling, welke onderdeel vormt van het bestemmingsplan Brug weg ’80). WADDINXVEEN - Zaterdag 13 september wordt er in de bran dweerkazerne aan de Noordkade door de vrijwillige brandweer van Waddinxveen een open dag gehou den in het kader van de Nationale Brandweerdag. Deze dag stond tot in 1984 in het teken van de jaarlijk se brandweerwedstrijden, maar daaraan is bij gebrek aan voldoen de belangstelling een einde aan ge komen. De open dag omvat een rondrit voor de jeugd op brandweerwagens (9.00-10.00 uur) en een open huis (10.00-14.00 uur). Tijdens het open huis zal al het brandweermateriaal in de brandweerkazerne bekeken kunnen worden, worden er demon straties met duikersapparatuur ge geven, worden er voorlichtings films getoond en zal duidelijk wor den gemaakt hoe hartreanimatie moet worden gegeven. WADDINXVEEN - Op de tafel van de gemeenteraadsleden lagen vorige week woensdagavond brieven van twee socialisten. WADDINXVEEN - Kunt u het zich voorstellen: De Internationale, het een eeuw oude arbeidersstrijdlied, gespeeld op het orgel van de anderhal ve eeuw oude hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. PvdA-raadslid Marie Boere wel. Hij meent dat dit moet kunnen op een instrument dat met gemeenschapsgeld gerestaureerd wordt. WADDINXVEEN - De Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen heeft besloten de internationale actie tegen het maken van een Amerikaanse film over ht sexleven van Jezus Chris tus, die in de rolprent zal worden afge- beeld als homosexueel, krachtig te on dersteunen. Onder verantwoordelijkheid van de predikanten ds. J.W. Goossenen ds. H. Schipaanboord is in het Hervormd Kerkblad een Engelstalige protestbrief afgedrukt, die ingcvuld met naam en adres gestuurd kan worden naar Attor ney General Scott in Springfield, een plaats in de Amerikaanse staat Illinois. "De door Modern People News gepro duceerde film zal dit jaar in de VS wor den gemaakt, tenzij het publiek sterk protesteert. Er is al een Franse prostitu ee genoemd, die de rol zal spelen van Maria Magdalena met wie de Heere Je zus in de film een verhouding heeft. Wij kunnen niet toestaan werkeloos toe te zien en niets aan deze schande te doen. We kunnen de Heere Jezus Christus door deze bedorven wereld niet door het slijk laten halen”, zo staat er in het Hervorm Kerkblad. ’’Help ons alstublieft het maken van de ze film in de Verenigde Staten te verhin deren, zoals dat ook is gebeurd in Euro pa. Laten we de mensheid tonen hoe wij, christenen, erover denken. Vul het formulier in en post het als brief. Maak een paar kopieën en geef die aan uw vrienden en kennissen.” WADDINXVEEN/GOUDA - Vorige maand kreeg Waddinxveen per saldo te maken met een minder aantal bedrijven, zo blijkt uit de maandelijke gegevens uit het han- delsregister van de Kamer van Koophandel en Fabriken voor Midden-Holland. In juli was er weliswaar sprake van 3 nieuwe inschrijvingen, maar er verdwenen maar liefst 7 bedrijven door vertrek (4), failissement (2) en opheffing (1). Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in geheel Midden- Holland is volgens mutaties in het handelsregister in de maand juli met circa 29 afgenomen. Het aantal ondernemingen groeide per saldo met 11. Dit dank zij een toename van het aantal eenmanszaken met 22. Tot aan de institutie kerkten de Wad- dinxveense vrijgemaakten artikel 31 van de Kerkorde in Gouda. Rond de laatste jaarwisseling werd bekend dat er voor de wekelijkse kerkdiensten uitge weken kon worden naar Waddinxveen. Toen liet de kerkeraad algemene zaken van de Gereformeerde Kerk de eigen lidmaten weten met de verhuur van de Kruiskerk geen moeite te hebben, ook al zullen in de praktijk een aantal aan passingen daarvan het gevolg zijn. Al sinds 1984 zijn de vrijgemaakten met de Gereformeerde Kerk in bespreking geweest over het medegebruik van één van de kerken. De Kruiskerk kwam hiervoor het eerst in aanmerking, om dat de Ontmoetingskerk al druk door gereformeerden en rooms-katholieken wordt gebruikt. ”Een kapitaal gebouw dat slechts één of Beide brieven werden door de raadsle den niet onbesproken gelaten. Jettie Bonsel-Snelleman (PvdA) reageerde op de actie van partijgenoot Arie Slin ger door te zeggen dat het fractiestand punt over de gemeentelijke fraude-nota onveranderd is gebleven. ”Wij staan volledig achter de nota zoals die door deze raad is vastgesteld”, klonk hetzelf- verzekerd, maar het zit de socialisten natuurlijk allerminst lekker dat zij een rebellerende partijgenoot in hun mid den hebben. Reeds in een op woensdag 25 juni ge plaatste brief in het Weekblad voor Waddinxveen gaf Arie Slinger te ken nen dat de raadsleden zichzelf een bre vet van onvermogen zouden geven als zij de fraudenota ongewijzigd op princi piële punten zouden aannemen, het geen is gebeurd. Volgens hem zijn daardoor van sociale uitkeringen leven de medeburgers uitgeleverd aan het op treden van de politie. ”Ook ik ben voor controle, maar laat dit humaan gebeuren en periodiek door de democratische organen. Dan immers beschermt de gemeente de uitkerings gerechtigden tegen het brandmerk van criminaliteit. Door ruimte te geven aan tipgevers zet men delen van de bevol king, tegen elkaar op en dat mag niet de taak van de raad zijn”, aldus Arie Slin ger., die van oordeel is dat voor zijn par tij (PvdA) geldt dat zij op moeten ko men voor de kleine vissen in de gemeen- tevyver. ”De snoeken redden zichzelf wel”. Het door de Waddinxveners ge wraakt ’’politieel controlestelsel” is in de gemeenteraadsvergadering van woensdagavond 25 juni niet zo aan de orde gesteld als door de oud-PvdA- In ’•et Weekblad voor Waddinxveen van orige week stond het artikel "Weg met bouwsels achter Brugweg”. Daar op wil ik graag als volgt reageren: 1. Achter de Brugweg (Zuidzijde) zijn geen volkstuintjes op illegale wijze in gebruik genomen. In 1984 heeft een groot aantal Brugwegbewoners van de mogelijkheid gebruik gemaakt een stukj e weiland achter hun woning te ko pen. Het gaat hier om legale koop en wettefijk eigendom. 2. Na overleg tussen gemeente en bewo ners is van gemeentewege de bewoners per brief medegedeeld, dat genoemde stukjes weiland definitief de bestem ming ’’tuin” hebben ontvangen. Tevens is door de gemeente in deze brief vrij ge detailleerd aangegeven wat wél en niet geoorloofd is met betrekking tot déze tuinen. 3. De kreet ”Weg met bouwsels achter Brugweg” slaat nergens op: in het kader van de bestemming ’’tuin" is plaatsen van konijnehokken, geitestalletjes, enz. gewoon toegestaan, mits deze vol doen aan bepaalde eisen (bouwwerken van ondergeschikte betekenis waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 0,75 m). 4. Of er sprake is van illegale bouwsels (d.w.z. bouwsels die bijv, in hoogte de gestelde normen overschrijden) lijkt mij vanaf de hefbrug en op afstand niet te beoordelen. Ik kan mij niet voorstel len, dat dergelijke "waarnemingen” de basis kunnen vormen voor een zinvolle discussie, zoals uw artikeltje sugge reert. DRS. T. HUISMAN Brugweg 107 Oud-PvdA-voorzitter en niet-gekozen raadskandidaat Arie Slinger deelde mee dat hij de provincie had verzocht de door de raad aangenomen Nota Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te ver nietigen. Oud-PvdA-Raadslid drs. Dirk Lont liet de volksvertegenwoordigers weten het bestuur van de Stichting Openbare Bi bliotheek Waddinxveen te hebben geschreven over de bezuinigingsplan nen op welzijnsgebied van de naar Wad dinxveen gekomen WVC-minister mr. drs. Elco Brinkman. volgen van zijn voorgenomen beleid. "Hij heeft daarvoor de aanwijzingen van Lont niet nodig”, stelde de CDA- fractievoorzitter. PvdA-fractieleider Bep Vermeij merkte op dat Dirk Lont wel het volste vertrouwen in de gemeen teraad heeft, maar niet in het beleid van de WVC-minister en dat zijn komst een goede gelegenheid is om op zijn kor- tingsmaatregelen te reageren. Dat mr. drs. Elco Brinkman de Wad- dinxveense bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan kwam ope nen riep bij Dirk Lont overigens ge mengde gevoelens op. ’’Want deze mi nister draagt politieke verantwoorde lijkheid voor forse bezuinigingen op het welzijnswerk waaronder de sociaal-cul- turele activiteiten, emancipatiewerk en het bibliotheekwerk. De afgelopen ja- ren is er in deze sector gekort en gesne den”. ”De minister heeft voor 1987 wel heel rigoreuze plannen: vermindering van diverse rijksbijdragen met vele tiental len procenten. En 1987 is volgens het re geerakkoord niet het laatste bezuini- gingsjaar! Welzijnsvoorzieningen zul len verschralen, sommige zullen wor den gesloopt en van burgers zullen hoge bijdragen gevraagd worden", aldus Dirk Lont, die meende dat voortgaande bezuinigingen op het bibliotheekwerk in Waddinxveen kan betekenen: min der boeken en ander uitleenmateriaal, ontslag personeel, karig onderhoud van het gebouw. Dirk Lont: ’’Naar mijn mening zal het bestuur van de Stichting Openbare Bi bliotheek Waddinxveen er op zijn minst voor moeten zorgen dat de minster geen plichtmatige openingsformule uit spreekt. Tegenover de lezers en het personeel van de bibliotheek is het be stuur verplicht de minister dringend te vragen - juist bij de heuglijke gebeurte nis van de heropening - verantwoording van zijn beleid af te leggen”. voorzitter bedoeld. Het viel op dat PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijes tein nadrukkelijk en precies inging op het door B. en W. voorgestane beleid. Hij beantwoordde op die manier allerlei vragen zonder Arie Slinger met name te hoeven noemen. Maar zijn opmerkin gen hadden overigens de aard en de sfeer van de beraadslagingen wel beïn vloed. Wij danken het bestuur van de bibli otheek voor de uitnodiging die zij ons gezonden heeft voor de opening van de verbouwde bibliotheek. Wij zijn blij dat Waddinxveen nu over zo’n goed geou tilleerd gebouw beschikt. Daar de opening echter verricht wordt door de heer E. Brinkman, lid van een kabinet dat sterk dreigt te bezuinigen op onderwijs, cultuur en welzijn, zijn wij niet aanwezig op de opening. Het is o.i. slecht feestvieren met leden van dit ka binet, die een beleid voorstaan waarvan de jeugd de dupe dreigt te worden. Wij hopen echter dat het bestuur van de In de vorige week woensdagavond ge houden gemeenteraadsvergadering raakte hij helemaal op dreef toen het ging over het openbare karakter van voorzieningen die met het geld van ons allemaal worden opgeknapt. ’’Stel dat de Partij van de Arbeid in de brugkerk een manifestatie gaat houden en op het orgel De Internationale laat spelen. Ik voel wel aan dat ik toch in een huis ben met een andere sfeer, maar over het openbare karakter van zo’n instrument valt toch te praten. De namens zichzelf sprekende PvdA-er beweerde kerkgebouwen als onderdeel te zien van een dorpsgezicht, zodat hij destijds van harte instemde met de grootscheepse opknapbeurt daarvan. Het in de Brugkerk staande orgel zag hij echter niet als een ’’openbaar” monu ment. Bovendien trok de socialist sterk in twij fel of het orgel van deze kerk wel histo rische waarde had. Want niet voor niets was het tijdens de kerkrestauratie in 1979 buiten de grote opknapbeurt ge bleven en hadden er ’’slechts” enkele herstellingen plaats gevonden. Voorts was er sprake van achterstallig onder houd, die de kerk zelf dient te dragen. "Het orgel wordt alleen gebruikt tijdens de kerkdiensten en is dus alleen ten nut te van de kerkgangers. Daar is het ge meenschapsgeld niet voor bedoeld. Is dat wel het geval dan moet de gemeen schap daar ook profijt van hebben”, al dus Marie Boere. Openbare concerten zag hij als een voorbeeld van wat hij be doelde. merkte op dat de kerken voor iedereen toegankelijk zijn. Bovendien zijn er in de Brugkerk in het afgelopen seizoen ook regelmatig orgelconcerten gehou den. "Een orgel is niet los te zien van een kerk. Orgelmuziekliefhebbers moeten ook aan hun trekken kunnen komen”. De discussie over de historische waarde van het orgel deed de christen-demo- craat af door er op te wijzen dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg er juist op had gewezen het orgel en de orgalgalerij op het meerjarenprogram ma te plaatsen. Wel vond hij de voorlo pig op ruim 14 mille gestelde rijkssteun veel te weinig, omdat met de restauratie in totaal zeker zes ton is gemoeid. PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijes tein wees pp het gemeentelijke beleid met betrekking tot monumenten en beeldbepalende panden en had voorals nog geen twijfel over de historische waarde van het Brugkerk-orgel, mede gelet op de kritische en serieuze beoor delingen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. ’’Anders hadden we hier wel meer mo numenten”. Overigens is de Brugkerk met rijksgeld gerestaureerd. De gemeente fungeerde als doorgeefluik. Om Marie Boere toch een beetje tegemoet te komen beloofde de wethouder dat er een onderzoekje wordt ingesteld de mogelijkheid van een grotere openbaarheid rond zaken die door de gemeenschap worden be taald. ”Ik weet niet of dit soort voorwaarden zijn te stellen. De bereidheid bestaat om die vraag met de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente te be spreken. Bovendien komt deze zaak m de raad terug als het werkelijk tot een subsidiëring zou leiden”, aldus drs. Martin Kraaijestein, wiens woorden - en ook die van Marie Boere - onbespro ken werden gelaten door PCW-raadslid Gerrit vasn Ringelenstein, die tenslotte ook nog eens voorzitter is van de kerk voogdij van de onderhavige kerkelijke gemeenschap. VOOR PE BOTERHAM 100 Gram BOERENHM* 100 Gram BKCON 100 Gram PEKELVLEES - I CASSELERRIB I 100 Gram .1,23 J WADDINXVEEN - In het handelsre gister van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven Diesel Danko BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: im- en export, groot- en kleinhandel in scheepsmotoren enz. Maatschappelijk kapitaal 200.000,-, waarvan ge- plaatst/gestort 40.000,-. Directeur: D. Koolwijk, Capelle aan den IJssel. De brief van oud-PvdA-raadslid Dirk Lont kreeg van Jan Hielema (CDA) het predikaat ’’merkwaardig” mee. Omdat de socialist schrijft vertrouwen in de raad te hebben als het gaat om verzet te gen het bezuinigingsbeleid van de over heid op het gebied van de welzijnsvoor zieningen was het de christen-demo- craat een raadsel dat hij toch deze brief had gekregen. ”Als je dat vertrouwen hebt, waarom dan die brief?”, zo vroeg hij zich af. Jan Hielema, die zich niet kon voorstel len dat het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen de WVC-minister zou willen kapittelen over niet-bibliotheekzaken, had er het grootste vertrouwen in dat het bestuur de bewindsman wel ernstig over hun wensen en verlangens zou onderhou den. Hij meende dat PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijestein mans genoeg is om de bewindsman te wijzen op de ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 13